Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

ПрофесориБиографије професора

Павле Раданов

Доц. др Павле Раданов

Продекан за сарадњу са привредом – Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 06.05.1973, Панчево
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Панчево
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен, отац двоје деце

Контакт

 • Е-ПОШТА: pavleradanov@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: +381 11 264 33 90

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2015), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • ДОКТОРАТ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад (2015), (докторирао из области локалног развоја).
 • МАСТЕР: Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица, Универзитет Едуконс Сремска Каменица (2009).
 • ФАКУЛТЕТ: Факултет за менаџмент, Нови Сад, Универзитет Привредна академија Нови Сад (2007).
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија „Урош Предић", Панчево.
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Стевица Јовановић", Панчево.

Најзначајније референце +

Име и презиме

Павле Раданов

Звање

Доцент

Ужа научна област

Производно-услужни менаџмент

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2015.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент економију и финансије, Београд

Менаџмент и бизнис

Докторат

2015.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент економију и финансије, Београд

Менаџмент и бизнис

Диплома

2007.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за менаџмент, Нови Сад

Менаџмент и бизнис

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.

П. Раданов, (2016), Research of awareness of South Banat residents about air, water, land and food pollution, Monograph, Environmental awareness as a universal European Value, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, pp. 152 - 167, isbn: 978-86-6305-044-0.

М 14

2.

П. Раданов, (2016), Планирање развоја градова, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 153. стр., isbn: 978-86-84531-23-2.

M 42

3.

П. Раданов, (2016), Приручник за израду стратегије локалног развоја, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 62. стр., isbn: 978-86-84531-26-3.

M 43

4.

Т. Радовановић, М. Радовановић, П. Раданов, (2016), Пројекат едукације из локалног развоја, Образовни центар ВЕРТИК Панчево, 173. стр., isbn: 978-86-80626-00-0.

М 43

5.

П. Раданов, М Раданов, (2017), Виртуелно предузеће, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 110. стр., isbn: 978-86-84531-28-7.

M 43

6.

П. Раданов, (2016), Степен информисаности становника Баната о загађењу животне средине, Техника, Савез инжењера и техничара Србије, vol. 71, no. 3, pp. 494 - 502, issn: 2334-7368, udc: 316.654:504.5(497.113)"2016", doi: doi:10.5937/tehnika1603494R.

M 51

7.

П. Раданов, М Брзаковић, Ј Маџгаљ, А Брзаковић, (2017), Информациони системи у функцији интегралног планирања одрживог развоја, Екологика, Научно стручно друштво за заштиту животне средине Србије, vol. 24, no. 87, pp.538 – 542, issn: 0354-3285, udc: 316.775/.775:654.1.

M 51

8.

М. Џелетовић, П. Раданов, Б. Бирманчевић, (2017), Значај методе планирања локалног развоја за унапређење  јавног менаџмента, Војно дело, Министарство одбране Републике Србије, бр. 5.

M 51

9.

П. Раданов, (2011), Процес реинжењеринга, Пословна политика, Пословна политика а.д. издавачко и консалтинг предузеће, Земун, , no. 1-2, pp. 63 - 66, issn: 0350-2236, udc: 005.591.4:005.7.

M 53

10.

В. Јовановић, П. Раданов, Б. Панић, (2014), Кризни реинжењеринг пословних процеса, Часопис за економију и тржишне комуникације, Паневропски Универзитет "Апеирон", Факултет пословне економије, Бања Лука БИХ/РС, vol. IV, no. No.I, pp. 71 - 81, issn: 2232-8823, udc: 658.58:005.591.4, doi: 10.7251/ЕМЦ1401071Ј.

M 53

11.

П. Раданов, (2010), Локална самоуправа и карактеристике локалне заједнице, Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет, Универзитет у Нишу, no. 15, pp. 529 – 542, isbn: 978-86-6139-008-1.

M 33

12.

П. Раданов, Б. Бирманчевић, (2011), Претварање других облика својине у приватну својину, Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш, no. 16, pp. 647 - 662, isbn: 978-86-6139-026-5, udc: 347.23.

M33

13.

П. Раданов, B. Jakić, М. Брзаковић, (2014), Компетентност планера развоја градова, Иновације у функцији привреде, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, pp. 248 - 256, isbn: 978-86-84531-17-1.

M33

14.

П. Раданов, В. Јовановић, B. Jakić, (2014), Иновативни приступ ефикаснијем развоју градова, Иновације у функцији привреде, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, pp. 257 - 265, isbn: 978-86-84531-17-1.

M33

15.

П. Раданов, М. Брзаковић, В. Јовановић, Е. Османић, (2015), Улога високог образовања у иновативном развоју, Иновације у функцији развоја привреде, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, pp. 194 - 200, isbn: 978-86-84531-22-5.

M33

16.

П. Раданов, (2016), Модел сузбијања ширења и уништавања амброзије у циљу побољшања квалитета живота и ефикасности у пољопривреди, Kako do kvalitetnijeg života, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, pp. 91 - 100, isbn: 978-86-84531-25-6.

M33

17.

П. Раданов, М. Раданов, (2016), Миграције образованих маладих људи, Како до квалитетнијег живота, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, pp. 77 - 84, isbn: 978-86-84531-27-0.

M33

18.

П. Раданов, Ј. Маџгаљ, (2017), Evaluation of PM10 concentrations in the atmosphere of urban areas considering heavy industrial air pollution, AGES, VII International Congress, “Biomedicine and geosciences influence of environment on human health” Hotel Crowen Plaza, Belgrade, isbn: 978-86-80140-04-9.

M33

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

 

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

1. НАЛЕД и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ

06.05.2015 до 09.05.2015. године

Ајндховен

Холандија

2. Регионални центар за друштвено-економски развој Банат

02.04.2014. до 05.04.2014. године

Храдец Кралове

Чешка Република

Други подаци које сматрате релевантним

1.  Рецензент је центра ENIC/NARIC Србија од 14.07.2017. у оквиру процедуре професионалног признавања иностраних високошколских исправа.

2.  Рецензент је часописа „Економија - теорија и пракса“ од 01.10.2017, издавач Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду.Професионално искуство

 • 17.10.2016 - Продекан за сарадњу са привредом  - Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • 01.07.2016 - Консултант на пројектима - Регионални едукативни центар Банат, Зрењанин.
 • 15.09.2015 - Доцент - Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • 01.10.2014 - Асистент - Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • 20.06.2013. до 19.06.2015. - Градоначелник града Панчева.
 • 15.08.2012. - ЈКП „Зеленило“ Панчево, заменик директора.
 • Јун 2012. - Одборник у Скупштини града Панчева.
 • Фебруар 2010. - Сарадник часописа „Профит магазин“ Београд.
 • 15.10. 2009. - Сарадник часописа „Табоо“, часопис света маркетинга Панчево.
 • 16.06.2007. - Општинска управа општине Панчево, Секретаријат за инспекцијске послове.
 • 15.06.1998. - ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.
 • 21.12.1995. - Обављање пољопривредне делатности.
 • 01.12.1992. - Самосталне делатности – приватни предузетник.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Рецензент је центра ENIC/NARIC Србија од 14.07.2017. у оквиру процедуре професионалног признавања иностраних високошколских исправа.
 • Рецензент је часописа „Економија - теорија и пракса“ од 01.10.2017, издавач Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду
 • Рецензент је Тематског зборника радова међународног значаја: Савремени менаџмент алати и економија туристичкког сектора данашњице: М14, новембар 2017, издавач: Удружење екоеномиста и менаџера Балкана, Београд и Факултет за туризам и угоститељство Охрид, Македонија
 • Учествовао је у раду тимова, радних тела и комисија за избор у звање наставника Факултета и Универзитета.
 • Координатор Тима за израду и имплементацију пројекта „Стратегија развоја града Панчева за период 2014 до 2020. год.“ бр. 401-1548/2013-45
 • Координатор Тима за реализацију активности у вези са „Цертификацијом повољног пословног окружења општина и градова у Југоисточној Европи (BFC SEE)“ који је град Панчево добио маја 2015.
 • Председавајући Одбора за здравље и социјалну политику Сталне конференције градова и општина - СКГО - Јул 2014
 • У Заводу за интелектуалну својину у Београду признат му је патент по пријави MP-72/02, 2002.

Интересовања

 • Боравак у природи

Занимљивости

 • Добитник је преко десет друштвених признања
 • До сада је објавио више од 40 научних и стручних радова
 • Има 25 година радног искуства (од 19-те године непрекидно)
 • Уверење о положеном државном стручном испиту по програму за високо образовање.
 • Учесник Skills тренинга „Обука тренера у образовању“, Skills, Београд 2016
 • Certificate of course on Methodology of Writing High-Quality Scientific Papers for professors, researchers, Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, 2017
 • Урадио je родослов своје фамилије са првим познатим претком из 1725. године а породично стабло броји више од 900 особа.