Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

2018

УПИС

ПрофесориБиографије професора

Млађан Максимовић

Доц. др Млађан Максимовић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 21.03.1964. Зајечар
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Зајечар
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Разведен, отац двоје деце 

Контакт

 • Е-ПОШТА: mladjan.maksimovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 64 14 79 79 3

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2017), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • ДОКТОРАТ: Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет Џон Незбит, Београд. (2016), (докторирао из области менаџмента природних ресутса).
 • МАСТЕР: Факултет за менаџмент Зајечар,Мегатренд Универзитет, Београд. (2012)
 • ФАКУЛТЕТ: Факултет за менаџмент Зајечар,Мегатренд Универзитет, Београд. (2010)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Техничка школа Зајечар.
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Хајдук Вељко", Грлиште.

Најзначајније референце +

Име и презиме

Млађан Максимовић

Звање

Доцент

Ужа научна област

Општи менаџмент

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2017

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент економију и финансије, Београд

Менаџмент и бизнис

Докторат

2016

Универзитет „Џон Незбит“, Факултет за менаџмент Зајечар

Менаџмент и бизнис

Диплома

2010

Универзитет „Џон Незбит“, Факултет за менаџмент Зајечар

Менаџмент и бизнис

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Karabasevic, D., Urosevic, S., Maksimovic, M. (2016) An approach for evaluating website quality in hotel industry based on triangular intuitionistic fuzzy numbers. Informatica,  28(4), 725–748. ISSN: 0868-4952, IF 1,056.

М22

2

Karabasevic, D., Stanujkic, D., Urosevic, S. Maksimovic, M. (2015) Selection of Candidates in the Mining Industry Based on the Application of the WARA and the MULTIMOORA Methods. Acta Montanistica Slovaca, 20(2), 116-124. ISSN 1335 -1788, https://actamont.tuke.sk/pdf/2015/n2/6karabasevic.pdf

М23

3

Urosevic, S., Karabasevic, D., Stanujkic, D., Maksimovic, M. (2017) An Approach to Personnel Selection in the Tourism Industry Based on the SWARA and the WASPAS Methods. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 51(1), 75-88. ISSN 1842–3264

http://www.ecocyb.ase.ro/nr2017_1/05%20-%20Snezana%20Urosevic,%20Darjan%20Karabasevic(T).pdf

М23

4

Maksimović M., Brzaković M., Grahovac, M. Jovanović I. (2017). An approach for evaluation the safety and quality of transport at the open pit mines, based on the edas method, Mining and Metallurgy Engineering Bor, 3-4., 139-144. Ptint ISSN 2334-8836; Online ISSN 2406-1395.

М24

5

Maksimović M., Karabašević D., Brzaković M., Brzaković P. (2017). The effects resulting from the application of the concept of the sustainable development of rural tourism on Stara planina. Economics of Agriculture. 64(4)., 1595-1606. ISSN:0352-3462

М24

6

Karabasevic, D., Stanujkic, D., Urosevic, S., Popovic, G., & Maksimovic, M. (2017). An Approach to Criteria Weights Determination by Integrating the DELPHI and the Adapted SWARA Methods. Management:Journal Of Sustainable Business And Management Solutions In Emerging Economies, 22(3), 15-25.

 http://management.fon.bg.ac.rs/index.php/mng/article/view/163/121

М24

7

Maksimović, M., Urošević, S., Stanujkić, D., Karabašević, D. (2016) Selection a development strategy of mining tourism based on the grey relational analysis. Mining and metallurgy engineering Bor, 1, pp. 115-124. Print ISSN: 2334- 8836, online ISSN: 2406-1395,

doi: 10.5937/MMEB1601115M

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2334-88361601115M

https://scholar.google.com/citations?user=RTFDO9AAAAAJ&hl=en

М24

8

Petrović G., Maksimović M., Karabašević D. (2017) Strategic positioning of rural tourism on Stara planina. Economics of Agticulture, 64(2), pp. 601-617. UDC 338.48-44(23.0), ISSN 0352-3462  

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20173224023

М24

9

Maksimović, M., Đorđević, B., Brzaković, M., Grahovac, M. (2017). Merenje kvaliteta transportnih usluga primenom SERVQUAL modela. Tehnika, 72(6), 928-935., ISSN: 0040-2176; UDC:62(062.2)(479.1)

М51

10

Vujić, D., Karabašević, D., Maksimović, M. (2017) Uloga emocionalne inteligencije na liderstvo u organizaciji u cilјu zaštite životne sredine. Ecologica, 24(85), pp.194-199 ISSN: 0354-3285, COBISS.SR – ID 80263175. http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/03/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-85-2017.pdf

М51

11

Karabašević, D., Petrović, G., Maksimović, M. (2017) The impact of the levels of education on the perception of corporate social responsibility. Poslovna ekonomija, 10(2), 106-117. ISSN: 1820-6859, Online ISSN 1821-1798.

М51

12

Maksimović, M., Karabašević, D., Ilić, B. (2017) Važnost i značaj progrmaa održivog razvoja ruralnog turizma na Staroj planini. Megatrend revija, 14(1), 27-46. ISSN: 0354-3285, COBISS.SR – ID 80263175.

М51

13

Maksimović M., Urošević S., Mihajlović D. (2015) Strateški pravci razvoja ruralnog turizma Stare planine, Ecologica, Beograd 22(78), str. 233-238.ISSN 0354-3285, COBISS.SR – ID 80263175, UDK:379.845(23) (497.11, http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2015/09/ECOLOGICA-78-2015-SADRZAJ.pdf

М51

14

Mihajlović D., Maksimović M., Urošević S. (2016) Ekološka dimenzija održivosti ruralnog turizma Stare planine, Ecologica, Beograd, 23(82), 336-340, ISSN 0354-3285., UDK:379.845(23) (497.11). http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-BROJ-82-2016.pdf

М51

15

Petrović, G., Urošević S., Karabašević D., Maksimović M. (2017). Stanje i perspektive razvoja tekstilne industrije u Srbiji. Tekstilna industrija 64(3), str. 4-8; ISSN 0040-2389; UDK:001.892:685+687(497.11)

M52

16

Urošević S., Karabašević D., Maksimović M., Stanujkić D. (2016) Impact of demographic factors on motivation and satisfaction of employees in the leather and footwear industry. Tekstilna industrija 53(3), str. 45-55; ISSN 0040-2389; UDK 677 + 687

М52

17

Maksimović M., Urošević S., Mihajlović D. (2015) The effects of the development of rural tourism on Stara Planina, Ekonomika, 61(2), str. 83-92., ISSN 0350-137H., EISSN 2334-9190., UDK 338(497,1). http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2015/Ekonomika-2015-2.pdf

М52

18

Maksimovic, M., Karabasevic, D., Stanujkic, D. (2017). Сultural heritage as the basis for cultural tourism. Quaestus 9- Multidisciplinary Research Journal, pp. 197-304. ISSN: 2285-424X ISSN-L: 2285-424X ISSN online 2343-8134.

М53

19

Peprović G., Karabasevic, D., Maksimovic, M. (2016) Promet turista i prihodi od turizma u Republici Srbiji. Ekonomski signali, 11(2), str. 61-75. ISSN 1452-4457, doi:10.5937/ekonsig1602061P, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1452-44571602061P

М53

20

Maksimović M., Urošević S., Karabašević D. (2016) Strategija pozicioniranja ruralnog turizma Stare planine. HiT menadžment, 4(2), pp. 112-121.  ISSN  2334-8267, https://drive.google.com/file/d/0B-n-8LzZX5hra0xhSGN0WUFvbDA/view

М53

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

27

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантнимПрофесионално искуство

 • 2017. - Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • 1987-2016. АД Инфраструктура железнице Србије

Интересовања

 • Квалитет
 • Рурални туризам
 • Планинарење

Занимљивости

 • Од 2016. члан рецензионог одбора часописа БизИнфо који издаје Висока пословна школа струковних студија Блаце, категотизације М53
 • Od 2017.године технички је уредник часописа Текстилна индустрија, категоризације М52.
 • Члан је планинарско-смучарског друштва "Љуба Нешић" из Зајечара