Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

2018

УПИС

ПрофесориБиографије професора

Дарјан Карабашевић

Доц. др Дарјан Карабашевић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА И МЕСТО РОЂЕЊА: 23.12.1985. године, Зајечар
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Шарбановац, Бор

Контакт

 • Е-ПОШТА: darjan.karabasevic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 60 33 8 3333

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2017), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду.
 • ДОКТОРАТ: Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет „Џон Незбит“ Београд (2016).
 • СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд (2012).
 • ФАКУЛТЕТ Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд (2009).
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Економско-трговинска школа Зајечар.
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Станоје Миљковић, Шарбановац, Бор.

Најзначајније референце +

Име и презиме

Дарјан Карабашевић

Звање

Доцент

Ужа научна област

Општи менаџмент, Информатика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2017.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Менаџмент и бизнис

Докторат

2016.

Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет „Џон Незбит“

Менаџмент и бизнис

Диплома

2009.

Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет

Економске науке

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Karabasevic, D., Urosevic, S., Maksimovic, M. (2017). An approach for evaluating website quality in hotel industry based on triangular intuitionistic fuzzy numbers. Informatica, 28(4), 725-748. ISSN: 0868-4952, DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2017.153

https://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO1138.pdf

М22

2

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Karabasevic, D., Turskis, Z., & Kersuliene, V. (2017). New group decision-making ARCAS approach based on the integration of the SWARA and the ARAS methods adapted for negotiations.  Journal of Business Economics and Management, 18(4), 599-618. ISSN: 1611-1699. DOI: http://dx.doi.org/10.3846/16111699.2017.1327455

М22

3

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Florentin Smarandache, Brauers, W. K. M., & Karabasevic, D. (2017). A Neutrosophic Extension of the MULTIMOORA Method. Informatica, 28(1), 181-192. ISSN: 0868-4952, DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2017.125 https://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO1131.pdf

М22

4

Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Stanujkic, D. (2016). The framework for the selection of personnel based on the SWARA and ARAS methods under uncertainties. Informatica, 27(1), 49-65. ISSN: 0868-4952, DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2016.76 https://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO1090.pdf

М22

5

Stanujkic, D., Karabasevic, D.,& Zavadskas, E. K. (2015). A framework for the selection of a packaging design based on the SWARA method. Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics, 26(2), 181-187. Print ISSN: 1392-2785,  Online ISSN: 2029-5839, DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.26.2.8820 http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/8820/6762

М22

6

Popovic, G., Stanujkic, D., & Karabasevic, D. (2018). A framework for the evaluation of hotel property development projects. International Journal of Strategic Property Management, (In press). Print ISSN: 1648-715X, Online ISSN: 1648-9179. http://www.tandfonline.com/toc/tspm20/current

M23

7

Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Stanujkic, D., Popovic, G., Brzakovic, M. (2017) An Approach to Personnel Selection in the IT Industry Based on the EDAS Method. Transformations in Business and Economics, Litvania. (In press)  ISSN  1648 – 4460, http://www.transformations.knf.vu.lt/

M23

8

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Karabasevic, D., Smarandache, F., & Turskis, Z. (2017). The use of Pivot Pair-wise Relative Criteria Importance Assessment method for determining weights of criteria. Romanian Journal of Economic Forecasting, 20(4), 116-133. ISSN: 1582-6163. http://www.ipe.ro/rjef/rjef4_17/rjef4_2017p116-133.pdf

M23

9

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Sifeng, L., Karabasevic, D., & Popovic, G. (2017). Improved OCRA method based on the use of interval grey numbers. Journal of Grey System, 29(4), 49-60. ISSN 0957-3720.

M23

10

Stanujkic, D., Karabasevic, D. & Zavadskas, E. K. (2017). A new approach for selecting alternatives based o the adapted weighted sum and the SWARA methods: A case of personnel selection. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 51(3), 39-56. ISSN 1842–3264.  http://www.ecocyb.ase.ro/nr2017_3/03%20-%20Dragisa%20STANUJKIC%20(T)(N).pdf

M23

11

Urosevic, S., Karabasevic, D., Stanujkic, D., Maksimovic, M. (2017) An Approach to Personnel Selection in the Tourism Industry Based on the SWARA and the WASPAS Methods. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 51(1), 75-88. ISSN 1842–3264.

http://www.ecocyb.ase.ro/nr2017_1/05%20-%20Snezana%20Urosevic,%20Darjan%20Karabasevic(T).pdf

M23

12

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Brauers, W. K. M., & Karabasevic, D. (2015). An Extension of the Multimoora Method for Solving Complex Decision-Making Problems based on the Use of Interval-valued Triangular Fuzzy Numbers. Transformations in Business and Economics,14, 2B (35B), 42-59.ISSN 1648 –4460. http://www.transformations.knf.vu.lt/35b

M23

13

Karabasevic, D., Stanujkic, D., Urosevic, S., & Maksimovic, M. (2015). Selection of Candidates in the Mining Industry Based on the Application of the WARA and the MULTIMOORA Methods. Acta Montanistica Slovaca, 20(2), 116-124. ISSN 1335 -1788. https://actamont.tuke.sk/pdf/2015/n2/6karabasevic.pdf

M23

14

Maksimović, M., Karabašević, D., Brzaković, M., & Brzaković, P.  (2017). The  effects resulting from the application of the concept of the sustainable development of rural tourism on Stara planina. Economics of Agriculture, 64(4), 1595-1605. ISSN: 0352-3462. http://www.bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2017/EP%204%202017lq.pdf

M24

15

Karabašević, D., Stanujkić, D., Urošević, S., Popović, G., & Maksimović, M. (2017). An Approach to Criteria Weights Determination by Integrating the DELPHI and the Adapted SWARA Methods. Management:Journal Of Sustainable Business And Management Solutions In Emerging Economies, 22(3), 15-25. ISSN: 1820-0222.  DOI: https://doi.org/10.7595/management.fon.2017.0024 http://management.fon.bg.ac.rs/index.php/mng/article/view/163/121

M24

16

Petrović, G., Maksimović, M., & Karabašević, D. (2017). Strategic positioning of rural tourism on Stara planina. Economics of Agriculture, 64(2), 601-617. ISSN  0352-3462. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3462/2017/0352-34621702601P.pdf

M24

17

Vujić, D., Stanujkić, D., Urošević, S., & Karabašević, D. (2016). An approach to leaader selection in the mining industry  based on the use of weighted sum preferred levels of performances method. Mining and metallurgy engineering Bor, 4, 53-62. Print ISSN: 2334-8836, Online ISSN: 2406-1395. doi: 10.5937/mmeb1604053V http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-8836/2016/2334-88361604053V.pdf

M24

18

Urošević, S., Miljić, N., Đorđević Maljković, N., & Karabašević, D. (2016). Indicators of motivation and employee satisfaction in public enterprise – Case Study PE “Post of Serbia”. Industrija, 44(3), 77-95. ISSN: 0350-0373. DOI:10.5937/industrija44-10636 http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0373/2016/0350-03731603077U.pdf

M24

19

Maksimović, M., Urošević, S., Stanujkić, D., & Karabašević, D. (2016). Selection a development strategy of mining tourism based on the grey relational analysis. Mining and metallurgy engineering Bor, 1, 115-124. Print ISSN: 2334- 8836, online ISSN: 2406-1395. doi: 10.5937/MMEB1601115M http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-8836/2016/2334-88361601115M.pdf

M24

20

Karabašević, D., Stanujkić, D., & Urošević, S. (2015). The MCDM Model for Personnel Selection Based on SWARA and ARAS Methods. Management, 77, 43-52. Print ISSN: 1820 – 0222, Online ISSN: 2406-0658. DOI: http://dx.doi.org/10.7595/management.fon.2015.0029 http://management.fon.bg.ac.rs/index.php/mng/article/view/57/45

М24

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

81

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

12

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Доц. др Дарјан Карабашевић је од 14.01.2017. године добитник дипломе за изузетни допринос у Neutrosophic области.  Диплому је доделио Борд директора Neutrosophic Science International Association на челу са чувеним професором Флорентином Смарандакеом (Florentin Smarandache).

Доц. др Дарјан Карабашевић је члан уређивачког одбора међународног часописа „Neutrosophic Sets and Systems“ и члан је уређивачког и рецензионог одбора часописа „БизИнфо“ који издаје Висока пословна школа струковних студија Блаце.

Доц. др Дарјан Карабашевић је рецензент реномираних часописа са SCI листе: „Informatica“ (категоризација М21 и IF 1,386) и „Soft Computing“ (категоризација М22 и IF 1,630). Такође је и рецензент часописа истакнутог међународног значаја:  „Индустрија“ (категоризација М24) и националног значаја: „Serbian Journal of Management„ (категоризација М51).

Доц. др Дарјан Карабашевић је рецензент тематског зборника радова међународног значаја „Савремени менаџмент алати и економија туристичког сектора данашњнице“ из 2016. год., изадвача Удружење економиста и менаџера Балкана - УДЕКОМ Балкан.

Доц. др Дарјан Карабашевић је рецензент књиге „Nidus idearum. Scilogs, III: Viva la Neutrosophia!“ из 2017. године професора Флорентина Смарандакеа (Florentin Smarandache) са Универзитета Нови Мексико, Сједињене Америчке Државе. Издавач: Pons asbl, Quai du Batelage 5, 1000 – Брисел, Белгија, ISBN: 978-1-59973-508-5.

Доц. др Дарјан Карабашевић је члан научних и стручних удружења. Од 14.01.2017. године почасни је члан у Neutrosophic Science International Association. Од 2016. године је члан Међународног друштва за вишекритеријумско одлучивање (MCDM). У периоду од 01.12.2008. – 16.03.2010. године обављао је и дужности члана Комисије за информисање, развој и примену информатичке технологије при општини Бор. Решење број: 02-46/2008-IV  и 02-7/2010-I.

Доц. др Дарјан Карабашевић је испред Техничког Гедиминас универзитета из Виљњуса (Vilnius Gediminas Technical University) предложен као стручњак за евалуацију Техничког Гедиминас универзитета из Вилњуса за 2016 QS World University Rankings.Професионално искуство

 • Од 23.02.2017. године на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитета „Привредна академија“ изабран је у звање доцента за ужу научну област Општи менаџмент и Информатика.
 • Од 30.09.2015. године на Факултету за менаџмент у Зајечару, изабран je у истраживачко звање истраживач-сарадник за научну област рачунарске науке и ужу научну област информационе технологије.
 • Од 23.04.2007. године запослен je у компанији Vip mobile doo члану A1 Telekom Austria групе на позицији Саветника у продајној јединици, потом на позицији Вишег саветника у продајној јединици, да би већ од 01.01.2011. године преузео позицију Руководиоца продајног објекта у Зајечару.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Neutrosophic Science International Association – почасни члан (2017).
 • Међународно друштво за вишекртеријумско одлучивање (2016).
 • Комисија за информисање, развој и примену информатичке технологије при општини Бор (2008-2010).

Интересовања

 • Информатика
 • Вишекритеријумско одлучивање
 • Менаџмент
 • Менаџмент људских ресурса

Занимљивости

 • Течно говори румунски језик, служи се енглеским језиком – средњи ниво и француским језиком - основни ниво.
 • Поседује ECDL Core сертификат