Новости 1 Студентски профил Moodle
Бранко Михаиловић

Проф. др Бранко Михаиловић

Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА: 19.10.1978. Смедеревска Паланка
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Велика Плана

Контакт

 • Е-ПОШТА: branko.mihailovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 64 11 97 536

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Редовни професор, научни саветник, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2021)
 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор, виши научни сарадник, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2015)
 • ДОКТОРАТ: Универзитет Мегатренд, Београд, Факултет за пословну економију, Ваљево (2010)
 • МАГИСТРАТУРА: Економски факултет , Универзитет у Београду, смер менаџмент (2006)
 • ФАКУЛТЕТ: Економски факултет, Универзитет у Београду, смер маркетинг (2002)

Најзначајније референце +

Име и презиме

Бранко Михаиловић

Звање

Редовни професор, научни саветник

Ужа научна област

Економија и финансије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање: ванредни професор

2017.

Универзитет привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Економија и финансије

Избор у звање: виши научни сарадник

2015.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Економија

Избор у звање: научни сарадник

2010.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Економија

Докторат

2010.

Универзитет Мегатренд, Београд,

Факултет за пословну економију, Ваљево

Економија

Магистратура

2006.

Универзитет у Београду,

Економски факултет, Београд

Економија

Диплома

2002.

Универзитет у Београду,

Економски факултет, Београд

Економија

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.

Mihailović Branko, Cvijanović Drago, Pejanović Radovan (2011) Marketing consulting in function of development of serbian agrocomplex enterprises, Тechnics technologies education management - TTEM, DRUNPP, Sarajevo, Volume 6, Number 2, pp. 496-502. ISSN 1840-1503 http://www.epnet.com

М23

2.

Paraušić Vesna, Cvijanović Drago, Mihailović Branko & Kristina Veljković (2014) Correlation between the state of cluster development and national competitiveness in the Global Competitiveness Report of the World Economic Forum 2012–2013”, Economic Research, Volume 27, Issue 1, pp. 662–672.ISSN1331-677X (Print), 1848-9664 (Online) DOI:10.1080/1331677X.2014.974917

М 23

3.

CvijanovićDrago, MihailovićBranko, Čavlin Miroslav, ČavlinGordana (2015) Impact of marketing consulting on performances of agrarian clusters in Serbia, Sustainability 2015, 7, pp. 1099-1115. doi:10.3390/su7021099, ISSN 2071-1050

М 23

4.

Paraušić Vesna, Mihailović Branko, Hamović Vladana (2010) Imperfect competition in the primary agricultural commodity market in Serbia, Economic Annals, Volume LV, No. 184/ January-March 2010, pp. 113-150, ISSN 0013-3264; UDC: 3.33.

M24

5.

Михаиловић Бранко, Милановић Милан Р., Цвијановић Драго (2010) Оцена тражње за консултантским услугама код предузећа у агрокомплексу Србије, Економика пољопривреде, вол. 57, бр. 1, стр. 1-13, 2010. YU ISSN 0352-3462; UDC 338.43:63;UDK: 339.13:631 (497.11).

M24

6.

Михаиловић Бранко, Цвијановић Драго(2011): “Организације за пружање консултантских услуга у Србији”,Економика пољопривреде,  2011 (58) 4, стр. 711-721. YUISSN 0352-3462 UDC 338.43:63

M24

7.

Цвијановић Драго, Симоновић  Зоран, Михаиловић Бранко (2011) Тежишта и циљеви новијих реформи  аграрне и регионалне политике Европске уније”, Економика пољопривреде, Год. 58, бр. 3, стр.359-370., YU ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63, UDK: 338.431:339.1

М 24

8.

Mihailović Branko, Tepavac Rajko, Kovačević Maja (2012) Application of factor analysis in evaluation of the consulting development in Serbia, Ekonomikapoljoprivrede br. 2/2012, str. 229-242, ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63.

M24

9.

Михаиловић Бранко (2012) Анализа трендова развоја менаџмент консалтинга у Европи”, Теме, ТМ. G.XXXVI, Бр. 1., Ниш, Универзитет у Нишу, јануар – март 2012., стр. 137-151. ISSN 0353-7919, UDK: 1+3, UDC 005.942(4)

M24

10.

Paraušić Vesna, Cvijanović Janko, Mihailović Branko (2013) Market analysis of clusters in serbian agribusiness, Economics of Agriculture, No. 4, pp. 713-728, YU ISSN 0352-3462, UDC: 339.56:631 (497.11)

M24

11.

Mihailović Branko, Birmančević Boban, Obradović Miloje (2014) The selection factors of consultants in Serbian agro-sector, Economics of Agriculture, Year 61, No. 1, pp. 149-162.

M24

12.

Simonović Zoran, Mihailović Branko& Milovanović Zoran (2016) Cooperatives and Farmers Association as a Model of Entrepreneurship in Serbian Agriculture Regarding the case of Nisava District,Ekonomika poljoprivrede, 63(2), pp 699-712. ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63, COBISS.SR-ID 27671; doi:10.5937/ekoPolj1602699S.

M24

13.

Михаиловић Бранко, РадовићНенад (2017): “Етичкиизазови у условимаглобализације”, Српскаполитичкамисао, број 2/2017, година XXIV, свеска 56, стр. 85-100. ISSN 0354-5989,  УДК 316.32:17

M24

14.

Mihailović Branko, Simonović  Zoran& Ćurčić Nikola (2017) Agricultural Resources and Development Priorities of the Municipality of StaraPazova, Ekonomika poljoprivrede, 64(1), pp 259-274. ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63, COBISS.SR-ID 27671;doi:10.5937/ekoPolj1701259M

M24

15.

Mihailović Branko, Simonović Zoran, Brzaković Tomislav (2018): ”Strategic planning of sustainable development of agriculture of Lajkovac Municipality”, Economics of Agriculture, Year 65, No. 2, 2018, 465-884, Belgrade, Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63, pp. 475-491.

М24

16.

Цвијановић Драго, Михаиловић Бранко (2010) Менаџмент и маркетинг услужног сектора, Институт за економику пољопривреде, Београд, Монографија националног значаја, ISBN 978-86-82121-86-2, CIP 005.9:658.64, 658.8:338.46, COBISS.SR-ID 177775372

M42

17.

Цвијановић Драго, Михаиловић Бранко (2011) Међународни маркетинг као фактор развоја извозне конкурентности, монографија, Институт за економику пољопривреде, Београд,ISBN978-86-6269-002-9, COBISS.SR-ID187942412

M42

18.

Mihailović Branko, Cvijanović Drago, Kuzman Boris (2014) Challenges of management consulting in modern business of agricultural enterprises, Monograph, Institute of agricultural economics, Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-6269-032-6, CIP 005.942:338.43,COBISS.SR-ID 205679628

M42

19.

Михаловић Бранко, Симоновић Зоран (2016) Стратешко планирање одрживог развоја пољопривреде и руралних подручја у Србији ,Институт  за економику пољоприовреде Београд, ISBN 978-86-6269-054-8, CIP 502.131.1:631(497.11), 338.43(497.11),COBISS.SR-227512076

M42

20.

Mihailović Branko, Brzaković Tomislav (2018): “Knowledge and Innovation Transfer in Agribusiness”, monograph, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, ISBN 978-86-6269-063-0, COBISS.SR-ID 265636108, (358 str.)

M42

 

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

90

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи: Ангажован је на пројекту бр. 46006 “Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона“.

Међународни

Усавршавања

Сертификат из области планирања ЕУ пројеката методологијом управљања логичким оквиром ЛФА, ЕУ пројекти, Ин Центар, Београд, 10.08.2018.

Други подаци које сматрате релевантним:

Члан - Научног друштва аграрних економиста Балкана, (NDAEB); од 2008. год.

Члан - Balkan Environmental Assotiation - B.EN.A., од 2006. год.Професионално искуство

 • У периоду 2002-2005. година, био је запослен у Институту за истраживање тржишта (ИЗИТ), Београд, у Центру за истраживање маркетинга и консалтинг. Од 15. априла 2006. године, запослен је у Институту за економику пољопривреде Београд, у сектору за научно-истраживачки рад.
 • У програмском периоду 2002-2005. година, као истраживач Института за истраживање тржишта (ИЗИТ), Београд, био је ангажован на пројекту „Реструктурирање предузећа у функцији афирмације пропулзивног тржишног привређивања у Србији“ који се реализовао за потребе Министарства за науку, технологије и развој РС.
 • Био је члан истраживачког тима на пројекту основних истраживања бр. 149007 „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења Републике Србије у Европску унију“, Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије, у програмском периоду 2006-2010. година.
 • Ангажован је на пројекту 46006 „Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона“ финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у програмском периоду 2011-2017. година.
 • Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број 660-01-0001 1/182, дана 25.11.2015. године, изабран је у звање вишег научног сарадника за област економских наука.
 • На предлог Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду, Сенат Универзитета Привредна академија у Новом Саду га је 23.02.2017. године изабрао у звање ванредног професора за ужу научну област: Економија и финансирање (број: 21/18/17).
 • Наставно искуство стекао на: 1) Војној академији, Универзитета одбране у Београду, Студијски програм: Логистика одбране, модул: Финансије; 2) Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу; 3) Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду, Универзитета Привредна академија у Новом Саду.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Члан је Балканске еколошке асоцијације (Б.Е.Н.А.); Научног друштва аграрних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.).
 • На VII (седмој) седници Скупштине Научног друштва аграрних економиста Балкана, одржане 06.06.2014. године у Београду, изабран је за председника надзорног одбора Научног друштва аграрних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.) за период 2015-2019. година.
 • редован члан Развојне академије пољопривреде Србије (РАПС) - од 14.04.2015. године.

Занимљивости

 • Енглески језик је учио четири године у Гимназији и четири године на Економском факултету;
 • Поседује сертификат за тзв. пословни пакет за рад на рачунару (Windows 2000, Word 2000, Excel 2000, Internet Explorer 5, Outlook Express 5);
 • Члан издавачког савета часописа - Економика Ниш;
 • Рецензент научних радова у часопису Економика пољопривреде (М 24);
 • Рецензент неколико монографија и радова пријављених за домаће и међународне научне скупове;
 • Био је члан и председник комисије за избор у научно-истраживачка звања;
 • Активно је учествовао у међународној сарадњи као аутор научних публикација и скупова међународног значаја, који су реализовани у оквиру пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
 • У монографијама и другим публикацијама има преко 120 цитата;
 • Члан Управног одбора Института за економику пољопривреде у периоду од 12.07.2013. године (Решење Владе РС, 24 број 119-5937/2013) до 25.10.2014. (Решење Владе РС, 24 број 119-13216/2014).