Новости Студентски профил Moodle
Саша Виријевић Јовановић

Проф. др Саша Виријевић Јовановић

Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: рођена је 27.06.1981. године у Скопљу
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Удата, мајка једног детета

Контакт

 • Е-ПОШТА: sasa.virijevic@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • Избор у звање ванредни професор за ужу научно област Општи менаџмент, Факултет за примењени менаџмент и економију и финансије у Београду (09. 2015. године)  
 • Избор у звање ванредног професора, Висока школа модерног бизниса (2014. године)
 • Избор у звање доцента, Висока школа модерног бизниса (2009-2014)
 • Избор у звање доцента, Факултет за менаџмент „Браћа Карић“, 2008.
 • Избор у звање асистента, Факултет за менаџмент „Браћа Карић“ (2006-2008)
 • ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за менаџмент „Браћа Карић“, Београд (2008)
 • МАГИСТРАТСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за менаџмент „Браћа Карић“, Београд ( 2006)
 • ФАКУЛТЕТ, ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“, Београд (2004)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Тринаеста београдска гимназија
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Јосиф Панчић“ Београд

Најзначајније референце +

Име и презиме

Саша Виријевић Јовановић

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Општи менаџмент

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2015

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Менаџмент и бизнис

Докторат

2008

Факултет за менаџмент „Браћа Карић“, Београд

Менаџмент и бизнис

Диплома

2004

Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“, Београд

Економске науке

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

 

 

М

1.        

Virijević Jovanović S., Dolјanica D., Mlađenović D. (2017) Zeleni marketing kao deo internacionalnih konkurentskih strategija, Ecologica br. 86 /2017,  str. 292-296. ISSN 0354 – 3285 http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/SADRZAJ-BROJ-86.pdf

М51

2.        

Zdravković  J., Virijević Jovanović S., Dolјanica D. (2017) „Značaj zelenih brendova u autoindustriji za održivi razvoj“, Ecologica, br. 87 /2017, Beograd, str. 679-683, ISSN 0354 – 3285, http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-87-2017.pdf

М51

3.        

Јовановић С., Јовановић Р. (2006) Путни саобраћај Републике Србије у функцији одбране земље, Војно дело, Год. 41, бр. 1,  стр. 125-146. ISSN 0042-8426 http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84260601125J

М51

4.        

Јовановић С. (2008) Саобраћајни значај Коридора 7 за Србију, Техника-Саобраћај, Год. 55, бр. 5, стр.1-3, ISSN 0040-2176, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0558-62080805001J

М51

5.        

Јовановић С. (2009) Значај Коридора 7 за привреду Србије“, Техника-Саобраћај, Год. 56, бр. 6, стр.17-20,  ISSN 0040-2176,  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0558-62080906017J

М51

6.        

Јовановић С. (2007) Заштита водних ресурса реке Дунав", Ecologica бр. 13, 2007, Београд, стр. 207-212. ISSN 0354-3285

М52

7.        

Virijević Jovanović S., Jošanov Vrgović I. (2017) Uloga zaposlenih i menadžmenta lјudskih resursa u procesu stvaranja vrednosti brenda, Škola biznisa br. 1/2017, Novi Sad, str. 41-50. ISSN 2406-1301

М53

8.        

Brzaković A., Virijević Jovanović S., Novaković S. (2016) Branding in sport with special emphasis on sports facilities, UDK 796.02:658.8 International Monograph Sports Facilities - Modernization and Construction - SPOFA 16, University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, 2016, str. 122-136. ISBN 978-86-89773-16-3. www.spofa.rs/data/SPOFA_2016_monography.pdf

M14

9.        

Саша Виријевић Јовановић; Сања Тодосијевић (2017) Зелене иновације модне индустрије: пут ка одрживом развоју модних брендова, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама до одрживог развоја“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 7. децембар 2017, стр.288-296. ИСБН 978-86-84531-30-0,

М33

10.     

Virijević Jovanović S., Mlađenović D., (2016) Mogućnosti digitalnih kanala marketinga za efikasnije brendiranje, Zbornik radova, XXI internacionalni naučni skup SM 2016 – „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, Subotica – Palić 19 maj 2016., Ekonomski fakultet, Subotica, str. 720-726, ISBN – 978-86-7233-356-5 

М33

11.     

Virijević Jovanović S., Mlađenović D. (2017) The chalenges of international marketing in terms of regional integrations, EMAN Conference, Ljubljana, Slovenia, 30 march 2017., str. 647 – 654, ISBN 978-86-80194-06-6 

M33

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

 

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

 Пројекти и чланство у организацијама

 • Раднa групa Министарства омладине и спорта Републике Србије у изради „Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014. до 2018. године и Акционог плана за њену примену (2013).

Интересовања

 • менаџмент, маркетинг