Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

НаукаКонференције

Иновације као покретач развоја / Најава


09. Јул 2019 | 13:37

Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Пета међународна научно-стручна конференција

„Иновације као покретач развоја"

 

5. децембар 2019. године

Јеврејска 24, Београд

Конзорцијум организатора:

 • Росси́йская акаде́мия наро́дного хозя́йства и госуда́рственной слу́жбы при Президе́нте Росси́йской Федера́ции
 • Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania
 • Факултет економије и туризма „Др. Мијо Мирковић“, Свеучилиште Јурја Добриле, Пула
 • Висока пословна школа ПАР, Ријека, Хрватска
 • Универзитет Витез, Босна и Херцеговина
 • Институт за економику пољопривреде, Београд
 • Иновациони центар машинског факултета, Београд
 • Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу
 • Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду
 • Независни универзитет, Бањалука
 • Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије
 • Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа


 

СЕСИЈА I: ИНОВАЦИЈЕ – ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА

(Радови за тематски зборник, М14)

 

СЕСИЈА II: ИНОВАТИВНА ДЕЛАТНОСТ – САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ И РЕШЕЊА

(Радови за зборник саопштења, М33)

 

Тематске области:

 • Образовање
 • Економија и финансије
 • Информационо – комуникационе технологије
 • Предузетништво и незапосленост
 • Менаџмент
 • Маркетинг
 • Туризам
 • Култура, уметност и дизајн
 • Одрживи развој и екологија
 • Енергетика

 

ВАЖНИ ДАТУМИ:

 • 30. септембар 2019. – ПРИЈАВА СА АПСТРАКТОМ РАДА
 • 04. октобар 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ АПСТРАКТА
 • 20. октобар 2019. – ДОСТАВЉАЊЕ РАДА У ЦЕЛОСТИ

 

Контакт:

konferencija-mef@mef.edu.rs

 

Котизација за сесију М14: 50 евра по раду

Котизација за сесију М33: 30 евра по раду

 

Котизација се плаћа по пријављеном раду и обухвата учешће на конференцији, зборник радова (електронски за М33 и штампани за М14), пропратни материјал и коктел.

Уплата котизације се врши на рачун Факултетa за примењени менаџмент, економију и финансије, 170-0030018196000-69 код UNICREDIT банке у динарској противвредности по средњем курсу НБС.

Код уплате, обавезно навести име фирме (уколико је у питању правно лице), односно име и презиме (ако је уплатилац физичко лице). Позив на број: ПИБ, ако је уплатилац правно лице или ЈМБГ, ако је уплатилац физичко лице.

Доказ о уплати котизације потребно је послати на званични имејл конференције.

* Радови послати са партнерских институција не подлежу плаћању котизације


University Business Academy in Novi Sad

Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade

5th international scientific conference

INNOVATION AS AN INITIATOR OF THE DEVELOPMENT

 

5th December, 2019

Jevrejska Street 24, Belgrade

Consortium of organizers:

 • Higher School of Finance and Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia
 • Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania
 • Faculty of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirković”, Juraj Dobrila University of Pula, Croatia
 • The Business School PAR, Rijeka, Croatia
 • University “Vitez”, Bosnia and Herzegovina
 • Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia
 • Faculty of Mechanical Engineering, Innovation Center, Belgrade, Serbia
 • Faculty of Hotel Management and Tourism – Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia
 • Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, Serbia
 • Independent University Banja Luka
 • National Association of healthcare professionals of Serbia, Serbia
 • Regional Chamber of Commerce of Šumadija and Pomoravlje Administrative District

 

SESSION I: INNOVATIONS – DEVELOPMENT PROSPECTS

(Thematic proceedings, category М14)

 

SESSION II: INNOVATIVE ACTIVITIES – CONTEMPORARY CHALLENGES AND SOLUTIONS

(International conference proceedings, category М33)

 

Thematic areas:

 • Education
 • Economy and finance
 • IT sector
 • Entrepreneurship and unemployment
 • Management
 • Marketing
 • Tourism
 • Culture, art and design
 • Sustainable development and Ecology
 • Energy

 

IMPORTANT DATES:

 • September 30th, 2019 – APPLICATION WITH PAPER ABSTRACT
 • October 04th, 2019 – INFORMATION ABOUT THE ABSTRACT ACCEPTANCE
 • October 20th, 2019 – SUBMISSION OF PAPER

 

Contact:

konferencija-mef@mef.edu.rs

 

Registration fee for session M14 – 50 euro per paper

Registration fee for session M33 – 30 euro per paper

 

Registration fee is paid per paper and includes participation on the conference, procedings (on CD for M33, printed for M14), matertial and refreshment.

Registration fee is paid to the account of the Faculty of Applied Management, Economics and Finance, 170-0030018196000-69 (UNICREDIT BANK).

Payment proof should be sent on the official conference e-mail.

* Papers sent from partner institutions do not pay registration fee


НАУЧНИ ОДБОР / SCIENTIFIC COMMITTEE

Marijana Carić, PhD, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Marko Carić, PhD, Faculty of Law, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Mirko Kulić, PhD, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Dragan Soleša, PhD, Faculty of Economics and Engineering Management, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Victor Palamarchuk, PhD, Higher School of Finance and Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, (RANEPA), Moscow, Russia

Stanislav Furta, PhD, Professor, Higher School of Finance and Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia

Marina Vvedenskaya, Higher School of Finance and Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia

Cipriana Sava, PhD, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania

Marius Miculescu, PhD, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania

Galina Verigina Mihailovna, PhD, Faculty of Economics, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia  

Iva Slivar, PhD, Faculty of Economics and Tourism "dr. M. Mirković", Juraj Dobrila University of Pula, Croatia

Violeta Šugar, PhD, Faculty of Economics and Tourism "dr. M. Mirković", Juraj Dobrila University of Pula, Croatia

Darijo Jerković, PhD, University “VITEZ”, Bosnia and Herzegovina

Erdin Hasanbegović, PhD, University “VITEZ”, Bosnia and Herzegovina

Gordana Nikolić, PhD, Business School PAR, Rijeka, Croatia

Bisera Karanović, PhD, Business School PAR, Rijeka, Croatia

Branko Mihailović, PhD, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia

Zoran Simonović, PhD, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia

Svetlana Rolјević Nikolić, PhD, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia

Maja Đurović Petrović, PhD, Innovation Center of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia

Snežana Kirin, PhD, Innovation Center of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia

Jasmina Lozanović Šajić, PhD, Innovation Center of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia

Drago Cvijanović, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia

Vladimir Senić, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia

Pere Tumbas, PhD, Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, Serbia

Aleksandar Grubor, PhD, Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, Serbia

Zoran Kalinić, PhD, Independent University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Mirjana Stojanović, PhD, Independent University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Miodrag Vučić, PhD, National Association of healthcare professionals of Serbia, Serbia

Nebojša Vacić, PhD, National Association of healthcare professionals of Serbia, Serbia

Dragiša Stanujkić, PhD, Technical Faculty in Bor, University of Belgrade, Serbia

Bratislav Predić, PhD, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia

Željko Stević, PhD, Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of East Sarajevo, Doboj, Bosnia and Herzegovina

Dragan Pamučar, PhD, Military academy, University of Defence, Belgrade, Serbia

Natalia Vuković, PhD, Russian State Social University, Faculty of Ecology, Moscow, Russian Federation

Milan Stamatović, PhD, Faculty of Business and Law, University Union – Nikola Tesla, Serbia

Darko Vuković, PhD, Saint Petersburg School of Economics and Management, National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russian Federation

Aleksandar Đoković, PhD,  Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade

Aleksandra Fedajev, PhD, Technical Faculty in Bor, University of Belgrade, Serbia

Velemir Ninković, PhD, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, Sweden

Marija Panić, PhD, Technical Faculty in Bor, University of Belgrade, Serbia

Gabrijela Popović, PhD, Faculty of Management in Zaječar, Megatrend University Belgrade, Serbia

Hugo Van Veghel, PhD, Belgian Serbian Business Association, Belgium

Desimir Knežević, PhD, University of Priština, Serbia

Jonel Subić, PhD, Institutute of Agricultural Economics, Serbia

Elez Osmani, PhD, Institute for Scientific Research, Montenegro

Nikola Ćurčić, PhD, Faculty of Management, University Union-Nikola Tesla, Serbia

Marina Milovanović, PhD, Faculty for Entrepreneurial Business and Real Estate Management, University Union-Nikola Tesla, Serbia

Boško Vojnović, PhD, Higher Education Institution for Agriculture, Serbia

Dejan Sekulić, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia

Marko Laketa, PhD, Pan-European University, Apeiron, Bosnia and Herzegovina

Miodrag Brzaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Tomislav Brzaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Svetlana Vukotić, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Srđan Novaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Tatjana Dragičević Radičević, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Darjan Karabašević, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Ivona Brajević, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Mlađan Maksimović, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia



ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР / ORGANIZING COMMITTEE

Pavle Radanov, PhD, President of the Committee, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Sanja Anastasija Marković, MSc, Vice-president of the Committee, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Jelena Petrović, MSc, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Aleksandar Brzaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Milena Sretić, Msc, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Pavle Brzaković, PhD, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Vuk Mirčetić, BSc, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Goran Jocić, Msc, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, University Business Academy in Novi Sad, Serbia

Cipriana Sava, PhD, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University „Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania

Gheorghe Pinteală, PhD, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania

Dragana Pešić, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia

Vesna Milovanović, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia