Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Млађан Максимовић

Доц. др Млађан Максимовић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 21.03.1964. Зајечар
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Зајечар
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Разведен, отац двоје деце 

Контакт

 • Е-ПОШТА: mladjan.maksimovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 64 14 79 79 3

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2017), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • ДОКТОРАТ: Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет Џон Незбит, Београд. (2016), (докторирао из области менаџмента природних ресутса).
 • МАСТЕР: Факултет за менаџмент Зајечар,Мегатренд Универзитет, Београд. (2012)
 • ФАКУЛТЕТ: Факултет за менаџмент Зајечар,Мегатренд Универзитет, Београд. (2010)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Техничка школа Зајечар.
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Хајдук Вељко", Грлиште.

Најзначајније референце +

Име и презиме

Млађан Максимовић

Звање

Доцент

Ужа научна област

Општи менаџмент

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2017

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент економију и финансије, Београд

Менаџмент и бизнис

Докторат

2016

Универзитет „Џон Незбит“, Факултет за менаџмент Зајечар

Менаџмент и бизнис

Диплома

2010

Универзитет „Џон Незбит“, Факултет за менаџмент Зајечар

Менаџмент и бизнис

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Karabasevic, D., Urosevic, S., & Maksimovic, M. (2017). An approach for evaluating website quality in hotel industry based on triangular intuitionistic fuzzy numbers. Informatica, 28(4), 725-748. ISSN: 0868-4952, DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2017.153 https://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO1138.pdf

М21

2

Karabasevic, D., Stanujkic, D., Brzakovic, M., Maksimovic, M., & Brzakovic, P. (2018). The Evaluation of Websites in the Textile Industry by Applying ISO/IEC 9126-4 Standard and the EDAS method. Industria Textila, in press. ISSN: 1222-5347.

М23

3

Urosevic, S., Karabasevic, D., Stanujkic, D., & Maksimovic, M. (2017). An Approach to Personnel Selection in the Tourism Industry Based on the SWARA and the WASPAS Methods. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 51(1), 75-88. ISSN 1842–3264.

http://www.ecocyb.ase.ro/nr2017_1/05%20-%20Snezana%20Urosevic,%20Darjan%20Karabasevic(T).pdf

М23

4

Karabasevic, D., Stanujkic, D., Urosevic, S. Maksimovic, M. (2015) Selection of Candidates in the Mining Industry Based on the Application of the SWARA and the MULTIMOORA Methods. Acta Montanistica Slovaca, 20(2), 116-124. ISSN: 1335 -1788. https://actamont.tuke.sk/pdf/2015/n2/6karabasevic.pdf

М23

5

Maksimovic, M., Janovac, T., Karabasevic, D., Brzakovic, M. (2018). Solution of general and prevention of ecological problems of Stara planina mountain as potential obstacles to the development of rural tourism. Economics of Agriculture, 65(2), 531-544. ISSN: 0352-3462.

М24

6

Janovac, T., Karabasevic, D., Maksimovic, M., & Radanov, P. (2018). Selection of the motivation strategy for employees in the mining industry using the GRA method. Mining and metallurgy engineering Bor, 1-2, 157-164. Print ISSN: 2334-8836, Online ISSN: 2406-1395, doi: 10.5937/mmeb1802157J 

М24

7

Maksimović, M., Brzaković, M., Grahovac, M. & Jovanović, I. (2017). An approach for evaluation the safety and quality of transport at the open pit mines based on the edas method. Mining and Metallurgy Engineering Bor, 3-4., 139-144. Print ISSN 2334-8836, Online ISSN 2406-1395.

М24

8

Maksimović M., Karabašević D., Brzaković M., & Brzaković P. (2017). The effects resulting from the application of the concept of the sustainable development of rural tourism on Stara planina. Economics of Agriculture. 64(4), 1595-1606. ISSN:0352-3462. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3462/2017/0352-34621704595M.pdf

М24

9

Karabasevic, D., Stanujkic, D., Urosevic, S., Popovic, G., & Maksimovic, M. (2017). An Approach to Criteria Weights Determination by Integrating the DELPHI and the Adapted SWARA Methods. Management:Journal Of Sustainable Business And Management Solutions In Emerging Economies, 22(3), 15-25. http://management.fon.bg.ac.rs/index.php/mng/article/view/163/121

М24

10

Maksimović, M., Urošević, S., Stanujkić, D., & Karabašević, D. (2016) Selection a development strategy of mining tourism based on the grey relational analysis. Mining and metallurgy engineering Bor, 1, pp. 115-124. Print ISSN: 2334- 8836, online ISSN: 2406-1395, doi: 10.5937/MMEB1601115M https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-8836/2016/2334-88361601115M.pdf

М24

11

Petrović G., Maksimović M., & Karabašević D. (2017). Strategic positioning of rural tourism on Stara planina. Economics of Agticulture, 64(2), 601-617. ISSN: 0352-3462 https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3462/2017/0352-34621702601P.pdf

М24

12

Maksimović, M., Brzaković, M., Ristić, N.(2018). Paradigmatski aspekti obrazovanja za održivi razvoj. Ecologica, 25 (89), 86-89. ISSN: 0354-3285., UDC:504.75:37.018.4

М51

13

Maksimović, M., Đorđević, B., Brzaković, M., & Grahovac, M. (2017). Merenje kvaliteta transportnih usluga primenom SERVQUAL modela. Tehnika, 72(6), 928-935., ISSN: 0040-2176.

М51

14

Vujić, D., Karabašević, D., & Maksimović, M. (2017). Uloga emocionalne inteligencije na liderstvo u organizaciji u cilјu zaštite životne sredine. Ecologica, 24(85), 194-199 ISSN: 0354-3285. http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/03/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-85-2017.pdf

М51

15

Karabašević, D., Petrović, G., & Maksimović, M. (2017). The impact of the levels of education on the perception of corporate social responsibility. Poslovna ekonomija, 10(2), 106-117. ISSN: 1820-6859, Online ISSN 1821-1798. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-6859/2016/1820-68591602106K.pdf

M51

16

Maksimović, M., Karabašević, D., & Ilić, B. (2017). Važnost i značaj progrmaa održivog razvoja ruralnog turizma na Staroj planini. Megatrend revija, 14(1), 27-46. ISSN: 0354-3285. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-3159/2017/1820-31591701027M.pdf

М51

17

Maksimović M., Urošević S., & Mihajlović D. (2015) Strateški pravci razvoja ruralnog turizma Stare planine, Ecologica, Beograd 22(78), str. 233-238.ISSN 0354-3285, COBISS.SR – ID 80263175, UDK:379.845(23) (497.11, http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2015/09/ECOLOGICA-78-2015-SADRZAJ.pdf

М51

18

Mihajlović D., Maksimović M., Urošević S. (2016) Ekološka dimenzija održivosti ruralnog turizma Stare planine, Ecologica, Beograd, 23(82), 336-340, ISSN 0354-3285., UDK:379.845(23) (497.11). http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-BROJ-82-2016.pdf

М51

19

Petrović, G., Urošević S., Karabašević D., & Maksimović M. (2017). Stanje i perspektive razvoja tekstilne industrije u Srbiji. Tekstilna industrija 64(3), 4-8. ISSN 0040-2389.

М52

20

Urošević S., Karabašević D., Maksimović M., & Stanujkić D. (2016) Impact of demographic factors on motivation and satisfaction of employees in the leather and footwear industry. Tekstilna industrija 53(3), 45-55. ISSN 0040-2389.

М52

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

74

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

4

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Доц. др Млађан Максимовић је рецензент тематског зборника радова међународног значаја „Савремени менаџмент алати и економија туристичког сектора данашњнице“ из 2017. год., изадвача Удружење економиста и менаџера Балкана - УДЕКОМ Балкан.

Доц. др Млађан Максимовић је члан рецензионог одбора часописа „БизИнфо“ који издаје Висока пословна школа струковних студија Блаце.Професионално искуство

 • 2017. - Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • 1987-2016. АД Инфраструктура железнице Србије

Интересовања

 • Квалитет
 • Рурални туризам
 • Планинарење

Занимљивости

 • Од 2016. члан рецензионог одбора часописа БизИнфо који издаје Висока пословна школа струковних студија Блаце, категотизације М53
 • Od 2017.године технички је уредник часописа Текстилна индустрија, категоризације М52.
 • Члан је планинарско-смучарског друштва "Љуба Нешић" из Зајечара