Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Дарјан Карабашевић

Доц. др Дарјан Карабашевић

Продекан за научно-истраживачки рад – Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА И МЕСТО РОЂЕЊА: 23.12.1985. године, Зајечар
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Шарбановац, Бор

Контакт

 • Е-ПОШТА: darjan.karabasevic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 60 33 8 3333

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2017), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду.
 • ДОКТОРАТ: Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет „Џон Незбит“ Београд (2016).
 • СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд (2012).
 • ФАКУЛТЕТ Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд (2009).
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Економско-трговинска школа Зајечар.
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Станоје Миљковић, Шарбановац, Бор.

Најзначајније референце +

Име и презиме

Дарјан Карабашевић

Звање

Доцент

Ужа научна област

Општи менаџмент, Информатика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2017.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Менаџмент и бизнис

Информатика

Докторат

2016.

Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет „Џон Незбит“

Менаџмент и бизнис

Диплома

2009.

Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет

Економске науке

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Karabasevic, D., Urosevic, S., & Maksimovic, M. (2017). An approach for evaluating website quality in hotel industry based on triangular intuitionistic fuzzy numbers. Informatica, 28(4), 725-748. ISSN: 0868-4952, DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2017.153 https://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO1138.pdf

М21

2

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Florentin Smarandache, Brauers, W. K. M., & Karabasevic, D. (2017). A Neutrosophic Extension of the MULTIMOORA Method. Informatica, 28(1), 181-192. ISSN: 0868-4952, DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2017.125 https://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO1131.pdf

M21

3

Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Stanujkic, D., Popovic, G.,  & Brzakovic, M. (2018). An Approach to Personnel Selection in the IT Industry Based on the EDAS Method. Transformations in Business and Economics, 17(2), 42-59. ISSN  1648 – 4460. http://www.transformations.knf.vu.lt/44/article/anap

М22

4

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Karabasevic, D., Turskis, Z., & Kersuliene, V. (2017). New group decision-making ARCAS approach based on the integration of the SWARA and the ARAS methods adapted for negotiations.  Journal of Business Economics and Management, 18(4), 599-618. ISSN: 1611-1699. DOI: http://dx.doi.org/10.3846/16111699.2017.1327455

М22

5

Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Turskis, Z.,& Stanujkic, D. (2016). The framework for the selection of personnel based on the SWARA and ARAS methods under uncertainties. Informatica, 27(1), 49-65. ISSN: 0868-4952, DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2016.76 https://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO1090.pdf

М22

6

Stanujkic, D., Karabasevic, D., & Zavadskas, E. K. (2015). A framework for the selection of a packaging design based on the SWARA method. Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics, 26(2), 181-187. Print ISSN: 1392-2785,  Online ISSN: 2029-5839, DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.26.2.8820 http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/8820/6762

М22

7

Predic, B., Madic, M., Roganovic, M., Karabasevic, D., & Stanujkic, D. (2018). Implementation of computationally efficient taguchi robust design procedure for development of ANN fuel consumption prediction models. Transport, 33(3), 751-764. Print ISSN: 1648-4142.

M23

8

Karabasevic, D., Stanujkic, D., Brzakovic, M., Maksimovic, M., & Brzakovic, P. (2018). The Evaluation of Websites in the Textile Industry by Applying ISO/IEC 9126-4 Standard and the EDAS method. Industria Textila, in press. ISSN: 1222-5347.

M23

9

Popovic, G., Stanujkic, D., & Karabasevic, D. (2018). A framework for the evaluation of hotel property development projects. International Journal of Strategic Property Management, in press. Print ISSN: 1648-715X, Online ISSN: 1648-9179.

M23

10

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Karabasevic, D., Smarandache, F., & Turskis, Z. (2017). The use of Pivot Pair-wise Relative Criteria Importance Assessment method for determining weights of criteria. Romanian Journal of Economic Forecasting, 20(4), 116-133. ISSN: 1582-6163. http://www.ipe.ro/rjef/rjef4_17/rjef4_2017p116-133.pdf

M23

11

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Sifeng, L., Karabasevic, D., & Popovic, G. (2017). Improved OCRA method based on the use of interval grey numbers. Journal of Grey System, 29(4), 49-60. ISSN 0957-3720.

M23

12

Stanujkic, D., Karabasevic, D. & Zavadskas, E. K. (2017). A new approach for selecting alternatives based o the adapted weighted sum and the SWARA methods: A case of personnel selection. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 51(3), 39-56. ISSN 1842–3264.  http://www.ecocyb.ase.ro/nr2017_3/03%20-%20Dragisa%20STANUJKIC%20(T)(N).pdf

M23

13

Urosevic, S., Karabasevic, D., Stanujkic, D., Maksimovic, M. (2017) An Approach to Personnel Selection in the Tourism Industry Based on the SWARA and the WASPAS Methods. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 51(1), 75-88. ISSN 1842–3264.

http://www.ecocyb.ase.ro/nr2017_1/05%20-%20Snezana%20Urosevic,%20Darjan%20Karabasevic(T).pdf

M23

14

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Brauers, W.K. M., & Karabasevic, D. (2015). An Extension of the Multimoora Method for Solving Complex Decision-Making Problems based on the Use of Interval-valued Triangular Fuzzy Numbers.Transformations in Business and Economics,14, 2B (35B), 42-59.ISSN 1648 –4460. http://www.transformations.knf.vu.lt/35b

M23

15

Karabasevic, D., Stanujkic, D., Urosevic, S., & Maksimovic, M. (2015). Selection of Candidates in the Mining Industry Based on the Application of the WARA and the MULTIMOORA Methods. Acta Montanistica Slovaca, 20(2), 116-124. ISSN 1335 -1788. https://actamont.tuke.sk/pdf/2015/n2/6karabasevic.pdf

M23

16

Maksimović, M., Karabašević, D., Brzaković, M., & Brzaković, P.  (2017). The  effects resulting from the application of the concept of the sustainable development of rural tourism on Stara planina. Economics of Agriculture, 64(4), 1595-1605.ISSN: 0352-3462. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3462/2017/0352-34621704595M.pdf

M24

17

Karabašević, D., Stanujkić, D., Urošević, S., Popović, G., & Maksimović, M. (2017). An Approach to Criteria Weights Determination by Integrating the DELPHI and the Adapted SWARA Methods. Management:Journal Of Sustainable Business And Management Solutions In Emerging Economies, 22(3), 15-25. ISSN: 1820-0222.  DOI: https://doi.org/10.7595/management.fon.2017.0024 http://management.fon.bg.ac.rs/index.php/mng/article/view/163/121

M24

18

Vujić, D., Stanujkić, D., Urošević, S., & Karabašević, D. (2016). An approach to leaader selection in the mining industry  based on the use of weighted sum preferred levels of performances method. Mining and metallurgy engineering Bor, 4,53-62. Print ISSN: 2334-8836, Online ISSN: 2406-1395. doi: 10.5937/mmeb1604053V http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-8836/2016/2334-88361604053V.pdf

M24

19

Urošević, S., Miljić, N., Đorđević Maljković, N., & Karabašević, D. (2016). Indicators of motivation and employee satisfaction in public enterprise – Case Study PE “Post of Serbia”. Industrija, 44(3), 77-95. ISSN: 0350-0373. DOI:10.5937/industrija44-10636 http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0373/2016/0350-03731603077U.pdf

M24

20

Karabašević, D., Stanujkić, D., & Urošević, S. (2015). The MCDM Model for Personnel Selection Based on SWARA and ARAS Methods. Management, 77, 43-52. Print ISSN: 1820 – 0222, Online ISSN: 2406-0658. DOI: http://dx.doi.org/10.7595/management.fon.2015.0029 http://management.fon.bg.ac.rs/index.php/mng/article/view/57/45

М24

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

162

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

15

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Доц. др Дарјан Карабашевић је од 14.01.2017. године добитник дипломе за изузетни допринос у Neutrosophic области.  Диплому је доделио Борд директора Neutrosophic Science International Association на челу са чувеним професором Флорентином Смарандакеом (Florentin Smarandache).

Доц. др Дарјан Карабашевић је члан уређивачког и рецензионог одбора међународног часописа „Neutrosophic Sets and Systems“ и члан је уређивачког и рецензионог одбора часописа „БизИнфо“ који издаје Висока пословна школа струковних студија Блаце.

Др Дарјан Карабашевић је рецензент реномираних часописа са SCI листе: „Informatica“ (категоризација M21 и IF 1,386), „Engineering Applications of Artificial Intelligence“ (категоризација М21 и IF 2,819),  „Soft Computing“ (категоризација M22 и IF 2,367) и „Sustainability“ (категоризација M22 и IF 2,075). Такође је и рецензент часописа истакнутог међународног значаја:  „Serbian Journal of Management„ и „Industrija“ (категоризација M24).

Доц. др Дарјан Карабашевић је рецензент тематског зборника радова међународног значаја „Савремени менаџмент алати и економија туристичког сектора данашњнице“ из 2016. год., изадвача Удружење економиста и менаџера Балкана - УДЕКОМ Балкан.

Доц. др Дарјан Карабашевић је рецензент књиге „Nidus idearum. Scilogs, III: Viva la Neutrosophia!“ из 2017. године професора Флорентина Смарандакеа (Florentin Smarandache) са Универзитета Нови Мексико, Сједињене Америчке Државе. Издавач: Pons asbl, Quai du Batelage 5, 1000 – Брисел, Белгија, ISBN: 978-1-59973-508-5.

Доц. др Дарјан Карабашевић је рецензент књиге „Fuzzy and Neutrosophic Sets in Semigroups“ из 2018. године, аутора: Young Bae Jun (Department of Mathematics Education, Gyeongsang National University Jinju, Korea), Madad Khan (Department of Mathematics COMSATS Institute of Information Technology, Abbottabad, Pakistan), Florentin Smarandache (Department of Mathematics and Sciences, University of New Mexico, Gallup, NM, USA) и Saima Anis (Department of Mathematics COMSATS Institute of Information Technology, Abbottabad, Pakistan). Издавач: Pons asbl, Quai du Batelage 5, 1000 – Брисел, Белгија, ISBN: 978-1-59973-548-1.Професионално искуство

 • Од 01.04.2018. године на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитета Привредна академија у Новом Саду обавља функцију Продекана за научно-истраживачки рад.
 • Од 23.02.2017. године на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитета Привредна академија изабран је у звање доцента за ужу научну област Општи менаџмент и Информатика.
 • Од 30.09.2015. године на Факултету за менаџмент у Зајечару, изабран je у истраживачко звање истраживач-сарадник за научну област рачунарске науке и ужу научну област информационе технологије.
 • Од 23.04.2007. – 28.02.2018. године био је запослен у телекомуникационој компанији Vip mobile doo члану A1 Telekom Austria групе на различитим позицијама (Руководилац продајног објекта, Виши саветник у продајној јединици, Саветник у продајној јединици).

Пројекти и чланство у организацијама

 • Од 2018. године рецензент је Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ).  Редни број 28 на листи рецензената утврђеној од стране Националног савета за високо образовање.
 • Од 2017. – 2018. године рецензент Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК). Редни број 449 на листи рецензената КАПК-а.
 • Копредседник и Руководилац Neutrosophic Science International Association – удружења за Србију (2018).
 • Neutrosophic Science International Association – почасни члан (2017).
 • Међународно друштво за вишекртеријумско одлучивање (2016).
 • Комисија за информисање, развој и примену информатичке технологије при општини Бор (2008-2010).

Интересовања

 • Информатика
 • Вишекритеријумско одлучивање
 • Менаџмент
 • Менаџмент људских ресурса

Занимљивости

 • До сада објавио преко 60 научних и стручних радова, од чега 15 радова на SCI/SSCI листама и уз остварен индекс научне компетентности од преко 200.
 • У сарадњи са колегама проф. др Снежаном Урошевић и проф. др Драгишом Станујкићем са Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду публиковао је монографију националног значаја М42 под називом „Трендови у менаџменту људских ресурса – Савремени приступ избору кадрова“.
 • Течно говори румунски језик, служи се енглеским језиком – средњи ниво и француским језиком - основни ниво.
 • Поседује ECDL Core сертификат