Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Никола Ћурчић

Доц. др Никола Ћурчић

Доцент

MEF LOGO

Контакт

  • Е-ПОШТА: nikolavcurcic@yahoo.com

Најзначајније референце +

Име и презиме

Никола Ћурчић

Звање

Доцент, Научни сарадник

Ужа научна област

Економско-финансијски менаџмент, Маркетинг

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2017

Факултет за менаџмент, Сремски Карловци.

Економско-финансијски менаџмент, Маркетинг

Избор у звање

2017

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Економија

Докторат

2017

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Маркетинг

Диплома

2010

Економски факултет, Косовска Митровица

Маркетинг и предузетништво

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1

Nikola Radivojević, Nikola Ćurčić, Djurdjica Vukajlović (2017) Hull-white`s value at risk model: Case study of Baltic equities market, Journal of Business Economics and Management, Lithuania, Vol. 18. Iss.5, pp. 1023-1041.  ISSN: 1611-1699,    https://doi.org/10.3846/16111699.2017.1357049  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/16111699.2017.1357049

М22

2

Radivojević N., Ćurčić N., Milojkovic D., Miletić V. (2016) Testing value-at-risk models in emerging markets during crises: a case study on South Eastern European countries, The Journal of risk model validation, Vol.10, No: 2, 57-81, Published by Incisive Media , London, England

М23

3

Gašović Milan, Vukajlović Đurđica, Ćurčić Nikola (2018) The Concept of Fashion Marketing as an Instrument of Reducing Tensions between Designers and Marketing Experts in Fashion Companies, Revista Industria Textila, No 2/ 2018,  http://www.revistaindustriatextila.ro/index.php/en/

М23

4

Вујовић С., Ћурчић Н., Милетић В. (2016) Утицај туризма на кружни ток економскогпроцеса,   Економика пољопривреде, Друштво аграрних економиста Балкана, Београд. Вол.63, број 1, стр : 323-337.

M24

5

Gašović, M., Vukajlović, Đ., Ćurčić,  N. (2018) Sport offer – Core part of the sport organization’s marketing program. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 16 (1), ISSN 1451-740X (Print)

М24

6

Михаиловић Б., Симоновић З., Ћурчић  Н. (2017) Пољопривредни потенцијали и развојниприоритети општине Стара Пазова,  Економика пољопривреде, Друштво аграрних економиста Балкана, Београд. Вол.64 , број 1, стр: 259-274.

М24

7

Радивојевић Н., Ћурчић Н., Марчетић М. (2018) Квантификовање екстремног тржишног ризика на изабраним земљама Западног Балкана, Индустрија, Вол. 46 бр. 2 стр. 99-115

М24

8

Ћурчић Н. (2018) Пословни успех савремене организације - монографија, Институт за економику пољопривреде, 250 стр., ISBN 978-86-6269-065-4

М42

9

Марчетић М., Ћурчић Н., Лазовић К. (2016) Модалитети евазије пореза надодату вредност у Републици Србији , Анали Економског факултета у Суботици, Економски факултет Суботица. Број 35, стр : 237-248.

М51

10

Simonović Z., Ćurčić N., Miletić V. (2017) Neki problem razvoja malih I srednjih preduzeća u poljoprivredi  Srbije, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Еkonomski fakultet Subotica, Broj 37, str: 57-69

М51

11

Đurćica Vukajlović, Olgica Milošević, Nikola Ćurčić (2017) Relacije konkurentnosti i održivosti razvoja, Ecologica, vol. 24., iss 86., str. 254-259. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/SADRZAJ-BROJ-86.pdf

М51

12

Гашовић М., Ћурчић Н. (2018) Управљање набавком и залихама у предузетничким еколошки оријентисаним организацијама, Ecologica, бр. 91, стр. 150-157

М51

13

Гашовић, М., Ћурчић, Н., (2018) Управљање набавком и залихама у предузетничким еколошки оријентисаним организацијама, Ecologica, Бр: 91, стр: 700-705. ИССН 0354-3285

М51

14

Гашовић, М., Ћурчић, Н., Милетић, С., (2018) Маркетинг стратегија за друштвене медије, Ecologica, Бр: 92, стр: 835-841. ИССН 0354-3285

M51

15

Гашовић, М., Ћурчић, Н., (2018) Ефекти маркетинга и дизајна применом CAD система у компанијама - произвођачима одеће, Војно Дело, Бр: 6, стр: 303-317 ИССН 0042-8426

M51

16

Радивојевић Н., Милојковић Д., Ћурчић Н. (2015) Апликативност непараметарских модела историјске симулације на тржиштима у настајању, Пословна економија , Универзитет Едуконс, Сремска Каменица. Вол:9, број 2, стр: 89-106.

М51

17

Милетић В., Милетић С., Ћурчић Н. (2018) Профитабилно пословање организације као исход унапређења конкурентности применом концепта CRM-а, Анали Економског факултета у Суботици,  Вол. 54, бр. 40, ISSN 0350-2120

M51

18

Ћурчић Н. (2012) Маркетинг орјентација у функцији генерисањатуристичког производа, 7. међународни научни скуп „Туризам, изазови и могућности“ , Требиње 7/2012, Економски институт , Београд, стр: 523-533.

M33

19

Ćurčić N., Vukajlović Dj., Grozdanic R. (2016)The influence of innovation on theenterprise competitivenes,  21st International Scientific Conference on Economic and Social Development, Belgrade, 18-19 May 2017, ISSN: 1849-6903 p: 126-138

M33

20

Ћурчић Н., Ђуровић С.(2015)  Развој вишег нивоа конкурентности предузећакао исходиште кластерског повезивања, 10. Међународни мултидисцплинарни научни скуп «Еуробранд», Сребрно језеро, стр.180-189.

M33

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

8

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

                                                                                            Уредник- сарадник Научног часописа Економика, Ниш

                                                                              Члан издавачког савета часописа Економија - теорија и пракса, Нови Сад