Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Ђурђица Вукајловић

Проф. др Ђурђица Вукајловић

Продекан за НИР – Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 09.12.1975, Суботица
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Удата, једно дете

Контакт

 • Е-ПОШТА:  djurdjica.vukajlovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 60 732 1947

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Научни сарадник за научну област Економија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2018)
 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор за уже научне области Пословна и међународна економија и Општи менаџмент, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду (2016)
 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент за ужу научну област Пословна и међународна економија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2013)
 • ДОКТОРАТ: Доктор економских наука , Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџмент (2013)
 • МАГИСТРАТУРА: Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за спорт и туризам  (2008)
 • ФАКУЛТЕТ: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици (2000)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Економска средња школа „Боса Миличевић“ Суботица 
 • ОСНОВНА ШКОЛА : Вежбаоница  (садашњи назив: Милош Црњански), Суботица 

Најзначајније референце +

Име и презиме

Ђурђица Вукајловић

Звање

Ванредни професор, Научни сарадник

Ужа научна област

Пословна и међународна економија, Општи Менаџмент

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2016.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Економске науке

Менаџмент и бизнис

Избор у звање

2018.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Економија

Докторат

2012.

Универзитет Пирвредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Београд

Економске науке

Диплома

2001.

Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица

Економске науке

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.        

Nikola Radivojević, Nikola Ćurčić, Djurdjica Vukajlović (2017) Hull-white`s value at risk model: Case study of Baltic equities market, Journal of Business Economics and Management, Vol. 18. Iss.5, pp. 1023-1041.  ISSN: 1611-1699,  https://doi.org/10.3846/16111699.2017.1357049,      

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/16111699.2017.1357049

М22

2.        

Gašović Milan, Vukajlović Đurđica, Ćurčić Nikola (2018) The Concept of Fashion Marketing as an Instrument of Reducing Tensions between Designers and Marketing Experts in Fashion Companies, Revista Industria Textila, No 2/ 2018  http://www.revistaindustriatextila.ro/index.php/en/

M23

3.        

Đurđica Vukajlović, Hugo van Veghel, Slobodan Đurović (2017) Economic justification for floriculture developmnet in Serbia“, Economics of Agriculture, Vol. 64. Iss. 2, pp. 687-701. ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63                     

http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2017/EP%202%202017%20lq.pdf

M24

 

4.        

Gašović, M., Vukajlović, Đ., Ćurčić,  N. (2018) Sport offer – Core part of the sport organization’s marketing program. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 16 (1), ISSN 1451-740X (Print)

M24

5.        

Milan Stamatović, Đurđica Vukajlović, Dragan Čović (2014) Uticaj svetske ekonomske krize na lični dohodak i životni standard ispitanika različitog nivoa obrazovanja u Srbiji i Mađarskoj“, Teme – časopis za društvene nauke, Univerzitet u Nišu, Vol 38. Iss 2, str. 527-542.                             

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0353-79191402527S

M24           

6.        

Ђурћица Вукајловић, Олгица Милошевић, Никола Ћурчић (2017) Релације конкурентности и одрживости развоја, Ecologica, vol. 24., iss 86, стр. 254-259. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/SADRZAJ-BROJ-86.pdf

М51

 

7.        

Milan Stamatović, Đurđica Vukajlović, Zorica Olјa Kamatović (2017) Inovativna privreda u funkciji zaštite životne sredine, Ecologica, vol 24. iss. 87., str. 745-750. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-87-2017.pdf

М51

 

8.        

Đurđica Vukajlović, Оlgica Milošević,Vladimir Vukajlović (2016) Analiza projekata zaštite životne sredine u IPA projektima prekogranične saradnje, Časopis  Ekologica, vol. 23, iss. 83, str. 622-625.  ISSN 0354 – 3285 COBISS.SR – ID 80263175

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-83.pdf

М51

 

9.        

Татјана Јановац, Ђурђица Вукајловић, Катарина Стојановић (2015) Примена концепта интегрисаног система менаџмента у високообразовној установи, Техника, Савез инжењера и техничара Србије, Квалитет, стандардизација и метрологија, vol. 70, iss.5., стр. 893-899.  ISSN 0040-2176, eISSN 2360-3086, doi:10.5937/tehnika1505893J, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21761505893J

М51

 

10.     

Đurđica Vukajlović, Saša Stamenković, Ana Gavrilović (2015) Povećanje konkurentnosti privrede kroz razvoj zelene ekologije, Časopis Ecologica, vol. 22, iss. 78, str. 165-169. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175            

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2015/09/ECOLOGICA-78-2015-SADRZAJ.pdf

М51

 

11.     

Tatjana Janovac, Đurđica Vukajlović, Milutin Pećić, Srđan Novaković (2015) Istraživanje zadovolјstva studenata uslugom visokog obrazovanja, časopis Tehnika, Savez inženjera i tehničara Srbije, vol.70, iss.2, Kvalitet, standardizacija i metodologija, str. 359-367.  ISSN  0040-2176, eISSN 2560-3086

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21761502359J

М51

 

12.     

Đurđica Vukajlović, Ljubiša Stamatović (2013) Preduzetnički marketing u funkciji održivog razvoja, Megatrend revija, Vol. 10, No.  3., str. 123-128.

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-31591303123V

М51

 

13.     

Milan Stamatović, Đurđica Vukajlović, Sloban Cvetanović (2012) Ocena poslovanja domaćih preduzeća u uslovima rastuće konkurencije i povećanih zahteva tržišta, Megatrend revija, vol .9, iss. 4,  str. 69-85. ISSN 1820-3159

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-31591204069S

М51

 

14.     

Ana Аnufrijev, Đurđica Vukajlović, Milan Stamatović (2011) Neoliberal Capitalism Through the Curtain of the Economic Crisis, FACTA UNIVERSATIS, Economics and Organizaciton, vol 8, iss 4, pp.  447-463. ISSN  0354-4699 ,  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0354-46991104447A

М51

 

15.     

Vukajlović Đ,  Brzaković M., Ćurčić N. (2016) Ocena kompetenci zaposlenih od strane različitih menadžment nivoa, Ekonomika, Društvo ekonomista Ekonomika Niš, vol. 62, br. 3,  str. 47-56. ISSN 0350-137X, http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2016/Ekonomika-2016-3.pdf

М52

 

16.     

Julijana Vasiljević, Đurđica Vukajlović, Dragan Vasiljević (2015) Proposed methods of predicting achievement of students that is important for the future business performance, Ekonomika, vol. 4. iss. 4. str. 109-124.  ISSN 0350-137X eISSN 2334-9190, doi:10.5937/ekonomika1504109V,                 

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-137X1504109V

М52

 

17.     

Đurđica Vukajlović, Milan Stamatović, Branko Ljutić (2012) Analiza znanja i sposobnosti preduzetnika u uslovima savremenog poslovanja, Ekonomika, vol. 58, iss. 4, str. 118-128. ISSN 0350-137X, eISSN 2334-9190

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-137X1204118V

М52

 

18.     

Đurđica Vukajlović, Nikola Ćurčić (2016) Ocena faktora konkurentnosti i inovativnosti u cilјu ostvarivanja tržišnog učešća, Ekonomija teorija i praksa, vol. 9, iss. 3, str. 35-54 ISSN 2217-5458.               

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-54581603035V

М53

 

19.     

Đurđica Vukajlović (2013) The role of strategic management in innovation management, Časopis Ekonomija- teorija i praksa, vol. 6. iss. 3, , str. 18-30. ISSN 2217-5458.                                                                                                        

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-54581303018V

М53

 

20

Ćurčić N., Vukajlović Dj., Grozdanic R. (2016)The influence of innovation on theenterprise competitivenes,  21st International Scientific Conference on Economic and Social Development, Belgrade, 18-19 May 2017, ISSN: 1849-6903 p: 126-138

M33

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

10 

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

 Професионално искуство

 • 2013. године до данас професор на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду. Од 2015. године на истом факултету обавља и функцију менаџера факултета.
 • 2008 – 2012. радила као асистент у настави на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом саду. На истом факултету од  2012 – 2013. године радила као наставник.
 • 2006 – 2008. радила као сарадник у настави  на Факултету за за спорт и туризам у Новом Саду.
 • 2005 – 2006. радила на позицији директора  SPA центра  у компанији Royal Caribbean, USA
 • 1998 – 2005. радила на позицији менаџера у спортском центру „Виталис“ Суботица

Пројекти и чланство у организацијама

 • IPA  HU – SRB “Examination of innovation and cooperation abilities and development possibilities of small and medium sized enterprises in the Hungarian-Serbian cross-border region”  Број пројекта: HUSRB/0901/213-050 Улога у пројекту: Сениор експерт и пројект менаџер  за српску партнерску страну
 • IPA HU – SRB “Preparation and accreditation of New Master EU Study Programme in Faculty of Economics and Engineering Management” Број пројекта: HUSRB 0901/221/170 – EU Master Study. Улога у пројекту: Пројектни координатор.
 • IPA CRO - SRB: “ Rosis, Rosas, Rosarum- 3R”. Улога у пројекту: Асистент извештавања на пројекту, ангажовање преко ICTTI Нови Сад
 • “Strengthening Capacity for Inclusive Local Development in South Serbia” and “Promotion of Peace Builiding in South Serbia” – South Serbia UN Joint programme, Улога у пројекту: евалуатор/интервјуер, ангажовање преко Tara International Consulting, Novi Sad
 •  IPA HU – SRB: „Wildlife health and conservation of selected NATURA 2000 species within the Danube Cross-border region in Serbia and Hungary“ Улога у пројекту: Procurement expert, ангажовање преко Tara International Consulting, Novi Sad
 • „Иновацијама у сабораћају до чистијег ваздуха“ пројекат у оквиру позива Зелено срце белог града, Град Београд-Градска управа града београда, Секретаријат за заштиту животне средине. Улога у пројекту: Координатор пројекта.

Интересовања

 • Боравак у природи (посебно на селу), рекреативно бављење спортом (фитнес, плес).

Занимљивости

 • Бавила се спортом 25 година: 8 година латиноамеричким и стандардним плесовима,а после тога била такмичар аеробне гимнастике. Крај спортске каријере завршила је као такмичар фитнеса (ИФББ асоцијација). Све време такмичарског периода радила као фитнес инструктор и инструктор аеробика (пре свега степ аеоробик, tae-bo, dance, пилатес). За себе, студенте и све који се осећају младим, води аеробик на МЕФ-у.
 • Најзначајнији спортски резултати:
  • 2008 – Балканско првенство у Финесу, Бар – Црна Гора, Прво место
  • 2008 – Светско првенство у фитнесу, Шпанија, Девето место
  • 2008 – Државни првак у фитнесу ИФББ асоцијација
  • 2008 – Првенство војводине, Прво место 
  • 2007 - FIG Европско првенство Мађарска,  4. место степ аеробик тим 
  • 2001 – Отворено првенство Европе у Аеробној гимнастици (Холандија), Четврто место
  • 2000-2003 – Државни првак у Аеробној гимнастици
  • 1999 – Отворено првенство Европе у Аеробној Гимнастици, Мађарска
  • 1996-1998 – Победник Фитнес Фестивала, категорија: спортски аеробик
  • 1998 – Miss Фитнес Југославије