Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Никола Ћурчић

Доц. др Никола Ћурчић

Доцент

MEF LOGO

Контакт

  • Е-ПОШТА: nikola.curcic@mef.edu.rs

Најзначајније референце +

Име и презиме

Никола Ћурчић

Звање

Доцент, Научни сарадник

Ужа научна област

Економско-финансијски менаџмент, Маркетинг

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2017

Факултет за менаџмент, Сремски Карловци.

Економско-финансијски менаџмент, Маркетинг

Избор у звање

2017

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Економија

Докторат

2017

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Маркетинг

Диплома

2010

Економски факултет, Косовска Митровица

Маркетинг и предузетништво

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1

Nikola Radivojević, Nikola Ćurčić, Djurdjica Vukajlović (2017) Hull-white`s value at risk model: Case study of Baltic equities market, Journal of Business Economics and Management, Lithuania, Vol. 18. Iss.5, pp. 1023-1041.  ISSN: 1611-1699,    https://doi.org/10.3846/16111699.2017.1357049  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/16111699.2017.1357049

М22

2

Radivojević N., Ćurčić N., Milojkovic D., Miletić V. (2016) Testing value-at-risk models in emerging markets during crises: a case study on South Eastern European countries, The Journal of risk model validation, Vol.10, No: 2, 57-81, Published by Incisive Media , London, England

М23

3

Gašović Milan, Vukajlović Đurđica, Ćurčić Nikola (2018) The Concept of Fashion Marketing as an Instrument of Reducing Tensions between Designers and Marketing Experts in Fashion Companies, Revista Industria Textila, No 2/ 2018,  http://www.revistaindustriatextila.ro/index.php/en/

М23

4

Вујовић С., Ћурчић Н., Милетић В. (2016) Утицај туризма на кружни ток економскогпроцеса,   Економика пољопривреде, Друштво аграрних економиста Балкана, Београд. Вол.63, број 1, стр : 323-337.

M 24

5

Gašović, M., Vukajlović, Đ., Ćurčić,  N. (2018) Sport offer – Core part of the sport organization’s marketing program. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 16 (1), ISSN 1451-740X (Print)

М24

6

Михаиловић Б., Симоновић З., Ћурчић  Н. (2017) Пољопривредни потенцијали и развојниприоритети општине Стара Пазова,  Економика пољопривреде, Друштво аграрних економиста Балкана, Београд. Вол.64 , број 1, стр: 259-274.

М24

7

Радивојевић Н., Милојковић Д., Ћурчић Н. (2015) Апликативност непараметарских модела историјске симулације на тржиштима у настајању, Пословна економија , Универзитет Едуконс, Сремска Каменица. Вол:9, број 2, стр: 89-106.

М51

8

Марчетић М., Ћурчић Н., Лазовић К. (2016) Модалитети евазије пореза надодату вредност у Републици Србији , Анали Економског факултета у Суботици, Економски факултет Суботица. Број 35, стр : 237-248.

М51

9

Simonović Z., Ćurčić N., Miletić V. (2017) Neki problem razvoja malih I srednjih preduzeća u poljoprivredi  Srbije, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Еkonomski fakultet Subotica, Broj 37, str: 57-69

М51

10

Đurćica Vukajlović, Olgica Milošević, Nikola Ćurčić (2017) Relacije konkurentnosti i održivosti razvoja, Ecologica, vol. 24., iss 86., str. 254-259. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/SADRZAJ-BROJ-86.pdf

М51

11

Vukajlović Đ,  Brzaković M., Ćurčić N. (2016) Ocena kompetenci zaposlenih od strane različitih menadžment nivoa, Ekonomika, Društvo ekonomista Ekonomika Niš, vol. 62, br. 3,  str. 47-56. ISSN 0350-137X, http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2016/Ekonomika-2016-3.pdf

М52

12

Ћурчић Н., Муховић А., Јовановић З. (2013) Конкурентност фирме каоисходиште ефикасног система мотивисања запослених , Економика ,Друштво економиста Економика,  Ниш. Бол: 59, број : 4, стр: 203-2013.     ISSN  0350-137X

М52

13

Ћурчић Н., Јовановић З., Муховић А. (2013) Коришћење анализеодлучивања у решавању проблема управљања,  Економика, Друштво економиста Економика,   Ниш. Вол: 59, број 1, стр:197-204.        ISSN  0350-137X

M52

14

Девић Ж., Ћурчић Н., Радивојевић Н.(2014) Креирање концепта маркетинг комуницирања на међународном пословном тржишту,  Економика, Друштво економиста Економика,  Ниш. Вол: 60, број 3, стр:225-235.        ISSN  0350-137X

M52

15

Радивојевић Н., Ћурчић Н., Девић Ж. (2016) Имплементација модела“Трансформационих менаџерских компетенција“ у процесу реструктурирања Застава машине А.Д. Крагујевац,Економика, Друштво економиста Економика,  Ниш. Вол: 60, број 3, стр:225-235.        ISSN  0350-137X

M52

16

Муховић А.,Ћурчић Н. (2011) Информациона технологија у савременој организацији, Економика, Друштво економиста Економика,  Ниш. Вол: 57, број 4, стр:173-182.        ISSN  0350-137X

M52

17

Đurđica Vukajlović, Nikola Ćurčić (2016) Ocena faktora konkurentnosti i inovativnosti u cilјu ostvarivanja tržišnog učešća, Ekonomija teorija i praksa, vol. 9, iss. 3, str. 35-54 ISSN 2217-5458.               

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-54581603035V

M53

18

Ћурчић Н. (2012) Маркетинг орјентација у функцији генерисањатуристичког производа, 7. међународни научни скуп „Туризам, изазови и могућности“ , Требиње 7/2012, Економски институт , Београд, стр: 523-533.

M33

19

Ćurčić N., Vukajlović Dj., Grozdanic R. (2016)The influence of innovation on theenterprise competitivenes,  21st International Scientific Conference on Economic and Social Development, Belgrade, 18-19 May 2017, ISSN: 1849-6903 p: 126-138

M33

20

Ћурчић Н., Ђуровић С.(2015)  Развој вишег нивоа конкурентности предузећакао исходиште кластерског повезивања, 10. Међународни мултидисцплинарни научни скуп «Еуробранд», Сребрно језеро, стр.180-189.

M33

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

5

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

                                                                                            Уредник- сарадник Научног часописа Економика, Ниш