Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Млађан Максимовић

Доц. др Млађан Максимовић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 21.03.1964. Зајечар
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Зајечар
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Разведен, отац двоје деце 

Контакт

 • Е-ПОШТА: mladjan.maksimovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 64 14 79 79 3

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2017), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • ДОКТОРАТ: Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет Џон Незбит, Београд. (2016), (докторирао из области менаџмента природних ресутса).
 • МАСТЕР: Факултет за менаџмент Зајечар,Мегатренд Универзитет, Београд. (2012)
 • ФАКУЛТЕТ: Факултет за менаџмент Зајечар,Мегатренд Универзитет, Београд. (2010)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Техничка школа Зајечар.
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Хајдук Вељко", Грлиште.

Најзначајније референце +

Име и презиме

Млађан Максимовић

Звање

Доцент

Ужа научна област

Општи менаџмент, Информатика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2017

Факултет за примењени менаџмент економију и финансије, Београд

Општи менаџмент

Докторат

2016

Факултет за менаџмент Зајечар

Менаџмент природних ресурса

Диплома

2010

Факултет за менаџмент Зајечар

Општи менаџмент

Списак дисертација у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година

Р.б.

Наслов дисертације

Име кандидата

*пријављена

** одбрањена

1

Mенаџмент, оптмизација фактора производње и привредни раст

Србислав Радивојевић

2011

2018

2

Иновативни концепти велнеса и њихов значај за развој здравственог туризма Србије

Предраг Филиповић

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Година  у којој је дисертација пријављена (само за дисертације које су у току), ** Година у којој је дисертација одбрањена (само за дисертације из ранијег периода)

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1

Maksimović, M., Brzaković, P. (2017). Natural wealth of Stara Planina as a basic potential of rural tourism development. Modern management tools and economy of tourism sector in present era, Second international thematic monograph – Thematic proceedings, Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia, Belgrade, pp. 582 – 598, ISBN: 978-86-80194-10-3.

M14

2

Karabašević, D., Maksimović, M. (2018). The importance of the organizational learning’s dimensions on the ability of innovation in the organization. MEFkon 2018-innovation as an initiator of the developmentinnovations – basis for development”. Thematic Proceedings, Blgrade., 230-247, ISBN:978-86-84531-36-2

M14

3

Stanujkić D., Zavadskas, E.K., Karabašević, D., Milanović, D., Maksimović, M. (2019). An approach to solving complex decision-making problems based on IVIFNs: A case of comminution circuit design selection. Minerals Engineering , 138 (2019), 70-78. IF 2,707 ISSN: 0892-6875. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892687519302043

М21a

4

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Karabasevic, D., Urosevic, S., Maksimovic, M. (2017). An approach for evaluating website quality in hotel industry based on triangular intuitionistic fuzzy numbers. Informatica, Vol. 28, No. 4, 725–748.. ISSN: 0868-4952, IF 1,386

М21

5

Stanujkic, D., Karabasevic, D., Smarandache, F., Zavadskas, E. K., & Maksimovic, M. (2019). An Innovative Approach to Evaluation of the Quality of Websites in the Tourism Industry: A Novel MCDM Approach Based on Bipolar Neutrosophic Numbers and the Hamming Distance. Transformations  in  Business and Economics, 18(1), 149-162.  ISSN:1648-4460, IF 1,112

M22

6

Karabasevic, D., Stanujkic, D., Urosevic, S. Maksimovic, M. (2015). Selection of Candidates in the Mining Industry Based on the Application of the WARA and the MULTIMOORA Methods. Acta Montanistica Slovaca, 20(2), 116-124. ISSN 1335 -1788

М23

7

Urosevic, S., Karabasevic, D., Stanujkic, D., Maksimovic, M. (2017). An Approach to Personnel Selection in the Tourism Industry Based on the SWARA and the WASPAS Methods. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 51(1), 85-88. ISSN 1842–3264

М23

8

Karabasevic, D., Stanujkic, D., Brzakovic, M., Maksimovic, M., & Brzakovic, P. (2018). The Evaluation of Websites in the Textile Industry by Applying ISO/IEC 9126-4 Standard and the EDAS method. Industria Textila, 69(6), 489-494. ISSN: 1222-5347.

М23

9

Maksimović M., Brzaković M., Grahovac, M. Jovanović I. (2017). An approach for evaluation the safety and quality of transport at the open pit mines, based on the edas method, Mining and Metallurgy Engineering Bor, 3-4., 139-144. Ptint ISSN 2334-8836; Online ISSN 2406-1395.

М24

10

Maksimović M., Karabašević D., Brzaković M., Brzaković P. (2017). The effects resulting from the application of the concept of the sustainable development of rural tourism on Stara planina. Journal Economics of Agriculture. 64(4)., 1595-1606. ISSN:0352-3462

М24

11

Karabasevic, D., Stanujkic, D., Urosevic, S., Popovic, G., & Maksimovic, M. (2017). An Approach to Criteria Weights Determination by Integrating the DELPHI and the Adapted SWARA Methods. Management:Journal Of Sustainable Business And Management Solutions In Emerging Economies, 22(3), 15-25. http://management.fon.bg.ac.rs/index.php/mng/article/view/163/121

М24

12

Petrović G., Maksimović M., Karabašević D. (2017), Strategic positioning of rural tourism on Stara planina. Economics of Agticulture, 64(2), 601-617. UDC: 338.48-44(23.0)

М24

13

Maksimović, M., Urošević, S., Stanujkić, D., Karabašević, D. (2016). Selection a development strategy of mining tourism based on the grey relational analysis. Mining and metallurgy engineering Bor, 1, 115-124. PRINT ISSN: 2334- 8836, ONLINE ISSN: 2406-1395, doi: 10.5937/MMEB1601115M

М24

14

Maksimovic, M., Janovac, T., Karabasevic, D., Brzakovic, M. (2018). Solution of general and prevention of ecological problems of Stara planina mountain as potential obstacles to the development of rural tourism. Economics of Agriculture, 65(2), 531-544. ISSN: 0352-3462

М24

15

Radivojević, S., Maksimović, M., Karabašević, D., & Novaković, S. (2018). Selection of production lines in the metallurgical industry using the compromise programming method. Mining and Metallurgy Engineering Bor, 3-4, 33-40. DOI:10.5937/mmeb1804033, PRINT ISSN: 2334-8836, ONLINE ISSN: 2406-1395

М51

16

Vujić, D., Novaković, S., Maksimović, M., & Karabašević, D. (2018). Examination of leadership styles in organizations in serbia which in its operations apply the concept of preserving the natural resources. Mining and Metallurgy Engineering Bor, 3-4, 41-48. DOI:10.5937/mmeb1804041, PRINT ISSN: 2334-8836, ONLINE ISSN:  2406-1395

М51

17

Karabašević, D., Maksimović, M., Stanujkić, D., Jocić, G., Rajčević, D. (2018). Selection of Software Testing methoud by Using ARAS Method. Tehnika, 73(5), 724-729., ISSN: 0040-2176; UDC:62(062.2)(479.1)

М51

18

Janovac, T., Karabasevic, D., Maksimovic, M., & Radanov, P. (2018). Selection of the motivation strategy for employees in the mining industry using the GRA method. Mining and metallurgy engineering Bor, 1-2, 157-164. Print ISSN: 2334-8836, Online ISSN: 2406-1395

М51

19

Maksimović, M., Đorđević, B., Brzaković, M., Grahovac, M. (2017). Merenje kvaliteta transportnih usluga primenom SERVQUAL modela. Tehnika, 72(6), 928-935., ISSN: 0040-2176; UDC:62(062.2)(479.1)

М51

20

Вујић, Д., Карабашевић, Д., Максимовић, М. (2017). Улога емоционалне интелигенције на лидерство у организацији у циљу заштите животне средине. Ecologica, 24(85), 194-199 ISSN: 0354-3285, COBISS.SR – ID 80263175.

М51

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

134

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

6

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

 Професионално искуство

 • 2017. - Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • 1987-2016. АД Инфраструктура железнице Србије

Интересовања

 • Квалитет
 • Рурални туризам
 • Планинарење

Занимљивости

 • Од 2016. члан рецензионог одбора часописа БизИнфо који издаје Висока пословна школа струковних студија Блаце, категотизације М53
 • Od 2017.године технички је уредник часописа Текстилна индустрија, категоризације М52.
 • Члан је планинарско-смучарског друштва "Љуба Нешић" из Зајечара