Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Зоран Симоновић

Доц. др Зоран Симоновић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 06.09.1970, Ниш
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Ниш
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен

Контакт

 • Е-ПОШТА: zoran.simonovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 64 127 96 71

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2017), Факултет за примењени менаџмент, еконономију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад
 • ДОКТОРАТ: Факултет за менаџмент Зајечар (2014)
 • МАГИСТРАТУРА: Економски факултет у Нишу (2003)
 • ФАКУЛТЕТ: Економски факултет у Нишу (2000)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Економска школа у Нишу
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Ниш

Најзначајније референце +

Име и презиме

Зоран Симоновић

Звање

Доцент, научни сарадник

Ужа научна област

Економија и финансије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2017.

Универзитет привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Економија и финансије

Избор у звање

2015

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Економске науке

Докторат

2014.

Мегатренд универзитет, Београд

Факултет за менаџмент Зајечар

Економија

Магистратура

2003.

Универзитет у Нишу,

Економски факултет, Ниш

Економија

Диплома

2000.

Универзитет у Нишу,

Правни факултет, Ниш

Право

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.

Simonovic Zoran,Vukovic Predrag, (2016). Characteristics Development of Agriculture and Agricultural Policy Southeast European Countries“, pp 275-293, Food Science, Production, and Engineering in Contemporary Economies, IGI Global, Hershey, PA 17033, USA, ISBN, 978-1-5225-0341-5, ISSN 2326-9162, EISSN 2326-9170;DOI: 10.4018/978-1-5225-0341-5.ch011

M14

2.

SimonovićZoran, MihailovićBranko, (2017).“Agricultural Production in the Republic of Serbia with Emphasis on the Situation in Nisava District”. THEMATIC PROCEEDINGS, p.p. 446-462.International scientific meeting:„Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region- development and application of clean technologies in agriculture“ -Thematic proceedings,  Belgrade Chamber of Commerce, Decembar 2016, ISBN 978-86-6269-056-2, COBISS.SR.ID 229320204, CIP 338.43(497.11); 631:502.131.1(082)(497.11);

M14

3.

Slavomir Miletić, Tanja Vujović,Simonović Zoran, (2011). Business globalization – market dominance strategy, pp. 159-164, TechnicsTechnologies Education Management TTEM, DRUNPP Sarajevo, Volume 6, issue 1/2011, ISSN: 1840-1503;

М23

4.

Цвијановић Драго, Симоновић Зоран, Михаиловић Бранко, (2011). „Тежишта и циљеви новијих реформи аграрне и регионалне политике Европске уније“, стр. 359-370, Економика пољопривреде, Београд, број 3/2011, ISN 0352-3462, UDC 338.43:63

M24

5.

Симоновић Зоран, (2012). Економска реализација земљишне својине према византијским законима VII и VIII века (Еклога и Земљораднички закон)“, стр. 321-333, Теме Ниш, Број 1/2012, ISSN 0353-7919, UDK: 1+3.

M24

6.

Simonović Zoran, Jelocnik Marko, Vasić Zoran (2012). Economic Position of Serbian Agriculture in the PeriodTransition, str. 535-544, Ekonomika poljoprivrede, Beograd, broj 3/2012, ISN 0352-3462, UDC 338.43:63, COBISS.SR-ID 27671;

M24

7.

Simonović Zoran, Jelocnik Marko,SubićJonel (2013). Tax Policy in Serbian Agriculture, str. 637-651, Ekonomika poljoprivrede, Beograd, broj 3/2013, ISN 0352-3462, UDC 338.43:63, COBISS.SR-ID 27671;

M24

8.

Simonović, Z., Mihailović, B., & Milovanović, Z. (2016). Cooperatives and Farmers Association as a Model of Entrepreneurship in Serbian Agriculture Regarding the case of Nisava District. Ekonomika poljoprivrede, 63(2), pp 699-712. ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63, COBISS.SR-ID 27671; doi:10.5937/ekoPolj1602699S.

M24

9.

Симоновић Зоран, (2016). Варонови текстови из пољопривреде у византијској енциклопедији Геопоници“,Теме,Ниш, 40(4),стр. 1421-1440. ISSN 0353-7919, UDK: 1+3,UDK 631(091)(495.02), DOI: 10.22190/TEME1604421S

M24

10.

Симоновић Зоран, (2016).„Геопоника – дело анонимног редактора“, Зборник матице српске за друштвене науке, 67(4), стр. 797-813. ISSN0352-5732, UDC 63(495.02) UDC 94(495.02) DOI: 10.2298/ZMSDN1660797S

M24

11.

Kostić, V., Simonović, Z., & Kostić, A. (2016) Advantages and Controversy of Common Agricultural and Cohesion Policy in the EU.Ekonomika poljoprivrede, 63(4), pp 1365-1378. ISSN 0352-3462, UDC 338.435/436 EU, COBISS.SR-ID 27671;

M24

12.

Mihailović, B., Simonović, Z., & Ćurčić, N. (2017).Agricultural Resources and Development Priorities of the Municipality of StaraPazova”, Ekonomika poljoprivrede, 64(1), pp 259-274. ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63, COBISS.SR-ID 27671;doi:10.5937/ekoPolj1701259M

M24

13.

Cvijanović, D., Simonović, Z., Mihailović, B. (2011): “The Commnon Agricultural Policy in the function of organic production development in EU“, European Union Food Sector after the last enlargements – conslusion for the future CAP, Multi-annual programme: Competitiveness of the Polish food economy under the conditions of globalization and European intergration, no 6.1. Warsaw 2011, ISBN 978-83-7658-134-7, pp. 62-79.

M 33

14.

Симоновић Драгољуб, Симоновић Зоран, (2010). „Србија без сељака: Аграрни у рурални егзодус“, Свен, Економика, Ниш, ISBN 978-86-7746-257-4, CIP 314.727.2(497.11),COBISS.SR-ID 179985932;

M42

15.

Simonović Zoran, (2014). „Upravljanje agrarom Srbije u tranziciji“, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd,ISBN 978-86-6269-037-1, CIP 338 43(497.11),330.342(497.11),COBISS.SR-ID210050316;

M42

16.

Mihalović Branko, SimonovićZoran, (2016). „Strateško planiranje održivog razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Srbiji“, Institut зa ekonomiku poljopriovrede Beograd, ISBN 978-86-6269-054-8, CIP 502.131.1:631(497.11), 338.43(497.11),COBISS.SR-227512076

M42

17.

KostićAleksandar, SimonovićZoran, (2016). „Svet Vizantije, kontekst pre i posle Geoponike, sociološki, ekonomski i pravni aspekt“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, ISBN 978-86-80127-81-1, CIP 664.66:39(495.02)“04/14”, 338.1(495.02)“04/14”,339.1(495.02)“04/14”, 33(495-02)“04/14”, 94(495-02)“04/14”, COBISS.SR-ID227768588;

M42

18.

Вуковић Предраг, Симоновић Зоран, Симоновић Драгољуб, (2012). „Меркантилистичка мисао на простору западног Балкана“ стр. 271-282, Facta Universitatis, series Economics and Organization, University of Nis, Vol.9, N 2, ISSN 0354-4699;

M51

19.

Simonović, Z., Mihailović, B., & Subić, J. (2016). Measure of Agricultural Policy in the Republic of Serbia With Emphasis on the Situation in Nisava District. Facta universitatis - series: Economics and Organiзation, 13(2), 205-215. ISSN0354-4699 i EISSN2406-050X;UDC 338.43(497.11).

M51

20.

Simonović, Z., Ćurčić, N., & Miletić, V. (2017).„Neki problemi razvoja malih i srednjih preduzeća u poljoprivredi Srbije“, str. 57-69, AnaliekonomskogfakultetauSubotici, Ekonomski fakultet u Subotici, Subotica, 53 (37), ISSN0350-2120;

M51

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

58

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

1

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи: Ангажован је на пројекту бр. 46006 “Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона“.

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним:

Заменик главног и одговорног уредника часописа Економика ISSN 0350-137X, M52, Председник научног друштва економиста ”Економика”.Професионално искуство

 • Од 1. фебруара 2004. године, запослен је у Институту за економику пољопривреде Београд, у сектору за научно-истраживачки рад.
 • Био је ангажован као истраживач сарадник на пројектима које је финансирало Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије и то: бр. 102004 „Развој и структурне промене аграрне привреде и руралних подручја 2002 – 2005“. и бр. 149007Д „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључивања Републике Србије у Европску Унију 2006 – 2010“ Тренутно је ангажован на пројекту бр. 46006 „Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона“.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Члан је следећих научних друштава:
 • Друштва економиста „Економика“ Ниш од 2000 (председник је друштва од децембра 2015);
 • Савеза економиста Србије –Друштва економиста Ниша од 2002;
 • Члан је Балканске еколошке асоцијације (B.E.N.A.) од 2007;
 • Научног друштва аграрних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.) од 2007;
 • Друштва за привредну историју, Београд од 2008;
 • Друштва аграрних економиста Србије (Д.А.Е.С.) од 2009;
 • Удружење стваралаца Ниша „Цар Константин“ од 2011;
 • Центар за аграрну историју (ЦАИ) Нови Сад од 2016. (члан је програмског савета).