Новости Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕГРАЛНО-РАЗВОЈНИ МЕНАЏМЕНТ

Докторске академске студије

Интегрално-развојни менаџмент - стари студијски програм

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕГРАЛНО-РАЗВОЈНИ МЕНАЏМЕНТ 2

Докторске академске студије

Интегрално-развојни менаџмент - стари студијски програм

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕГРАЛНО-РАЗВОЈНИ МЕНАЏМЕНТ 3

Докторске академске студије

Интегрално-развојни менаџмент - стари студијски програм

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕГРАЛНО-РАЗВОЈНИ МЕНАЏМЕНТ
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕГРАЛНО-РАЗВОЈНИ МЕНАЏМЕНТ 2
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕГРАЛНО-РАЗВОЈНИ МЕНАЏМЕНТ 3

ИНТЕГРАЛНО РАЗВОЈНИ МЕНАЏМЕНТ

Услови уписа на докторске академске студије

 • Приложена документација о завршеној средњој школи у трајању од четири године
 • Приложена документација о завршеним основним академским студијама
 • Приложена документација о завршеним мастер академским студијама

Могућност запошљавања

На основу стечених знања у оквиру акредитованог студијског програма докторских студија, будући доктори наука са стеченим унапређеним методолошким, теоријским и апликативним сазнањима оспособљени су за обављање најсложенијих аналитичких, пројектних, управљачких и научних активности као и за решавање најсложенијих проблема финансијског, реалног и јавног сектора у организацијама и институцијама у којима буду радно ангажовани.

Будући доктори наука у области менаџмента и бизниса способни су за рад, организацију и управљање у:

 • научно-истраживачким организацијама и институцијама
 • привредним друштвима, банкама, осигуравајућим организацијама
 • пензијским, здравственим и инвестиционим фондовима и пословним пројектима
 • органима државне управе

Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма је образовање научно-наставних и истраживачких кадрова, оспособљавање студената за самосталан и високо квалитетан научно истраживачки рад из области интегрално-развојног менаџмента у складу са потребама тржишта и друштва.

Самостално инветивно иницирање, планирање, дизајнирање, контрола и координирање тимском организацијом неке су од области у којима је будући доктор наука из ове области оспособљен. Докторске студије обухватају садржаје активне и интерактивне наставе кроз предавања и самосталан истраживачки рад и носилац су активности научноистраживачког рада као кључне функције високо образовног процеса.

Докторским студијским програмом едукује се високо квалитетан, теоријски и прагматично оспособљен, тржишно оријентисан научно истраживачки кадар. Овакав образовни концепт обезбедјује квалитетно управљање оригиналним и научно релевантним истраживањима, на домаћем и светском тржишту знања као и да доприноси развоју науке и критичког мишљења.

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије кроз докторски студијски програм прати савремене правце развоја менаџмента у свету. Студентима су на најбољи начин приближени предметном научном пољу у сфери светски доступних и стечених знања и вештина.

Исход студијског програма

Будући доктор наука у области менадмента и бизниса способан је за самостално обављање научно истразивачког рада из области интегрално развојног менаџмента. Поседовање креативних способности и практичних вештина за успешну и друштвено корисну будућу каријеру уз развијање истинског академског интереса и компетенција. Учешће у домаћим и међународним научно истраживачким пројектима.

Сагледавање научних проблема, постављање хипотеза и њихово правилно тумачење, критичка процена резултата научних истраживања, оспособљвање за излагање и одбрану сопствених резултата.

Коришћење стечених знања за даљи развој менаџмента као и развијање способности организовања и учешћа у интердисциплинарним и мултидисциплинарним истраживањима.

Сарадња у областима где се континуирано проверавају методе и модели решавња пословних проблема као и учешће на пољу верификације резултата квалитативних и квантитавних метода.

Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Сазнај више

Online платформа за учење

МЕФ ФАКУЛТЕТ - MEF LIFESTYLE

Сазнај више

МЕФ Lifestyle

Звање: Доктор наука - менаџмент и бизнис

Трајање студија: 3 године

Опис предмета

I година

 • Наука о менаџменту
 • Менаџмент финансијских институција и тржишта
 • Одлучивање у менаџменту
 • Маркетинг менаџмент)

II година

 • Бизнис менаџмент
 • Менаџмент система квалитета
 • Маркетинг менаџмент – стратегијски приступ
 • Финансијски банкарски менаџмент
 • Интегрално планирање кадрова
 • Приступни рад

III година

 • Докторска дисертација