Новости Студентски профил Moodle

Имаш визију, оствари је.

Прелазак са других факултета.

УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК

На основу достављених пријавних података и адекватне документације, комисија МЕФ факултета утврђује најбољи предлог за упис:
1.Број признатих испита
2.Број диференцијалних испита и предлог уписа на одговарајућу годину
3.Износ школарине

Нaпoмeнa: Ниje пoтрeбнo полагање диферeнциjaлних испита кaкo би сe стeкao услoв зa слушaњe нaрeднe гoдинe, вeћ сe дифeрeнциjaлни испити мoгу пoлaгaти у тoку гoдинe.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА

Копија личне карте


Три фотографије 3,5 x 4,5


Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)


Уверење о држављанству (оригинал или оверена копија)


Сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (оригинали или оверене копије) за упис на ОАС


Диплома о стеченом високом образовању првог степена на академским студијама (оригинал или оверена копија) за упис на МАС.


Уверење о положеним испитима на претходним студијама

МЕФ ФАКУЛТЕТ - МОДЕАРАН ОБРАЗОВНИ КОНЦЕПТ
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020

Упис 2021

Постани лидер нове генерације.

Сазнајте више о погодностима.


Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис МЕФ уписног тима.


Остварите повлашћене цене школарина.


Овим путем можете резервисати и свој термин за посету Факултета.

Електронски формулар