Новости 2 Студентски профил Moodle
Адриана Радосавац

Проф. др Адриана Радосавац

Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 24.02.1973. године у Минхен, Немачка
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: БЕОГРАД

Контакт

 • Е-ПОШТА: adriana.radosavac@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 63 271 089

Образовање и академска каријера

 • Избор у звање Ванредни професор за ужу научну област Производно-услужни менаџмент, Универзитет Привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд - 2019. године.
 • Истраживач сарадник, први пут у ово звање кандидаткиња бирана 11.2012. године, одлуком научног већа Института за економику пољопривреде из Београда.
 • Избор у звање Доцент за ужу научну област Агрономија, технологија и инжењерски менаџмент, Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад - 2014. године.
 • Избор у звање Доцент за ужу научну област Економија и финансије, на Високој школи модерног бизниса у Београду – године.
 • Избор у звање Доцент за ужу научну област Економија и финансије, на Високој школи за менаџмент и економију у Крагујевцу – 2014. године.
 • Научни сарадник, комисија за стицање научних знања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Први пут у ово звање кандидаткиња је бирана 04.2016.године, број: 660-01-00011/582, на предлог научног већа Института за економику пољопривреде из Београда.
 • Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, докторирала (ужа научна област Агрономија), доктор Пољопривредних наука, 2009-2014.године
 • Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, магистрирала (ужа научна област Агрономија), магистар пољопривредних наука,2004-2009.године
 • Економски факултет, Универзитет у Бањалуци, диплоирани економиста, 1992-1998.године.
 • Економска школа, Бањалука, Република Српска, 1989-1992.године.

Најзначајније референце +

Име и презиме

Адриана Радосавац

Звање

доцент

Ужа научна област

Агрономија, технологија и инжењерски менаџмент

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2014.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за инжењерски менаџмент и економију Нови Сад

Менаџмент и бизнис

Докторат

2014.

Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду

Биотехничке науке

Диплома

1998.

Економски факултет, Универзитет у Бањалуци

Економске науке

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.

Radosavac Adriana, Premovic Jelena (2013) Institutional reform as adeterminant of rural development of Bosnia and Hercegovina, IAE, International Scientific Meeting, "Sustainable Agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region" Belgrade, Thematic Proceedings, December 5-7th 2013., pp.1302-1318. ISBN 978-86-6269-026-5

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/52472/1/MPRA_paper_52472.pdf

М14

2.

Demirović, D., Radosavac, A. (2017) Uticaj ključnih resursa i atrakcija na konkurentnost Vojvodine (Srbija) kao destinacije ruralnog turizma, Modern management tools and economy of tourism sector in present era, Thematic Proceedings, Belgrade 2016, pp 370-388. ISBN 978-86-80194-04-2,

http://www.udekomscenario.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/draft_tematski_zbornik_radova_medj._znacaja_o_turizmu_2016.pdf

М14

3.

Berjan, S., Hamid El Bilali, Jankovic S., Radosavac, A., Stojanovic, A. (2015) Agricultural and Rural   Development Governance and Coordination in Bosnia and Herzegovina, Economics of Agricultures, Belgrade, Vol.LXII, No 1(1-284), ISSN 0352-3462, COBISS.SR-ID 27671, UDC 631:005.551(497.6) pp 95-106.

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/200514/2/6%20EP%201%202015.pdf

М24

4.

Pejanović, R., Radosavac, Adriana (2011) : Investicioni programi i biznis planovi u ruralnom i lokalnom ekonomskom razvoju, str. 185-227 poglavlje u monografiji: Pejanović, R., Njegovan, Z., (2011): Ruralni razvoj i lokalni ekonomski razvoj AP Vojvodine, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad (316 strana)

 UDK 338.43 (497.113), 316.334.55 (497.113), 330.34 (497.113) COBISS.SR-ID 264879367

 М45

5.

Pejanović, R., Tomaš, M., Maksimović, G., Radosavac, A. (2009) Development Tendencies of Agriculture of the Republic of Serbia, Contemporary Agriculture (Savremena poljoprivreda), Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Vol. 58, br. 1-2, 2009, str. 128-136.  UDC: 63(497.1)(051)-"540.2", UDC:338.43:111.62,  ISSN: 0350 – 1205, COBISS.SR-ID 256386.

http://polj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/arhiva-savremena-poljoprivreda/2009Savremenapoljoprivreda12.pdf

 М51

6.

Radosavac, A., Pejanović, R., Premović, J. (2013) Značaj preduzetništva za razvoj turističke privrede, "Agroekonomika", Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Novi Sad, Vol 59-60, str.85-93. ISSN: 0350-5928, UDK:338.43, UDC:005.961:005.914.3

http://agroekonomika.rs/images/arhiva/agroekonomika_59-60.pdf

 М53

7.

Radović G., Pejanović R., Radosavac A. (2013) Uloga države u razvoju ruralnog turizma u Republici Srpskoj, "Agro-knowledge Journal", University of Banjaluka, Faculty of Agriculture, Vol.14, broj 2., str. 241-250.ISBN 978-99938-93-26-4,COBISS.BH-ID 3598360 http://agro.unibl.org/wpcontent/themes/poljoprivredni/pdf/2013/Agroznanje_2.pdf

 М53

8.

Demirović, D., Radosavac, A., Subić, J. (2015) Poljoprivreda i turizam na seoskim gazdinstvima Vojvodine (Srbija), "Agroekonomika", Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Novi Sad, Vol 67, pp 84-94. ISSN: 0350-5928 UDK 338.48-44, Vol 44-67.

http://agroekonomika.rs/images/arhiva/Agroekonomika_67.pdf

М52

9.

Knežević, D., Radosavac, A., Zelenika, M. (2015) Variability of grain weight per spike of wheat grown and diferent ecological conditions, "Acta Agriculturae Serbica", Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet Čacak, Srbija, Vol. XX, No. 39, pp 85-95. ISSN 0354-9542, UDC:633.11-155.9

М52

10.

Tošić, I., Golić, Z., Radosavac, A. (2016) Effects of the application of biofertilizers on the microflora and yield of Lettuce (Lactuca sativa L.), "Acta Agriculturae Serbica", Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet Čacak, Srbija, Vol. XXI, No. 42, (2016), pp. 91-98, UDC: 635.52-184.7, COBISS.SR-ID: 228211724

М52

11.

Ćirković, M., Radosavac, A., Milošević, N., Ćirković, D., Toholj, B., Jurakić, Ž. (2008) Probiotici u ishrani šaranskih mladunaca, "Agro-knowledge Journal", University of Banjaluka, Faculty of Agriculture, Vol. 9, br. 2,  str. 5-10. UDK 639.3.043:597.551.2, ISSN 1512-6412 http://agro.unibl.org/wpcontent/themes/poljoprivredni/pdf/2008/Agroznanje_2.pdf

 

M53

 

12.

Ćirković, D., Boboš, S., Kozomora, B., Radosavac, A., Milošević, N. (2008)  Delovanje dezinfekcionih sredstava Septisol i Vestal PVP 179 na mlečne žlezde krava, "Agro-knowledge Journal", University of  Banjaluka Faculty of Agriculture, Vol. 9, br. 1, str. 53-59.

UDK: 619:[636.2/618.19-002] ISSN 1512-6412 http://agro.unibl.org/wp-content/themes/poljoprivredni/pdf/2008/Agroznanje_1.pdf

М53

13.

El Bilali, H., Despotovic, A., Radosavac, A., Berjan, S., Abouabdillah, A.,  Rodic, T., Petrovic, D. (2014) Perceptions of rural tourism development potential in south-eastern Bosnia, International Journal of Environment and Rural Development (IJERD), Rajamangala University of Technology, Thanyaburi, Thailand, Vol.5-2, pp. 1-6. ISSN 2185-159X. http://iserd.net/ijerd52/IJERD%205-2-02.pdf

 М53

14.

Panin, B., El Bilali, H., Radosavac, A., Milutinovic, H., Berjan, S., Milic, V. (2014) Relation between traditional food products and rural tourism development in Serbia. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2, 2014,  pp. 1825-1831,ISSN:2148-3647

http://www.turkjans.com/wp-content/uploads/2014/12/TJANS-206-1825-1831.pdf                                                 

 М53

15.

Knezevic, D., Rosandić, A., Radosavac, A., Zečević, V., Zelenika, M. (2015) Effect of environment on optimizing nitrogen nutrition on content offirst-class seeds in winterbarley cultivars (Hordeum vulgare L.) International Journal of Advanced Research, IJSR Vol 3, issue 7,  page 762-767. ISSN 2320-5407 http://www.journalijar.com/article/5399/effects-of-environment-on-optimizing-nitrogen-nutrition-on-content-of-first-class-seeds-in-winter-barley-cultivars-hordeum-vulgare-l/

 M53

16.

Radosavac, A., Rosandić, A., Demirović, D., Knezevic, D. (2015) The share od food products in foreign trade of Bosnia and Herzegovina, International Journal od Scientific Research, IJSR Vo 4, issue 8, Avgust 2015, Journal,  pp 3-5. ISSN2277-8179, DOI:10.15373/22778179

http://theglobaljournals.com/ijsr/issues.php?m=August&y=2015&id=46

 М53

17.

El Bilali H., Berjan S., Radosavac A., Despotovic A., Jankovic S., Driouech N. (2015) Relation Between Rural Diversification and Governance: Some Insights from Bosnia, Montenegro and Serbia. International Journal of Environmental and Rural Development 6/2, pp. 140-146.  ISSN 2433-3700 (Online)   ISSN 2185-159X (Print) http://iserd.net/ijerd62/IJERD%206-2-23.pdf

 М53

18.

Berjan S., El Bilali H., Despotovic A., Jankovic S., Radosavac A., Driouech N. (2015) Problems in Rural Areas of Bosnia, Montenegro and Serbia: A Comparative Analysis. International Journal of Environmental and Rural Development 6/2,  str. 35-41. ISSN 2433-3700 (Online)   ISSN 2185-159X (Print)

http://iserd.net/ijerd62/IJERD%206-2-07.pdf

http://www.journalijar.com/current-issue/?mn=07&yr=2015

 М53

19.

Knezevic, D., Rosandic, A., Kondic, D., Radosavac A., Rajkovic, D. (2016) Impact of quality of grain wheat on food value, 15th AAWS, Mali Losinj, Croatia, Vol 65-2016 suppl Novenytermeles, pp 99-102. ISSN 0546’8191

 M53

20.

Đervida R., Radosavac, A., Rodić V., (2016) Karakteristike savremenog poslovanja, Časopis za poslovne studije, Vo 15-16, UDK 658.5:339.727.22, DOI: 1.7251/POS1616363J, str.363-373.

http://univerzitetps.com/images/stories/Casopis_Poslovne_studije/Poslovne_studije_XV-XVI.pdf

М53

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

16

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

 Професионално искуство

 • “Galeb International Company“ Београд, рачуноводствени послови, платни промет у периоду oд 1993-1994.године;
 • “Igmin ad“ Београд, комерцијални послови увоза и продаје хемикалија за индустрију у периоду од 1998-2000.године;
 • “West Chemie BGD" d.o.o., Београд, заменик генералног директора od 2000. године до данас;
 • Пољопривредни институт Републике Српске, истраживач-виши сарадник у сектору за опште послове, период од 17.05.- 17.08.2013.године;
 • Универзитет Привредна аакадемија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, наставник за извођење наставе по уговору oд 01.10.2014.године до данас на предмету Инжињеринг у органској производњи на IV години, смер Инжењерски менаџмент у агробизнису;
 • Teхнолошки факултет, Универзитет у Тузли, наставник за извођење наставе на предмету Задругарство, на години, смер Биљнљ и анимална производња на агрономији за школску годину 2015/2016 у зимском семестру;
 • Висока школа модерног бизниса у Београду, наставник за извођење наставе по уговору oд 01.04.2016.године до данас;
 • Висока школа за менаџмент и економију у Крагујевцу, наставник за извођење наставе по уговору од 01.- 01.07.2017. године.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Члан научног друштва аграрних економиста Балкана,
 • Члан удружења економиста и менаџера Балкана.

Интересовања

 • Рекреативно бављење спортом. Интересовање за органску производњу хране у руралним просторима.