Новости Студентски профил Moodle
Дарјан Карабашевић

Проф. др Дарјан Карабашевић

Продекан за научно-истраживачки рад – Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

Контакт

 • Е-ПОШТА: darjan.karabasevic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 60 33 8 3333

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор (2020), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду.
 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2017), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду.
 • ДОКТОРАТ: Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет „Џон Незбит“ Београд (2016).
 • СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд (2012).
 • ФАКУЛТЕТ Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд (2009).
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Економско-трговинска школа Зајечар.
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Станоје Миљковић, Шарбановац, Бор.

Најзначајније референце +

Име и презиме

Дарјан Карабашевић

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Општи менаџмент, Информатика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2020.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Менаџмент и бизнис

Информатика

Докторат

2016.

Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет „Џон Незбит“

Менаџмент и бизнис

Диплома

2009.

Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет

Економске науке

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1

Katsikis, N. V., Stanimirovic, S. P. Mourtas, D.S., Xiao, L., Karabasevic, D., & Stanujkic, D. (2021). Zeroing Neural Network with Fuzzy Parameter for Computing Pseudoinverse of Arbitrary Matrix. IEEE Transactions on Fuzzy Systems. DOI: 10.1109/TFUZZ.2021.3115969.

M21a

2

Stanujkic, D., Karabasevic, D., Popovic, G., Smarandache, F., Zavadskas, E. K., Meidute-Kavaliauskiene, I., & Ulutas, U. (2021). Developing a Novel Approach for Determining the Reliability of Bipolar Neutrosophic Sets and its Application in Multi-Criteria Decision-Making. Journal of Multiple valued Logic and Soft Computing, 37(1-2), 151-167.

M21a

3

Stanujkić, D., Karabašević, D., Popović, G., Stanimirović, P. S., Saračević, M., Smarandache, F., Katsikis, V. N., & Ulutaş, A. (2021). A New Grey Approach for Using SWARA and PIPRECIA Methods in a Group Decision-Making Environment. Mathematics, 9(13), 1554. https://doi.org/10.3390/math9131554.

M21a

4

Ulutaş, A., Karabašević, D., Popović, G., Stanujkić, D., Thanh Nguyen, P., & Karaköy, Ç. (2020). Developing of a Novel Integrated CCSD-ITARA-MARCOS Decision Making Approach for the Stackers Selection in Logistics System. Mathematics, 8(10), 1672. DOI: https://doi.org/10.3390/math8101672.

M21a

5

Ulutaş, A., Popović, G., Stanujkić, D., Karabašević, D., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2020). A New Hybrid MCDM Model for Personnel Selection Based on a Novel Grey PIPRECIA and Grey OCRA Methods. Mathematics, 8(10), 1698. DOI: https://doi.org/10.3390/math8101698.

M21a

6

Fedajev, A., Stanujkic, D., Karabašević, D., Brauers, W. K., & Zavadskas, E. K. (2020). Assessment of progress towards “Europe 2020” strategy targets by using the MULTIMOORA method and the Shannon Entropy Index. Journal of Cleaner Production, 244, 118895.

M21a

7

Stanujkic, D., Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Smarandache, F., & Brauers, W. K. M. (2019). A Bipolar Fuzzy Extension of the MULTIMOORA Method. Informatica, 30(1), 135-152.

M21a

8

Stanujkic, D., Popovic, G., Karabasevic, D., Meidute-Kavaliauskiene, I., & Ulutaş, A. (2021). An Integrated Simple Weighted Sum Product Method—WISP. IEEE Transactions on Engineering Management. https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3075783

M21

9

Ulutaş, A., Stanujkić, D., Karabašević, D., Popović, G., Zavadskas, E. K., Smarandache, F., & Brauers, W. K. M. (2021). Developing of a Novel Integrated MCDM MULTIMOOSRAL Approach for Supplier Selection. Informatica, 32(1), 145-161. DOI: https://doi.org/10.15388/21-INFOR445.

M21

10

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Smarandache, F., Brauers, W. K. M., & Karabašević, D. (2017). A Neutrosophic Extension of the MULTIMOORA Method. Informatica, 28(1), 181-192. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2017.125

M21

11

Karabašević, D., Stanujkić, D., Zavadskas, E. K., Stanimirović, P., Popović, G., Predić, B., & Ulutaş, A. (2020). A Novel Extension of the TOPSIS Method Adapted for the Use of Single-Valued Neutrosophic Sets and Hamming Distance for E-Commerce Development Strategies Selection. Symmetry, 12(8), 1263.

M22

12

Tomašević, M., Lapuh, L., Stević, Ž., Stanujkić, D., & Karabašević, D. (2020). Evaluation of Criteria for the Implementation of High-Performance Computing (HPC) in Danube Region Countries Using Fuzzy PIPRECIA Method. Sustainability, 12(7), 3017. DOI: doi:10.3390/su12073017.

M22

13

Karabašević, D., Stanujkic, D.,  Maksimovic, M., Popovic, G., & Momcilovic, O. (2019). An Approach to Evaluating the Quality of Websites Based on the Weighted Sum Preferred Levels of Performances Method. Acta Polytechnica Hungarica, 16(5), 195-215.

M22

14

Stanujkic, D., Karabašević, D., Smarandache, F., Zavadskas, E. K., & Maksimovic, M. (2019). An Innovative Approach to Evaluation of the Quality of Websites in the Tourism Industry: a Novel MCDM Approach Based on Bipolar Neutrosophic Numbers and the Hamming Distance. Transformations in Business and Economics, 18(1), 149-162. http://www.transformations.knf.vu.lt/46/article/anin

M22

15

Karabašević, D., Zavadskas, E. K., Stanujkic, D., Popovic, G.,  & Brzakovic, M. (2018). An Approach to Personnel Selection in the IT Industry Based on the EDAS Method. Transformations in Business and Economics, 17(2), 42-59.

М22

16

Karabašević, D., Zavadskas, E. K., Turskis, Z.,& Stanujkic, D. (2016). The framework for the selection of personnel based on the SWARA and ARAS methods under uncertainties. Informatica, 27(1), 49-65. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2016.76

М22

17

Stanujkic, D., Karabašević, D., & Zavadskas, E. K. (2015). A framework for the selection of a packaging design based on the SWARA method. Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics, 26(2), 181-187. DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.26.2.8820

М22

18

Karabašević, D., Radanov, P., Stanujkić, D., Popović, G, & Predić, B. (2021). Going Green: Strategic Evaluation of Green ICT Adoption in the Textile Industry by Using Bipolar Fuzzy MULTIMOORA Method. Industria Textila, 72(1), 3-10.

M23

19

Karabašević, D., Stanujkic, D., Brzakovic, M., Maksimovic, M., & Brzakovic, P. (2018). The Evaluation of Websites in the Textile Industry by Applying ISO/IEC 9126-4 Standard and the EDAS method. Industria Textila, 69(6), 489-494.

M23

20

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Karabašević, D., Smarandache, F., & Turskis, Z. (2017). The use of Pivot Pair-wise Relative Criteria Importance Assessment method for determining weights of criteria. Romanian Journal of Economic Forecasting, 20(4), 116-133.

M23

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

Google Scholar: 1544

SCOPUS: 640

WoS: 581

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

45

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Проф. др Дарјан Карабашевић је од 14.01.2017. године добитник дипломе за изузетни допринос у Neutrosophic области.  Диплому је доделио Борд директора Neutrosophic Science International Association на челу са еминентним проф. др Флорентином Смарандакеом (Florentin Smarandache).

Проф. др Дарјан Карабашевић је од 2018. године рецензент Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичке науке, утврђеној од стране Националног савета за високо образовање.

Проф. др Дарјан Карабашевић је у периоду од 2017. – 2018. године био и рецензент Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК).

Проф. др Дарјан Карабашевић је главни уредник часописа националног часописа „Journal of process management and new technologies“ (ранији назив: Journal of process management. New technologies), М53 категорије према листи МПНТР.

Проф. др Дарјан Карабашевић је члан уређивачког одбора међународног часописа „Axioms“, индексираног на SCIe листи. Поред тога, члан је и уређивачких одбора више међународних часописа: Neutrosophic Sets and Systems (ESCI, SCOPUS – SJR Q3); International Journal of Neutrosophic Science (ASPG); Journal of Fuzzy Extension and Applications:JFEA; Journal of Computational and Cognitive Engineering; и Businesses (MDPI).  Такође је члан уређивачког и рецензионог одбора часописа „BizInfo“  који издаје Висока пословна школа струковних студија Блаце.

Проф. др Дарјан Карабашевић је рецензент реномираних међународних часописа са SCI/SSCI листа: Journal of Cleaner Production; Omega: International Journal of Management Science; Engineering Applications of Artificial Intelligence; Technological and Economic Development of Economy; Informatica; Economic research-Ekonomska istraživanja; International Journal of Environmental Research and Public Health; Group Decision and Negotiation; International Journal of Information Technology and Decision Making; Soft Computing; Kybernetes; Entropy; Plos One; Sustainability; Journal of Civil Engineering and Management; Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, Energies; Acta Polytechnica Hungarica; и Industria Textila.

Проф. др Дарјан Карабашевић је рецензент и националних часописа са листе МПНТР-а: Serbian Journal of Management, Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies; Industrija; Turizam; Ekonomija: teorija i praksa.

Проф. др Дарјан Карабашевић је рецензент књиге „Special Subset Vertex Multisubgraphs for Multi Networks“ из 2019. године, аутора: W. B. Vasantha Kandasamy (School of Computer Science and Engg., VIT University, India), Ilanthenral K. (School of Computer Science and Engg, VIT University, India), и Florentin Smarandache (Department of Mathematics and Sciences University of New Mexico, Gallup, NM, USA). Издавач: EuropaNova ASBL, Clos du Parnasse, 3E, 1000, Брисел, Белгија.

Проф. др Дарјан Карабашевић је рецензент књиге „Fuzzy and Neutrosophic Sets in Semigroups“ из 2018. године, аутора: Young Bae Jun (Department of Mathematics Education Gyeongsang National University Jinju 52828, Korea), Madad Khan (Department of Mathematics COMSATS Institute of Information Technology Abbottabad, Pakistan), Florentin Smarandache (Department of Mathematics and Sciences University of New Mexico, 705 Gurley Ave. Gallup, NM 87301, USA) и Saima Anis (Department of Mathematics COMSATS Institute of Information Technology Abbottabad, Pakistan). Издавач: Pons asbl, Quai du Batelage 5, 1000 – Брисел, Белгија, ISBN: 978-1-59973-548-1.

Проф. др Дарјан Карабашевић је рецензент књиге „Nidus idearum. Scilogs, III: Viva la Neutrosophia!“ из 2017. године професора Флорентина Смарандакеа (Florentin Smarandache) са Универзитета Нови Мексико, Сједињене Америчке Државе. Издавач: Pons asbl, Quai du Batelage 5, 1000 – Брисел, Белгија, ISBN: 978-1-59973-508-5.

               


Професионално искуство

 • Од 27.02.2020. године на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитета Привредна академија изабран је у звање ванредног професора за уже научне области Општи менаџмент и Информатика.
 • Од 01.03.2018. године на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитета Привредна академија у Новом Саду обавља функцију Продекана за научноистраживачки рад.
 • Од 23.02.2017. године на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитета Привредна академија изабран је у звање доцента за ужу научну област Општи менаџмент и Информатика.
 • Од 30.09.2015. године на Факултету за менаџмент у Зајечару, изабран je у истраживачко звање истраживач-сарадник за научну област рачунарске науке и ужу научну област информационе технологије.
 • Од 23.04.2007. – 28.02.2018. године био је запослен у телекомуникационој компанији Vip mobile doo члану A1 Telekom Austria групе на различитим позицијама (Руководилац продајног објекта, Виши саветник у продајној јединици, Саветник у продајној јединици).

Пројекти и чланство у организацијама

 • Учесник на текућем пројекту под називом „Анализа нове уредбе о накнади за заштиту и унапређење животне средине и пројекција ефеката исте на буџет Града Новог Сада“ суфинансираног од стране Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада.
 • Од 2018. године рецензент је Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ). 
 • Од 2017. – 2018. године рецензент Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК). Редни број 449 на листи рецензената КАПК-а.
 • Копредседник и Руководилац Neutrosophic Science International Association – удружења за Србију (2018).
 • Neutrosophic Science International Association – почасни члан (2017).
 • Међународно друштво за вишекритеријумско одлучивање (2016).
 • Комисија за информисање, развој и примену информатичке технологије при општини Бор (2008-2010).

Интересовања

 • Информатика
 • Вишекритеријумско одлучивање
 • Менаџмент
 • Менаџмент људских ресурса

Занимљивости

 • До сада објавио преко 130 научних и стручних радова, од чега преко 30 радова на SCI/SSCI листама и уз остварен индекс научне компетентности од преко 400 бодова.
 • У сарадњи са колегама: проф. др Драгиша Станујкић и Бранислав Иванов са Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду публиковао је универзитетски уџбеник под називом „Osnove programskog jezika Python“.
 • У сарадњи са колегама проф. др Снежаном Урошевић и проф. др Драгишом Станујкићем са Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду публиковао је монографију националног значаја М42 под називом „Трендови у менаџменту људских ресурса – Савремени приступ избору кадрова“.
 • Течно говори румунски језик, служи се енглеским језиком – средњи ниво и француским језиком - основни ниво.
 • Поседује ECDL Core сертификат.
 • Корисни линкови: Google Scholar; Research Gate; Publons; dkarabasevic.com