Новости 4 Студентски профил Moodle
Габријела Поповић

Проф. др Габријела Поповић

Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА: 12. 05. 1984. године, Зајечар
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Зајечар

Контакт

 • Е-ПОШТА: gabrijela.popovic@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ:
  • Ванредни професор (2020), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
  • Ванредни професор (2019), Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд
  • Доцент (2014), Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет „Џон Незбит“ Београд (Мегатренд универзитет Београд)
  • Асистент (2010), Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд
  • Сарадник у настави (2008), Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд
 • ДОКТОРАТ: Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет „Џон Незбит“ Београд (Мегатренд универзитет Београд) (2014)
 • МАСТЕР: Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд (2009)
 • ДИПЛОМА: Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд (2007)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Економско-тровинска школа Зајечар (2003)
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Основна школа „Љуба Нешић“ Зајечар (1999)

Најзначајније референце +

Име и презиме

Габријела Поповић

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Општи менаџмент, Информатика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2020.

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Менаџмент и бизнис

Информатика

Докторат

2014.

Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет „Џон Незбит“ Београд

Менаџмент и бизнис

Диплома

2007.

Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд

Економске науке

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1

Popović, G., Stanujkić, D., Brzaković, M., & Karabašević, D. (2019). A Multiple-Criteria Decision-Making model for the selection of a hotel location. Land Use Policy, 84(2019), 49-58. ISSN: 0264-8377. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026483771930050X

М21

2

Popovic, G., Stanujkic, D., & Karabašević, D. (2019). A framework for the evaluation of hotel property development projects. International Journal of Strategic Property Management, 23(2), 96-107. Print ISSN: 1648-715X, Online ISSN: 1648-9179.

https://journals.vgtu.lt/index.php/IJSPM/article/view/7435/6438

M22

3

Karabašević, D., Stanujkic, D.,  Maksimovic, M., Popovic, G., & Momcilovic, O. (2019). An approach to evaluating the quality of websites based on the Weighted Sum Preferred Levels of Performances method.  Acta Polytechnica Hungarica, 16(5), 195-215. ISSN: 1785-8860. https://www.uni-obuda.hu/journal/Karabasevic_Stanujkic_Maksimovic_Popovic_Momcilovic_92.pdf

М22

4

Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Stanujkic, D., Popovic, G., & Brzakovic, M. (2018). An Approach to Personnel Selection in the IT Industry Based on the EDAS Method. Transformations in Business and Economics, 17(2), 42-59. ISSN  1648 – 4460.

http://www.transformations.knf.vu.lt/44/article/anap

М22

5

Stanujkic, D., Magdalinovic, N., Milanovic, D., Magdalinovic, S., & Popovic, G. (2014). An еfficient and simple multiple criteria model for a grinding circuit selection based on the MOORA method. Informatica, 25(1), 73-93. ISSN: 0868-4952.

М22

6

Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Sifeng, L., Karabašević, D., & Popovic, G. (2017). Improved OCRA method based on the use of interval grey numbers. Journal of Grey System, 29(4), 49-60. ISSN 0957-3720.  https://content.iospress.com/articles/informatica/inf25-1-05

М23

7

Popović, G., Milovanović, G., & Stanujkić, D. (2018). Prioritization of strategies for tourism development by applying a SWOT-SWARA analysis: The case оf Sokobanja Spa. Teme, XLII(3), 999-1016. ISSN: 0353-7919. teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/808

М24

8

 Karabasevic, D., Stanujkic, D., Urosevic, S., Popovic, G., Maksimovic, M. (2017). An approach to criteria weights determination by integrating the DELPHI and the adapted SWARA methods. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 22(3), 15-25. ISSN: 1820-0222. http://management.fon.bg.ac.rs/index.php/mng/article/view/163

M24

9

Popović, G., Stanujkić, D., Jovanović, R. (2012). Izbor rudnog ležišta kombinovanom primenom TOPSIS i AHP metode. Rudarski radovi, 3/2012, 203-213. ISSN: 1451-0162.

M24

10

Popović, G., Đorđević, B, & Milanović, D. (2019). Multiple criteria approach in the mining method selection. Industrija, 47(4),  47-62. ISSN: 0350-0373.

https://aseestant.ceon.rs/index.php/industrija/article/view/24128

M51

11

Đorđević, B.  S., Popović, G., & Milanović, D. (2019). The effect of macroeconomic determinants of the Chinese economy on the copper price movements. Mining and Metallurgy Engineering, 1-2, pp. 91-106. ISSN: 2334-8836. https://irmbor.co.rs/en/journal/mining-and-metallurgy-engineering-bor-en/

M51

12

Popović, G., Stanujkić, D., & Stojanović, S. (2012). Investment project selection by applying COPRAS method and imprecise data. Serbian Journal of Management, 7(2), 257-269. ISSN: 1452-4864. http://www.sjm06.com/SJM%20ISSN1452-4864/7_2_2012_171_325/7_2_257_269.pdf

M51

13

Milovanović, G., Milovanović, S., Popović, G. (2018). Uticaj prirodnih katastrofa na lance snabdevanja. Megatrend revija, 15(1), 139-158. ISSN: 1820-3159.

http://megatrend.edu.rs/wp-content/uploads/2018/06/Megatrend_revija_Vol_15_No_1_2018_web.pdf

M52

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

Google Scholar: 126

SCOPUS: 26

WoS: 39

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

6

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Члан је рецензентског одбора часописа „БизИнфо“ који издаје Висока пословна школа струковних студија Блаце. Била је гостујући уредник часописа „Journal of Mining and Geologcal Sciences -  vol. 62, no. 4 “ који издаје Универзитет за рударство и геологију „Св. Иван Рилски“ из Софије, Бугарска.

Рецензент је реномираних међународних часописа са SCI/SSCI листа:

·   „Technological and Economic Development of Economy“ (категоризација M21a)

·   „Informatica“ (категоризација M21)

·   „Engineering Applications of Artificial Intelligence“ (категоризација M21)

·   „International Journal of Fuzzy Systems“ (категоризација M22)

·   „International Journal of Strategic Property Management“ (категоризација M22)

·   „Industria Textila“ (категоризација M23)

Од 2010. год. до 2019. год била је члан организационог одбора „Међународног симпозијума о управљању природним ресурсима“ који организује Факултет за менаџмент у Зајечару, а 2020. године је постала члан научног одбора. Поред тога, члан је научног одбора и конференција приказаних у наставку:

·   Четврте и пете међународне научно-стручне конференције „Иновације као покретач развоја“ у организацији Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитета Привредна академија у Новом Саду.

·   Осмe међународнe научнe конференцијe „Запошљавање, образовање и предузетништво - ЕЕЕ 2019“ у организацији Високе школе за пословну економију и предузетништво, Београд.

·   Међународне конференције „International Conference on Management, Engineering and Environment - ICMNEE 2019“ у организацији Европског центра за операциона истраживања, Регионалне асоцијације за безбедност и кризни менаџмент, Математичког института Српске академије наука и уметности, Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, Универзитета у Бања Луци и Високе хотелијерске школе у Београду.

·   Прве виртуелне међународне конференције “Path to a Knowledge Society - Managing Risks and Innovation – PaKSom” у организацији Истраживачко-развојног центра „Alfatec“, Ниш и Центра за истраживање комплексних система, Ниш.

·   63. годишње међународне научне конференције Универзитета за рударство и геологију „Св. Иван Рилски“ из Софије, Бугарска.Професионално искуство

 • 03. 2020. – .... – Ванредни професор, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • 01. 2019. – 29. 02. 2020. – Ванредни професор, Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд
 • 10. 2014. – 20. 01. 2019. – Доцент, Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд (Универзитет „Џон Незбит“ Београд)
 • 06. 2010. – 22. 10. 2014. – Асистент, Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет „Џон Незбит“ Београд (Мегатренд универзитет Београд)
 • 02. 2008. – 25. 06. 2010. – Сарадник у настави, Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд

Пројекти и чланство у организацијама

 • Од 2018. до 2020. год. учесник на пројекту ТР 33023 – Развој технологија флотацијске прераде руде бакра и племенитих метала ради постизања бољих технолошких резултата финансираном од стране Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије
 • Од 2018. год. рецензент Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ) у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичке науке.  Редни број 227 на листи рецензената утврђеној од стране Националног савета за високо образовање.
 • Од 2016. год. члан Међународног друштва за вишекртеријумско одлучивање

Интересовања

 • Менаџмент
 • Вишекритеријумско одлучивање
 • Туризам
 • Управљање природним ресурсима

Занимљивости

 • Основну школу „Љуба Нешић“ у Зајечару завршила као ученик генерације и носилац Вукове дипломе
 • Средњу Економско-трговинску школу у Зајечару завршила као ученик генерације и носилац Вукове дипломе
 • Факултет за менаџмент у Зајечару завршила као једна од најбољих и најперспективнијих студената
 • Аутор и коаутор више од осамдесет радова публикованих у међународним часописима са SCI/SSCI листа, домаћим часописима са листе МПНТР и саопштених на конференцијама домаћег и међународног значаја
 • Учествовала у изради студија које се односе на испитивање потенцијала привредног развоја општина Источне Србије и то: Бољевац, Књажевац, Мајданпек и Зајечар