Новости 2 Студентски профил Moodle
Гордана Томић

Проф. др Гордана Томић

Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 30.01.1979, Лозница
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Нови Сад

Контакт

 • Е-ПОШТА: gordana.tomic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 63 80 83 680

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2016), Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, Универзитета Привредна академија у Новом Саду
 • ДОКТОРАТ: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу (2016)
 • МАГИСТРАТУРА: Економски факултет Универзитета у Београду (2010)
 • MBA студије: Portland State University (2004-2005)
 • ФАКУЛТЕТ: Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду (2005)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија, Нови Сад
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Нови Сад

Најзначајније референце +

Име и презиме

Гордана Томић

Звање

Доцент

Ужа научна област

Пословна и међународна економија

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2016

Универзитет Привредна академија у Новом Саду , Факултет за економију и инжињерски менаџмент, Београд

Економске науке

Докторат

2016

Економски факултет Универзитетa у Крагујевцу

Економске науке

Диплома

2005

Економски факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду

Менаџмент и бизнис

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

 

 

М

1.        

Đokić, N., Salai, S., Kovač-Žnideršić, R., Đokić, I., Tomić, G. (2013) The Use of Conjoint and Cluster Analysis For Preference-Based Market Segmentation, Engineering Economics, Kaunas University of Technology, Vol 24, No 4, str. 343-355. ISSN: 1392-2785, DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.24.4.3118, http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/3118

23

2.        

Томић, Г., Ђурица, М., Бугар, Д. (2010)  Управљање промоцијом органских производа и улога образовних институција у Србији, „Економика пољопривреде“, Vol. LVII, бр. 4, стр. 671–679, (ИСНН: 0352-3462, UDK:631.147:640.522.4(497.11)

24

3.        

Tomić, R., Tomić, D., Tomić, G., Bugar, D. (2012) Funding of Research and Development in the Function of Improving the Competitiveness in the Global Environment  (EU Member States Experience), The Business Review, Cambridge, USA Vol.20, br.1, str. 188-194. ISSN: 1553-5827,

53

4.        

Томић, Р., Томић, Д., Томић, Г., Бугар, Д. (2011) Competitive advantages and limitations of the serbian agroeconomy within the global context,  The Business Review, Vol.18, бр.2, Cambridge, USA, стр.202-207. (ИССН: 1553-5827)

53

5.        

Ђурица, М., Томић, Г., Самарџић, М. (2011) Challenges of Relationship Management with Customers in Business Environment, Тhe Business Review Cambridge, Vol. 17, бр. 1, стр. 214-219, (ИССН: 1553-5827)

53

6.        

Комненић, Б., Томић, Д., Томић, Г. (2010) Measuring efficiency of intellectual capital in agriculture sector of Vojvodina, Apstract, Аpplied studies in agribusinessa and commerc, Agroinform Publishing House, Будимпешта, Мађарска, Vol. 4, бр. 1-2 , стр. 25-31, (ИССН: 1789-221X)

52

7.        

Видицки, Ђ., Томић, Г., Бугар, Д. (2011) Савремени концепти менаџмента у функцији унапређења конкурентности сектора прехрамбене индустрије аутономне покрајине Војводине, Научни скуп: Нови методи менаџмента и маркетинга у подизању конкурентности српске привреде, Економски факултет Универзитета у Београду, Научно друштво економиста Србије и Универзитет у Новом Саду Економски факултета Суботица, Палић, стр.200-209.

63

8.        

Томић, Г., Ђурица, М., Ђурица, Н. (2011) State of mind of consumers on the market of organic products in Serbia, 5th WSEAS International Conference on Business Administration (ICBA ’11), Puerto Morelos, Мексико, стр. 53–56. (ИСБН: 978-960- 474-272- 1)

33

9.        

Томић, Г., Ђурица, М., Ђокић, Н. (2011) Creating a Marketing Strategy based on Transition of Customers from Conventional to Organic Products, 5th WSEAS International Conference on Management, Marketing and Finances, (MMF’11), Playa Meloneras, Gran Canaria, Canary Islands, Шпанија, стр. 318–321. (ИСБН: 978-960- 474-287- 5)

33

10.     

Томић, Г. (2010) Promotion as a condition for brand positioning of Serbian organic products in the world market, Экономика, экология и общество России в 21-м столетии, Труды 12-й Международной научно-прақтическо қонференции, Санкт-Петербург, Русија, стр. 303–312.

33

11.     

Ђурица, Н., Томић, Г., Ђурица М. (2011) Belgrade as a Tourism Destination:Strategic Management Aspects, 4th WSEAS International Conference onCultural Heritage and Tourism ( CUHT ’11), Крф, Грчка, стр. 254-258.( ИСБН: 978-1- 61804-020- 6)

33

12.     

Ђурица, М., Томић, Г., Ђурица, Н. (2011) Human Resource Management in theFunction of Internal Marketing Improvement, 30th International Conference onOrganizational Science Development, Порторож, Словенија, стр. 244–250, (ИСБН: 978-961- 232-246- 5)

33

13.     

Томић, Р., Томић, Д., Ђурица, M., Томић, Г. (2011) The Role of ContemporaryInformation and Communication Technologies in Marketing Decision in theEnterprise, 10th WSEAS International Conference on Artificial Intelligence,Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED ’11), University of Cambridge, Велика Британија, стр. 329–333. (ИССН: 1792-8117ИСБН: 978-960- 474-273- 8)

33

14.     

Ђурица, Н., Ђурица, М., Томић, Г. (2011) Marketing research as a resource forinnovative activities of enterprises, ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ ИОБЩЕСТВО В 21-м СТОЛЕТИИ, Труды 13-й Международной научно-прақтической қонференции, Санкт-Петербург, Русија, стр. 285–294.

33

15.     

Томић, Г., Томић, Р. (2009) The significance of leadership in motivating theemployees, Међународна конференција „State, Economy, Society“, Краков, Пољска, стр. 81–88. (ИСБН: 978-83- 7571-043- 4 )

33

16.     

Томић, Р., Томић, Д., Томић, Г. (2010)  Agrieconomic Profession in Serbia in theProcess of Accreditation, 6th WSEAS/IASME International Conference onEducational Technologies (EDUTE ’10), Kantaoui, Sousse, Тунис, стр. 83–86. ( ИСБН: 978-960- 474-186- 1 ИССН: 1790-5109)

33

17.     

Томић, Г., Бугар, Д. (2010) Importance of agriculture for socio-economicdevelopment of Serbia, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА-XОЭЯИСТВЕННОИПРАКТИКЕ, 12-й Международной научно-прақтической қонференции, Кострома, Русија, стр. 35–39.  (ИСБН: 978-5- 7591-1110- 8, ББК 65.01)

33

18.     

Комненић, Б., Томић, Д., Томић Г. (2009) Agrifood industry as industry intensivelybased on knowledge-case study of Vojvodina, Тематски зборник „The role ofknowledge, innovation and human capital in multifunctional agriculture andterritorial rural development“, 113th Seminar of the EuropeanAssociation of Agricultural Economists, Institute of Agricultural EconomicsBelgrade, Београд, Србија, стр. 385–395. (ИСБН: 978-86- 82121-76- 3 COBISS.SR-ID171520012)

33

19.     

Бугар Д., Томић, Г., Томић, А. (2012) Managing  innovation-a factor of competitiveness in the global context, XIII InternationalSymposium SymOrg, Innovative Management And Business Performance, ФОН, Универзитет у Београду, стр.313. (ИСБН: 978-86-7680-254- 8, COBISS.SR-ID 191187980 )

33

20.     

Ђокић, Н., Томић. Г. (2011) Динамички концепт квалитета у функцији развојатржишта органских пољопривредних производа, Зборник радова„Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијскомменаџменту“, 16. Интернационални научни скуп, Економски факултет,Суботица, (УДК 339.13:631.147; 658.562:631)

33

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

 39

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

1

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Portland StateUniversity- MBA студије, 2004-2005Професионално искуство

 • 2010-2015 - Београдска пословна школа, предавач из области маркетинга
 • 2005-2010 - Београдска пословна школа, стручни сарадник из области маркетинга

Интересовања

 • Хортикултура