Новости 1 Студентски профил Moodle
Срђан Новаковић

Проф. др Срђан Новаковић

Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 20.10.1958, Факовићи
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен, отац двоје деце

Контакт

 • Е-ПОШТА: srdjan.novakovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 69 880 1139

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Редовни професор, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2019)
 • ДОКТОРАТ: Војна академија (2006)
 • МАГИСТРАТУРА: Војна академија (2001)
 • ФАКУЛТЕТ: Војна академија (1980)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Интендантска средња војна школа (1976)
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Светозар Марковић – Тоза (1973)

Најзначајније референце +

Име и презиме

Срђан Новаковић

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Општи менаџмент

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2019

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Менаџмент и бизнис

Докторат

2007

Војна академија Универзитета одбране у Београду

Војнотехничке науке (Менаџмент и бизнис)

Диплома

1980

Војна академија Универзитета одбране у Београду

Војнотехничке науке

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.

Brzaković A., Virijević Jovanović S., Novaković S. (2016) Branding in sport with special emphasis on sports facilities, UDK 796.02:658.8 International Monograph Sports Facilities - Modernization and Construction - SPOFA 16, University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, 2016, str. 122-136. ISBN 978-86-89773-16-3. www.spofa.rs/data/SPOFA_2016_monography.pdf

М14

2.

Jovićević Simin, M., Jovićević, P., Novaković, S.  (2016) Appelations of geographical origin as a generator of national competitiveness, Journal Economics of Agriculture 2/2016, Belgrade, str. 567-583. http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2016/EP%202%202016.pdf

М24

3.

Tatjana Janovac, Đurđica Vukajlović, Milutin Pećić, Srđan Novaković (2015) Istraživanje zadovolјstva studenata uslugom visokog obrazovanja, časopis Tehnika, Savez inženjera i tehničara Srbije, vol.70, iss.2, Kvalitet, standardizacija i metodologija, str. 359-367.  ISSN  0040-2176, eISSN 2560-3086  doi:10.5937/tehnika1502359J

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21761502359J

М51

4.

Milošević, O., Madžgalј, J., Novaković, S. (2015) Značaj „mekog prava“ za zaštitu životne sredine, Ecologica, br. 78,  Beograd, str. 275-278. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175, http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2015/09/ECOLOGICA-78-2015-SADRZAJ.pdf            

М51

5.

Janovac, Т., Vukajlovic, DJ., Pecic,M., Novakovic, S. (2015) Research on Student Satisfaction wit Service of Higher Education, Tehnics special ediction -Quality IMS, standardization and metrology , Beograd, str. 137-147. ISSN 2334-7368, DOI: 10.5937/tehnika1502359J, http://www.sits.org.rs/include/data/docs1625.pdf

М51

6.

Андрејић, М., Новаковић, С., Мајсторовић, А.  (2008) Планирање у војним организационим системима, Војнотехнички гласник, Год. 56, бр. 1., стр. 13-30. ISSN: 0042-8469 , doi:10.5937/vojtehg0801013A, http://www.vtg.mod.gov.rs/arhiva/2008/vojnotehnicki-glasnik-1-2008.pdf, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84500801013A

M51

7.

Mihajlović, B., Novaković, S. (2014) Poremećaj globalne klime suočava čoveka sa nedostatkom vode za piće. Poseban osvrt na Srbiju i Crnu Goru. Naučno-stručna konferencija „Primenjeni menadžment, ekonomija i finansije u funkciji održivog razvoja“, Univerzitet privredna akademija Novi Sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, 26. maj 2014. god., Zbornik radova str. 238-250, Beograd. ISBN 978-86-84531-16-4

М33

8.

Novaković, S., Popović, D. (2014) MS Project  u funkciji upravlјanja inovativnim projektima, Naučno-stručna konferencija „Inovacije u funkciji privrede“, Univerzitet privredna akademija Novi Sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, 10. decembar 2014. god., Zbornik radova, str. 176-185, Beograd. ISBN 978-86-84531-17-1

М33

9.

Novaković, S. (2015) Metode i tehnike upravljanja projektima, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Inovacije u funkciji razvoja privrede“, Univerzitet privredna akademija Novi Sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, 10. decembar 2015. god. Beograd, Zbornik radova, str. 122-130. COBISS.SR-ID  219679756,

М33

10.

Mačak, Z., Novaković, S. (2016) Lider sa integritetom kao etički model zaposlenih uorganizaciji,Univerzitet privredna akademija Novi Sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Međunarodna konferencija „Kako do kvalitetnijeg života“, 12. maj 2016. god., Beograd, Zbornik radova, str. 116-125. ISBN 978-86-84531-25-6

М33

11.

Tešanović, B.M.& Novaković, S.Ž (2010)Technology for food preparation in field conditions", Vojnotehnički glasnik, vol. 58, no. 4, pp. 180-200. ISSN 0042-8469, UDC: 355.65 ; 355.351.5 doi:10.5937/vojtehg1004180T69, http://www.vtg.mod.gov.rs/arhiva/2010/vojnotehnicki-glasnik-4-2010-1.pdf, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84691004180T

М33

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

12

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

-

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

 Професионално искуство

 • 2013 -  Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • 2007-2013. Министарство одбране, начелник управе за снадбевање и начелник управе за општу логистику
 • 1995-2007. Војна академија, наставник

Интересовања

 • Боравак у природи и исхрана из природе: 
 • проучавање и сакупљање самониклог јестивог биља, шумских плодова и гљива и њихово коришћење у исхрани;
 • животиње (дивљач, рибе, жабе, ракови, шкољке, гмизавци, пужеви, скакавци) и коришћење у исхрани у посебним околностима.

Занимљивости

 • Члан друштва „Исхрана из природе – Сремуш“ од његовог оснивања (1995. године).
 • Поседује диплому о положеном испиту и стеченом звању „Водич исхране из природе“.
 • Више година учествовао у реализацији пројекта Завода за усавршавање образовања и васпитања „Едукација запослених у основном и средњем образовању у препознавању самониклог јестивог биља и гљива и њихово коришћење у исхрани“. 
 • Учесник активности: Слет планинара на Копаонику; Косидба на Рајцу; Светски командоси (ветерани); Саветовање гастронома „Гастрономија за 21. век“; Презентација јела од самониклог јестивог биља и гљива у хотелу „Интерконтинентал“ и ресторану „Сунце“; Сајам хране „Дарови природе“; Преживљавање у природи „Живот с природом“.
 • Обучавао припаднике елитних јединица Војске Србије и полиције у исхрани из природе и преживљавању.