Новости 1 Студентски профил Moodle
Светлана Вукотић

Проф. др Светлана Вукотић

Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА И МЕСТО РОЂЕЊА: Обреновац 1957.
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: удата, мајка једног сина

Контакт

 • Е-ПОШТА: svetlana.vukotic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 63 801 6186

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Редовни професор, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад (2017)
 • ДОКТОРАТ: Факултет за предузетнички бизнис, Универзитет Унион Београд (2007)
 • МАГИСТРАТУРА: Правни факултет, Универзитет у Београду (1994)
 • ФАКУЛТЕТ: Економски факултет, Универзитет у Београду (1982)

Најзначајније референце +

Име и презиме

Светлана Вукотић

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Општи менаџмент

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2017.

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду, Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Менаџмент и бизнис

Докторат

2007.

Факултет за предузетнички бизнис, Универзитет Унион у Београду

Менаџмент и бизнис

Диплома

1982.

Економски факултет, Универзитет у Београду

Економске науке

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.

Aničić, J., Zakić, N., Vukotić, S., Subić, J. (2016) Clustering as an opportunity for   internationalization of the SME sector in Serbia, Journal of Balkan and Near  Eastern Studies, Vol. 18, No. 5, pp. 506-524. ISSN: 1944-8953, http://doi.org/10.1080/19448953.2016.1196013

М21

2.

Vukotić, S., Aničić, J., Laketa, M. (2013) Clusters as a Part of Improvement Function of Serbian Economy Real Sector Competitiveness, Amfiteatru Economic, Vol. XV, No. 33, February, pp. 224-245, ISSN: 1582 – 9146,

aej-v15-i33-p224.pdf, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/168786/1/aej-v15-i33-p224.pdf

М22

3.

Zakić, N., Vukotić, S., Laketa M., Laketa, L. (2013) Agricultural Co-operatives: Researching Members’ Perception of Important Issues of  Co-operatives  on the Example of Serbia, The Journal of Animal and Plant Sciences, 23(1), pp. 290-297, ISSN: 1018-7081. http://thejaps.org.pk/docs/v-23-1/44.pdf

М23

4.

Aničić, J., Vukotić, S., Maksimović, G. (2017) The possibilities and limitations of entrepreneurship development in agriculture in Serbia, Ekonomika poljoprivrede, Year  64, No. 1 (1-404), Beograd, str. 171-190. ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63, http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3462/2017/0352-34621701171A.pdf

М24

5.

Aničić, J., Vukotić, S., Krstić, S. (2016) The strategic aspects and results of agriculture development in Serbia in the transition period, Ekonomika poljoprivrede, 1/2016, Beograd, str. 175-187. ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63

http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3462/2016/0352-34621601175A.pdf

М24

6.

Zakić, N., Vukotić, S., Cvijanović, D. (2014) Organisational Models in Agriculture with Special Reference to Small Farmers, Ekonomika poljoprivrede,1/2014, Beograd, str. 225-239. UDC 338.43:63, ISBN 0352-3462, http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2014/EP%20-%201%20-%202014%20-%20complete%20issue.pdf

М24

7.

Aničić, J., Vukotić, S., Todorić, J. (2016) Economic-geographical and regional context of entrepreneurship in Serbia, Zbornik radova  Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU, Vol. 66, No. 1, Beograd,  str. 125-142.ISSN 0350-7599

М51

8.

Petrović, Ž., Zakić, N., Vukotić, S. (2014) Održivo preduzetništvo kao nosilac razvoja malih preduzeća u Srbiji, Ecologica, God. XXI, No. 74, Beograd, , str. 186-190, ISSN 0354-3285. http://www.ecologica.org.rs/SADRZAJ-74-2014.pdf

М51

9.

Петровић-Лазаревић, С., Вукотић, С. (2009)Улога међународних менаџера у повећању конкурентности српске грађевинске делатности,  Изградња, број 9-10, (септембар-октобар), Београд,  стр. 401-414.

М51

10.

Vukotić, S., Aničić, J., Vukotić, R. (2017) The importance of consulting in contemporary business management, Journal of  Process Management – New Technologies International,Vol. 5, Issue 3, Vranje, str. 69-78. ISSN: 2334-7449 (Online), ISSN: 2334-735X (Print).

M53

11.

Vukotić, S., Milivojević, T., Zakić, N. (2013) Theory, Practice and Characteristics of Management in Serbia, International Journal of Advances in Management and Economics, Mar. – April, Vol. 2, Issue 2, Indija, pp. 63-75. ISSN: 2278-3369 http://www.managementjournal.info/view_archive.php?archiveid=9.

M53

12.

Vukotić, S., Aničić, J., Laketa, M., Gračanac, A. (2012) Human Resources as a Factor of Success of Business Clusters in Serbia, Nauka + Praksa, Nauka + Praksa, Niš, , 15/2012, str.155-165.ISSN: 1451-8341

M53

13.

Закић Н., Вукотић С. (2011) Промене система људских ресурса при реализацији менаџмента  пословних процеса, Економика, год. LVII, број 2, Ниш, стр. 137-146. ISSN 0350-137X http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-137X1102137Z

M53

14.

Вукотић, С., Чеко, М., Гаћиновић, Д. (2016).The impact of organizational culture on business operations in the Republic of  Srpska and Serbia, Социолошки дискурс, No. 12, Year VI, str. 35-57, ISSN 2232-867X, UDC 005.73-057:657.2 (497.6RS), DOI 10.7251/SOCEN1712035V

M53

15.

Vukotić, S., Cvijanović, D.,Aničić, J.(2014). Mala i srednja preduzeća – klјuč uspeha u klasterskom povezivanju, Institut za ekonomiku polјoprivrede, Beograd, (monografija je deo istraživanja na projektu III – 46006: „Održiva polјoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških cilјeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona“ pod pokrovitelјstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije), 242 str. ISBN 978-86-6269-033-3,

M41

16.

Zakić, N., Vukotić, S. (2013) Innovations, organizational changes and human capital in food industry, Thematic Proceedings, International  Scientific Conference, Održiva polјoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških cilјeva Republika Srbije u okviru Dunavskog regiona, 05-07. decembar, Topola, str. 468-485. ISBN 9788662690265  https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153057448

M14

17.

Zakić, N., Vukotić, S., Aničić, J. (2017) Entrepreneurship and Self-Employment of Women and Youth as Choice: a Research of Actual Potential Entrepreneurs in Serbia, Insights and Potential Sources of New Entrepreneurial Growth 2017, pp.307-325. ISBN 978-88-95922-84-3

М33

18.

Cvijanović, D., Vukotić, S., Urošević, S. (2017) Značaj promocije međunarodnog menadžmenta ljudskih resursa u uslovima globalizacije, Thirteenth International Scientific Conference The Teacher of the Future, 25-28. 5. 2017, Budva, Montenegro, Proceedings - International Journal, Vol. 17.1.,  str. 527-533., ISSN 2545-4439 (printed), ISSN 1857-923X (e-version).

М33

19.

Zakić, N., Vukotić, S., Aničić, J. (2017) The relations between entrepreneurship and project management in a contemporary setting, 4th International Scientific Conference, Agribusiness MAK-2017,“EUROPEAN ROAD’’ IPARD 2015-2020, 27-28 January 2017, Kopaonik, Serbia, pp. 290-298. ISBN 978-86-80510-01-9

М33

20.

Vukotić, S., Zakić, N.,Aničić, J. (2012) Uticaj krize na upravljanje ljudskim resursima i daunsajzing, EDASOL 2012, II Međunarodni skup ekonomskom razvoju i životnom standardu, 12-13. oktobar, Banja Luka, Conference proceedings, pp. 482-490.  ISBN 978-99955-49-93-0

М33

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

8

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

 Професионално искуство

 • Октобар 2017. - Универзитет Привредна академија у Новом Саду, звање редовног професора за ужу научну област Општи менаџмент.
 • 2012. године Универзитет Унион – Никола Тесла у Београду, Факултет за предузетнички бизнис, звање ванредног професора за ужу научну област Економија и менаџмент, где је била запослена од 2008. године.
 • 2007 - године запослена је као доцент на Вишој школи за еколошки инжењеринг на Универзитету Унион - Београд. Избор у звање за области Економија и менаџмент.
 • У периоду од 2003. године до 2007. године радила је на Факултету за градитељски менаџмент - Београд, најпре као сарадник у настави, а затим као асистент.
 • Професионалну каријеру започела 1982. године у Првој Искри Барич-Београд, чији је била стипендиста. Радила је на различитим пословима истраживања тржишта и спољне трговине, који су били различитих компетенција, од референта до руководиоца.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Пројекат Министарства за науку и технолошки развој: Географија Србије (Део Национална економија), евиденциони број 47007/III – 2011-2017. Руководилац пројекта др Милан Радовановић, Географски институт «Јован Цвијић» - САНУ, Београд.
 • Члан је Друштва економиста Београда и ванредни члан Научног друштва економиста, као и члан Научног друштва аграрних економиста Балкана.
 • Била је члан Савета Универзитета Унион од његовог оснивања.
 • Члан Надзорног одбора у Првој Искри Барич-Београд.
 • Члан Научног одбора 2nd International Scientific Conference Tourism in Function of development of the Republic of Serbia, 1-3 Јун, Врњачка Бања.

Рецензије и приказ књиге

 1. Часописи и конференције
 • EMC Review (2017), (2016), (2015), (2012)
 • Journal of Process Management – New Technologies International (2017)
 • Економика пољопривреде (2017), (2016)
 • UTMS journal (2015)
 • Конференције: Global Business and Technology Association (GBATA) - (2009 и 2010 - Финска) gbata.com
 1. Монографије
 • Рецензент за три објављене монографије
 • Рецензент за две монографије у штампи
 1. Приказ књиге
 • Вукотић, С. (2007). Приказ књиге Управљање развојем предузећа, аутори Гордана Комазец и Соња Петровић Лазаревић, објављен у часопису Мегатренд ревија, (новембар).

Интересовања

 • Професионална интересовања: менаџмент људских ресурса, менаџмент знања, gender менаџмент, маркетинг
 • Лична интересовања: путовања, дружење, белетристика и енигматика

Занимљивости

 • Предавач на обуци Друштва проценитеља Србије (2017)
 • Предавач на обуци за агенте продаје некретнина (2014)