Новости Студентски профил Moodle
Татјана Драгичевић Радичевић

Проф. др Татјана Драгичевић Радичевић

Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 04.10.1969. Станишић, Општина Сомбор
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Палић 
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: удата, мајка једне ћерке

Контакт

 • Е-ПОШТА: tatjana.dragicevic@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор -реизбор, Факултет за примењени менаџмент, еконономију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2017) - ванредни професор -реизбор
 • Факултет за међународну економију у Београду, Мегатренд универзитет Београд - ванредни професор -реизбор (2015)
 • Факултет за менаџмент у Ваљеву, Мегатренд универзитет Београд - ванредни професор (2010)
 • Факултет за пословне студије у Београду, Мегатренд универзитет Београд - доцент (2006)
 • ДОКТОРАТ: Факултет за пословне студије у Београду (2005) 
 • МАГИСТРАТУРА: Економски факултет у Суботици (2000)
 • ФАКУЛТЕТ: Факултет организационих наука у Београду (1994)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија, "Светозар Марковић" у Суботици (1988) 
 • ОСНОВНА ШКОЛА: ОШ "Владимир Назор" Палић (1984)

Најзначајније референце +

Име и презиме

Драгичевић Радичевић, М. Татјана 

Звање

ванредни професор

Ужа научна област

Економија и финансирање

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2017

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Економске науке

Докторат

2005

Факултет за пoсловне студије Београд

Економске науке

Диплома

1994.

Факултет организационих наука Београд

Организационе науке

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.   

Bogavac Cvetković N., Dragičević Radičević T., Mitrović R. (2012) Preduzetnički ambijent – šanse i ograničenja, Megatrend revija, Vol.9 (1) 2012, Beograd, str.17-35. ISSN 1820-3159 COBISS.SR-ID 116780812, UDK 330.34(497.11) ; 338.1:334.012.63/.64(497.11) http://megatrendreview.naisbitt.edu.rs/files/pdf/SR/Megatrend%20Revija%20vol%2009-1-2012.pdf

М51

2.   

Dragičević Radičević T., Mitrović R., Mikulјević M. (2012) Participativno odlučivanje i korporativno izveštavanje u kreiranju novih okvira korporativnog upravlјanja,Megatrend revija, Vol.9 (4) 2012, str. 185-199.ISSN 1820-3159 COBISS.SR-ID 116780812 UDK 005.32:331.101.3 ; 659.23 ; 005.344 http://megatrendreview.naisbitt.edu.rs/files/pdf/EN/Megatrend%20Review%20vol%2009-4-2012.pdf

М51

3.   

Драгичевић Радичевић Т. (2010) Корпоративни капитализам, крај једне доктрине – апстракционизам или креативна деструкција,. Политичка ревија, Година (XXII) IX, бр.. 3 / 2010.vol-25, Институт за политичке студије Београд, ISSBN 1452-1741 UDK: 330.342.14+316.323.6, стр.157-174, http://www.politickarevija.rs/pr/pr_3_2010.pdf

М51

4.   

Tatjana Dragicevic Radicevic,  Ljiljana Stanojevic (2017) Reform  of Investment Policy in the Function of Sustainable Development with Special Emphasis on Investment in Information Technologies, Megatrend revija (In press) ISSN 1820-3159  

М51

5.   

Crnjanski V., Dragičević Radičević T., Vojvodić Milјković N. (2012) Društveno odgovorno poslovanje i redizajn zdravstvenih ustanova, Ekonomika 3/2012, str. 167-176. ISSN 0350-137X COBBIS.SR-ID 26903, UDK UDK 005.35:334.7 http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2012/3-2012.pdf

M52

6.   

Dragičević Radičević Tatjana, Trivunov Zoran (2015) Konkurentnost i lokalni ekonomski razvoj, Anali poslovne ekonomije,br.13 Godina VII (Sveska 2), Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, novembar 2015. godine, str. 87-96.  ISSN 1840-3298,UDK: 316.334.4:330.34; DOI: 10.7251/APE1315087DR

http://univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/12/13-Anali-poslovne-ekonomije.pdf

M53

7.   

Tatjana Dragičević Radičević and Milica Gavrilović (2013) Economic Thought in the Capitalist System as a Determinant of Social, Economic and Technological Development, SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, European Trade Union Institute (ETUI), Brussels Belgium,Issue, Vol.16, Num. 4 /2013, p.481-486. ISSN 1435-2869  http://www.seer.nomos.de/archive/2013/issue-4/

М53

8.   

Mirjana Stojanović Trivanović, Tatjana Dragičević Radičević (2016) Importance of Defining Cluster Policy in Regional Development, Creating cluster-based economic development for a sustainable region: conference proceedings / VII Balkan and Black Sea conference "Days of clusters", National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, September 22-24, 2016, Ohrid, Macedonia, p. 93-98, ISBN 978-608-65790-1-2, 7535COBISS.MK-ID 101663242,  UDK 332.122:338(062)

http://eprints.ugd.edu.mk/16486/7/DofC-2016-Conference.pdf  

http://daniklastera.clusterhouse.rs/wp-content/uploads/2016/09/DofC-2016-Conference-Proceedings.pdf

M14

9.   

Bogavac Cvetković N. Dragičević Radičević T. (2013) Determinants and Types of Capital Movement in the Global Economic Crisis, ICIB - International Conference on International Business 2012, Proceedings (2013) Thessaloniki, Greece,  May 2012, p.109-128. UDK 339.727.22 ISBN 978-960-98740-3-8 ISSN 2241-5491

http://icib.eu/files/Download/full%20proceedings.pdf

M14

10.     

Драгичевић Радичевић Т., Живковић М. (2010) Neccessarity of Cluster Defined Developing in FunctionofCreatingtheNationalProsperity, МИР И РОССИЯ:РЕГИОНАЛИЗМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЫ 3. Международнойнаучно-практической конференцииМосква, 11-12 ноября 2010 г. ЧАСТЬ 3, Москва Российский университет дружбы народов 2010, стр. 106-119. ИСБН 978-5-209-03893-1, ББК 65.5, М638

M14

11.     

Dragičević Radičević T., Stojanović Trivanović M. and Stanojević Lj. (2017) Three lines of defence model and the role of internal audit activities as the response to the global economic crisis, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 200 (2017),  012061, http://doi:10.1088/1757-899X/200/1/012061  

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/200/1/012061/pdf

http://iopscience.iop.org.proxy.kobson.nb.rs:2048/article/10.1088/1757-899X/200/1/012061/meta

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0

М33

12.     

Dragičević Radičević T.  Stanojević Lj. (2016) Reform of Investment Policy in the Function of Sustainable Development with Special Emphasis on Investment in Information Technologies 14th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation with University North and John Naisbitt University, Belgrade, 13-14 May 2016, Book of Proceedings p 279-285,  ISSN 1849-7535 WOS:000391254700030, http://apps.webofknowledge.com.proxy.kobson.nb.rs:2048

M33

13.     

Tatjana Dragicevic Radicevic, Milica Nestorović, Ljiljana Stanojevic (2017) Economic Growth and development – 4 wheel with emphasis on investment in human capital and techonological innovation,  21st International Scientific Conference on Economic and Social Development, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation with University North and John Naisbitt University,  Faculty of Management University of Warsaw Belgrade, 18-19 May 2017, Book of Proceedings, p 149-158.  ISSN 1849-6903, UDK 330

M33

14.     

Dragičević Radičević T., Gavrilović M. (2013) Corporate economy – agnosticism materialized in the class distinctions, The 5th International Scietific Conference „Moral effect of economy and Economic effect of morality“, Higher educational institution for applied studies of entrepreneurship Belgrade, Cenre for industrial relations Belgrade, Institute for economical agriculture Belgrade, June 2013, str.83-91. ISBN 978-86-86707-58-1, COBISS.SR-ID 199022348

M33

15.     

Tatjana Dragičević Radičević (2017) Renesansa ekonomske sociolopgije kroz sociologiju ekonomije, IX Međunarodna naučna konferencija “Socijalni akteri pred izazovima informatičkih tehnologija u traganju za novom vizijom socijalnog mira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijaln pitanja, VSSP, Centar za industrijske odnose Beograd”, jun 2017. ISBN 978-86-86707-66-6 COBISS.SR-ID 236423948  UDK 007:04 (082)  316:776(082)  007:316.422(082)

M33

16.     

Tatjana Dragičević Radičević (2016) Uticaj globalizacije na kreiranje savremenog lavirinta kapitala, VIII Međunarodna naučna konferencija “Konfliktna globalizacija – novi svet u nastajanju” jun 2016. str.180-188 ISBN: 978-86-86707-65-9  COBISS.SR-ID 236691212  UDK 339.9(082)

M33

17.     

Дрaгичeвић Рaдичeвић Taтjaнa (2015) Глoбaлнo oкружeњe и кoрпoрaтивнa друштвeнa oдгoвoрнoст, Meђунaрoднa нaучнa кoнфeрeнциja Meдиjи и eкoнoмиja, Бaњa Лукa сeптeмбaр 2015. гoдинe, Збoрник рaдoвa „Глoбaлни мeдиjи и друштвeнo oдгoвoрнo пoслoвaњe“ БЛЦ, стр.307-314. ISBN 978-99938-1-267-8  UDK 316.774:338.124.4(082)

M33

18.     

MирjaнaСтojaнoвић Tривaнoвић, TaтjaнaДрaгичeвић Рaдичeвић (2015) Нeзaпoслeнoст и пoтeнциjaл зa сaмoзaпoшљaвaњe у БиХ, Кoнфeрeнциja “Инoвaциje и прeдузeтништвo- пoкрeтaч рaзвoja и зaпoшљaвaњa” , Eкoнoмски фaкултeт Бaњa Лукa, 2.oктoбaр 2015. Бaњa Лукa , Збoрник рaдoвa, мaj 2016, стр. 199-206. ISBN 978-99938-46-65-9 COBISS.RS-ID 5824280 UDK 005(082)(0.034.2)  001.895(082)(0.034.2)  338:339.13(497.6 РС)(082)(0.034.2

M33

19.     

Dragičević Radičević T. (2015) Inequality European Policy - Causes, Conditioning or the Consequences of Economic Development, The 7th Scientific International Conference “Public Policies and Politics as Public Matter”, Belgrade,  June 2015, Higher Educational Institution for Applied Studies of Entrepreneurship, p 124-129.   ISBN 978-86707-62-8 COBISS.SR-ID 220497676

M33

20.     

Драгичевић Радичевић Т., Павловић В. (2008) Карактеристике пројектног менаџера у корпоративном предузетништву, YUPMA 2008, XII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента, Златибор, мај 2008 Зборник радова стр.201-205. ISBN 978-86-86385-03-1, COBISS.SR-ID 148365068

M33

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

27

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

1

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Часопис „Предузетништво“ , Висока струковна школа за   предузетништво Београд, члан редакције           

УЏБЕНИЦИ:

 • Економика пословања - практикум,Мегатренд универзитет, 2003./коаутор/ Живковић М,Драгичевић Т.,Илић С., ISBN 86-7747-127-8, COBISS SR-D 111212300, UDK  658(075.8)(076) (str.126) (vrsta građe: monografska publikacija, tekstualna građa)
 • Економика пословања - практикум (друго допуњено издање),Мегатренд универзитет, 2004./koautor/ ./коаутор/ Живковић М,Драгичевић Т.,Илић С. , ISBN 86-7747-133-2, COBISS, SR-D 113519628 , UDK658(075.8) (str.142) (врста грађе: монографска публикација, текстуална грађа)
 • Економика пословања - практикум (треће измењено и допуњеноиздање),Мегатренд универзитет, 2007./коаутор/ Живковић М,Драгичевић Радичевић Т.,Илић С., Беванда В. ISBN 978-86-7747-257-3, COBISS, SR-D 138351884 , UDK658(075.8) (стр.146) ((врста грађе: монографска публикација, текстуална грађа)
 • Приручник за припремање завршног испита на специјалистичким студијама за пореско саветовањеКулић М., Живковић М., Симић Н., Драгичевић Радичевић Т., Милошевић Г., Павловић В., Кијановић М., Величковић С., Ковачевић Љ., Митровић А., Мегатренд универзитет  Београд 2008.
 • Међународно пословањеДрагичевић Радичевић Т.,Мегатренд универзитет 2007,ISBN 978-86-7747-255-9, COBISS.SR-ID 138191628 (стр.263) UDK 339.5 (075.8) 339.92 (075.8) , (врста грађе: монографска публикација, текстуална грађа)
 • Међународно пословање –друго допуњено и измењено издање,Драгичевић Радичевић Т.,Универзитет „Џон Незбит“ Београд 2017,ISBN 978-86-7747-255-9, COBISS.SR-ID 233337868 (стр.344) UDK 339.5 (075.8) 339.92 (075.8) , (врста грађе: монографска публикација, текстуална грађа)

Чланство у уређивачким одборима часописа, монографија, рецензије научних радова и пројеката

 • Часопис „Предузетништво“ , Висока струковна школа за   предузетништво Београд, члан редакције           
 • конференција о пограничној сарадњи у југоисточној Европи – „Модели у пракси и нове иницијативе у примени Нацрта европске конвенције у пограничној сарадњи“, Отворени универзитет Суботица новембар 1999. (организациони одбор)
 • European Marketing andManagementAssociation CM Nо 12103 (2012)
 • Регионална туристичка конференција „Регионална сарадња у развоју туризма“ Привредна комора Београд 26.-30.05.2009. – члан организационог одбора
 • Регионална туристичка конференција „Регионална сарадња у развоју туризма“ Привредна комора Београд 26.-30.05.2009. – члан Организационог одбора
 • European Marketing And Management Association, Banja Luka 29.09.2012.
 • Међународну конференцију  „Конфликтна глобализација  - нови свет у настајању» (2016) – члан Програмског одбора
 • Међународна конференција  „Социјални актери пред изазовима информатичких технологија у трагању за новом визијом социјалног мира» (2017) – члан Програмског одбора
 • Рецензент часописа „Економика пољопривреде“ (2011)
 • Рецензент часописа „Предузетништво“ (2012)
 • Рецензент часописа „Мегатренд ревија“ (2010, 2011, 2012,2016,2017)
 • Рецензент радова за  Међународну конференцију  „Морални учинци економије и економски учинци морала“ (2013)
 • Рецензент радова за  Међународну конференцију  „Конфликтна глобализација  - нови свет у настајању» (2016)
 • Рецензент радова за  Међународну конференцију „Социјални актери пред изазовима информатичких технологија у трагању за новом визијом социјалног мира» (2017)

Рецензије уџбеника:

·    Небојша Матић „Међуанродна трговина“  Бања Лука 2010 

·    Владимир Маринковић „Геополитика од географије до политике“ Београд 2017

·    Предраг Капор, Милица Несторовић „Спољнотрговиснко пословање“ Београд 2017Професионално искуство

 • 1994-1999. Метро-МД д.о.о. Суботица, стални радни однос на пословима менаџера координатора за економско-финансијске послове и директора
 • 1999-2000. Отворени универзитет Суботица, стални радни однос на радном месту координатора пројеката за развој малих и средњих предузећа
 • 2001-2003. Подрум Палић а.д. Палић, стални радни однос: сарадник на пословима интерне ревизије, шеф финансијског књиговодства, финансијски директор.
 • 2003 – септембар 2017. Мегатренд универзитет Београд ( предавач, виши предавач, професор, доцент, ванредни професор)
 • октобар 2017 - ... Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (ванредни професор)

Пројекти и чланство у организацијама

Професионална каријера - стручна звања:

Чланство:    

Специјалистичке студије и семинари 

Предавања по позиву у сарадњи универзитета на нивоу докторских студија 

Пројекти:

Члан радног тима и коаутор у три пројекта израде елабората за оснивање слободних зона.

Рецензент три уџбеника и великог броја научних и стручних радова. 

Ментор и члан комисије великог броја завршних и мастер радова.

Интересовања

 • Научне и стручне области: Економија, међународна економија и финансије
 • Страни језици: енглески и мађарски језик (активно знање), руски језик (пасивно знање)

Занимљивости

 • Бави се писањем поезије, есеја, кратких форми мисли и изрека