Новости Студентски профил Moodle
Зоран Симоновић

Проф. др Зоран Симоновић

Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 06.09.1970, Ниш
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Ниш
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен

Контакт

 • Е-ПОШТА: zoran.simonovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 64 127 96 71

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор (2020), Факултет за примењени менаџмент, еконономију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад
 • ДОКТОРАТ: Факултет за менаџмент Зајечар (2014)
 • МАГИСТРАТУРА: Економски факултет у Нишу (2003)
 • ФАКУЛТЕТ: Економски факултет у Нишу (2000)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Економска школа у Нишу
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Ниш

Најзначајније референце +

Име и презиме

Зоран Симоновић

Звање

Ванредни професор,  Виши научни сарадник

Ужа научна област

Економија и финансије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2020.

Институт економских наука Београд

Економске науке

Избор у звање

2020.

Универзитет привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Економија и финансије

Докторат

2014.

Мегатренд универзитет, Београд

Факултет за менаџмент Зајечар

Економија

Магистратура

 

2003.

 

Универзитет у Нишу,

Економиски факултет

Економија

Диплома

2000.

Универзитет у Нишу,

Правни факултет

Право

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.        

Simonovic, Z., & Vukovic, P. (2016). Characteristics Development of Agriculture and Agricultural Policy Southeast European Countries. In Food Science, Production, and Engineering in Contemporary Economies (pp. 275-293). IGI Global. ISBN, 978-1-5225-0341-5, ISSN 2326-9162, EISSN 2326-9170; DOI: 10.4018/978-1-5225-0341-5.ch011

М14

2.        

Berber N., Slavic А., Miletic S., Simonovic Z., Aleksic М. (2019) A Survey on Relationship between Leadership Styles and Leadership Outcomes in the Banking Sector in Serbia..  ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, 16,(7), pp 167-184    SCI/Web of Science.

M22

3.        

Miletic, S., Vujovic, T., & Simonovic, Z. (2011). Business globalization-market dominance strategy. TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM6(1), 159-164. ISSN: 1840-1503. SCI/Web of Science

M23

4.        

Ćurčić, N., Grubor, A., Radivojević, N., Simonović, Z., (2020). Examining Casuality between Market Share and Competitiveness: Case study Textile industry.  Industria Textila Journal, 71,(4), 1727, ISSN 1222–5347, DOI:10.35530/IT.071.04.1727     SCI/Web of Science

M23

5.        

Симоновић З, (2012). Економска реализација земљишне својине према византијским законима VII и VIII века (Еклога и Земљораднички закон), Теме 36(1), 321-333. ISSN 0353-7919.

M24

6.        

Piljan, I., Simonovic, Z., & Ćurčić, N. (2020). THE INFLUENCE OF TEAMWORK AS AN INTERNAL MARKETING FACTOR ON THE QUALITY OF THE SERVICE OF INSURANCE COMPANIES: AN ANALYSIS IN THE REPUBLIC OF SERBIAS’S AGRICULTURAL SECTOR. Economics Of Agriculture, 67(1), 189-206. doi:10.5937/ekoPolj2001189P

М24

7.        

Simonovic, Z., Jelocnik, M., & Subic, J. (2013). Tax policy in Serbian agriculture. Ekonomika Poljoprivrede60(3), 637-651. ISSN 0352-3462

М24

8.        

Simonović, Z., Mihailović, B., & Milovanović, Z. (2016). Cooperatives and farmer’s association as a model of entrepreneurship in Serbian agriculture regarding the case of Nisava district. Economics of Agriculture63(2), 699-712. doi:10.5937/ekoPolj1602699S.

М24

9.        

Симоновић, З. (2016). Варонови текстови из пољопривреде у Византијској енциклопедији Геопоници. Tеме: Casopis za Društvene Nauke40(4). ISSN 0353-7919,

DOI: 10.22190/TEME1604421S

М24

10.     

Симоновић З. (2016). Геопоника – дело анонимног редактора, Зборник матице српске за друштвене науке, 67(4), 797-813 , DOI: 10.2298/ZMSDN1660797S

М24

11.     

Симоновић З. и Михаиловић Б. (2017): Пољопривредна пракса у Византији од Земљорадничког закона до Геопонике, Зборник матице српске за друштвене науке, ЗМСДН, 68(3), БР. 163, 507–525, Матица српска, Одељење за друштвене науке, DOI: https://doi.org/10.2298/ZMSDN1763507S

М24

12.     

Симоновић З. (2018): Црквена и манастирска пољопривредна имања за време владавине царева Македонске династије, Црквене студије, 15(1), str 493–508, Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, ISSN 1820-2446.

M24

13.     

Mihailović, B., Simonović, Z., & Brzaković, T. (2018). Strategic Planning of Sustainable Development of Lajkovac Municipality, Economics of Agriculture , 65(2), 475-491. DOI: https://doi.org/10.5937/ekoPolj1802475M.

M24

14.     

Simonović, Z, Miletic, S., & Popović, V. (2019). Some Features of Development in the Agriultural Policy Western Balkan Candidates for Market Access in the EU.  Ekonomika poljoprivrede, 66(2), 541-557.       doi.org/10.5937/ekoPolj1902541S

М24

15.     

Simonović Zoran, (2014). „Upravljanje agrarom Srbije u tranziciji“, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, ISBN 978-86-6269-037-1, CIP 338 43(497.11),330.342(497.11),COBISS.SR-ID210050316;

М42

16.     

Mihalović Branko, Simonović Zoran, (2016). „Strateško planiranje održivog razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Srbiji“, Institut зa ekonomiku poljopriovrede Beograd, ISBN 978-86-6269-054-8, CIP 502.131.1:631(497.11), 338.43(497.11), COBISS.SR-227512076.

M42

17.     

Simonović Zoran, Kostić Aleksandar, (2019). „Geoponika, enciklopedija poljoprivrede“, Institut зa ekonomiku poljopriovrede Beograd, ISBN 978-86-6269-064-7, CIP 338.43(495.02), COBISS.SR-277312780;

M42

18.     

Simonović, Z., Mihailović, B., & Subić, J. (2016). Measure of Agricultural Policy in the Republic of Serbia With Emphasis on the Situation in Nisava District. Facta universitatis - series: Economics and Organization, 13(2), 205-215. ISSN 0354-4699 i EISSN 2406-050X; UDC 338.43(497.11).

M51

19.     

Simonović, Z., Ćurčić, N., & Miletić, V. (2017). Neki problemi razvoja malih i srednjih preduzeća u poljoprivredi Srbije.  Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 53 (37), str. 57-69 ISSN 0350-2120.

M51

20.     

Simonović, Z., & Mihailović B., Ćurčić, N., (2017).  Struktura poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji prema površini poljoprivrednog zemljišta.  Poslovna ekonomija, 11 (2), str.247-259 ISSN 1820-6859

M51

21.     

Simonović Z., Petrović D., Ćurčić N., (2019). Production of Grapes and Wine in Serbia, Ekonomika65(4), 11-20. ISSN 0350-137X, DOI: doi:10.5937/ekonomika1904011S

M51

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

95

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи: Ангажован је на пројекту бр. 46006 “Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона“.

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним:

-Председник је друштва економиста ”Економика”, Ниш,

-Главни и одговорни уредник је часописа Економика ISSN 0350-137X. М51.

-Главни и одговорни уредник је часописа Economics of Development Sustainable ISSN 2560-421X. М54.

 Професионално искуство

 • Од 1. фебруара 2004. године, запослен је у Институту за економику пољопривреде Београд, у сектору за научно-истраживачки рад.
 • Био је ангажован као истраживач сарадник на пројектима које је финансирало Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије и то: бр. 102004 „Развој и структурне промене аграрне привреде и руралних подручја 2002 – 2005“. и бр. 149007Д „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључивања Републике Србије у Европску Унију 2006 – 2010“ Тренутно је ангажован на пројекту бр. 46006 „Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона“.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Члан је следећих научних друштава:
 • Друштва економиста „Економика“ Ниш од 2000 (председник је друштва од децембра 2015);
 • Савеза економиста Србије –Друштва економиста Ниша од 2002;
 • Члан је Балканске еколошке асоцијације (B.E.N.A.) од 2007;
 • Научног друштва аграрних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.) од 2007;
 • Друштва за привредну историју, Београд од 2008;
 • Друштва аграрних економиста Србије (Д.А.Е.С.) од 2009;
 • Удружење стваралаца Ниша „Цар Константин“ од 2011;
 • Центар за аграрну историју (ЦАИ) Нови Сад од 2016. (члан је програмског савета).