Новости 1 Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Примењена економија и финансије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 2

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Примењена економија и финансије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 3

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Примењена економија и финансије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 2
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 3

Примењена економија и финансије

Примењена економија и финансије мастер студије, према Болоњском систему трају две године, након основних студија које су у трајању од три године. Мастер студије су изузетна прилика за стицање специјализованих знања неопходних за постизање експертске стручности. Пост-дипломске студије омогућавају стицање вештина које ће допринети лакшем сналажењу у реалном пословном окружењу.

Предности мастер студија

 1. Повећава прилике за запослење
 2. Гарантује бољу зараду
 3. Отвара могућност за више позиције
 4. Омогућава доквалификацију или преквалификацију стручњака

Услови уписа на мастер студије

Основни услов за конкурисање за упис на Мастер академске студије Примењена економија и финансије јесте освојених 180 ЕСПБ односно завршетак основних студија.

На другој години мастер академских студија у оквиру студијског програма Примењена економија и финансије, студент се опредељује за одређени модул:

 1. Банкарство и осигурање
 2. Рачуноводство и ревизија

Стечено звање након завршених основних академских студија и две године мастер академских студија (укупно остварених бодова: 300 ЕСПБ) је Мастер економиста.

Циљ мастер студијског програма

Креирање успешне каријере и унапређење знања из области примењене економије и финансија остварује се кроз изучавањ предузетничке економије, финансијских тржишта, банкарских система, контролних система, аналитике, електронског пословања и међународног финансијског пословања. Мастер академске студије као основну сврху имају да оспособе будуће лидере да стекну вештине: планирања, организације, спровођења и контроле из области економије и финансија.

Могућност запошљавања

Стечена теоријска знања и практичне вештине омогућавају обављање послова у малим, средњим и великим привредним друштвима, у домаћим и међународним финансијским институцијама, у банкарском сектору, у сектору за управљање инвестицијама и ризицима, у сектору спољнотрговинских послова. Мастер студије омогућавају високе позиције у секторима: управљање финансијама у финанси­јским институ­цијама, државним и приватним корпора­цијама, управљање инвести­цијама и финанси­јским ризицима, банкарско пословање, међународно финансијско и спољно­трговинско пословање, формирања посебних облика осигурања и реосигурања.

Модул 1

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ

Модул Банкарство и осигурање изучава се кроз три студијска предмета: Финансијска тржишта, Електронско банкарство и Платни промет и Тарифе у осигурању. Принцип рада на изборном модулу конципиран је кроз вежбе, тестове и колоквијуме, анализе студије случаја, практичне радионице и семинарске радове.
Теоријско-практична настава оспособиће студенте да буду лидери у области: Управљања фина­нсијама у фина­нси­јским инсти­туци­јама, држа­вним и прива­тним корпора­цијама, Упра­вљања инвести­цијама и финанси­јским ризицима; Банкраског посло­вања; Међуна­родног финанси­јског и спо­љно­трго­винског пословања; Форми­рања посебних облика осигурања и реосигурања.

Банкарство и осигурање

Сазнај више

Модул 2

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

Модул Рачуноводство и ревизија се изучава кроз три студијска предмета: Управљачко рачуноводство, Интерна контрола и ревизија, Рачуноводствени информациони системи. Принцип рада на изборном модулу конципиран је кроз: вежбе, практичне задатке и тестове, радионице и семинарске радове.
Теоријско-практична знања обезбедиће студентима да буду лидери у области: Књиговодства; Руковођења рачуноводственим информационим системима; Управљања финансијама у финансијским институцијама, државним и приватним корпорацијама, Управљања инвестицијама и финансијским ризицима; Спровођења интерне и екстерне ревизије; Међународног финансијског и спољнотрговинског пословања.

Рачуноводство и ревизија

Сазнај више

МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020

Упис 2022

Буди корак испред своје генерације

Сазнај више о погодностима.


Оствари повлашћене цене школарина.


Резервиши свој термин обиласка факултета.


Упиши Факултет уз помоћ МЕФ уписног тима.

Електронски формулар

Правилник о заштити података о личности (Сазнај више >>)

Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УПИС

Сазнај више

Упис 2022

МЕФ ФАКУЛТЕТ - PRELASCI

Сазнај више

Преласци

МЕФ ФАКУЛТЕТ - МЕФ EDU TV

Сазнај више

МЕФ EDU TV

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Сазнај више

Online платформа за учење

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - КОМЕНТАРИ СТУДЕНАТА

Сазнај више

Коментари студената

МЕФ ФАКУЛТЕТ - MEF LIFESTYLE

Сазнај више

МЕФ Lifestyle

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПОГОДНОСТИ

Сазнај више

Погодности

Звање: Мастер Економиста / 120 ЕСПБ (што заједно са основним академским студијама чини 300 ЕСПБ)

Трајање студија: 2 године

Опис предмета

I година

 • Фискална економија
 • Кадровско управљање и вођењe
 • Финансијски систем и финансијске институције
 • Анализа пословних перфоманси
 • Предузетничка економија

II година

 • Метод и организација научно-истраживачког рад

Модул 1: Банкарство и осигурање

 • Финансијска тржишта
 • Електронско банкарство и платни промет
 • Тарифе у осигурању

Модул 2: Рачуноводство и ревизија

 • Интерна контрола и ревизија
 • Управљачко рачуноводство
 • Рачуноводствени ИС
 • Завршни мастер рад