Новости Студентски профил Moodle

Развој научноистраживачког подмлатка


MEF Fakultet - podmladak

Стратешко опредељење развоја научно-истраживачке делатности Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије је на квалитетној и усмереној кадровској политици, пре свега на пријему и увођењу у научноистраживачки рад младих научних истраживача и сарадника. Потребе за усавршавањем научног подмлатка утврђује се на основу захтева и потреба катедри.

Основу стварања научноистраживачког подмлатка чине акредитовани студијски програми основних академских студија, мастер академских студија и докторских академских студија.

У складу са тенденцијама савремене европске универзитетске праксе, на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, посебна пажња се посвећује и развоју научноистраживачког подмлатка. Поред подршке младим сарадницима факултета за учешће у научноистраживачким пројектима, један од основних задатака је и оспособљавање студената основних академских, а посебно последипломских студија, за бављење научноистраживачким радом. Тиме се остварује и негује партнерски однос између наставника и студената, повећава се квалитет њихових професионалних компетенција и осигурава мобилност студената у оквиру заједничког европског образовног и научног простора. Сваки наставник има обавезу да селектује научноистраживачки подмладак, да ствара научноистраживачке програме за младе истраживаче, да их укључује у рад иновационог центра, да им омогући активно учешће у реализацији пројеката којим руководи, да води и усмерава стручни и научни развој младих истраживача, да код њих развија стил и начин понашања у примени метода и организацији научноистраживачког рада, развија системски и мултидисциплинарни приступ у решавању научноистраживачких задатака у духу савремених трендова у свету.

Развој научноистраживачког подмлатка, један је од приоритетних задатака у области научноистраживачког рада факултета. Увођење научноистраживачког подмлатка Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије у научноистраживачки рад обухвата следеће активности:

 1. Организација наставе (рад у малим групама, радионице, семинарски радови и др.) током завршних година основних академских и мастер студија и свих година докторских студија, са циљем да подстакне усмеравање студената ка научноистраживачком раду и допринесе што бољим припремама за њихово активно укључивање у научноистраживачки рад након завршетка студија;
 2. Праћење развоја најбољих студената на свим нивоима студија и индивидуални менторски рад са њима са циљем подстицаја у напредовању и да се још током студија упознају са организацијом и садржајем научноистраживачког рада на факултету;
 3. Интензиван и перманентан менторски рад са студентима на докторским студијама;
 4. Организација посебних курсева посвећених техникама писања чланака за часописе, стицању вештина за усмене презентације, начинима претраживања база часописа и друго;
 5. Усмеравање младих истраживача ка самосталном научноистраживачком раду и иновационој делатности;
 6. Усмеравање ка истраживањима у приоритетним областима из Програма основних истраживања, Програма истраживања у области технолошког развоја и Програма интегралних и интердисциплинарних истраживања;
 7. Увођење младих истраживача у експериментални истраживачки рад кроз учешће у научноистраживачким пројектима;
 8. Активно укључивање младих истраживача у тимски истраживачки рад;
 9. Укључивање студената докторских студија Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије и других акредитованих факултета из поља друштвених наука и техничко-технолошких наука у постојеће и будуће научноистраживачке пројекте Факултета;
 10. Мотивисање младих научних радника за публиковање резултата истраживања у међународним и националним часописима и симпозијумима;
 11. Афирмисање и награђивање младих истраживача за запажене научноистраживачке резултате или објављене радове;
 12. Стимулисање младих сарадника за избор у наставна и истраживачка звања;
 13. Активно укључивање младих у организацију и реализацију научних скупова из области које покрива научноистраживачка делатност на Факултету;
 14. Укључивање младих истраживача у активностима на издавачкој делатности факултета (припрема и издавање часописа Факултета и суиздаваштво часописа Економика) и
 15. Активна размена информација о развоју научноистраживачког подмлатка са другим високошколским установама у земљи и иностранству и организација заједничких акција са циљем размене искуства и промоције резултата рада научноистраживачког подмлатка.
Сазнај више +

Најзначајнији резултати научноистраживачког рада подмлатка

M10 M20 M30 M50 M60 M70
 1. Mirčetić, V., & Vukotić, S. (2020). Development and analysis of situational leadership models. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020, Innovation as an initiator of the development – Innovations in the function of development, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, December 3rd, Belgrade, 93-113. ISBN: 978-86-84531-50-8.
 2. Vukotić, S., & Mirčetić, V. (2020). Clustering in agriculture and tourism as a potential for development of rural tourism. Thematic Proceedings of The 5th International Scientific Conference II “Тourism in Function of Development of the Republic Serbia–Тourism and Rural Development” TISC 2020. Vrnjačka Banja, Serbia, 470-487. ISBN: 978-86-89449-48-3.
 3. Ivanović, T., & Mirčetić, V. (2020). Exploring students’ attitudes towards green behaviour. International Thematic Monograph - Thematic Proceedings of MEFkon 2020. Innovation as an Initiator of the Development - Innovation in the Function of Development. Faculty of Applied Management, Economics and Finance, December 3rd, Belgrade, Serbia, 1-18. ISBN: 978-86-84531-41-6.
 4. Milošević О. (2017) Critical Review of SME Regulation Optimization in Serbia: A Reflections on Harmonization with the EU Acquis. in monograph Milan Vemić: Optimal Management Strategies in Small and Medium Enterprises, IGI Global, Business Science Reference, USA, pp. 79-101. (456 strana) ISBN13: 9781522519492, ISBN10: 1522519491, EISBN13: 9781522519508, (M 14)
  DOI:10.4018/978-1-5225-1949-2, http://www.igi-global.com/book/optimal-management-strategies-small-medium/169286  
 5. Брзаковић А., Виријевић Јовановић С., Новаковић С. (2016) Branding in Sport with Special Emphasis on Sports Facilites“, International Monograph Sports Facilities - Modernization and Construction - SPOFA 16, Publisher University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education, str.122-136. ISBN 978-86-89773-16-3, COBISS.SR-ID 223694348. (М14)

  www.spofa.rs/data/SPOFA_2016_monography.pdf

 6. Брзаковић Т., Брзаковић П., Вукајловић, Ђ. “Financing the sports facilities in the function of innovation“, International Monograph Sports Facilities- Modernization and Construction - SPOFA 16, Publisher University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education (2016), ISBN 978-86-89773-16-3, COBISS.SR-ID 223694348 (М 14).

  www.spofa.rs/data/SPOFA_2016_monography.pdf

 1. Jauković Jocić, K., Jocić, G., Karabašević, D., Popović, G., Stanujkic, D., Zavadskas, E. K, & Nguyen, P. T. (2020). A Novel Integrated PIPRECIA–Interval-Valued Triangular Fuzzy ARAS Model: E-Learning Course Selection. Symmetry, 12(6), 928. https://doi.org/10.3390/sym12060928.
 2. Petrović, G., Karabašević, D., Vukotić, S., Mirčetić, V., & Radosavac, A. (2020). The impact of climate change on the corn yield in Serbia. Acta agriculturae Serbica, 25(50), 133-140.
 3. Mirčetić, V., Vukotić, S. & Cvijanović, D. (2019). The Concept of Business Clusters and its Impact on Tourism Business Improvement, Ekonomika poljoprivrede, (Economics of Agriculture), 66(3). 851-868, ISSN: 0352-3462.
 4. Брзаковић А., Брзаковић Т., Петровић, Ј. (2016) “Application of Scenario Analysis in the Investment Projects Evaluation”, Economic of Agriculture , UDC 338.43:63, ISBN 0352-3462, Vol. LXIII, No 2/2016, Belgrade, str. 501-513. (M 24)
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621602501B
 5. Vignjević-Đorđević N., Jovićević P., Kocić S. (2015) „Specifics of Corporate Management in Agribusiness in Transitional Conditions“, Economics of Agriculture 3/2015. (М 24).
  http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2015/Broj%203/19%20EP%203%202015-19.pdf
 1. Mirčetić, V., Radosavac, A. & Đervida, R. (2020). Business Communication in Entrepreneurship, PaKSom 2020, in press.
 2. Cvijanović, D., Mirčetić, V., & Vukotić, S. (2020). Uticaj kulture na upravljanje ljudskim resursima u internacionalnim uslovima. Zbornik radova X međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima ISNRM 2020, Megatrend Univerzitet Beograd, Fakultet za menadžment Zaječar, 26. septembar, Zaječar, Srbija, 82-88. ISBN 978-86-7747-624-3.
 3. Mirčetić, V., Karabašević, D., & Vukotić, S. (2020). Correlation between leadership styles and development level of followers in situational leadership model II. Conference Proceedings of the 9th PAR internetional scientific-professional leadership conference “High leadership conference” PILC 2020 (pp. 233-246). Rijeka, Croatia, May 2020: PAR University College. ISBN: 978-953-59508-6-8.
 4. Mirčetić, V., Vukotić, S., & Karabašević, D. (2020). Savremeni pristup portfoliju karijere u upravljanju projektima: Elektronski portfolio karijere. Zbornik radova XXIV međunarodni kongres iz upravljanja projektima Hibridni projektni menadžment – imperativ budućnosti - IPMA 2020, 07-09. maj, Beograd, Srbija, 224-229, ISBN: 978-86-86385-18-5.
 5. Todorov, P., Radosavac, A., & Mirčetić, V. (2020). Uticaj liderstva na obrazovni process. Zbornik sa 6. međunarodne konferencije Inovacije kao pokretač razvoja – Inovacijama do poslovnog uspeha, MEFkon 2020. Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, 03. decembar, Beograd, Srbija, 232-240. ISBN 978-86-84531-49-2.
 6. Mirčetić V. (2020). Understanding shifts in marketing evolution as a prerequisite for implementation of marketing 4.0. In D. Starčević, & S. Marinković (Eds.), XVII International Symposium SymOrg 2020 – Business and Artificial Intelligence (pp. 623-634). 07-09 September 2020: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences.
 7. Stanojević, Lj., & Jocić, G. (2020). How Industry 4.0 technologies can be used in COVID-19 pandemics. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Proceedings, 43-48. ISBN 978-86-84531-49-2.
 8. Brajević, I., Brzaković, M., & Jocić, G. (2020). Sine cosine algorithm with feasibility-based rules for engineering optimization. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Proceedings, 57-64. ISBN 978-86-84531-49-2.
 9. Brajević, I., Brzaković, M., & Rajčević, D. (2020). Modified artificial bee colony algorithm applied to multilevel image thresholding. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Proceedings, 35-42. ISBN 978-86-84531-49-2.
 10. Brzaković, M., Rajčević, D., & Pucar, Đ. (2020). Design of information systems in the function of business support in the conditions of covid-19. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 15. ISBN 978-86-84531-51-5.
 11. Marković, S.А., Milošević, B., Petrović, J. (2020). The impact of organizational culture in the service sector. Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon 2020 – Inovacije kao pokretač razvoja, 3. decembar, Beograd, Srbija, Zbornik apstrakata, 6. ISBN 978-86-84531-51-5.
 12. Jauković Jocić, K., Jocić, G., Šijan, A. (2020) Development of multimedia systems in modern education: Implementation of virtual reality in the challenges of e-learning. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 7. ISBN 978-86-84531-51-5.
 13. Jauković Jocić, K., Jocić, G., Pucar, Đ. (2020) Improvement and development of marketing strategy through the application of multimedia systems tools. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 16. ISBN 978-86-84531-51-5.
 14. Mirčetić, V., Karabašević, D., & Vukotić, S. (2020). Determination of adapted Kaizen management model and its implementation in Serbian macroenvironmental conditions. XII International Scientific Conference - Emerging trends in business economics: Towards competitiveness, digitalization and financial innovation. Institute of Economic Sciences, Book of abstracts, 46-48. ISBN: 978-86-89465-56-3.
 15. Vukotić, S., Petrović, G., & Mirčetić, V. (2020). Application of Information Technologies in Human Resource Management. MEFkon 2020, Book of Abstracts: Innovation as an Initiator of the Development, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, December, Belgrade, Serbia, p. 24. ISBN: 978-86-84531-51-5.
 16. Mirčetić, V., Petrović, G., & Vukotić, S. (2020). Innovations as a Sustainable Competitive Advantage of Small and Medium-Sized Enterprises during Covid-19 pandemics. MEFkon 2020, Book of Abstracts: Innovation as an Initiator of the Development, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, December, Belgrade, Serbia, p. 31. ISBN: 978-86-84531-51-5.
 17. Cvijanović, D., Mirčetić, V., & Vukotić, S. (2020). Impact of cross-clusters and cross-industry collaboration on economic development. In Proceedings of 19th International Conference "Life Sciences for Sustainable Development." University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, 24-25 September, Cluj-Napoca, Romania, 257.
 18. Petrović N., Veljić, A., Janošik, M., Jauković, J. K. (2020). Young people’s motivation to start entrepreneurial ventures – personal characteristics vs demographic characteristics (case study). Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2020». ISBN 978-5-317-06417-4
 19. Viduka, D., Ličina, B., & Maričić, S. (2020). Application of GNU / Linux Ubuntu operating system on old hardware in business, International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd december, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 29. ISBN 978-86-84531-51-5.
 20. Milošević, O., & Marković, S. (2019). Ustavnosudska zaštita socijalno-ekonomskih prava. Međunarodni naučni skup „Privrednopravni okvir i ekonomski razvoj država Jugoistočne Evrope“, 14. novembar, Novi Sad, Srbija, 755-767. ISBN 978-86-6019-099-6.
 21. Маrković, S., & Milošević, O. (2019). Digitalizacija i zaštita podataka o ličnosti, XVI Međunarodni naučni skup „Pravnički dani – Prof. dr Slavko Carić“, 26-28. septembar, Novi Sad, 347-358. ISBN 978-86-6019-103-0.
 22. Mirčetić, V. (2019). Determination of the Adapted Leadership Grid. In Proceedings of the 1st Virtual International Conference Patch to Knowlegde Society – Managing Risk and Innovation, PaKSom 2019.
 23. Maksimović Moićević, S., Maričić, S. & Brzaković, M. (2019). Pametni gradovi i IoT. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019, 83-89. ISBN 978-86-84531-45-4.
 24. Cvijanović, D., Mirčetić, V. & Vukotić, S. (2019). Razvoj i definisanje brenda turističke destinacije, 9th International Symposium on Natural Resources Management, Faculty of Management Zajecar, Megatrend University, Belgrade. Zaječar, 31.05.2019, 303-309. ISBN 978-86-7747-606-9.
 25. Mirčetić, V., Janošik, M., & Malešević, A. (2019). Determinisanje liderstva i komparacija teorijskih pristupa. Zbornik radova sa međunarodno naučno-stručne konferencije MEFkon, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, Srbija. 146-155. ISBN: 978-86-84531-37-9.
 26. Sekeruš, J., Vasić, S., & Mirčetić, V. (2019). Uticaj liderstva na učinak organizacije. Zbornik radova IV naučno-stručne konferencije SKEI 2019. Travnik, Bosna i Hercegovina, 9. maj 2019: Univerzitet „Vitez“ Travnik.
 27. Rajčević, D., Šijan, A., & Brajević, I. (2019). Modified accelerated particle swarm optimization algorithm for constrained optimization. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019., 61-67. ISBN 978-86-84531-45-4.
 28. Rajčević, D., Jocić, G., & Soleša, D. (2019). Tajnost komunikacije. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019., 75-82. ISBN 978-86-84531-45-4.
 29. Jauković Jocić, K., Jocić, G., & Brajević, I. (2019). Boundary constraint handling schemes in firefly algorithm. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019., 68-74. ISBN 978-86-84531-45-4.
 30. Rajčević, D., Mosić, M., & Soleša, D. (2019). Analiza rasprostranjenih paradigmi u programiranju. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019., 90-96. ISBN 978-86-84531-45-4.
 31. Ditrih, S., Milošević, O., & Marković, S. (2019) Društveno odgovorno ponašanje kao dug put ka održivom razvoju. Međunarodna naučno-stručna konferencija „Inovacije kao pokretač razvoja – MEFkon 2019“, 5. decembar, Beograd, Srbija, 131-136. ISBN 978-86-84531-45-4
 32. Mirčetić, V. (2019). Determination of Serbian Quality Award. V International Scientific Conference – ERAZ 2019 – Knowledge Based Sustainable Development, proceedings of abstracts. Budapest, Hungary, May 23, 2019: Association of Economists and Managers of the Balkans with co-organizers.
 33. Jauković Jocić, K., Jocić, G., & Karabašević, D. (2019). Improvement of educational process in higher education by use of e-learning. V International Scientific Conference – ERAZ 2019 – Knowledge Based Sustainable Development, proceedings of abstracts. Budapest, Hungary, May 23, 2019: Association of Economists and Managers of the Balkans with co-organizers.
 34. Милошевић, O., Ковачевић, M., & Марковић, С. (2018) Заједничко улагање (Јoint Venture) као фактор унапређења ефикасности пословања, Conference „Innovation, ICT and Education for the Next Generation- INOVAEDUCATION 2018“, 12. септембар 2018. године, Нови Сад, зборник радова, стр. 304-313. ISBN 978-86-87619-89-0, COBISS.SR-ID 325275655http://www.fimek.edu.rs/images/inovaeducation-2017/Inovaeducation-2018.pdf
 35. Милошевић, O., & Ковачевић, M. (2018). Утицај реформи високог образовања на положај наставног особља, XXIV Међународни скуп Трендови развоја: „Дигитализација високог образовања – ТРЕНД“, 21.-23. фебруар 2018. године, Копаоник, Т1.4-4, стр. 1-4. ISBN 978‐86‐7892‐998‐4, COBISS.SR‐ID 321783047 http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/trend_2018/radovi/T1-4/T1.4-4.pdf
 36. Милошевић, O., Марковић, С., & Ковачевић, M. (2018). Правне последице неважности уговора са посебним оствртом на ништаве уговоре. Међународна научно-стручна конференција „Иновације као покретач развоја – МЕФкон 2018“,Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 06. децембар 2018, зборник радова, стр. 346-351.
 37. Maksimović Moićević, S., Maričić, S., & Brzaković, M. (2018). Metropoliten mreža kao infrastruktura za implementaciju inovativnih informatičkih rešenja. Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon 2018, Inovacije kao pokretač razvoja – „Inovativna delatnost – napredak i budućnost“. 6. decembar, Beograd, zbornik radova, 26-32. ISBN 978-86-84531-37-9
 38. Maričić, S., Maksimović Moićević, S., & Brzaković, M. (2018). Uporedni pregled aktuelnih superračunara u 2018. godini. Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon 2018, Inovacije kao pokretač razvoja – „Inovativna delatnost – napredak i budućnost“. 6. decembar, Beograd, zbornik radova, 52-60. ISBN 978-86-84531-37-9
 39. Maksimović Moićević, S., Maričić, S., & Brzaković, M. (2018). Videokonferencijski sistemi u funkciji preduzetničke ekonomije. Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo ITOP Čačak, 24. i 25. mart 2018, 83-89. ISBN 978-86-7776-224-7
 40. Maričić, S., Maksimović Moićević, S., & Brzaković, M. (2018). Primena web sajtova u cilju edukacije studenata. Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo ITOP Čačak, 24. i 25. mart 2018, 381-388. ISBN 978-86-7776-224-7 .
 41. Jauković Jocić, K., Karabašević, D., & Jocić, G. (2018). Razvoj informacionih sistema kao podrška alatima analize poslovanja. Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon 2018, Inovacije kao pokretač razvoja – „Inovativna delatnost – napredak i budućnost“. 6. decembar, Beograd, 72-78. ISBN 978-86-84531-37-9
 42. Brajević, I.Jauković Jocić, K., & Jocić, G. (2018). Primena multimedijalnih sadržaja u funkciji informaciono-komunikacionih tehnologija. International Scientific Conference „Innovation as an Initiator of the Development“, 61-67, University Business Academy in Novi Sad Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade. ISBN: 978-86-84531-37-9.
 43. Брзаковић П., Лазаревић Д., Купрешанин А., (2017) „Значај употребе папирне амбалаже у услужној делатности“ International Scientific Conference of Economics and Management, EMAN 2017, 30.03.2017. Љубљана, зборник радова, стр. 990-996. ISBN 978-86-80194-07-3 (M 33).
 44. Милошевић О., Јакић Б., Јауковић - Јоцић К. (2017) Однос еколошког и међународног јавног права, 5. Међународни научни скуп „Наука и пракса пословних студија“, Бања Лука, 15. септембар 2017, зборник радова, стр. 468-479. ISBN 978-99955-95-09-8, ISSN 2566-3186, UDK 349.6:341.1/.8, COBISS.RS-ID 6726168, (М33). DOI:10.7251/NPPS1705468M http://univerzitetps.com/images/stories/aktuelnosti/peti_medjunarodni_skup/zbornik.radova.naucni.skup.pdf,
 45. Брзаковић П., Лазаревић Д., Купрешанин А., (2017) „Савремени приступи стратегијском менаџменту“, International Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Economic Development ERAZ 2017,07.2017. Београд, зборник радова, стр. 359-365. ISBN 978-86-80194-07-3, (М 33)
 46. Станислав Радоњић, Олгица Милошевић (2017) Менаџмент квалитета услуга, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама до одрживог развоја“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 7. децембар 2017, Београд, стр. 392-400. ISBN 978-86-84531-30-0, COBISS.RS-ID 251701516 (М 33)
 47. Олгица Милошевић, Маја Ковачевић (2017) Разматрање утицаја неких битних начела Закона о привредним друштвима на раст и развој МСП, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама до одрживог развоја“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 7. децембар 2017, Београд, стр. 206-214. ISBN 978-86-84531-30-0, COBISS.RS-ID 251701516 (М 33)
 48. Doljanica D., Brzaković R. (2017) Digital (Crypto) Currency - Technology Of Future, Utopy Or Something Else, „Economics and Law" (ELaSA-2017) (1-3 July 2017; Tivat, Montenegro). Ivanovo (Russia): Институтхимии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук (ИХР-РАН) / G.A. KrestovInstitute of Solution Chemistry of Russian Academy of Sciences (ISC-RAS), Str. 357-367. ISBN978-5-905364-09-9 (M33)
 49. Брзаковић А., Брзаковић Т., Петровић Ј. (2016) „Моћ питања, одговора и стварања“, Конференција "Како до квалитетнијег живота?, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 12.05.2016,str. 13-18. ISBN 978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 223256076 (М 33)
 50. Брзаковић, А., Петровић, Ј., Брзаковић, Т, “Application of Sensitive Analysis in the Investment Projects evaluation” International Scientific Conference, June, 22-26, 2016, Dubrovnik, Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2016), str. ISBN 978-80-8154-167-4 (М 33)
 51. Брзаковић П, Брзаковић А, Скендеровић И. (2016) „Иницијатива и положај младих као кључни фактор квалитета живота младих људи“, међународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота?“, 12. мај 2016, стр. 353-357. ISBN 978-86-84531-25-61 (М 33).
 52. Брзаковић М. Брзаковић П, Граховац М, Скендеровић И. (2016) „Како до квалитетнијег живота? - разлози, питања и одговори као покретачи ове идеје“, међународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота?“, 12. мај 2016, стр. 52-57, ISBN 978-86-84531-25-61  (М  33).
 53. Јоцић Г., Јауковић Јоцић, К., Ивановић С. (2016). Примена иновативних алата информационих технологија у савременом систему образовања, Међународно научно-стручна конференција «Иновацијама у будућност», Београд 08.12.2016. године, зборник радова,  ISBN 978-86-84531-27-0, COBISS.SR-ID 227682060 (М 33).
 54. Milošević O., Jakić, B., Jauković-Јоcić (2016). “Environmental protection using the public international law instruments”, 4rd International Conference "New Functional Materials and High Technology" NFMaNT-2016, 4-6. jul, Tivat, ISBN 978-5-9616-0518-1, COBISS.SR-ID512426909 (М 33).
 55. Милошевић О. (2016) Вештачка оплодња – људско право или Божја воља, Међународна научно стручна конференција „Иновацијама у будућности“, Београд, 8. децембар 2016, стр. 99-107. ISBN 978-86-84531-27-0, COBISS.SR-ID 227682060 (M 33)
 56. Милошевић О. (2016) Достигнути ниво хармонизације са правом Европске уније у области МСП, Међународна научно стручна конференција „Иновацијама у будућности“, Београд, 8. децембар 2016, стр. 262-270. ISBN 978-86-84531-27-0, COBISS.SR-ID 227682060 (M 33)
 57. Милошевић О., Минић С., Јакић Б., (2016) Корпоративнa безбедност организације и ризици и претње по пословање компанија, Међународна научно стручна конференција „Иновацијама у будућности“, Београд, 8. децембар 2016, стр. 307-316. ISBN 978-86-84531-27-0, COBISS.SR-ID 227682060 (M 33)
 58. Јауковић - Јоцић К., Јоцић Г., Ђукић Т. (2016). Менаџерско управљање временом системом учења на даљину, Међународна научно стручна конференција „Како до квалитетнијег живота?“ Београд 12.05.2016. године, зборник радова, стр. 302-308. ISBN 978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 223256076. стр 302-308 (М 33).
 59. Милошевић О., Јакић В., Богојевић З. (2016) „Утицај биоетике на квалитет живота у светлу православног хришћанства“, Међународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота?“, Београд, 12. мај 2016., стр. 244-251. ISBN 978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 223256076 (M 33)
 60. Милошевић О. (2016) „Колективно преговарање са посебним осрвтом на колективне уговоре“, Међународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота?“, Београд, 12. мај 2016, стр. 412-420. ISBN 978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 223256076 (M 33)
 61. Милошевић О., Маџгаљ Ј., (2016) „"Примaрнo зaкoнoдaвствo Eврoпскe Униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe и oдрживoг рaзвoja", Meђунaрoдни нaучни скуп "Eкoлoшкa кризa: Teхнoгeнeзa и климaтскe прoмeнe", Београд, 21-23. април 2016. године, Зборник апстраката, стр. 176. ISBN 978-86-89061-09-3, COBISS.SR-ID 222768652 (M 34)
 62. Вукajлoвић Ђ., Mилoшeвић О., Вукajлoвић В., (2016)„Aнaлизa прojeкaтa зaштитe живoтнe срeдинe у oквиру ИПA прojeкaтa прeкoгрaничнe сaрaдњe“, Meђунaрoдни нaучни скуп "Eкoлoшкa кризa: Teхнoгeнeзa и климaтскe прoмeнe", Београд, 21-23. април 2016. године, Зборник апстраката, стр. 165. ISBN 978-86-89061-09-3, COBISS.SR-ID 222768652 (M 34)
 63. Gašović M., Muhović A., Ćurčić N., (2016) O nline prodaja kao podfunkcija internet marketinga,” Sinteza 2016 - International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research, Beograd, Singidunum Univerzitet, Srbija, str. 501-506. (M 33) doi: https://doi.org/10.15308/Sinteza-2016-501-506http://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/paper/469
 64. Брзаковић А., Брзаковић Т. (2015) „Неопходност нових економских и друштвених парадигми“, Међународна научно-стручна конференција: „Иновације у функцији привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 10.12.2015, 10-21. ISBN 978-86-84531-22-5 (M 33).
 65. Брзаковић Т, Брзаковић М., Вукајловић Ђ., Брзаковић П. (2015) „Значај иновација у саобраћају“, Међународна научно-стручна конференција: „Иновације у функцији развоја привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 10.12.2015, стр. 134-140. ИСБН 978-86-84531-22-5 (M 33).
 66. Брзаковић А., Ристић Н., Брзаковић П. (2015) „Утицај менаџмента људских ресурса на учинак организације“, Међународна научно-стручна конференција „Квалитет и изврсност у образовању, Београд, 15.04.2015, str. 240-247.  ISBN 978-86-84531-20-1, COBISS.SR-ID 214375180 (M 33).
 67. Скендеровић И. (2015) „Квалитет и значај наставе страних језика”, Зборник радова са конференције „Квалитет и изврсност у образовању“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 58-65, ISBN 978-86-84531-20-1. (М 33).
 68. Коцић С., Крстић С., Станојевић М. (2015) „Liberalism аnd тhe Vulgarisation оf тhe Classical Political Economy иn Serbia“, DQM International Conference Life Cycle Engineering аnd Management ICDQM-2015, Prijevor, Serbia 2015, (М 33).
  http://www.dqmcenter.com/uploads/images/dokumenta/ICDQM-2015_%20PROGRAM_DQM_KONFERENCIJA.pdf
 69. Брзаковић А., Брзаковић М., Брзаковић Т., Брзаковић П. (2015) „Значај улоге младих у друштвено-економском развоју Србије“, Међународна научно-стручна конференција - примењени менаџмент у функцији напретка неразвијених подручја Војводине, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 25.06.2015, str. 34-35. ISBN ISBN 978-86-84531-21-8 (M 33).
 70. Јакић Б., Јауковић К. (2015) „Лидерство у образовању“, Међународна научно-стручна конференција: „Квалитет и изврсност у образовању“. Београд: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије; фондација за културу квалитета и изврсност - FQCE; 2015, ISBN 978-86-84531-20-1, стр. 283-288, (М 33).
 71. Милошевић О., Радуловић Ј., (2015) „Одрживи развој и еколошко право са посебним освртом на примарно законодавство Европске уније“, Међународна научно стручна конференција „Примењени менаџмент у функцији напретка неразвијених подручја Војводине“, Београд, 25. јун 2015. године, стр. 93-101. ISBN 978-86-84531-21-8, COBISS.SR-ID 215976924 (M 33)
 72. Михајловић Б., Кирин С., Милошевић О., (2015) ”Developement Organic Food Production Is Paramount Factor vs Genetical Modification Food (GMO)”, XXIII International Conference "Ecological Truth" Eco-Ist 15,Копаоник, 17 - 20 Јун 2015. године, стр. 492-500. ISBN 978-86-6305-032-7, COBISS.SR-ID 215721740, http://www.eco-ist.rs/EcoIst15_PROCEEDINGS.pdf (M 33)
 73. Милошевић О., Маџгаљ Ј., Новаковић С., (2015) „Значај „меког права“ за развој заштите животне средине“, Међународна научна конференција „Одржива привреда и животна средина“, Београд 23.-25. април 2015. године, Зборник апстраката, стр. 49. ISBN 978-86-89061-07-9, COBISS.SR-ID 214412556. (M 34)
 74. Милошевић О., Маџгаљ Ј., (2015) „Међународна правна заштита животне средине“, Међународна научна конференција „Одржива привреда и животна средина“, Београд 23.-25. април 2015. године, Зборник апстраката, стр. 47. ISBN 978-86-89061-07-9, COBISS.SR-ID 214412556. (M 34)
 75. Михајловић Б., Милошевић О., (2015) „Геополитика водених токова у свету и код нас“, VII Међународна научна конференција „Наука и високо образовање у функцији одрживог развоја – СЕД 2014“, Ужице, 03. и 04. октобар 2014. године, ISBN 978-86-83573-43-1, COBISS.SR.-ID 211263244, (M 33)
  http://vpts.edu.rs/sed14/fajlovi/Final%20PROGRAMME%20sed%202014.pdf  
 76. Вукајловић Ђ., Јауковић К., Ван Вагхел Х. (2015) „Значај сарадње образовних институција и привреде у правцу унапређења иновативних активности", Међународна научно-стручна конференција: "Иновације у функцији развоја привреде“ Београд, Факултет за примењени менаџмент,економију и финансије, 2015, стр. 221-226. ISBN 978-86-84531-22-5. (М 33)
 77. Матић И., Петровић Н., Бувац Д., Коцић С. (2015), Managemеnt and motivation on human resources in hotels in Serbia“, International Scientific Conference ''Leadership and organizational behavior'', Kuten, Bulgaria. (М 33).
  http://www.ien.bg.ac.rs/en/2016/1825-conference-leadership
 78. Momcilovic, O., Doljanica, S., Doljanica, D., (2015) Economics problem solving through equlibrium, 5th International Conference „Economics and Managment - Based on New Technologies“ EMONT, Proceedings, A.33, , pp. 363-368, ISBN : 978-86-6075-055-8 (M33)
 79. Rajaković J., Bejatović G, Doljanica D., (2015) „Overview Of International Financial Institutions“, 3rd International Conference, New Functional Materials and High Technology, NFMaHT 2015, Tivat, Montenegro, 29-30 june, , str 403-412. ISBN 978-5-905364-10-5 (M33)
 80. Momčilović, O., Doljanica, S., Doljanica, D., (2014) Business communication as a factor of improvement of the work of" Sagita" ltd, Herceg Novi, Montenegro, Zbornik 41. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, br. 11, str. 36/1-36/14, ISBN: 978-86-6335-005–2, (M33)
  http://www.cqm.rs/2014/cd2/focus_1.html
 81. Cvejić R., Ristić D., Manić M., Doljanica D., (2014) „Potreba i metode za istraživanje inostranog tržišta“,EUROBRAND, Veliko Gradište, 16 – 19. Maj 2014. ISBN 978-86-88065-30-6, COBISS.SR-ID 2874977479, (M33)
 82. Брзаковић А., Брзаковић П. (2014) Иновативност младих и брендирање иновационе делатности у функцији развоја предузетништва“, међународна конференција „Иновације у функцији привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 10.12.2014, str. 266.  ISBN 978-86-84531-17-1 (M 33).
 83. Вукајловић Ђ., Поповић М., Брзаковић П. “Утицај величине и делатности предузећа на иновативне активности“ Међународна научно-стручна конференција „Иновације у функцији привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 10.12.2014, стр. 91-100. ISBN 978-86-84531-17-1 (M 33).
 84. Маџгаљ Ј., Ивановић В., Милошевић О., (2014) „Системи као моћна средства подршке у одлучивању“, I Међународна научно-стручна конференција „Примењени менаџмент, економија и финансије у функцији одрживог развоја“, Београд, 26. јун 2014. године, стр. 87-97. ISBN 978-86-84531-16-4, COBISS.SR-ID 208175372 (M 33)
 85. Петровић Ј., Коцић С., Милић В. (2014) Organic Food Production as a Development Opportunity for Serbia“,5th International Conference on Environmental and Rural Development 18-19 January 2014, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand, p. 93. ISSN 2443-3700 (Online), ISSN 2185-159X (print) (М 33).
  http://www.iserd.net/icerd/5th_2014/5thicerd-Pamphlet.pdf
 86. Berjan, S., El Bilali, H., Milutinovic, H., Abouabdillah, A., Paspalj, D., Kocic, S., Petrovic, J. (2014) “Coordination of agricultural and rural development in Serbia“. Abstracts of the 5th ICERD-International Conference on Environment and Rural Development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, ISSN 2443-3700 (Online), ISSN 2185-159X (print), (2014), Thailand. p. 7. (М 34).
  http://www.iserd.net/icerd/5th_2014/5thicerd-Pamphlet.pdf
 87. Berjan, S., Petrovic, J., Le, T.M.C., El Bilali, H., Abouabdillah, A., Driouech, N., Kocic, S., Petrovic, D. (2014): „Saving strategies of rural households in eastern Bosnia“. Book of Abstracts. III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, 26-29 March 2014, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, p. 288. ISBN 978-99938-93-27-1 (М 34).
  https://www.researchgate.net/profile/...
 88. Берјан С., Коцић С., Паспаљ Д., (2014) „Governance of Agricultural and Rural Development in Serbia“, 5th International Conference on Environmental and Rural Development 18-19 January 2014, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand, ISSN 2443-3700 (Online), ISSN 2185-159X (print) (М 33).
  http://www.iserd.net/icerd/5th_2014/5thicerd-Pamphlet.pdf
 89. Driouech, N., Le, T.M.C., El Biali, H., Abouabdillah, A., Berjan, S., Kocic, S., Milic, V., Govedarica, B. (2014) „Urban agriculture in central and eastern Bosnia and Herzegovina“. Book of Abstracts. III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, 26-29 March 2014, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, p. 273. ISBN 978-99938-93-27-1, (М 34). 
  https://www.researchgate.net/profile/...
 90. Скендеровић И. (2012) „I sonetti antitetici di F. Petrarca nella loro versione serba”. Zbornik rezimea, Međunarodna konferencija Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell’italiano (25-26. maj 2012), Beograd, ISBN 978-86-6153-082-1, str. 62. (M 34)
 91. Momcilovic, O., Rajakovic, J., Doljanica, D., (2010) “Satisfaction In Human Relationship”, ”10TH International Conference “Research And Development In Mechanical Industry”, RADMI 2010, Donji Milanovac, Serbia, 16 - 19. September 2010., ISBN 978-86-6075-016-9, (M33)
 92. Doljanica, S., Doljanica, D., (2010) „Life insurance functioning as a social programme for resolving financial security of the elderly people“, 1th International Multidisciplinary Scientific Conference EUROBRAND, Veliko Gradiste – Srebrno jezero, 28 – 30 maj 2010. ISBN 978-86-88065-05-4 COBISS.SR-ID 176448012, (M33)
 93. Momčilović, O., Doljanica, S., Doljanica, D., (2010) „Managers role as a catalist in the resolution conflict of business attitudes in manufacture business“, 10th Anniversary Internacional Scentific Conference, UNITECH 10", at the Tecnical University Of Grabrovo, Bulgaria, Proceedings Vol. III, ISSN 1313 – 230 x, (M33)
 94. Radosavljević, V., Milošević, N., Doljanica, S., Doljanica, D., (2009) „Creative centre for development of culture and education Krcko – Kragujevac – example of successful management of non profil organisation in Serbia“, 25 Випуск Збирник наукових праць, Надийнисть инструменту та оптимизация технологичнихсистем, Министерство освити инауки Украини, Краматорськ 2009. (M33)
 1. Petrović, G., Karabašević, D., Vukotić, S., & Mirčetić, V. (2020). An Overview of the Tourism Economic Effect in the European Union Member States. Turizam, 24(4-2), 165-177. DOI: 10.5937/turizam24-26469
 2. Jauković Jocić, K., Karabašević, D., & Popović, G. (2020). An approach for e-learning courses evaluation based on the EDAS method. Ekonomika, 66(4), 47-59.
 3. Jauković Jocić, K., Karabašević, D., & Jocić, G. (2020). The use of the PIPRECIA method for assessing the quality of e-learning materials. Ekonomika, 66(3), 37-45.
 4. Mirčetić, V. (2020). The impact of leader’s gender to business system performance. Quaestus - Multidisciplinary Research Journal, 17, 159-178.
 5. Živković, M., Ivančajić, L., Milošević, O., & Tambur, Z. (2019). Right to life and quality of waters and soil in Belgrade from 2012 to 2018. Ecologica, 94, 199-204. ISSN 0354 – 3285.
 6. Ditrih, S., Marković, S., & Milošević, O. (2019). Change of circumstances and force majeure lauses in serbian legal system and sources of international uniform law. Economic Themes, 57(1), 67-86. ISSN: 0353-8648, ISSN: 2217-3668, DOI 10.2478/ethemes-2019-0005.
 7. Vukotić, S., Karabašević, D., Mirčetić, V., & Maksimović, M. (2019). New Dimensions of the Importance of a Creative Work Environment and Its Impact on the Management of Contemporary Organizations. Škola biznisa, in press. ISSN: 1451-6551.
 8. Sretić, M., Mirčetić, V., Maksimović, M., & Karabašević, D. (2019). Uticaj etičke interne komunikacije na mišljenje javnog mnjenja. Bizinfo, 10(1), 43-51. ISSN: 2217-2769, e-ISSN: 2406-2324.
 9. Vukotić, S., Brzaković, M., & Mirčetić, V. (2019). Korporativna pripadnost zaposlenih: formula uspeha organizacije. Vojno delo, 71(7), 404-418. DOI: DOI: 10.5937/vojdelo1907404V. ISSN: 0042-8426.
 10. Maričić, S., & Milošević, N. (2018). Level crossing rate of product of two Nakagami-m random variables and Rayleigh random variable. Safety Engineering, 8(2), 99-102. ISSN: 2217-7124.
 11. Mirčetić, V., Sretić, M., Maksimović, M., Karabašević, D. (2019). Leaders’ effective communication tools and their impact on followers’ development level. Quaestus - Multidisciplinary Research Journal, 14, 133-143. ISSN: 2285-424, ISSN online 2343-8134.
 12. Šijan, A., Karabašević, D., & Rajčević, D. (2019). Značaj opšte teorije sistema za savremeni svet. Trendovi u poslovanju, 2(14), 87-94. ISSN: 2334-816X, Online ISSN: 2334-8356.
 13. Radosavac, A., Sretić, M., Mirčetić, V., & Vukčević, M. (2019). Business ethics in marketing communication. Quaestus, 15, 188-196. ISSN: 2285-424X.
 14. Maričić, S., & Milošević, N. (2018). Level Crossing Rate of Product of Two Nakagami-m Random Variables and Rayleigh Random Variable. Safety Engineering, accepted for publication. ISSN: 2217-7124.
 15. Марковић, C., Милошевић, O., & Вукајловић, Ђ. (2018). Кривичноправна одговорност правних лица за еколошка кривична дела. ECOLOGICA, 91, 670-675. ISSN 0354 – 3285.
 16. Ђурђица Вукајловић, Олгица Милошевић, Никола Ћурчић (2017) „Релације конкурентности и одрживости развоја“, ECOLOGICA, бр. 86, стр. 254-258. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175, (М 51)

  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/SADRZAJ-BROJ-86.pdf

 17. Јасмина Маџгаљ, Олгица Милошевић, Владимир Драгојловић (2017) „Унапређење еколошког туризма кроз модел производње органске хране“, ECOLOGICA, бр. 86, стр. 300-304. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175, (М 51)

  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/SADRZAJ-BROJ-86.pdf

 18. Скендеровић И. (2017) „Исповедни дискурс у делу Secretum Франческа Петарке“, Наслеђе, Филум Крагујевац, 36, стр 147-158 (821.131.1.09 Petrarca F.) ISSN 1820-1768 (М 51)
 19. Виријевић Јовановић С., Дољаница Д., Млађеновић Д., (2017) „Зелени маркетинг као део интернационалних конкурентских стратегија“, Ecologica, br.86/2017, ISSN 0354-3285 стр. 292-296 (М51)

  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/SADRZAJ-BROJ-86.pdf

 20. Здравковић Ј., Виријевић Јовановић С., Дољаница Д., (2017) „Значај зелених брендова у аутоиндустрији за одрживи развој“, Ecologica, br.87/2017, ISSN 0354-3285 стр. 679-683 (М51)

  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-87-2017.pdf

 21. Ристић Н., Вукајловић В., Брзаковић П. (2016) „Иновације као покретачки фактор развоја привреде“, Економија- теорија и пракса, Vol 8', No' 1, јануар 2016), стр. 19-34. ISSN 2217-5458.  (М 53).
 22. Radivojević N., Dević Ž., Muhović A. (2016) „Bootstrap model istorijske simulacije vrednosti pri riziku“, Bankarstvo, Beograd, vol. 45, br. 3, str. 36-49, 2016, ISSN 005.334:336.71 (М 51).

  http://www.ubs-asb.com/Portals/0/Casopis/2016/3/UBS-Bankarstvo-3-2016-Radivojevic-Devic-Muhovic.pdf

 23. Пeћић M., Joцић-Jaукoвић К., Стojaнoвић К. (2016). Утицaj oбрaзoвaњa и дужинe рaднoг стaжa нa зaдoвoљствo зaпoслeних у прeдшкoлским устaнoвaмa, Eкoнoмиja: тeoриja и прaксa, Vol. 9, br. 2, стр. 33-49. ISSN 2217-5458. doi:10.5937/etp1602033P. (M 53).
 24. Милошевић О., Маџгаљ Ј., (2016) "Примaрнo зaкoнoдaвствoEврoпскe Униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe и oдрживoг рaзвoja", ECOLOGICA, бр. 83, стр. 626-630.ISSN 0354-3285, COBISS.SR-ID 80263175, (M 51)

  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-83.pdf  

 25. Вукajлoвић Ђ., Mилoшeвић О., Вукajлoвић В., (2016) „Aнaлизa прojeкaтa зaштитe живoтнe срeдинe у oквиру IPA прojeкaтa прeкoгрaничнe сaрaдњe“, ECOLOGICA, бр. 83, стр. 622-625.ISSN 0354-3285, COBISS.SR-ID 80263175, (M 51)

  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-83.pdf

 26. Милинковић О., Јакић В., Милошевић О. (2016): Знaчaj примeнe „Life Cycle Costing – LCC“ aнaлизe у jaвнoj нaбaвци грaђeвинских oбjeкaтa, Економија-теорија и пракса, Год. 9, бр. 1, стр. 79-92. ISSN 2217-5458, COBISS.SR-ID 262822663 (M 53)

  http://www.academius.edu.rs/fimek.edu.rs/images/pdf-fajlovi/naucni-rad/casopis/arhiva/2016-ekonomija-br-1.pdf  

 27. Милошевић О., Маџгаљ Ј., (2015): „Међународна правна заштита животне средине“,,ECOLOGICA, бр. 80, стр. 633-638. ISSN 0354-3285, COBISS.SR-ID 80263175 (M 51)

    http://ecologica.org.rs//wp-content/uploads/2015/12/ECOLOGICA%20BROJ%20%2080%20-%202015-sadrzaj.pdf 

 28. Милошевић О., Маџгаљ М., Новаковић С., (2015): „Значај „меког права“ за развој заштите животне средине“, ECOLOGICA, бр. 78, стр. 285-288. ISSN 0354-3285, COBISS.SR-ID 80263175, (M 51)

  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2015/09/ECOLOGICA-78-2015-SADRZAJ.pdf

 29. Крстић Љ. С., Коцић В., С., Смајовић В. Н., (2015), Карактеристике фискалног система Републике Француске“, Часопис Војно дело, Децембар 2015. (М 51).

  http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_2016-1/68-2016-1-00-VD_ceo_broj.pdf

 30. Милошевић О., Аничић Т., (2014) „Абортус - етичке и правне дилеме“, Здравствена заштита, - Год. 43, бр. 6, стр. 45-54.YU ISSN 0350-3208, COBISS.SR-ID3033858, (M 53)

  http://www.komorazus.org.rs/downloads/casopis/2014/Casopis%20ZZ-2014-6.pdf 

 31. Скендеровић И. (2013) „Jedno viđenje Vukovih Srpskih narodnih pjesama – Nuovo giornale de’ letterati: „Canti popolari dei serbi“. Filološki pregled XL, str. 103-115. ISSN 0015-1807 (M 51).
 32. Скендеровић И. (2013) „Фактографија и фикција у Петраркиној епистоли Потомцима“. Свеске Панчево, бр. 109, 2013, стр. 24 – 34. ISSN 1451-9976 (М 53).
 33. Ćurčiċ N., Jovanović Z., Muhović A. (2013). Korišćenje analize odlučivanja u rešavanju problema upravljanja, Ekonomika, Niš, Godina 2013, Vol. 59, br. 1, str. 197-204, ISSN 0350-137x, (M 52).

  http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2013/1-2013.pdf

 34. Ćurčiċ N., Muhović A., Jovanović Z. (2013). Konkurentnost firme kao ishodište efiksnog sistema motivisanja zaposlenih, Ekonomika, Niš, Godina 2013, Vol. 59, br. 4, str. 203 -212, ISSN 0350-137x,  (M 52).

  http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2013/4-2013.pdf

 35. Muhoviċ A., Ćurčiċ N. (2011). Informaciona tehnologija u savremenoj organizaciji,  Ekonomika, Niš, Godina 2011, Vol. 57, br.  4,  173-182, ISSN 0350-137x, (M 52).

  http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2011/4-2011.pdf

 1. Јакић Б., Брзаковић М., Маџгаљ Ј., Милошевић О., Јановац Т., (2014): „Димензија образовања за одрживи развој као димензија одрживости човечанства“, VIII Конгеренција „Развој астрономије код Срба“, Београд, 22.-26. април 2014. године, стр. 197-200. ISBN 978-86-80019-22-2, COBISS. SR-ID 147390476, (M 63)

  http://servo.aob.rs/eeditions/CDS/Razvoj%20astronomije%20kod%20Srba/8/pdfs-s/10.pdf

 1. Jauković Jocić, K. (2020). Еvaluacija informaciono-komunikacionih resursa zasnovana na primeni metoda višekriterijumskog odlučivanja. Doktorska disertacija, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.
M30 M50 M60
 1. Petrović, N. (2020). Zeleni marketing i održivi razvoj iz perspective mladih studenata. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Proceedings, 312-318. ISBN 978-86-84531-49-2.
 2. Nenadović D., Brzaković P., & Petrović, N. (2020). Uloga i značaj menadžmenta u okviru neprofitnih organizacija. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Proceedings, 263-268. ISBN 978-86-84531-49-2.
 3. Јаношик, М., Ђукић, Т., & Малешевић, А. (2020). Утицај културе на склоност ка предузетништву. Међународна научно-стручна конференција МЕФкон 2020 – Иновације као покретач развоја, 3. децембар, Београд, Србија, Зборник радова, 218-224. ISBN: 978-86-84531-49-2.
 4. Brzaković, M., Ilić, L., & Veljić, A. (2020). Security of information and information systems in emergency situations. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 4. ISBN 978-86-84531-51-5.
 5. Brzaković, M., Rajčević, D., & Pucar, Đ. (2020). Design of information systems in the function of business support in the conditions of covid-19. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 15. ISBN 978-86-84531-51-5.
 6. Jauković Jocić, K., Jocić, G., Šijan, A. (2020) Development of multimedia systems in modern education: Implementation of virtual reality in the challenges of e-learning. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 7. ISBN 978-86-84531-51-5.
 7. Jauković Jocić, K., Jocić, G., Pucar, Đ. (2020) Improvement and development of marketing strategy through the application of multimedia systems tools. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 16. ISBN 978-86-84531-51-5.
 8. Radosavac, A., Todorov, P. & Petrović, N. (2020). The impact of employees motivation on the company business activities. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “Innovations as the Key to Business Success”, 3rd december, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 32. ISBN 978-86-84531-51-5.
 9. Dragičević Radičević, T., & Petrović, N. (2020). Economic Crisis as a Consequence of a Pandemic. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 33. ISBN 978-86-84531-51-5.
 10. Nenadović, D., & Lazarević, D. (2020). Concept of leadership in contemporary business and the development of business ethics with a view to sustainable development. International Youth Scientific Forum "LOMONOSOV-2020”. ISBN: 978-5-317-06417-4.
 11. Petrović N., Veljić, A., Janošik, M., Jauković, J. K. (2020). Young people’s motivation to start entrepreneurial ventures – personal characteristics vs demographic characteristics (case study). Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2020». ISBN 978-5-317-06417-4
 12. Mirčetić, V., Janošik, M., & Malešević, A. (2019). Determinisanje liderstva i komparacija teorijskih pristupa. Zbornik radova sa međunarodno naučno-stručne konferencije MEFkon, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, Srbija. 146-155. ISBN: 978-86-84531-37-9.
 13. Radosavac, A., Stojković, N., & Ondrik, Ž. (2019). Ekološki (zeleni) marketing kao faktor zaštite životne sredine. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019, 125-130. ISBN 978-86-84531-45-4.
 14. Rajčević, D., Šijan, A., & Brajević, I. (2019). Modified accelerated particle swarm optimization algorithm for constrained optimization. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019., 61-67. ISBN 978-86-84531-45-4.
 15. Planić, B., Bujković, T., Janošik, M. (2019). Upravlјanje inovacijama za preduzetnike. 6th Jeep Međunarodna naučna agrobiznis konferencija „Evropski put- put uspeha“ Kopaonik 25-27 Januar, Zbornik radova, 581-597, ISBN 978-86-80510-05-7.
 16. Mirčetić, V., Brzaković, P., Vukotić, S. (2018). „Leadership Effectiveness in Modern Age“ Četvrta međunarodna naučna konferencija – ERAZ 2018: Održivi ekonomski razvoj zasnovan na znanju, University of National and World Economy (with co-organizers), 7. juna 2018. godine, Sofija, Bugarska. p. 885. ISBN: 978-86-80194-12-7. DOI: 10.31410/eraz.2018.
 17. Цвијановић, Д., Мирчетић, В., & Вукотић, С(2018). Ситуационо лидерство: примена одговарајућег стила у зависности од развојног нивоа следбеника. Зборник радова 8. међународног симпозијума о управљању природним ресурсима ISNRM 2018, Зајечар, Мегатренд Универзитет Београд, мај, 2018. ISBN 978-86-7747-591-8. стр. 59-65.
 18. Mirčetić, V. (2018). Authentic Leadership: Conceptualizing and Development. Zbornik radova XVI međunarodnog simpozijuma SymOrg 2018, , Zlatibor, Srbija. 394-399. ISBN: 978-86-7680-361-3.
 19. Petković V., Janošik M., & Matić P. (2018). Poreski sistem pred izazovima evropske sistemske integracije. 5th International Scientific Conference Agrobusiness MAK-2018 „EUROPEAN ROAD TO SUCCESS, Kopaonik, 25-26 januar, Zbornik radova, ISBN 978-86-80510-03-3, COBISS.SR-ID 255781388, str 419-430
 20. Brzaković M., Tomić G., Radlovački K., & Janošik M. (2018). The influence of leaders on team efficiency in business systems“ 11th International Student Conference “Teams and Leaders: The Way to Success”, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 19-20 April, Moscow, Russia pp. 1-8
 21. Jeremić, M., Janošik, M., & Matić, P. (2018). The role of public relations in the marketing tourism destination. 7th Međunarodna naučna konferencija o turizmu BIST 2018, Vrnjačka Banja, 29 jun- 01 jul., Zbornik radova, str 213-228.
 22. Сретић, М., Николић, Н., & Ђорђевић, С. (2018). Значај повратне информације у фазама менаџмента. Међународна научно-стручна конференција Иновацијe кao покретач развоја. ISBN 978-86-84531-37-9, COBISS.SR-ID 271045132, 161-167.
 23. Сретић, М., Томић Г., & Малешевић А. (2018). Дигитални облици комуникације у едукацији запослених као функционална примена економије дељења. Међународна научно-стручна конференција Иновацијe кao покретач развоја. ISBN 978-86-84531-37-9, COBISS.SR-ID 271045132, 399-405.
 24. Новаковић, С., Лазаревић, Д., Јаношик, М. (2018). Улога структурних дијаграма у управљању пројектима. Зборник са међународног скупа, Међународна научно-стручна конференција Иновацијe кao покретач развоја. ISBN 978-86-84531-37-9, COBISS.SR-ID 271045132, 153-160.
 25. Јаношик М., Ђукић Т., & Степанов С. (2018). Утицај менаџера на пословање савремених организација. Међународна научно-стручна конференција: Иновације као покретач развоја, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, 08. децембар, Зборник радова – електронско издање, ISBN 978-86-84531-37-9, стр. 135-143.
 26. Brzaković, P., Brzaković, A., & Janošik, M., Radlovački, K. (2018). Motivation as a key factor of successful leadership. 11th International Student Conference “Teams and Leaders: The Way to Success”, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 19-20 April, Moscow, Russia pp. 8-16
 27. Šijan, А., Brajević, I., & Rajčević, D. (2018). Problematika pojma sistem. International Scientific Conference „Innovation as an Initiator of the Development“, 46-51, University Business Academy in Novi Sad Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade. ISBN: 978-86-84531-37-9.
 28. Радосавац, А., Мирчетић, В., & Новаковић, С. (2018). Конкурентност као фактор раста и развоја. Међународна научно-стручна конференција Иновације као покретач развоја, 256-264. Факултет за примењени менаџмент, економију у финансије, Београд, ISBN: 978-86-84531-37-9.
 29. Мирчетић, В., Радосавац, А., & Новаковић, С. (2018). Брендирање Авале у циљу развоја туристичког потенцијала Београда и региона. II Међународна научно-стручна конференција Регионални развој и прекогранична сарадња“, Пирот, 15.12.2018.
 30. Ilić M., Ćurić N., Djukić T. (2017) „Obuka i motivacija zaposlenih kao deo upravlјanja lјudskim resursima“ INTERNATIONAL Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Economic Development ERAZ 2017, 08.07.2017. Beograd, zbornik radova, , 381-390. ISBN 978-86-80194-07-3 (M33)
 31. Брзаковић П., Лазаревић Д., Купрешанин А., (2017) „Значај употребе папирне амбалаже у услужној делатности“ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMICS AND MANAGEMENT EMAN 2017, 30.03.2017. Љубљана, зборник радова, стр 990-996.    ISBN 978-86-80194-06-6 (M33)
 32. Брзаковић П., Лазаревић Д., Купрешанин А. (2017) „Савремени приступи стратегијском менаџменту“ INTERNATIONAL Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Economic Development ERAZ 2017, 08.07.2017. Београд, зборник радова, , стр. 359-365. ISBN 978-86-80194-07-3 (M33)
 33. Лазаревић Д., Купрешанин А., Илић М. (2017) „Примена информационо-комуникационих технологија за особе са оштећењем слуха“ International Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Economic Development ERAZ 2017, 08.07.2017. Београд, зборник радова, , стр. 568-574. ISBN 978-86-80194-07-3 (M33)
 34. Маријана Вукчевић, Неда Николић, Милена Сретић (2017) The Importance of English in Global Business, Наука и пракса пословних студија, 5. Међународни научни скуп, 15 thСепт. Бања Лука, Универзитет за пословне студије, ISBN 978-99955-95-08-1, RS-ID 6745112, стр. 1116-1121. (М33)
 35. Неда Николић, Милена Сретић, Маријана Вукчевић (2017) Познавање страних језика студената пословних студија као конкурентска предност на тржишту рада, Наука и пракса пословних студија, 5. Међународни научни скуп, 15 thСепт. Бања Лука, Универзитет за пословне студије, ISBN 978-99955-95-08-1, RS-ID 6745624, стр. 1130-1135. (М33)
 36. Милена Сретић (2016) Примена технологије у образовању, Међународна научно-стручна конференција Иновацијама у будућност, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, 2016 – ISBN 978-86-84531-27-0, RS-ID227682060, стр.130 -136. (М33)
 37. Лазаревић Д., Купрешанин А., Јаношик М. (2016) „Утицај модерних болести на квалитет живота“, Међународна, научно-стручна конференција, Како до квалитетнијег живота Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 12.05.2016. Београд, зборник радова, стр.170-176. ISBN 978-86-84531-25-6 (M33)
 38. Јауковић Јоцић К., Јоцић Г:, Ђукић Т.(2016) „Менаџерско управљање временом система учења на даљину“ Међународна, научно-стручна конференција, Како до квалитетнијег живота Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 12.05.2016. Београд, зборник радова, стр. 302-308. ISBN 978-86-84531-25-6 (M33)
 1. Radosavac, A, Đervida, R., Ondrik, Ž. & Stojkovic, N. (2020). Integrated marketing communications in Small and Medium Enterprises in the RS. Quaestus, Multidisciplinary Research Journal, 233-239.
 2. Sretić, M., Mirčetić, V., Maksimović, M., & Karabašević, D. (2019). Uticaj etičke interne komunikacije na mišljenje javnog mnjenja. Bizinfo, 10(1), 43-51. ISSN: 2217-2769, e-ISSN: 2406-2324.
 3. Đekić, M., Brzaković, T., & Janošik, M. (2019). Possibilities and limitations of alternative financing of small business in Serbia. Vojno delo, 71(4), 314-328.
 4. Sretic, M. M., & Nikolic, N. Z. (2019). Uticaj društveno-političke realnosti u prozi Dragoslava Mihailovića. Reči, 11(12), 198-206.
 5. Mirčetić, V., Sretić, M., Maksimović, M., Karabašević, D. (2019). Leaders’ effective communication tools and their impact on followers’ development level. Quaestus - Multidisciplinary Research Journal, 14, 133-143. ISSN: 2285-424, ISSN online 2343-8134.
 6. Šijan, A., Karabašević, D., & Rajčević, D. (2019). Značaj opšte teorije sistema za savremeni svet. Trendovi u poslovanju, 2(14), 87-94. ISSN: 2334-816X, Online ISSN: 2334-8356.
 7. Radosavac, A., Sretić, M., Mirčetić, V., & Vukčević, M. (2019). Business ethics in marketing communication. Quaestus, 15, 188-196. ISSN: 2285-424X.
 8. Radlovački, K. & Mirčetić, V. (2018). Uloga menadžera ekspatrijata u poslovanju filijala multinacionalne kompanije. Macedonian International Journal of Marketing, 4 (8). 115-123. ISSN: 1857-9787.
 9. Mirčetić, V. (2018). Razvoj liderstva i determinisanje modernog pristupa liderstvu. FBIM Transactions, 6(2), 90-97. ISSN: 2334-704X, DOI:10.12709/fbim.06.06.02.10
 10. Ondrik, Ž., Stojković N., Maksimović, M. (2018). Colours, music and packaging as psychological stimulants when making purchase decisions. QuaestusMultidisciplinary Research Journal 13(7)., 115-124. ISSN: 2285-424X ISSN-L: 2285-424X; ISSN online 2343-8134
 11. Đukić, T., Janošik, M., & Karabasevic, D. (2018). Motivation of employees as a part of human resources management. Quaestus - Multidisciplinary Research Journal, 13, 125-136. ISSN: 2285-424, ISSN online 2343-8134.
 1. Janovac, T., Kovač, V., Stanišić, D., & Šijan, A. (2018). Gejmifikacija –nov koncept motivacije zaposlenih. XXIV konferencija YU INFO 2018, Kopaonik.