Новости Студентски профил Moodle

Пројекти


MEF Fakultet - projekti

Факултет научноистраживачку делатност у области Менаџмент и бизнис и Економских наука обавља у оквиру научноистраживачких пројеката (су)финансираних из других јавних извора, међународних програма и привреде. Факултет координира више научноистраживачких пројеката који су (су)финансирани из других извора у обиму који одговара предвиђеном за Министарство и где су руководиоци пројеката истраживачи (наставници) запослени на Факултету са пуним радним временом. Преко 50% од укупног броја истраживача у свим звањима (наставници и асистенти) ангажовано је на пројектима који се (су)финансирају из буџетских и других средстава, и при томе је 60% од укупног броја истраживача у наставничким звањима ангажовано на пројектима који се (су)финансирају из буџетских и других средстава.

У периоду 2012-2017 године реализовани су следећи пројекти:

У наредном периоду се очекује покретање новог циклуса истраживања  (пројеката) које (су)финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја. По добијању акредитације научноистраживачке делатности Факултет ће аплицирати на Конкурсу за научне пројекте самостално или  у кооперацији (конзорцијуму) са научним институцијама са којима има закључен уговор о сарадњи.

Истовремено, Факултет ће пројекте, на којима ће бити ангажовани наставници Факултета, нудити привреди, ванпривреди, локалним самоуправама и другим институцијама. Као резултат наведених пројеката се очекује одређени број научноистраживачких радова, који ће се објављивати у домаћим и међународним научним часописима, монографијама и зборницима радова.

Факултет ће у наредном периоду интензивирати научноистраживачки рад кроз заједничка учешћа на домаћим и међународним пројектима и публиковање научних радова наставника и научноистраживачког подмлатка, на основу уговора закључених са акредитованим научноистраживачким институцијама у области научноистраживачког рада.

Такође, планира се јачање могућности за укључивање Факултета у међународне организације и учествовање у научноистраживачким пројектима националног, регионалног и европског значаја, кроз постојеће уговоре о међународној научној сарадњи, али и закључивањем нових уговора са високошколским установама и другим научноистраживачким организацијама из Европског образовног простора.