Новости Студентски профил Moodle

Резултати научноистраживачког рада


MEF Fakultet - rezultati naucno-istrazivackog rada

Програм научноистраживачког рада за период 2018-2022. представља оквир за доношење годишњих програма рада, чији ће циљ бити праћење динамике развоја научноистраживачког рада на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, а у научним областима за које је Факултет матичан.

Програм научноистраживачког рада Факултета је усмерен на наставак научноистраживачког рада, као и на побољшање услова за повећање његовог обима, квалитета, изврсности и релевантности.

Активности на подизању квалитета научноистраживачког рада:

Факултет ће у наредном периоду интензивирати научноистраживачки рад кроз учешће у националним и међународним научноистраживачким пројектима.

Очекује су да ће се у наредним годинама повећавати број наведених публикација за најмање 10% годишње у односу на базну 2018. годину, превасходно у међународним и националним часописима, категорија М21, М22, М23, М24 и М51 према  категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Планира се публиковање научноистраживачких релузлтата истраживача, где је предвиђено објављивање у свим категоријама (од М10-М90), што представља планирано повећање од 20% у поређењу са претходним петогодишњим периодом 2012-2017. у коме је објављено преко 297 рада (од чега 207 најзначајнијих радова наставника и 90 радова асистената/сарадника),  Ова очекивања су заснована на плановима за ангажовање већег броја истраживача запослених са пуним радним временом на Факултету, као и на континуираном побољшању услова за обављање научноистраживачког рада.

У табели је приказан кумулативни План научноистраживачке делатности установе за период 2018-2022. године, из које се види да је план да се у наведеном периоду објави укупно у свим категоријама 903 рада, или просечно 181 рад годишње.

КУМУЛАТИВАН ПЛАН НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ НАСТАВНИКА И АСИСТЕНАТА (САРАДНИКА)

За период 2018-2022 године

Укупно за цео период

Назив групе резултата

2018

2019

2020

2021

2022

Укупан планирани број радова по свим категоријама

146

162

180

198

218

 

903

 

Интензивираће се подстицање студената докторских студија  на истраживање и објављивање резултата, који ће бити верификовани како на домаћем, тако и на међународном нивоу.

Једна од планираних активности је и организација научно-стручних конференција које ће имати за резултат публиковање радова из категорије М33, али и монографија или тематских зборника са конференције, из категорије M10.

Програм предвиђа и континуирану промоцију науке као императива развоја и унапређење квалитета научноистраживачког рада уопште.

Планира се интензивирање сарадње са привредним организацијама и другим субјектима.

Факултет континуирано ради на побољшању услова за обављање научноистраживачког рада.

Факултет планира перманентно праћење реализације програма и периодичну оцену резултата научноистраживачког рада.

Сазнај више +

Најзначајнији резултати научноистраживачког рада по годинама (М10-М50)

M14 M22 M23 M33 M51 M52 M53
 1. Sekovska Blagica, Jovićević Predrag (2012) Macedonian consumers and food safety issues, Intenational Scientific Meeting „Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – preservation of rural values”,  Institute of agricultural economics, Belgrade, Serbia, Hotel „OMORIKA“, Tara, Serbia, december, 6-8th 2012., Thematic Proceedings, p. 1077-1093. ISBN 978-86-6269-017-3, COBISS.SR-ID 195154956
  http://testsite.infomanagement.co.rs/...
 1. Ivona Brajević, Milan Tuba (2012) An upgraded artificial bee colony algorithm (ABC) for constrained optimization problems, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 24, No. 4, 2013, pp. 729-740, IF= 1.278 , 55/115, Computer Science, Artificial Intelligence, DOI: 10.1007/s10845-011-0621-6, ISSN: 0956-5515, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10845-011-0621-6
 2. Ivona Brajević (2015) Crossover-based artificial bee colony algorithm for constrained optimization problems, Neural Computing and Applications, October 2015, Volume 26, Issue 7, pp 1587-1601, IF= 1.763 (2013), 40/121, Computer Science, Artificial Intelligence, ISSN 0941-0643, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00521-015-1826-y
 1. Gojgic Natasa, Veljovic Alempije,  Zahorjanski Miroljub,  Stanojevic Ljiljana,  Cvijovic Natasa (2012) Implementation of  Data Warehouse in Analysis of QMS Inconsistencies , Metalurgia International, 17(3), p 5-10, ISSN: 1582-2214, https://www.researchgate.net/profile/Camelia_Ionescu/publication/270393904...
 1. Ivona Brajević, Milan Tuba (2012) Modified Seeker Optimization Algorithm for Unconstrained Optimization Problems, Proceedings of the American Conference on Applied Mathematics (AMERICAN-MATH '12), Harvard, Cambridge, USA, January, pp. 395-400, ISBN 978-1-61804-064-0, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2012/CambridgeUSA/MATHCC/MATHCC-63.pdf
 2. Ivona Brajević, Milan Tuba, Nebojsa Bačanin (2012) Firefly Algorithm with a Feasibility-Based Rules for Constrained Optimization, Proceedings of the 6th European Computing Conference (ECC'12), Prague, Czech Republic, Sept 2012, pp. 163-168, ISBN 978-1-61804-126-5, ISSN 1790-5109, wseas.us/e-library/conferences/2012/Prague/ECC/ECC-24.pdf
 3. Ivona Brajević, Milan Tuba, Nebojsa Bačanin (2012) Multilevel Image Thresholding Selection Based on the Cuckoo Search Algorithm, Proceedings of the 5th International Conference on Visualization, Imaging and Simulation (VIS '12), Sliema, Malta, Sept 2012, pp. 217-222, ISBN 978-1-61804-119-7, ISSN 1790-5117, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2012/Sliema/SENVIS/SENVIS-37.pdf
 4. Ivona Brajević, Milan Tuba (2012) Multilevel Image Thresholding Selection Using the Modified Seeker Optimization Algorithm, Proceedings of the 1st International Conference on Computing, Information Systems and Communications (CISCO '12), Singapore City, Singapore, May 2012, pp.258-263, ISBN 978-1-61804-092-3, ISSN 1790-5109, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2012/Singapore/ACCIDS/ACCIDS-42.pdf
 5. Janovac T., Minić S. (2012) Primena modela 7S na visokoobrazovne institucije, X naučno stručna konferencija „Na putu ka dobu znanja „Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci ISBN: 978-86-85067-41-9, COBISS.SR-ID 274098695
 6. Brzaković T., Jakić B., Janovac T., Brzaković M., Zlatković M. (2012) Osvrt na značaj primene menadžmenta kvalitetom u funkciji realizacije Bolonjskog procesa u Srbiji (Overview of the importance of quality management as a function of implementation of the Bologna process in Serbia), International Convention on Quality – ICO 2012, Belgrade, 07. 06. 2012., Zbornik radova,   261-264. ISBN 978-86-903197-9-4. 
 7. Vukotić, S., Zakić, N.,Aničić, J. (2012) Uticaj krize na upravljanje ljudskim resursima i daunsajzing, EDASOL 2012, II Međunarodni skup ekonomskom razvoju i životnom standardu, 12-13. oktobar, Banja Luka, Conference proceedings, pp. 482-490. ISBN 978-99955-49-93-0
 1. Milan Stamatović, Đurđica Vukajlović, Sloban Cvetanović (2012) Ocena poslovanja domaćih preduzeća u uslovima rastuće konkurencije i povećanih zahteva tržišta, Megatrend revija, vol .9, iss. 4, , str. 69-85. ISSN 1820-3159
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-31591204069S
 2. Brzaković T,. Zlatković M., Brzaković M., (2012) Karakteristike investicionih projekata i problemi pri njihovoj evaluaciji (Characteristics of investment projects and problems in their evaluation) Naučni časopis “Poslovna ekonomija” Univerzitet Edukons, Fakultet za uslužni biznis. godina 6, Br.1, str. 239-257. ISSN 1820-6859, eISSN 1821-1798, UDK: 330.322 http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-68591202239B
 3. Bogavac Cvetković N., Dragičević Radičević T., Mitrović R. (2012) Preduzetnički ambijent – šanse i ograničenja, Megatrend revija, Vol.9 (1) 2012, Beograd, str.17-35. ISSN 1820-3159 COBISS.SR-ID 116780812, UDK 34(497.11) ; 338.1:334.012.63/.64(497.11) http://megatrendreview.naisbitt.edu.rs/files/pdf/SR/Megatrend%20Revija%20vol%2009-1-2012.pdf
 4. Dragičević Radičević T., Mitrović R., Mikulјević M. (2012) Participativno odlučivanje i korporativno izveštavanje u kreiranju novih okvira korporativnog upravlјanja, Megatrend revija, Vol. 9 (4) 2012, str. 185-199.ISSN 1820-3159 COBISS.SR-ID 116780812 UDK 005.32:331.101.3 ; 659.23 ; 005.344 http://megatrendreview.naisbitt.edu.rs/files/pdf/EN/Megatrend%20Review%20vol%2009-4-2012.pdf
 1. Sovtić K., Ilić B., Maksimović M. (2012) Monetarna strategija i osnovni cilјevi monetarne politike Centralne banke Srbije, Ekonomika, 58(4), ISSN 0350-137X, UDK: 338 (497,1), 129-137. http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2012/4-2012.pdf
 2. Crnjanski V., Dragičević Radičević T., Vojvodić Milјković N. (2012) Društveno odgovorno poslovanje i redizajn zdravstvenih ustanova, Ekonomika 3/2012, str. 167-176. ISSN 0350-137X COBBIS.SR-ID 26903, UDK UDK 005.35:334.7 http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2012/3-2012.pdf
 3. Đurđica Vukajlović, Milan Stamatović, Branko Ljutić (2012) Analiza znanja i sposobnosti preduzetnika u uslovima savremenog poslovanja, Ekonomika, vol. 58, iss. 4, str. 118-128. ISSN 0350-137X, eISSN 2334-9190
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-137X1204118V
 1. Tomić, R., Tomić, D., Tomić, G., Bugar, D. (2012) Funding of Research and Development in the Function of Improving the Competitiveness in the Global Environment ( EU Member States Experience), The Business Review, Cambridge, USA Vol.20, br.1, 188-194. ISSN: 1553-5827,
 2. Đurđica Vukajlović, Miklos Lukovics, Peter Kovács, Imreh Szabolcs, Anita Pelle,(2012) Innovative activities and cooperation between enterprises in the Hungary-Serbia cross-border region, Ekonomija -teorija i praksa, vol. 5, iss.4, str. 1-14. ISSN 2217-5458.
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-54581204001V
 3. Vukotić, S., Aničić, J., Laketa, M., Gračanac, A. (2012) Human Resources as a Factor of Success of Business Clusters in Serbia, Nauka + Praksa, Nauka + Praksa, Niš, , 15/2012, str.155-165.ISSN: 1451-8341
M14 M21 M22 M23 M24 M33 M42 M51 M52 M53
 1. Bogavac Cvetković N. Dragičević Radičević T. (2013) Determinants and Types of Capital Movement in the Global Economic Crisis, ICIB - International Conference on International Business 2012, Proceedings (2013) Thessaloniki, Greece, May 2012, p.109-128. UDK 339.727.22 ISBN 978-960-98740-3-8 ISSN 2241-5491
  http://icib.eu/files/Download/full%20proceedings.pdf
 2. Zakić, N., Vukotić, S. (2013) Innovations, organizational changes and human capital in food industry, Thematic Proceedings, International Scientific Conference, Održiva polјoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških cilјeva Republika Srbije u okviru Dunavskog regiona, 05-07. decembar, Topola, str. 468-485. ISBN  9788662690265  https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153057448
 3. Radosavac Adriana, Premovic Jelena (2013) Institutional reform as adeterminant of rural development of Bosnia and Hercegovina, IAE, International Scientific Meeting, "Sustainable Agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region" Belgrade, Thematic Proceedings, December 5-7th 2013, pp.1302-1318. ISBN 978-86-6269-026-5
  https://mpra.ub.uni-muenchen.de/52472/1/MPRA_paper_52472.pdf
 1. Milan Tuba, Ivona Brajević, Raka Jovanović (2013) Hybrid seeker optimization algorithm for global optimization, Applied Mathematics and Information Sciences, Vol. 7, No. 3, May 2013, pp. 867-875, DOI:10.12785/amis/070304, IF= 1.232, 53/251, Mathematics, Applied, ISSN 1935-0090, http://naturalspublishing.com/Article.asp?ArtcID=2506
 1. Vukotić, S., Aničić, J., Laketa, M. (2013) Clusters as a Part of Improvement Function of Serbian Economy Real Sector Competitiveness, Amfiteatru Economic, Vol. XV, No. 33, February, pp. 224-245, ISSN: 1582 – 9146,
  aej-v15-i33-p224.pdf, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/168786/1/aej-v15-i33-p224.pdf
 1. Zakić, N., Vukotić, S., Laketa M., Laketa, L. (2013) Agricultural Co-operatives: Researching Members’ Perception of Important Issues of Co-operatives  on the Example of Serbia, The Journal of Animal and Plant Sciences, 23(1), pp. 290-297, ISSN: 1018-7081. http://thejaps.org.pk/docs/v-23-1/44.pdf
 2. Đokić, N., Salai, S., Kovač-Žnideršić, R., Đokić, I., Tomić, G. (2013) The Use of Conjoint and Cluster Analysis For Preference-Based Market Segmentation, Engineering Economics, Kaunas University of Technology, Vol 24, No 4, pp. 343-355. ISSN: 1392-2785, DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.24.4.3118, http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/3118
 1. Milan Tuba,  Ivona Brajević (2013) Modified seeker optimization algorithm for image segmentation by multilevel thresholding, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 7, No. 4, pp. 370-378, ISSN: 1998-0140,  naun.org/main/NAUN/ijmmas/2001-120.pdf
 2. Brzaković T., Zlatković M., Brzaković M. (2013) Causes, scope and directions for solving global financial crisis, National Academy of Management, “Actual problems of Economics” Editorial office, Issue 11 – November 2013, pp. 293-299. ISSN 1993-6788 http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700167903&tip=sid&clean=0
  https://www.researchgate.net/publication/291883153_Causes_scope_and_directions_for_solving_global_financial_crisis
 1. Nikezic, S., Bataveljic, D., Doljanica, S., Djordjevic, A. (2013) Model of excellent leadership in complex organizations: power, influence and energy, RaDMI 2013 13th Internacional Conference „Researh And Develepment In Mehanical Industry“, Kopaonik, Serbia, 2013, 12-15 September 2013, pp. 36 – 53, ISBN 978-86-6075-042-8
  http://satcip.com/radmi/
 2. Nikezić, S., Stojković, D., Đorđević, A., Doljanica, S. (2013) Serbia Assessment of Leadership Qualities Through LTQ – Testof Leadership by Self-Assessment and Co-Leadership Evaluation: Northouse Approach - Characteristics of Leaders in Local Governments of Republic of Serbia, 16. QMOD-ICQSS, Portorož, Slovenia, http://www.ism.lu.se/en/sites/ism.lu.se.en/files/qmod_2013_program-qmod2013-final-print_0829.pdf
 3. Paunović, A. Veljović, D. Milentijević, Lj. Stanojević (2013) Proposal of a technological solution for the virtual market, International Scientific Conference, 22-23 November 2013, Gabrovo, Technical University of Gabrovo, vol. II, Book of Proceedings,pp. 284-288 , ISSN 1313-230X, UDK 004 (41).
 4. Dragičević Radičević T., Gavrilović M. (2013) Corporate economy – agnosticism materialized in the class distinctions, The 5th International Scietific Conference „Moral effect of economy and Economic effect of morality“, Higher educational institution for applied studies of entrepreneurship Belgrade, Cenre for industrial relations Belgrade, Institute for economical agriculture Belgrade, June 2013, str.83-91. ISBN 978-86-86707-58-1, COBISS.SR-ID 199022348
 5. Ivona Brajević, Milan Tuba (2013) Training Feed-Forward Neural Networks Using Firefly Algorithm, Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED '13), Clare College, Cambridge, UK, February 20-22, 2013, pp. 156-161, ISSN: 1790-5109, ISBN: 978-1-61804-162-3,
  http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/CambridgeUK/AISE/AISE-24.pdf
 6. Raka Jovanović, Milan Tuba, Ivona Brajević (2013) Parallelization of the Cuckoo Search Using CUDA Architecture, Proceedings of the 19th American Conference on Applied Mathematics, Harvard, Cambridge, MA, USA, Jan 30 – Feb 01, pp. 137-142, ISSN: 2227-4588, ISBN: 978-1-61804-158-6,
  http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/CambridgeUSA/MATHECO/MATHECO-21.pdf
 7. Nebojsa Bačanin, Ivona Brajević, Milan Tuba (2013) Firefly Algorithm Applied to Integer Programming Problems, Proceedings of the 19th American Conference on Applied Mathematics, Harvard, Cambridge, MA, USA, Jan 30 – Feb 01, pp. 143-148, ISSN: 2227-4588, ISBN: 978-1-61804-158-6,
  http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/CambridgeUSA/MATHECO/MATHECO-22.pdf
 1. Brzaković T. (2013) Strateški finansijski menadžment - evaluacija kapitalnih investicija, Akademija za diplomatiju i bezbednost, Travnička 2 Beograd, (344. Strana) ISBN 978-86-87545-18-2
  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1501225418330716&rec=7&sid=1
 1. Đurđica Vukajlović, Ljubiša Stamatović (2013) Preduzetnički marketing u funkciji održivog razvoja, Megatrend revija, Vol. 10, No. , str. 123-128.
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-31591303123V
 1. Radosavac, A., Pejanović, R., Premović, J. (2013) Značaj preduzetništva za razvoj turističke privrede, "Agroekonomika", Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Novi Sad, Vol 59-60, str.85-93. ISSN: 0350-5928, UDK:338.43, UDC:005.961:005.914.3
  http://agroekonomika.rs/images/arhiva/agroekonomika_59-60.pdf
 1. Radović G., Pejanović R., Radosavac A. (2013) Uloga države u razvoju ruralnog turizma u Republici Srpskoj, "Agro-knowledge Journal", University of Banjaluka, Faculty of Agriculture, Vol.14, broj 2., str. 241-250.ISBN 978-99938-93-26-4,COBISS.BH-ID 3598360 http://agro.unibl.org/wpcontent/themes/poljoprivredni/pdf/2013/Agroznanje_2.pdf
 2. Nikezić, S., Doljanica, S., Bataveljić, D. (2013) Charismatic and transformational leadership: approaches for effecting change, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. 12, No. 2, 2013, ISSUE #2, september 2013, pp., 179-187, ISSN 2501-5796 (CD edition), ISSN 1583-0691 (online), ISSN-L 1583-0691 (online)
  http://imtuoradea.ro/auo.fmte/files-2013-v2/NikezicS2-IMT-Oradea-2013.pdf
 1. Đurđica Vukajlović (2013) The role of strategic management in innovation management, Časopis Ekonomija- teorija i praksa, vol. 6. iss. 3, , str. 18-30. ISSN 2217-5458.
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-54581303018V
 2. Vukotić, S., Milivojević, T., Zakić, N. (2013) Theory, Practice and Characteristics of Management in Serbia, International Journal of Advances in Management and Economics, Mar. – April, Vol. 2, Issue 2, Indija, pp. 63-75. ISSN: 2278-3369 http://www.managementjournal.info/view_archive.php?archiveid=9
 3. Tatjana Dragičević Radičević and Milica Gavrilović (2013) Economic Thought in the Capitalist System as a Determinant of Social, Economic and Technological Development, SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, European Trade Union Institute (ETUI), Brussels Belgium,Issue, Vol.16, Num. 4 /2013, p.481-486. ISSN 1435-2869, http://www.seer.nomos.de/archive/2013/issue-4/
 4. Brzaković T., Borisov M., Brzaković M. (2013) The application of technical analysis indicators for the purpose of investment strategy optimization in emerging market” TTEM – Technics Technologies Education Management, Vol. 8. No 4, 11/12.2013.pp. 1639-1637. ISSN 1840-1503
  http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19600161804&tip=sid&clean=0
  http://ttem.ba/volume-8-number-4/
 5. Kirin S., Sedmak A., Janovac T., Sedmak T. (2013) Integrated quality management and risk management systems for modern moning industry, International Working Conference Total Quality Management, 2013, pp. 285-291 UDC: 005.6; 005.12; 622; 006.35 (100) ISO, ISBN 978-86-7083-791-1, COBISS.SR-ID 198576396,
M13 M24 M33 M41 M44 M51 M52 M53
 1. Ivona Brajević, Milan Tuba (2014) Cuckoo search and firefly algorithm applied to multilevel image thresholding, in: Xin-She Yang (ed.), Cuckoo Search and Firefly Algorithm: Theory and Applications, Studies in Computational Intelligence, Volume 516, Springer, pp. 115-139, DOI 10.1007/978-3-319-02141-6, ISBN: 978-3-319-02140-9 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-02141-6_6
 1. Zakić, N., Vukotić, S., Cvijanović, D. (2014) Organisational Models in Agriculture with Special Reference to Small Farmers, Ekonomika poljoprivrede,1/2014, Beograd, str. 225-239. UDC 338.43:63, ISBN 0352-3462, http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2014/EP%20-%201%20-%202014%20-%20complete%20issue.pdf
 2. Milan Stamatović, Đurđica Vukajlović, Dragan Čović (2014) Uticaj svetske ekonomske krize na lični dohodak i životni standard ispitanika različitog nivoa obrazovanja u Srbiji i Mađarskoj“, Teme – časopis za društvene nauke, Univerzitet u Nišu, Vol Iss 2, str. 527-542. ISSN 0353-7919.               
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0353-79191402527S
 1. Alempije Veljović, Ljiljana Stanojević, Milica Tomović, Lidija Paunović (2014) Modeling As Basis In Deigning Information System Architecture, 14th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", RaDMI-2014., 18-21 September 2014, Topola, Serbia, Proceedings, Vol.1, p. 69-82, ISBN 978-86-6075-041-1, UDK 004.41
 2. Milojević Ivan, Jovićević Predrag (2014) Budžetski deficit i monetarna stabilnost, Naučno-stručna konferencija „Primenjeni menadžment, ekonomija i finansije u funkciji održivog razvoja“, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, 26. juna 2014. god., Beograd, , str. 68-78. ISBN 978-86-84531-16-4
 3. Milojević Ivan, Vukša Slavko, Jovićević Predrag: (2014) Primena metode strategijskog bilansa kod analize kapitalne strukture preduzeća, IV Međunarodno naučna konferencija "Od krize prema razvoju", Zbornik radova Univerziteta za poslovne studije Banja Luka, 24.10.2014.godine, Banja Luka, 149-157, ISBN 978-99955-95-00-5
 4. Jovićević Predrag: (2014) Uslovi optimalne solventnosti i unutrašnji uzroci insolventnosti preduzeća, Međunarodna naučno-stručna konferencija “Upravljanje razvojem u evroazijskom regionu: status, problemi i perspektive” Beogradska Poslovna Škola-Visoka škola strukovnih studija, Srbija i Državni pedagoški fakultet, Visoka Poslovna Škola, Omsk, Rusija, 19 - 20 Jun, 2014. godine Beograd, 302 str., ISBN 978-86-7169-477-3
 5. Terzić Milisav, Jovićević Predrag, Mihajlović Milan, (2014) Finansijski položaj preduzeća, Zbornik radova sa 17. Međunarodne DQM konferencije (ICDQM-2014), Beograd, 2014. Beograd, Srbija, 27-28. jun 2014.., Istraživački centar za upravlјanje kvalitetom i pouzdanošću – DQM, Čačak, ISBN 978-86-86355-16-4, pp. 169–189, http://www.dqmcenter.com/uploads/images/ICDQM-2014,%20PROGRAM%20DQM%20KONFERENCIJA.pdf
 6. Novak Jauković: (2014) Virtuelni softverski inkubator – Infrastruktura za edukaciju mladih", XXI naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj", Tivat, 2014. ISBN 978-86-915151-3-3,
 7. Novak Jauković (2014) Savremeni metode razvoja IS u skladu sa  tehnološkim promenama“– Infrastruktura za edukaciju mladih", XXI naučni skup „ Tehnologija, kultura i razvoj", Tivat, 2014., ISBN 978-86-915151-3-3,
 8. Novak Jauković (2014) Značaj inovacija kao faktor razvoja, Međunarodna naučno-stručna konferencija, Inovacije u funkciji privrede, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, 2014, 6. ISBN 978-86-84531-17-1,
 9. Milojević Ivan, Jovićević Predrag, Jakić Branislav, Mihajlović Milan (2014) Bilansiranje faktora egzistencije preduzeća na savremenom tržištu, Naučno-stručna konferencija „Inovacije u funkciji privrede“ Beograd, 10. decembar 2014. godine, Zbornik radova (elektronsko izdanje) Univerzitet Privredna akademija Novi sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, 42-51. ISBN 978-86-84531-17-1, COBISS.SR-ID 211788812
 10. Paspalj Miodrag, Jovićević Predrag, Obućinski Dejan (2014) Pojam i osnovne karakteristike Kejnzove teorije, Zbornik radova sa 17. Međunarodne DQM konferencije (ICDQM-2014), Beograd, 2014., Istraživački centar za upravlјanje kvalitetom i pouzdanošću – DQM, Čačak, 2014.,  ISBN 978-86-86355-16-4 
  http://www.dqmcenter.com/uploads/images/ICDQM-2014,%20PROGRAM%20DQM%20KONFERENCIJA.pdf
 11. Mihajlović, B., Novaković, S. (2014) Poremećaj globalne klime suočava čoveka sa nedostatkom vode za piće. Poseban osvrt na Srbiju i Crnu Goru. Naučno-stručna konferencija „Primenjeni menadžment, ekonomija i finansije u funkciji održivog razvoja“, Univerzitet privredna akademija Novi Sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, 26. maj 2014. god., Zbornik radova str. 238-250, Beograd. ISBN 978-86-84531-16-4
 12. Novaković, S., Popović, D. (2014) MS Project u funkciji upravlјanja inovativnim projektima, Naučno-stručna konferencija „Inovacije u funkciji privrede“, Univerzitet privredna akademija Novi Sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, 10. decembar 2014. god., Zbornik radova, str. 176-185, Beograd. ISBN 978-86-84531-17-1
 13. Janovac T., Jakić B., Kirin , Švab K. (2014) Upravljanje inovacijama u obrazovanju, Naučna konferencija „Inovacije u funkciji privrede“, Fakultet za primenjeni menadžment ekonomiju i finansije, Beograd, str. 110-118. ISBN 978-86-84531-17-1, COBISS .SR-ID 211788812
 14. Kirin S., Janovac T, Sedmak A, Jakić B. (2014) Research of  knowledge and skills effects on achievement of employees aims, 6th International Scientific and Expert Conference TEAM 2014 Technique, Education, Agriculture & Management, Kecskemét, Hungary, str. 264-270.  ISBN 978-615-5192-22-7, http://www.teamsociety.eu/_Data/Files/140207115235606.pdf
 15. Kirin S., Janovac T. (2014) Research by satisfaction with knowledge and skills in real business systems, Međunarodna naučna konferencija, Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo-EEE, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2014. str.165-180, ISBN 978-86-6069-107-3, SR-ID 210472460 , 
  http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2015/eeebookofapstracts2014belgrade.pdf
 16. Janovac T., Jakić B., Kirin  , Brzaković M., Švab K. (2014) Prednost primene standarda SRPS ISO 9001:2008 u sektoru visokog obrazovanja „UASQ EQW 2014, 18th International Annual YUSQ Conference  „National Strategy for Quality Improvement, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, str. 28-32.
  http://www.jusk.rs/pdf/2%20JUSK%20%20EQW%202014.pdf
 17. Jakić B., Janovac T., Brzaković M. (2014) Zadovoljstvo korisnika usluge visokog obrazovanja- primena standarda SRPS ISO 10001:2007, Međunarodna Konvencija o kvalitetu – JUSK ICQ 2014, 04-05. jun Beograd, zbornik radova, str. 13. ISBN: 978-86-89157-02-4, COBISS.SR-ID 207457292, UDC: (075.8), 057.66.875, 368.96-37, 006.35
 18. Slobodan Obradović, Alempije Veljović, Ljiljana Stanojević, Milica Tomović (2014) Redesign Of Laboratory Information System Of Private Clinical Laboratory, International Scientific Conference, Unitex 2014., Technical University of Gabrovo, Gabrovo, 21-22 Novembar 2014., Proceedings p. II-231 to II-236. UDK 004 (41) ISSN 1313-230X
 1. Vukotić, S., Cvijanović, D.,Aničić, J.(2014). Mala i srednja preduzeća – klјuč uspeha u klasterskom povezivanju, Institut za ekonomiku polјoprivrede, Beograd, (monografija je deo istraživanja na projektu III – 46006: „Održiva polјoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških cilјeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona“ pod pokrovitelјstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije), 242 str. ISBN 978-86-6269-033-3,
 1. Kirin S, Janovac T., Sedmak A., Brzaković M.,   Jakić B. (2014)  Research of compliance of higher education and the needs of the economy in Serbia,   Bilten IPA projekta ME4CataLOgue (Mechanical Engineering for Catalogue, Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja, Projekat sufinansiran iz Evropskog socijalnog fonda , Slavonski Brod, Hrvatska, str.158-163. ISBN 978-953-6048-78-6,
 1. Petrović, Ž., Zakić, N., Vukotić, S. (2014) Održivo preduzetništvo kao nosilac razvoja malih preduzeća u Srbiji, Ecologica, God. XXI, No. 74, Beograd, , str. 186-190, ISSN 0354-3285. http://www.ecologica.org.rs/SADRZAJ-74-2014.pdf
 1. Momcilovic, O., Rajakovic, J., Kostic, D., Petromanjanc, L., Simic, D., Doljanica, S. (2014) Consumer price index of Serbia for selected products, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. 13 (8), 2014/2, ISSUE #2, august 2014, pp. 38-42. ISSN 2501-5796 (CD edition), ISSN 1583-0691 (online), ISSN-L 1583-0691 (online) DOI: 10.15660/AUOFMTE.2014-3.3064 http://imtuoradea.ro/auo.fmte/article.php?v1=2014-3&v2=0
 2. Momcilovic, O., Petromanjanc, L., Doljanica, S., Rajakovic, J. (2014) Organizational context of project portfolio management, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. 13 (8), 2014/2, ISSUE #3, december 2014, pp. 192-196. ISSN 2501-5796 (CD edition), ISSN 1583-0691 (online), ISSN-L 1583-0691 (online) DOI: 10.15660/AUOFMTE.2014-3.3064
  http://imtuoradea.ro/auo.fmte/article.php?v1=2014-3&v2
 1. El Bilali, H., Despotovic, A., Radosavac, A., Berjan, S., Abouabdillah, A., Rodic, T., Petrovic, D. (2014) Perceptions of rural tourism development potential in south-eastern Bosnia, International Journal of Environment and Rural Development (IJERD), Rajamangala University of Technology, Thanyaburi, Thailand, Vol.5-2, pp. 1-6. ISSN 2185-159X. http://iserd.net/ijerd52/IJERD%205-2-02.pdf
 2. Panin, B., El Bilali, H., Radosavac, A., Milutinovic, H., Berjan, S., Milic, V. (2014) Relation between traditional food products and rural tourism development in Serbia. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2, 2014, 1825-1831,ISSN:2148-3647
  http://www.turkjans.com/wp-content/uploads/2014/12/TJANS-206-1825-1831.pdf                                                 
 3. Jakić B, Janovac T, Brzaković M. (2014) Risk management in business activities of higher institution with the aim of its viability, Advanced quality, Vol. 42, No.4, 2014, str. 37. ISSN 2217-8155, COBISS .SR-ID 188697612 http://www.jusk.rs/Vol.42%20No.4.pdf
 4. Brzaković T., Vukajlović Đ. , Grahovac M., Brzaković M., Mihajlović B. (2014) Fiskalna politika zemalјa u tranziciji Jugoistočne Evrope“, Naučni bilten – Međunarodni naučni časopis, Institut za naučna istraživanja i razvoj Ulcinj-Crna Gora,  4, iss. 6, str. 368-377, ISSN  1800-9794   COBISS.CG-ID 20683538
  http://ekonomskiinstitut.com/al/wp-content/uploads/2014/08/revista_6_2.pdf
 5. Tomislav Brzaković, Đurđica Vukajlović, Daliborka Petrović, Branislav Jakić, Miodrag Brzaković (2014) Tržište dobara i fiskalna politika u zemlјama Jugoistočne Evrope, Naučni bilten – Međunarodni naučni časopis, Institut za naučna istraživanja i razvoj Ulcinj-Crna Gora,  4, iss. 6., str. 358-367  ISSN  1800-9794   COBISS.CG-ID 20683538
  http://ekonomskiinstitut.com/al/wp-content/uploads/2014/08/revista_6_2.pdf
M14 M22 M23 M24 M33 M51 M52 M53
 1. Doljanica, S., Momčilović, O., Rajaković, V. (2015) Integrated model for technology management practites (TMP), Russian Academy of Sciences, Proceedings of the 3rd International Conference „New Funcional Materials and High Technology“ NFMaHT-2015, 25-30 June 2015, Tivat, Montenegro, pp. 190-197. ISBN 978-5-905364-10-5, UDC 661:574:502/504:004
  https://www.slideshare.net/gsmmitar/proceedings-nf-ma-ht2015
  https://www.researchgate.net/publication/308201233_3rd_International_Conference_New_Functional_Materials_and_High_Technology_NFMaHT_2015
  http://www.academia.edu/16137618/3rd_International_Conference_New_Functional_Materials_and_High_Technology_NFMaHT_2015
 1. Ivona Brajević (2015) Crossover-based artificial bee colony algorithm for constrained optimization problems, Neural Computing and Applications, October 2015, Volume 26, Issue 7, pp 1587-1601, IF= 1.763 (2013), 40/121, Computer Science, Artificial Intelligence, ISSN 0941-0643, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00521-015-1826-y
 1. Karabasevic, D., Stanujkic, D., Urosevic, S. Maksimovic, M. (2015) Selection of Candidates in the Mining Industry Based on the Application of the WARA and the MULTIMOORA Methods. Acta Montanistica Slovaca, 20(2), pp.116-124. ISSN 1335 -1788, https://actamont.tuke.sk/pdf/2015/n2/6karabasevic.pdf
 1. Nada Vignjević-Djordjević, Predrag Jovićević, Stefan Kocić (2015) Specifics of corporate management in agribusiness in transitional conditions, Journal Economics of Agriculture, Belgrade, No. 3/2015., pp. 869-879. UDC 338.43:63, ISBN 0352-3462, http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2015/Broj%203/19%20EP%203%202015-19.pdf
 2. Vukelić, G., Stanojević, S., Anđelić, Z. (2015) Kvalitet rezultata istraživanja u agroekonomiji pronalaženjem implicitnih znanja. Ekonomika poljoprivrede, 62(4), 1137-1146. UDC 338.43:63, ISBN 0352-3462, http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2015/EP%20-%204%20-%202015%20-%20%20final.pdf
 3. Snežana Kirin, Siniša Borović, Mitar Božić, Miodrag Brzaković, IvanaVučetić (2015) Challenges of future research in the area of industrial safety, Structural Integrity and Life, 15, 2(2015),  73-80. ISSN 1451-3749, http://divk.inovacionicentar.rs/ivk/ivk15/071-IVK2-2015-SK-MB-MB-IV.pdf
 4. Berjan, S., Hamid El Bilali, Jankovic S., Radosavac, A., Stojanovic, A. (2015) Agricultural and Rural Development Governance and Coordination in Bosnia and Herzegovina, Economics of Agricultures, Belgrade, Vol.LXII, No 1(1-284), pp 95-106. ISSN 0352-3462, COBISS.SR-ID 27671, UDC 631:005.551(497.6) http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/200514/2/6%20EP%201%202015.pdf
 1. Novak Jauković (2015) 3D štampa – nova industrijska revolucija, XX naučni skup „Informacione Tehnologije", Žabljak, 2015. , ISBN 978-86-85775-16-1
 2. Novak Jauković (2015) Aktuelne tehnologije u energetici – uvodno izlaganje, XXII naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj, Palić, 2015.
  http://www.ef.uns.ac.rs/tid/
 3. Dragičević Radičević T. (2015) Inequality European Policy - Causes, Conditioning or the Consequences of Economic Development, The 7th Scientific International Conference “Public Policies and Politics as Public Matter”, Belgrade, June 2015, Higher Educational Institution for Applied Studies of Entrepreneurship, p 124-129.   ISBN 978-86707-62-8 COBISS.SR-ID 220497676
 4. Vukajlović, Đ., Jauković, K., Hugo Van Veghel (2015) Značaj saradnje obrazovnih institucija i privrede u pravcu unapređenja inovativnih aktivnosti, Međunarodn anaučno-stručna konferencija „Inovacije u funkciji privrede”, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd, decembar 2015., 221-227. ISBN 978-86-84531-22-5.
 5. Radanov Pavle, Miodrag Brzaković, Verica Jovanović, Elez Osmanić (2015) Uloga visokog obrazovanja u inovativnom razvoju , Međunarodna naučna konferencija „Inovacije u funkciji privrede“, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, decembar, 2015. 194-200. ISBN 978-86-84531-22-5.
 6. Jakić Branislav, Brzaković Miodrag, Radanov Pavle (2015) Specifičnosti metoda planiranja lokalnog razvoja, Međunarodna naučna konferencija „Inovacije u funkciji privrede“, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, decembar 2015,   291-299.  ISBN 978-86-84531-22-5
 7. Janovac T, Minić S, Dograjić S. (2015) Identifikacija podsticaja i ograničenja razvoja visokoškolske ustanove i odgovornost menadžmenta, Međunarodana naučna konferencija „Kvalitet i izvrsnost u obrazovanju“, Fakultet za primenjeni menmadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, str.133-141. ISBN 978-86-84531-20-1, COBISS.SR-ID 214375180
 8. Brzaković T., Brzaković M., Brzaković , Brzaković A. (2015) Značaj uloge mladih u društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Naučno-stručna konferencija Primenjeni menadžment u funkciji napretka nerazvijenih područja Vojvodine, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd, 25.06.2015, str. 34-35. COBISS.SR-ID 215974924, ISBN 978-86-84531-21-8
 9. Novaković, S. (2015) Metode i tehnike upravljanja projektima, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Inovacije u funkciji razvoja privrede“, Univerzitet privredna akademija Novi Sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, 10. decembar 2015. god. Beograd, Zbornik radova, str. 122-130. SR-ID 219679756,
 10. Jakić B, Janovac T, Kirin S, Brzaković M. (2015) Model  funkcionisanja sistema menadžmenta kvaliteta obrazovne ustanove- Procesni model , Međunarodna Konvencija o kvalitetu – JUSK ICQ 2015, Beograd, 2015, str. 65-68. ISBN:978-86-89157-04-8, UDC: 2-47; 005-6, SR-ID  215437324
 11. Janovac T, Pankas D, Nikolić M. (2015) Uticaj organizacione kulture na inovativnost, Međunarodna naučno stručna konferencija „Inovacije u funkciji razvoja privrede“, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd,336-344. ISBN 978-86-84531-22-5, COBISS.SR-ID  219679756
 12. Janovac T, Petrović D, Vujičin J, Stojković T (2015) Model inovativne organizacije zasnovan na znanju, Međunarodna naučno stručna konferencija „Inovacije u funkciji razvoja privrede“, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, str. 336-344. ISBN 978-86-84531-22-5, SR-ID 219679756
 13. Marina Jovićević Simin, Miladin Kalinić, Predrag Jovićević, Martina Jurković (2015) Visokokvalifikovani rad kao generator inovativnosti i preduzetništva u Nemačkoj, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd i Fondacija ka kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE, Naučno-stručna konferencija „Kvalitet i izvrsnost u obrazovanju“, 15.04.2015, Beograd, str. 25-30. ISBN 978-86-84531-20-1, COBISS.SR-ID 214375180
 14. Брзаковић Т., Вукајловић Ђ., Стојановић Д. (2015) Утицај образовања на ниво знања у предузетништву, Међународна научно стручна конференција „Квалитет и изврсност у образовању, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 05.04.2015. године, стр. 231-239. ИСБН 978-86-84531-20-1, ЦОБИСС.СР-ИД 214375180
 1. Đurđica Vukajlović, Saša Stamenković, Ana Gavrilović (2015) Povećanje konkurentnosti privrede kroz razvoj zelene ekologije, Časopis Ecologica, vol. 22, iss. 78, str. 165-169. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175
  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2015/09/ECOLOGICA-78-2015-SADRZAJ.pdf
 2. Doljanica, S., Kuzmanović, A., Prolić, G. (2015) Unapređenje energetske efikasnosti zgrada sistemima ETICS kao mera ostvarenja održive gradnje (sa osvrtom na zaštitu od požara), Ecologica, No. 78, 139-144. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175
  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2015/09/ECOLOGICA-78-2015-SADRZAJ.pdf
 3. Maksimović M., Urošević S., Mihajlović D. (2015) Strateški pravci razvoja ruralnog turizma Stare planine, Ecologica, Beograd 22(78), 233-238.ISSN 0354-3285, COBISS.SR – ID 80263175, UDK:379.845(23) (497.11, http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2015/09/ECOLOGICA-78-2015-SADRZAJ.pdf
 4. Tatjana Janovac, Đurđica Vukajlović, Milutin Pećić, Srđan Novaković (2015) Istraživanje zadovolјstva studenata uslugom visokog obrazovanja, časopis Tehnika, Savez inženjera i tehničara Srbije, vol.70, iss.2, Kvalitet, standardizacija i metodologija, str. 359-367. ISSN  0040-2176, eISSN 2560-3086
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21761502359J
 5. Milošević, O., Madžgalј, J., Novaković, S. (2015) Značaj „mekog prava“ za zaštitu životne sredine, Ecologica, 78, Beograd, str. 275-278. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175, http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2015/09/ECOLOGICA-78-2015-SADRZAJ.pdf            
 6. Brzaković T., Dinčić D., Dinčić S. (2015) Implementacija rizika kod evaluacije investicionih projekata, Vojno delo, 1/2015, 216–231. UDK 355/359 ISSN 0042-8426, DOI: 10.5937/vojdelo1501216B, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261501216B
 7. lvona Brajević, Jelena Ignjatović (2015) An enhanced firefly algorithm for mixed variable structural optimization problems, Facta  Universitatis: Series Mathematics and Informatics,  Vol. 30, No 4,    http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUMathInf/article/view/988
 1. Demirović, D., Radosavac, A., Subić, J. (2015) Poljoprivreda i turizam na seoskim gazdinstvima Vojvodine (Srbija), "Agroekonomika", Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Novi Sad, Vol 67, , pp 84-94. ISSN: 0350-5928 UDK 338.48-44, Vol 44-67.
  http://agroekonomika.rs/images/arhiva/Agroekonomika_67.pdf
 2. Knežević, D., Radosavac, A., Zelenika, M. (2015) Variability of grain weight per spike of wheat grown and diferent ecological conditions, "Acta Agriculturae Serbica", Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet Čacak, Srbija, Vol. XX, No. 39, pp 85-95. ISSN 0354-9542, UDC:633.11-155.9
 3. Maksimović M., Urošević S., Mihajlović D. (2015) The effects of the development of rural tourism on Stara Planina, Ekonomika, 61(2), str. 83-92., ISSN 0350-137H., EISSN 2334-9190., UDK 338(497,1). http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2015/Ekonomika-2015-2.pdf
 4. Julijana Vasiljević, Đurđica Vukajlović, Dragan Vasiljević (2015) Proposed methods of predicting achievement of students that is important for the future business performance, Ekonomika, vol. 4. iss. 4. str. 109-124. ISSN 0350-137X eISSN 2334-9190, doi:10.5937/ekonomika1504109V,                      
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-137X1504109V
 1. Maksimovi ć M., Mihajlović D., Urošević S. (2015) Economic effectts of rural tourism in eastern Serbia basad on the concept of sustainable development, Quaestus Multidisciplinary Research Journal. 6, str. 41-55. ISSN 2285-424X
 2. Brzaković T., Stanojević Lj., Kaluđerović N., Stanojević S. (2015) Detecting Hidden Losses in the Financial Statements – Case of Serbia, International Journal of Business and Social Science, Vol. 6, No. 4; April 2015, ISSN 2219-1933, 15529 Indexes: Cabell’s, Ulrich’s, EBSCO, DOAJ, JournalSeek/Genamics and IndexCopernicus International.
  http://ijbssnet.com/journals/Vol_6_No_4_April_2015/13.pdf
 3. Brzaković T,. Vukajlović Đ., Brzaković M. (2015) Increasing the value of the company through monitoring the impact of different variables, National Academy of Management, “Actual problems of Economics” Editorial office, Issue (maj 2016), pp. 266-274. ISSN 1993-6788 (Ref-2615-2255, date 24.12.2015) 05/2016, Indexes: Thomson Reuters Master List (SSCI), SciVerse  Scopus (SJR=0,180), Index Copernicus(ICV=6,51), EBSCOhost, Urlich Periodicals Directory),  EconLit, Cabells Direcories, ABI (ProQuest)
  http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700167903&tip=sid&clean=0
  https://www.researchgate.net/publication/304942803...
  http://search.proquest.com/openview/bac53bc3617...
 4. Dragičević Radičević Tatjana, Trivunov Zoran (2015) Konkurentnost i lokalni ekonomski razvoj, Anali poslovne ekonomije,13 Godina VII (Sveska 2), Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, novembar 2015. godine, str. 87-96. ISSN 1840-3298,UDK: 316.334.4:330.34; DOI: 10.7251/APE1315087DR
  http://univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/12/13-Anali-poslovne-ekonomije.pdf
 5. Simić, J., Ivanović, V., Brzaković, M., Madžalj, J. (2015) Accounting evidence of procurement and selling goods with value added tax in trading companie in Serbia,Academic Journal Management and Education, thematic area economics, finance and accounting, University “Prof. DrAssenZlatarov”, Burgas ,Vol. XI (1), pp 5-12,ISSN 13126121
 6. Knezevic, D., Rosandić, A., Radosavac, A., Zečević, V., Zelenika, M. (2015) Effect of environment on optimizing nitrogen nutrition on content offirst-class seeds in winterbarley cultivars (Hordeum vulgare L.) International Journal of Advanced Research, IJSR Vol 3, issue 7, page 762-767. ISSN 2320-5407 http://www.journalijar.com/article/5399/effects-of-environment-on-optimizing-nitrogen-nutrition-on-content-of-first-class-seeds-in-winter-barley-cultivars-hordeum-vulgare-l/
 7. Radosavac, A., Rosandić, A., Demirović, D., Knezevic, D. (2015) The share od food products in foreign trade of Bosnia and Herzegovina, International Journal od Scientific Research, IJSR Vo 4, issue 8, Avgust 2015, Journal, pp 3-5. ISSN2277-8179, DOI:10.15373/22778179
  http://theglobaljournals.com/ijsr/issues.php?m=August&y=2015&id=46
 8. El Bilali H., Berjan S., Radosavac A., Despotovic A., Jankovic S., Driouech N. (2015) Relation Between Rural Diversification and Governance: Some Insights from Bosnia, Montenegro and Serbia. International Journal of Environmental and Rural Development 6/2, pp. 140-146. ISSN 2433-3700 (Online)   ISSN 2185-159X (Print) http://iserd.net/ijerd62/IJERD%206-2-23.pdf
 9. Berjan S., El Bilali H., Despotovic A., Jankovic S., Radosavac A., Driouech N. (2015) Problems in Rural Areas of Bosnia, Montenegro and Serbia: A Comparative Analysis. International Journal of Environmental and Rural Development 6/2, 35-41. ISSN 2433-3700 (Online)   ISSN 2185-159X (Print)
  http://iserd.net/ijerd62/IJERD%206-2-07.pdf
  http://www.journalijar.com/current-issue/?mn=07&yr=2015
M14 M21 M22 M24 M33 M42 M51 M52 M53
 1. Brzaković T., Vukajlović Đ., Brzaković P. (2016) Financing the sports facilities in the function of innovation, International Monograph Sports Facilities - Modernization and Construction - SPOFA 16, Publisher University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education, str. 110-121. ISBN 978-86-89773-16-3, COBISS.SR-ID 223694348
  http://bibliografije.nb.rs/bibliografija/CIP%202015/CIPM052016/zapisi24.html
 2. Brzaković A ., Virijević Jovanović S ., Novaković S. (2016) Branding in sport with special emphasis on sports facilities, UDK 796.02:658.8 International Monograph Sports Facilities - Modernization and Construction - SPOFA 16, University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, 2016, str. 122-136. ISBN 978-86-89773-16-3. spofa.rs/data/SPOFA_2016_monography.pdf
 3. Radanov Pavle (2016) Research of awareness of South Banat residents about air, water, land and food pollution, Environmental awareness as a universal European Value, V4-Monography-IMKSM-2016, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Engineering Management Department (EMD, ISBN: 978-86-6305-044-0, Bor – june ), str. 152 – 167. http://media.sjm06.com/2016/02/Zbornik-abstrakta_IMKSM16.pdf
 4. Mirjana Stojanović Trivanović, Tatjana Dragičević Radičević (2016) Importance of Defining Cluster Policy in Regional Development, Creating cluster-based economic development for a sustainable region: conference proceedings / VII Balkan and Black Sea conference "Days of clusters", National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, September 22-24, 2016, Ohrid, Macedonia, p. 93-98, ISBN 978-608-65790-1-2, 7535COBISS.MK-ID 101663242, UDK 332.122:338(062)
  http://eprints.ugd.edu.mk/16486/7/DofC-2016-Conference.pdf  
  http://daniklastera.clusterhouse.rs/wp-content/uploads/2016/09/DofC-2016-Conference-Proceedings.pdf
 1. Aničić, J., Zakić, N., Vukotić, S., Subić, J. (2016) Clustering as an opportunity for internationalization of the SME sector in Serbia, Journal of Balkan and Near  Eastern Studies, Vol. 18, No. 5, pp. 506-524. https://doi.org/10.1080/19448953.2016.1196013 M22
 1. Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Karabasevic, D., Urosevic, S., Maksimovic, M. (2016) An approach for evaluating website quality in hotel industry based on triangular intuitionistic fuzzy numbers. Informatica, ( In press, Potvrda o prihvatanju rada). ISSN: 0868-4952
 1. Aničić, J., Vukotić, S., Krstić, S. (2016) The strategic aspects and results of agriculture development in Serbia in the transition period, Ekonomika poljoprivrede, 1/2016, Beograd, str. 175-187. ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63
  http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3462/2016/0352-34621601175A.pdf
 2. Maksimović, M., Urošević, S., Stanujkić, D., Karabašević, D. (2016) Selection a development strategy of mining tourism based on the grey relational analysis. Mining and metallurgy engineering Bor, 1, pp. 115-124. Print ISSN: 2334- 8836, online ISSN: 2406-1395, doi: 10.5937/MMEB1601115M,
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2334-88361601115M
  https://scholar.google.com/citations?user=RTFDO9AAAAAJ&hl=en
 3. Brzaković T., Brzaković A., Petrović J. (2016) Application of scenario analysis in the investment projects evaluation, Ekonomika poljoprivrede (Economic of Agriculture), Vol. LXIII, No 2/2016, Belgrade, str. 501-513. UDC 338.43:63, ISBN 0352-3462
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621602501B
 4. Jovićević Simin, M., Jovićević, P., Novaković, S. (2016) Appelations of geographical origin as a generator of national competitiveness, Journal Economics of Agriculture 2/2016, Belgrade, str. 567-583. http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2016/EP%202%202016.pdf
 1. Tatjana Dragičević Radičević (2016) Uticaj globalizacije na kreiranje savremenog lavirinta kapitala, VIII Međunarodna naučna konferencija “Konfliktna globalizacija – novi svet u nastajanju” jun 2016. str.180-188 ISBN: 978-86-86707-65-9 SR-ID 236691212  UDK 339.9(082)
 2. Brzaković T., Brzaković A., Petrović (2016) Moć pitanja, odgovora i stvaranja, Konferencija "Kako do kvalitetnijeg života?, Univerzitet Privredna Akademija, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, Nemanjina 4, Srbija,12.05. 2016, str 13-18. ISBN 978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 223256076,
 3. Karabašević, D., Stanujkić, D., Maksimovi ć, M . (2016) Primena MCDM metoda u funkciji regrutacije i selekcije kadrova. 6th International Symposium on Natural Resources Management, Zaječar, Serbia, 376-382. ISBN: 978-86-7747-542-0
 4. Maksimović, M., Urošević, S., Karabašević, D. (2016) Rudarsko nasleđe u funkciji razvoja rudarskog turizma na Staroj planini. 6 th International Symposium on Natural Resources Management, Zaječar, Serbia, 328-333. ISBN: 978-86-7747-542-0
 5. Brzaković T., Brzaković A., Petrović J. (2016) “Application of Senzitive Analysis in the Investment Projects evaluation” International Scientific Conference “Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2016)”, June, 22-26, 2016, Dubrovnik, pp. 24.
  http://www.csr-pub.eu/files/Zbornik%20abstraktov-DV[1].pdf
 6. Virijević Jovanović S., Mlađenović D., (2016) Mogućnosti digitalnih kanala marketinga za efikasnije brendiranje, Zbornik radova, XXI internacionalni naučni skup SM 2016 – „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, Subotica – Palić 19 maj 2016., Ekonomski fakultet, Subotica, str. 720-726, ISBN – 978-86-7233-356-5
 7. Mačak, Z., Novaković, S. (2016) Lider sa integritetom kao etički model zaposlenih uorganizaciji,Univerzitet privredna akademija Novi Sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Međunarodna konferencija „Kako do kvalitetnijeg života“, 12. maj 2016. god., Beograd, Zbornik radova, str. 116-125. ISBN 978-86-84531-25-6
 8. Radanov Pavle (2016) Model suzbijanja širenja i uništavanja ambrozije u cilju poboljšanja kvaliteta života i efikasnosti u poljoprivredi, „Kako do kvalitetnijeg života“,Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, 91-100. ISBN 978-86-84531-25-6
 9. Radanov Pavle, Radanov Milan, (2016) Migracije obrazovanih mladih ljudi, Međunarodna naučno-stručna konferencija, „Kako do kvalitetnijeg života”, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, 77-84. ISBN 978-86-84531-25-6
 10. Janković T, Janovac T, Kalinić S, Škobalj A (2016) Negativan uticaj mobinga na poslovanje organizacija, Međunarodna naučno stručna konferencija“ Kako do kvalitetnijeg života“, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd,str.534-541. ISBN 978-86-84531-25-6
 11. Madžarev A, Janovac T, Živanović K (2016): „Samomotivacijom do uspeha“ Kako do kvalitetnijeg života“, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd , str.562-568. ISBN 978-86-84531-25-6
 12. Janovac T. Škobalj A, Kalinić S, Pači L (2016) Menadžment ljudskih resursa i upravljanje znanjem, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Inovacijama u budućnost“, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, 142-147. ISBN 978-86-84531-27-0
 13. Svetomir Minić, Branislav Jakić, Miodrag Brzaković, Tomislav Brzaković (2016) Primenjeni menadžment u funkciji kvaliteta visokoškolskog obrazovanja u Srbiji, Međunarodna naučno-stručna konferencija: Kako do kvalitetnijeg života?, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, maj 2016,   197-212. ISBN 978-86-84531-25-6
 14. Svetomir Minić, Branislav Jakić, Miodrag Brzaković, Tomislav Brzaković (2016) Razvoj inovativnog sistema u Srbiji, Međunarodna naučno-stručna konferencija: Inovacijama u budućnost, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, decembar 2016, 276-292. ISBN 978-86-84531-25-6
 15. Dragičević Radičević T. Stanojević Lj. (2016) Reform of Investment Policy in the Function of Sustainable Development with Special Emphasis on Investment in Information Technologies 14th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation with University North and John Naisbitt University, Belgrade, 13-14 May 2016, Book of Proceedings p 279-285,  ISSN 1849-7535 WOS:000391254700030, http://apps.webofknowledge.com.proxy.kobson.nb.rs:2048
 16. Nebojša Delibašić, Novak Jauković, Milovan Radulović (2016) Digital Interiors, XXI naučni skup „Informacione Tehnologije", Žabljak, 2016. ISBN 978-86-85775-18-5
 17. Tatjana Dragičević Radičević, Mirjana Stojanović - Trivanović, Ljiljana Stanojević (2016) Three Lines of Defence Model And The Role of Internal Audit Acitivities As The Response To The Global Economic Crisis, Međunarodna naučna konferencija IIS2016 i STED 2016, Baia Mare 10 – 11.11.2016., Rumunija, http://conf.cunbm.utcluj.ro/index.php/iis/iis2016
 1. Brzaković T. (2016) Savremene poslovne finansije, principi i primena, Vulkan štamparija doo Beograd, izdavač Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Nemanjina 4, Beograd (485 strana) ISBN: 987-86-84531-24-9
  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1501225418330716&rec=5&sid=1
 2. Radanov Pavle (2016) Planiranje razvoja gradova, (naučna monografija), 153 strana,  Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd, Univerzitet privredna akademija Novi Sad, 2016. ISBN 978-86-84531-26-3
 1. Aničić, J., Vukotić, S., Todorić, J. (2016) Economic-geographical and regional context of entrepreneurship in Serbia, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU, Vol. 66, No. 1, Beograd,   125-142. ISSN 0350-7599
 2. Ivan Milojević, Svetlana Ignjatijević, Slobodan Stanojević (2016) Ekonomski aspekti srpske prerađivačke industrije u međunarodnoj trgovini, Ecologica, God. 23, no. 81, str. 73-81. ISSN 0354 - 3285. http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-ECOLOGICA-81-2016.pdf
 3. Slobodan Stanojević (2016) Topološka analiza procena revizijskog rizika od prevare, Revizor, God. 19, br. 76, 79-87. ISSN 1450-7005
 4. Radanov Pavle, (2016) Stepen informisanosti stanovnika Banata o zagađenju životne sredine, Tehnika 3/2016. „Kvalitet IMS standardizacija i metrologija“, Beograd, 494 -502. ISSN 0040-2176
 5. Vesna Getejanc, Ljiljana Stanojević (2016) Otvorena inovacija, inovaciona zajednica i inovacione aktivnosti organizacija, Megatrend revija, Vol 13 (3), 203-226. UDK 005.342:334.7, 005.334:004 , ISSN 1820-3159, http://naisbitt.edu.rs/wp-content/uploads/2017/01/Megatrend_Revija_Vol_13_3_2016_WEB.pdf
 6. Radivojević Nikola, Brzaković Miodrag, Despić Tomislav (2016) Prilagođavanje standardnog modela Monte Karlo simulacije karakteristikama tržišta u nastajanju, Poslovna ekonomija, Univerzitet Edukons, vol. 10, br. 2, 28-42. ISSN 1820/6859, https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/Poslovna-ekonomija-2017.pdf
 7. Snežana Lj. Krstić, Predrag V. Jovićević, Rosa M. Andžić (2016) Liberalni pravac političke ekonomije i njegov uticaj na ekonomsku misao u Srbiji u 19. veku, Vojno delo, br. 5/2016,   359-368 . ISSN 0042-8426
 8. Đurđica Vukajlović, Vladimir Vukajlović (2016) Analiza projekata zaštite životne sredine u IPA projektima prekogranične saradnje, Časopis Ekologica, vol. 23, iss. 83, str. 622-625.  ISSN 0354 – 3285 COBISS.SR – ID 80263175
  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-83.pdf
 9. Mihajlović D., Maksimović M., Urošević S. (2016) Ekološka dimenzija održivosti ruralnog turizma Stare planine, Ecologica, Beograd, 23(82), pp. 336-340, ISSN 0354-3285., UDK:379.845(23) (497.11). http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-BROJ-82-2016.pdf
 1. Vukajlović Đ, Brzaković M., Ćurčić N. (2016) Ocena kompetenci zaposlenih od strane različitih menadžment nivoa , Ekonomika, Društvo ekonomista Ekonomika Niš, vol. 62, br. 3,  47-56. ISSN 0350-137X, http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2016/Ekonomika-2016-3.pdf
 2. Urošević S., Karabašević D., Maksimovi ć M ., Stanujkić D. (2016) Impact of demographic factors on motivation and satisfaction of employees in the leather and footwear industry. Tekstilna industrija 53(3), str. 45-55; ISSN 0040-2389; UDK 677 + 687
 3. Tošić, I., Golić, Z., Radosavac, A. (2016) Effects of the application of biofertilizers on the microflora and yield of Lettuce (Lactuca sativa L.), "Acta Agriculturae Serbica", Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet Čacak, Srbija, Vol. XXI, No. 42, (2016), pp. 91-98, UDC: 635.52-184.7, COBISS.SR-ID: 228211724

 1. Maksimović M., Urošević S., Karabašević D. (2016) Strategija pozicioniranja ruralnog turizma Stare planine. HiT menadžment, 4(2), pp. 112-121. ISSN  2334-8267, https://drive.google.com/file/d/0B-n-8LzZX5hra0xhSGN0WUFvbDA/view
 2. Maksimovic, M., Urosevic, S., Karabasevic, D., Ilic, B. (2016) Role and importance of of spa and mountain tourism in Serbia. Quaestus - Multidisciplinary Research Journal, 8, str. 268-276. ISSN: 2285-424X ISSN-L: 2285-424X ISSN online 2343-8134.
 3. Đurđica Vukajlović, Nikola Ćurčić (2016) Ocena faktora konkurentnosti i inovativnosti u cilјu ostvarivanja tržišnog učešća, Ekonomija teorija i praksa, vol. 9, iss. 3, str. 35-54 ISSN 2217-5458.
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-54581603035V
 4. Knezevic, D., Rosandic, A., Kondic, D., Radosavac A., Rajkovic, D. (2016) Impact of quality of grain wheat on food value, 15th AAWS, Mali Losinj, Croatia, Vol 65-2016 suppl Novenytermeles, pp 99-102. ISSN 0546’8191
 5. Đervida R., Radosavac, A., Rodić V., (2016) Karakteristike savremenog poslovanja, Časopis za poslovne studije, Vo 15-16, UDK 658.5:339.727.22, DOI: 1.7251/POS1616363J, str. 363-373.
  http://univerzitetps.com/images/stories/Casopis_Poslovne_studije/Poslovne_studije_XV-XVI.pdf
 6. Peprović G., Karabasevic, D., Maksimovic, M. (2016) Promet turista i prihodi od turizma u Republici Srbiji. Ekonomski signali, 11(2), str. 61-75. ISSN 1452-4457, doi:10.5937/ekonsig1602061P, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1452-44571602061P
 7. Вукотић, С., Чеко, М., Гаћиновић, Д. (2016).The impact of organizational culture on business operations in the Republic of  Srpska and Serbia, Социолошки дискурс, No. 12, Year VI, str. 35-57, ISSN 2232-867X, UDC 005.73-057:657.2 (497.6RS), DOI 10.7251/SOCEN1712035V
M14 M22 M23 M24 M33 M51 M53
 1. Demirović, D., Radosavac, A. (2017) Uticaj ključnih resursa i atrakcija na konkurentnost Vojvodine (Srbija) kao destinacije ruralnog turizma, Modern management tools and economy of tourism sector in present era, Thematic Proceedings, Belgrade 2016, pp 370-388. ISBN 978-86-80194-04-2, http://www.udekomscenario.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595...
 1. Nikola Radivojević, Nikola Ćurčić, Djurdjica Vukajlović (2017) Hull-white`s value at risk model: Case study of Baltic equities market, Journal of Business Economics and Management, Vol. 18. Iss.5, pp. 1023-1041.  https://doi.org/10.3846/16111699.2017.1357049,
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/16111699.2017.1357049
 1. Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Stanujkic, D., Popovic, G., Brzakovic, M. (2017) An Approach to Personnel Selection in the IT Industry Based on the EDAS Method. Transformations in Business and Economics, Litvania. ( In press, Potvrda o prihvatanju rada) ISSN  1648 – 4460, http://www.transformations.knf.vu.lt/
 2. Igor Stojanović, Ivona Brajević, Predrag S. Stanimirović, Lev A. Kazakovtsev, Zoran Zdravev (2017) Application of Heuristic and Metaheuristic Algorithms in Solving Constrained Weber Problem with Feasible Region Bounded by Arcs, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2017, Article ID 8306732, 13 pages, 2017. doi:10.1155/2017/8306732
  https://www.hindawi.com/journals/mpe/2017/8306732/cta/, IF= 0.802 (2017)
 3. Urosevic, S., Karabasevic, D., Stanujkic, D., Maksimovic, M. (2017) An Approach to Personnel Selection in the Tourism Industry Based on the SWARA and the WASPAS Methods. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 51(1), p. 75-88. ISSN 1842–3264
  http://www.ecocyb.ase.ro/nr2017_1/05%20-%20Snezana%20Urosevic,%20Darjan%20Karabasevic(T).pdf
 4. Gašović Milan, Vukajlović Đurđica, Ćurčić Nikola (2017) The Concept of Fashion Marketing as an Instrument of Reducing Tensions between Designers and Marketing Experts in Fashion Companies, Revista Industria Textila, No 2/ 2018, ( In press. Potvrda o prihvatanju rada No. 2/2018http://www.revistaindustriatextila.ro/index.php/en/
 1. Gavrić G., Kirin S., Brzaković M. (2017) The involvement of employees as a flexibility factor of companies in the Republic of Serbia – empirical research, Industrija, Vol.45, No.2, 2017, 65-83 str. ISSN 0350-0373, eISSN 2334-8526, http://industry-jse.com/, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-03731702065G
 2. Maksimović M., Karabašević D., Brzaković M., Brzaković P. (2017) The  effects resulting from the application of the concept of the sustainable development of rural tourism on Stara planina, Ekonomika poljoprivrede, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd. ( In press, Potvrda o prihvatanju rada) ISSN: 0352-3462
 3. Mihailović B., Simonović Z., Brzaković M. (2017) Strategic planning of sustainable development of agriculture of Lajkovac municipality, Ekonomika poljoprivrede, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd. Vol: 64 , Broj 4. ( In press. Potvrda o prihvatanju rada)  ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63
  http://www.iep.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=91%3Aekonomika-poljoprivrede-2&catid=4%3Acasopisi&lang=sr
 4. Đurđica Vukajlović, Hugo van Veghel, Slobodan Đurović (2017) Economic justification for floriculture developmnet in Serbia“, Economics of Agriculture, Vol. 64. Iss. 2, pp. 687-701. ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63
  http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2017/EP%202%202017%20lq.pdf
 5. Petrović G., Maksimović M., Karabašević D. (2017) Strategic positioning of rural tourism on Stara planina. Economics of Agticulture, 64(2), pp. 601-617. UDC 338.48-44(23.0), ISSN 0352-3462  
  https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20173224023
 6. Gašović, M., Vukajlović, Đ., Ćurčić, (2017) Sport offer – Core part of the sport organization’s marketing program. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 15 (3), ( In press, Potvrda o prihvatanju rada) ISSN 1451-740X (Print) ISSN 2406-0496 (Online)
 7. Aničić, J., Vukotić, S., Maksimović, G. (2017) The possibilities and limitations of entrepreneurship development in agriculture in Serbia, Ekonomika poljoprivrede, Year  64, No. 1 (1-404), Beograd, str. 171-190. ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63, http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3462/2017/0352-34621701171A.pdf

 1. Dragičević Radičević T., Stojanović Trivanović M. and Stanojević Lj. (2017) Three lines of defence model and the role of internal audit activities as the response to the global economic crisis, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 200 (2017), 012061, 12 pages, http://doi:10.1088/1757-899X/200/1/012061  
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/200/1/012061/pdf
  http://iopscience.iop.org.proxy.kobson.nb.rs:2048/article/10.1088/1757-899X/200/1/012061/meta
  http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0
 2. Zakić, N., Vukotić, S., Aničić, J. (2017) Entrepreneurship and Self-Employment of Women and Youth as Choice: a Research of Actual Potential Entrepreneurs in Serbia, Insights and Potential Sources of New Entrepreneurial Growth 2017, pp.307-325. ISBN 978-88-95922-84-3
 3. Cvijanović, D., Vukotić, S., Urošević, S. (2017) Značaj promocije međunarodnog menadžmenta ljudskih resursa u uslovima globalizacije, Thirteenth International Scientific Conference The Teacher of the Future, 25-28. 5. 2017, Budva, Montenegro, Proceedings - International Journal, Vol. 17.1, 527-533., ISSN 2545-4439 (printed), ISSN 1857-923X (e-version).
 4. Zakić, N., Vukotić, S., Aničić, J. (2017) The relations between entrepreneurship and project management in a contemporary setting, 4th International Scientific Conference, Agribusiness MAK-2017,“EUROPEAN ROAD’’ IPARD 2015-2020, 27-28 January 2017, Kopaonik, Serbia, pp. 290-298. ISBN 978-86-80510-01-9
 5. Virijević Jovanović S., Mlađenović D. (2017) The chalenges of international marketing in terms of regional integrations, EMAN Conference, Ljubljana, Slovenia, 30 march 2017, pp. 647 – 654, ISBN 978-86-80194-06-6
 6. Stanojević, A. Veljović, M. Ranđelović, M. Papić (2017) The Effect of Web-based Classroom Response System on Students Learning Outcomes: Results from Programming Course, Conference of Information Technology and Development of Education - ITRO 2017, Zrenjanin, 22. jun, Proceedings of papers, p. 67-73.ISBN: 978-86-7672-302-7
 7. Tatjana Dragicevic Radicevic, Milica Nestorović, Ljiljana Stanojevic (2017) Economic Growth and development – 4 wheel with emphasis on investment in human capital and techonological innovation, 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation with University North and John Naisbitt University,  Faculty of Management University of Warsaw Belgrade, 18-19 May 2017, Book of Proceedings, p 149-158.  ISSN 1849-6903, UDK 330
 8. Radanov P, Madžgalj J. (2017) Evaluation of PM 10 concentrations in the atmosphere of urban areas considering heavy industrial air pollution, AGES, VII International Congress „Biomedicine and geosciences influence of environment on human health“, Hotel Crowne Plaza, Belgrade 24 – 26 may, 2017. ISBN 978-86-80140-04-9, COBISS.SR-ID 235339532
 9. Brzaković, M., Madžgalj, J ., van Veghel, H. Brzaković, P. (2017) Značaj informacija u kriznim situacijama u funkciji upravljanja održivim razvojem, Međunarodna konferencija „Ciljevi održivog razvoja u III milenijumu, Beograd 20-22. april 2017, str. 197-198. ISBN 978-86-89061-10-9, COBISS.SR-ID 231929356
 10. Tatjana Dragičević Radičević (2017) Renesansa ekonomske sociolopgije kroz sociologiju ekonomije, IX Međunarodna naučna konferencija “Socijalni akteri pred izazovima informatičkih tehnologija u traganju za novom vizijom socijalnog mira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijaln pitanja, VSSP, Centar za industrijske odnose Beograd”, jun 2017. ISBN 978-86-86707-66-6 COBISS.SR-ID 236423948 UDK 007:04 (082)  316:776(082)  007:316.422(082)
 11. Maksimović M., Đukić T., Brzaković P. (2017). Indikatori kvaliteta u obrazovanju. Evropska nedelja kvaliteta – JUSK ENK 2017. Beograd., str. 29-32. ISSN:2217-8155
 1. Pavle Radanov, Miodrag Brzaković , Jasmina Madžgalj, Aleksandar Brzaković (2017) Informacioni sistem u funkciji integralnog planiranja održivog razvoja gradova, Ecologica, br. 87, str. 538-542., ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175, http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-87-2017.pdf
 2. Mlađan Maksimović, Miodrag Brzaković, Nataša Ristić (2017) Paradigmatski aspekti obrazovanja za održivi razvoj, Ecologica, ( In press, Potvrda o prihvatanju rada) ISSN 0354 – 3285 , COBISS.SR – ID 80263175
 3. Đurđica Vukajlović, Olgica Milošević, Nikola Ćurčić (2017) Relacije konkurentnosti i održivosti razvoja, Ecologica, vol. 24, iss 86., str. 254-259. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175
 4. http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/SADRZAJ-BROJ-86.pdf
 5. Milan Stamatović, Đurđica Vukajlović, Zorica Olјa Kamatović (2017) Inovativna privreda u funkciji zaštite životne sredine, Ecologica, vol 24. iss. 87., str. 745-750. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175
 6. http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-87-2017.pdf
 7. Virijević Jovanović S., Dolјanica D., Mlađenović D. (2017) Zeleni marketing kao deo internacionalnih konkurentskih strategija, Ecologica br. 86 /2017, 292-296. ISSN 0354 – 3285 http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/SADRZAJ-BROJ-86.pdf
 8. Zdravković , Virijević Jovanović S., Dolјanica D. (2017) „Značaj zelenih brendova u autoindustriji za održivi razvoj“, Ecologica, br. 87 /2017, Beograd, str. 679-683, ISSN 0354 – 3285, http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-87-2017.pdf
 9. Dželetović, M, Radanov, P, Birmančević, B. (2017) Značaj metode planiranja lokalnog razvoja za unapređenje javnog menadžmenta, Vojno delo br. 5/2017, Beograd. ISSN 0042-8426. http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_2017-5/00-%20Sadrzaj%20VD%205-2017.pdf
 10. Vujić, D., Karabašević, D., Maksimović, M. (2017) Uloga emocionalne inteligencije na liderstvo u organizaciji u cilјu zaštite životne sredine. Ecologica, 24(85), pp.194-199 ISSN: 0354-3285, COBISS.SR – ID 80263175. http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/03/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-85-2017.pdf
 11. Karabašević, D., Petrović, G., Maksimović, M. (2017) The impact of the levels of education on the perception of corporate social responsibility. Poslovna ekonomija, 10(2), pp. 106-117. ISSN: 1820-6859, Online ISSN 1821-1798.
 12. Maksimović , M., Karabašević, D., Ilić, B. (2017) Važnost i značaj progrmaa održivog razvoja ruralnog turizma na Staroj planini. Megatrend revija, 14(1), pp. 27-46. ISSN: 0354-3285, COBISS.SR – ID 80263175.
 13. Brzaković, M., Madžgalј, J., van Veghel, H. Brzaković, P. (2017) Značaj informacija u kriznim situacijama u funkciji upravlјanja održivim razvojem, Ecologica ( In press , Potvrda o prihvatanju rada) ISSN 0354 – 3285
 14. Tatjana Dragicevic RadicevicLjiljana Stanojevic (2017) Reform  of Investment Policy in the Function of Sustainable Development with Special Emphasis on Investment in Information Technologies, Megatrend revija ( In press, Potvrda o prihvatanju rada) ISSN 1820-3159
 1. Virijević Jovanović S., Jošanov Vrgović I. (2017) Uloga zaposlenih i menadžmenta lјudskih resursa u procesu stvaranja vrednosti brenda, Škola biznisa br. 1/2017, Novi Sad, str. 41-50. ISSN 2406-1301
 2. Doljanica, S., Mićović, T., (2017) Risk management in banking system, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. 16 (26), 2017/2, pp. 2, may 2017. , ISSN 1583-0691
 3. Maksimovic, M., Karabasevic, D., Stanujkic, D. (2017) Sultural heritage as the basis for cultural tourism. Quaestus 9- Multidisciplinary Research Journal, pp. 197-304. ISSN: 2285-424X ISSN-L: 2285-424X ISSN online 2343-8134.
 4. Vukotić, S., Aničić, J., Vukotić, R. (2017) The importance of consulting in contemporary business management, Journal of Process Management – New Technologies International,Vol. 5, Issue 3, Vranje, str. 69-78. ISSN: 2334-7449(Online), ISSN: 2334-735X (Print).
M13 M14 M21 M22 M23 M24 M31 M33 M34 M42 M43 M51 M52 M53 M61 M63
 1. Demirović, D., Dragičević Radičević, T., & Nestorović, M. (forthcoming in February 2019). New Economy – The Brain Econom. Digital Value Migration in Media ICT and Cultral Industries: From Business and Economic Models/Strategies to Networked Ecosystems – Monograph (7th chapter), Routledge ISBN 9781138370128.
 2. Mlađenović, D., & Virijević Jovanović, S. (2018). Behavioural Characteristics Of Skiers As Tourists. As Tourists. Scholars' Press, Berlin, ISBN 10: 6202307110, EAN 9786202307116, p. 80.
 1. Brzaković, A. & Brzaković, T. (2018). Brand as a Factor of Business Success of the Tourist Organizations. 3. rd. International Scientific Conference Tourism in function of development to athe Republic of Serbia-Tourism in the Era of Digital Transformation, 31st May-2end June, Vrnjačka Banja, ISBN 978-86-89949-29-2; ISBN 978-86-89949-30-8, 640-656.
 2. Brzaković, Т., & Brzaković, А. (2018). Innovations as the foundation of the higher education development. MEFkon 2018, Innovation as an initiator of the development –innovations – basis for development International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, December 6th, Belgrade, 25-43. ISBN 978-86-84531-35-5.
 3. Vojnović, B., & Vukotić, S. (2018). Integrated Management System Innovation as Company Development Driver. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2018, Innovation as an Initiator of the Development, Thematic Proceedings, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, 06. decembar, 249-268. ISBN 978-86-84531-35-5.
 4. Mihailović, B., & Popović, V. (2018). Strategic planning as support to developing agriculture of the city of Novi Sad. Thematic proceedings: „Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region- support programs for the improvement of agricultural and rural development“, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia, 121-138. ISBN 978-86-6269-061-6.
 5. Mihailović, B., & Popović, V. (2018). Management of service marketing: a perspective of modern tourism sector. In 3rd international thematic monograph: thematic proceedings Modern management tools and economy of tourism sector in present era, Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, ISBN 978-86-80194-14-1.
 6. Virijević Jovanović, S., & Pijevac, V. (2018). Tourism In Function Of Sustainable Development Of The River Gradac In Serbia. The Third International Scientific Conference, Tourism In Function Of Development Of The Republic Of Serbia, Thematic Proceedings, University Of Kragujevac Faculty Of Hotel Management And Tourism In Vrnjačka Banja, Vrnjačka Banja, 31 May - 2 June, 2018, 416-433, ISBN 978-86-89949-31-5, ISBN 978-86-89949-29-2.
 7. Virijević Jovanović, S., & Doljanica, S. (2018). Digital marketing–The potential for agricultural development in Serbia. 5th International Scientific Conference Agrobusiness MAK-2018, "EUROPEAN ROAD TO SUCCESS" IPARD 2015-2020, KOPAONIK, Serbia, 431-444. ISBN 978-86-80510-03-3.
 8. Virijević Jovanović, S., & Pijevac V. (2018). The role of digital marketing in serbian hotel industry. Business and Applied Economics, Nov 22. 2018, Institute of Economic Sciences, Belgrade, ISBN 978-86-89465-42-6.
 9. Brajević, I. & Brzaković, M. (2018). Modified artificial bee colony algorithm applied to integer programming problems. International Scientific Conference „Innovation as an Initiator of the Development” - International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, University Business Academy in Novi Sad, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade, 2018, 172-192. ISBN: 978-86-84531-35-5.
 10. Ivanović, V., & Brzaković, M. (2018). Goals of sustainable development. MEFkon 2018, Innovation as an initiator of the development –innovations – basis for development International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, December 6th, Belgrade, 499-518. ISBN: 978-86-84531-35-5.
 11. Karabašević, D., & Maksimović, M. (2018). The importance of the organizational learning’s dimensions on the ability of innovation in the organization. MEFkon 2018, Innovation as an initiator of the development –innovations – basis for development International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, December 6th, Belgrade, 212-230. ISBN 978-86-84531-35-5
 12. Kamenković, S., & Simeunović, I. (2018). Determinants of FDI : Comparative Analysis of Serbia and Bulgaria. Western Balkans Economies in EU Integration: past, present and future, 133-149. UDK: 330.322(497.2)(497.11), COBISS.SR-ID 512553314.
 13. Janovac, T., & Brzaković, P. (2018). Research on the need to use new approaches and digital technologies in education. MEFkon 2018 INNOVATION AS AN INITIATOR OF THE DEVELOPMENT “INNOVATIONS – BASIS FOR DEVELOPMENT” - International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, 63-81. University Business Academy in Novi Sad Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, ISBN: 978-86-84531-36-2.
 14. Ivanovic, V. & Brzakovic, P. (2018). Ecological tendencies and trends in tourism. MEFkon 2018 INNOVATION AS AN INITIATOR OF THE DEVELOPMENT “INNOVATIONS – BASIS FOR DEVELOPMENT” - International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, 519-537, University Business Academy in Novi Sad Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, ISBN: 978-86-84531-36-2
 15. Stanojević, Lj., & Rakić, B. (2018). Mobile Technology in Higher Education – A Students Perspective. Seventh International Scientific Conference EMPLOYMENT, EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP (EEE2018), Thematic conference proceedings of international significance: Successful implementation of information tecnology:IT Marketing, Education and Business working together for Business Success, Vol. II. p.8-27 (19 strana), ISBN 978-1-9993029-0-0 (373 strane za Vol. II) (Belgrade, Serbia, 18–20 October 2018.
 16. Simonović, Z., Ćurčić, N. (2018). Some Aspects of Smart Technology Application in Agriculture of the Republic of Serbia. International scientific meeting: „Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – support programs for the improvement of agricultural and rural development“ - Thematic proceedings, Belgrade 2018, 609-623, Institute of Agricultural Economics, Belgrade. ISBN 978-86-6269-061-6.
 17. Ćurčić, N., Simonović, Z., (2018). Some Items on Marketing Agricultural Products in The Republic of Serbia. International Scientific meeting: „Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – support programs for the improvement of agricultural and rural development“ - Thematic proceedings, December 2018, Institute of Agricultural Economics, Belgrade ISBN 978-86-6269-066-1.
 18. Jovanović, V., & Radanov, P. (2018). The influence of the Car Industry Innovations to the Reduction of Air Pollution. Innovation as an initiator of the development “Innovations – Basis for Development”, Thematic proceedings, University Business Academy in Novi Sad, Faculty of Applied Management, Economy and Finance Belgrade, 480 – 498, ISBN: 978-86-84531-36-2.
 19. Šunjka, Z., Tripunović, M. & Stepanov, S. (2018). Seoski turizam u Srbiji (objekti) – razvoj domenske ontologije. 5th International Scientific Conference Agrobusiness MAK-2018 „EUROPEAN ROAD TO SUCCESS”, Kopaonik, 25-26 januar, Zbornik radova, 83-93. ISBN 978-86-80510-03-3 str.83-93.
 20. Tucović, M., Simonović, J., & Stepanov, S. (2018). Srbija kao turistička destinacija u evropskim i regionalnim okvirima. 5th International Scientific Conference Agrobusiness MAK-2018 „EUROPEAN ROAD TO SUCCESS”, Kopaonik, 25-26 januar, Zbornik radova, 457-473. ISBN 978-86-80510-03-3.
 21. Lozanović Šajić, J., & Đurović-Petrović, M. (2018). Innovation in education using new tehcnologies and distance learning platforms. MEFkon 2018, INNOVATION AS AN INITIATOR OF THE DEVELOPMENT “INNOVATIONS – BASIS FOR DEVELOP­MENT”, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, December 6th Belgrade, 100-117, ISBN: 978-86-84531-36-2.
 22. Đurović Petrović, M., & Lozanović Šajić, J. (2018). Innovation as the pillar of the global competitiveness index of the economy of Serbia. MEFkon 2018, INNOVATION AS AN INITIATOR OF THE DEVELOPMENT “INNOVATIONS – BASIS FOR DEVELOPMENT”, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, December 6th Belgrade, 308-330, ISBN: 978-86-84531-36-2.
 1. Brajević, I. & Ignjatović, J. (2018). An upgraded firefly algorithm with feasibility-based rules for constrained engineering optimization problems. Journal of Intelligent Manufacturing, 1-30. ISSN: 0956-5515. DOI: https://link.springer.com/article/10.1007/s10845-018-1419-6
 2. Stanimirović, P., Ivanov, B., Djordjević, S., Brajević, I. (2018). New Hybrid Conjugate Gradient and Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno Conjugate Gradient Methods. Journal of Optimization Theory and Applications, 178(3), 860–884. ISSN: 0022-3239, https://link.springer.com/article/10.1007/s10957-018-1324-3
 3. Brajević, I., & Stanimirović, P. (2018). An improved chaotic firefly algorithm for global numerical optimization. International Journal of Computational Intelligence Systems, 12(1), 131 – 148. ISSN: 1875-6883, https://www.atlantis-press.com/journals/ijcis/25905187
 4. Šijaković, I., & Vukotić, S. (2018). The Impact of Facebook on Serbian Society. Journal of Balkan and Near Eastern Studies. ISSN 19448961, 19448953, prihvaćen za objavljivanje 22. septembar 2018. (in press).
 1. Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Stanujkic, D., Popovic, G., & Brzakovic, M. (2018). An Approach to Personnel Selection in the IT Industry Based on the EDAS Method. Transformations in Business and Economics, 17(2), 42-59. ISSN 1648 – 4460.
 2. Petrovic, S., Milosavljevic, P. & Lozanovic Sajic, J. (2018). Rapid Evaluation of Maintenance Process Using Statistical Process Control and Simulation. International Journal of Simulation Modelling, 17(1), 119-122. ISSN: 1726-4529.
 1. Brzaković, A., Brzaković, T., & Brzaković, P. (2018). The Determinants of Brand Positioning in Higher Education – What Does Dominantly Influence Students’ Satisfaction? Croatian Journal of Education, in press. ISSN: 1848-5189.
 2. Karabasevic, D., Stanujkic, D., Brzakovic, M., Maksimovic, M., & Brzakovic, P. (2018). The Evaluation of Websites in the Textile Industry by Applying ISO/IEC 9126-4 Standard and the EDAS method. Industria Textila, 69(6), 489-494. ISSN: 1222-5347.
 3. Predic, B., Madic, M., Roganovic, M., Karabasevic, D., & Stanujkic, D. (2018). Implementation of computationally efficient taguchi robust design procedure for development of ANN fuel consumption prediction models. Transport, 33(3), 751-764. Print ISSN: 1648-4142.
 4. Gašović, M., Vukajlović, Đ., Ćurčić, N. (2018). The Concept of Fashion Marketing as an Instrument of Reducing Tensions between Designers and Marketing Experts in Fashion Companies. Industria Textila , 69(2), 158-165. ISSN:1222-5347.
 1. Thakur, P., Sethi, M., Shahi, S., Singh, S. B., Emmanuel, F. S & Lozanović Šajić, J. (2018). Modeling of creep behaviour of a rotating disc in the presence of load and variable thickness by using seth transition theory. Structural Integrity and Life, 18(2), 135-142.
 2. Gašović, M., Vukajlović, Đ., & Ćurčić, N. (2018). Sport offer – Core part of the sport organization’s marketing program. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 16(1), 167-179 ISSN 1451-740x.
 3. Karabasevic, D., Stanujkic, D., Djordjevic, B., & Stanujkic, A. (2018). The weighted sum preferred levels of performances approach to solving problems in human resources management. Serbian Journal of Management, 13(1), 145–156.
 4. Rakic, M., Rakic, B., & Stanojević, Lj. (2018). Consumer Ethnocentrism – Marketing Challenge for Companies: The Case of Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies (continues: Management: Journal for Theory and Practice Management), 2018/23(3), 81-92.
 5. Dragičević Radičević, T., & Nestorović, M. (2018). Nova dimenzija političke ekonomije kroz prizmu razvoja društvene teorije. Srpska politička misao, 4/2018, 323-340. ISSN: 0354-598.
 6. Urosevic, S., Stanujkic, D., Karabasevic, D., & Brzakovic, P. (2018). Using single valued neutrosophic set to select tourism development strategies in eastern Serbia. Economics of Agriculture, 65(2), 555-568. ISSN: 0352-3462.
 7. Maksimovic, M., Janovac, T., Karabasevic, D., & Brzakovic, M. (2018). Solution of general and prevention of ecological problems of stara planina mountain as potential obstacles to the deveopment of rural tourism. Economics of Agriculture, 65(2), 531-544. ISSN: 0352-3462.
 8. Rakic, M., Rakic, B., & Stanojević, Lj. (2018). Encouraging consumer ethnocentrism in the function of domestic foodstuffs consumption. Economics of Agriculture (prihvaćen za objavljivanje u broj 4/2018).
 9. Симоновић, З. (2018). Црквена и манастирска пољопривредна имања за време владавине царева Македонске династије. Црквене студије, 15(1), 493–508, ISSN 1820-2446.
 10. Mihailović, B., Simonović, Z., & Brzaković, T. (2018). Strategic Planning of Sustainable Development of Lajkovac Municipality, Ekonomika poljoprivrede 65(2), 475-491. ISSN 0352-3462, DOI: https://doi.org/10.5937/ekoPolj1802475M.
 11. Popović, V., Mihailović, B., Simonović, Z. (2018). Modern Food Retail and Unfair Trading Practices. Ekonomika poljoprivrede 65(4), 1499-1511. ISSN 0352-3462, DOI: 10.5937/ekoPolj1804499P.
 12. Aničić, D., Obradović, M., & Vukotić, S. (2018). Impact of Economic Policy on the Management of Competitiveness of the Agriculture Sector in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, 65(1), 187-200.
 13. Milovanović, M., Radosavac, A., & Knežević, D. (2018). State of agro-food foreign trade in Bosnia and Herzegovina. Economics of Agriculture 65(3). 1059-1070. ISSN 0352-3462.
 1. Stanujkic, D., Karabasevic, D., & Maksimovic, M. (2018). The application of information and communication technologies in the textile industry. International scientific conference Contemporary trends in the textile industry, 18th may, Belgrade, Union of engineers and textile technicians of Serbia, Book of proceedings, 55-62. ISBN: 978-86-900426-0-9.
 2. Stojadinović, T., & Radovanović, Lj. (2018). Digitalna transformacija poslovnih procesa Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. 14. Međunarodna konferencija Smart@Government, 27-28.11.2018, Beograd, Hotel Hyatt Regency, CD izdanje i pozivno pismo organizatora.
 3. Stepanov, S. & Stepanov, N., & Jovičić, M. (2018). Vrnjačka Banja- tourist reality or illusion, 17-37. ISBN 978-86-80510-04-0.
 1. Stepanov, S., Jovičić, M., & Jovičić, M. (2018). Strategic positioning sustainable development of rural tourism in Serbia. 4th International Rural Tourism Congress - new era – the era of rural tourism, Congress Proceedings, 240-252. ISBN 978-953-7842-42-0.
 2. Minić, S., Novaković, S., & Maksimović, M. (2018). Zаdovoljstvo poslom i organizaciona posvećenost u funkciji razvoja savremenih organizacija. MEFkon-Međunarodna naučno stručma konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja. Beograd.,184-189., ISBN 978-86-84531-37-9
 3. Knezevic, D., Micanovic, D., Zecevic, V., Brankovic, G., Kondic, D., Radosavac, A., Matkovic Stojsin, M., Srdic, S., & Urosevic, D. (2018). Variability of length of spike and number of spikelets per spike in wheat (Triticum aestivum L.). IX International Scientific Agriculture Symposium“AGROSYM 2018” 673-677, Jahorina, October 04 - 07, ISBN 978-99976-718-8-2, COBISS.RS-ID7815448.
 4. Demirović, D., Njegovan, N., Radosavac, A., & Tomaš Simin, M. (2018). Impact of key resources and attractions on competitiveness of rural destinations in Serbia and Hungary. IX International Scientific Agriculture Symposium“AGROSYM 2018”, 1956-1961, Jahorina, October 04 - 07, ISBN 978-99976-718-8-2, COBISS.RS-ID7815448.
 5. Мирчетић, В., Радосавац, А., & Новаковић, С. (2018). Брендирање Авале у циљу развоја туристичког потенцијала Београда и региона. II Међународна научно-стручна конференција Регионални развој и прекогранична сарадња“, Пирот, 15.12.2018.
 6. Радосавац, А., Мирчетић, В., & Новаковић, С. (2018). Конкурентност као фактор раста и развоја. Међународна научно-стручна конференција Иновације као покретач развоја, 256-264. Факултет за примењени менаџмент, економију у финансије, Београд, ISBN: 978-86-84531-37-9.
 7. Maksimović, M., & Urošević, S. (2018). Uloga wellnessa u razvoju savremenog zdravstvenog turizma. Sedmi međunarodni kongres HOTELPLAN 2018, Beograd. 425-432.
 8. Rajčević, D., & Brajević, I. (2018). Stubovi objektno-orijentisane paradigme u savremenom svetu razvoja softvera. International Scientific Conference „Innovation as an Initiator of the Development“, 39-45, University Business Academy in Novi Sad Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade. ISBN: 978-86-84531-37-9.
 9. Brajević, I., Jauković Jocić, K., & Jocić, G. (2018). Primena multimedijalnih sadržaja u funkciji informaciono-komunikacionih tehnologija. International Scientific Conference „Innovation as an Initiator of the Development“, 61-67, University Business Academy in Novi Sad Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade. ISBN: 978-86-84531-37-9.
 10. Šijan, А., Brajević, I., & Rajčević, D. (2018). Problematika pojma sistem. International Scientific Conference „Innovation as an Initiator of the Development“, 46-51, University Business Academy in Novi Sad Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade. ISBN: 978-86-84531-37-9.
 11. Smarandache, F., Stanujkic, D., & Karabasevic, D. (2018). An approach for assessing the reliability of data contained in a single valued neutrosophic number. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2018 - Innovation as an initiator of the development “Innovative Activities – Progress and Future”. 6th December, Belgrade, Serbia, Book of Proceedings, 80-86. ISBN 978-86-84531-37-9
 12. Momčilović, O., Doljanica, D., & Nikolić G. (2018). Hibrid ipa f-dematel model for analyses of commitment, organizational learning and job satisfaction. 3rd international Conference on Qualyty of life november 2018, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, str. 201-208.
 13. Дољаница, Д., Момчиловић, О., & Обућински, Д. (2018). Менаџмент квалитетом и одрживи успех привредних субјеката Републике Србија. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, стр. 190-196.
 14. Jauković Jocić, K., Karabašević, D., & Jocić, G. (2018). Razvoj informacionih sistema kao podrška alatima analize poslovanja. Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon 2018, Inovacije kao pokretač razvoja – „Inovativna delatnost – napredak i budućnost“. 6. decembar, Beograd, 72-78. ISBN 978-86-84531-37-9
 15. Virijević Jovanović S., Pijevac V., & Filipović V. (2018). Sustainable Marketing Strategy - The Way To Gain Profits On International Market. ERAZ - International Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Economic Development, Sofia, Bulgaria, June 7 2018, ISBN 978-86-80194-12-7, COBISS.SR-ID 269456652 , p:542 – 551.
 16. Mitrović, Đ., Stojadinović, T., Ivanović, S., Jocić, G., & Brzaković, M. (2018). Planiranje i implementacija eUprave kroz razvoj m-usluge u segmentu obrazovanja, ITOP 18, 3. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 24-25.apr.2018, 65-73. ISBN 978-86-7776-224-7.
 17. Vulović, B., Stojadinović, T., Ivanović, S., Jocić, G., & Brzaković, M. (2018). Planiranje i implementacija e-biznisa u ugostiteljstvu. ITOP 18, 3. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 24-25.apr.2018. ISBN 978-86-7776-224-7.
 18. Brzaković, P., Brzaković, A., & Janošik, M., Radlovački, K. (2018). Motivation as a key factor of successful leadership. 11th International Student Conference “Teams and Leaders: The Way to Success”, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 19-20 April, Moscow, Russia pp. 8-16
 19. Vukonjaski, I., Janovac T., & Pajić, D. (2018). Upravljanje planiranjem lokalnog razvoja. Četvrta međunarodno stručna konferencija. Inovacije kao pokretač razvoja, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, ISBN 978-86-84531-36- 2.
 20. Vukonjaski, I., & Janovac, T. (2018). Planovi razvoja i njihova komparacija. Inovacije kao pokretač razvoja. Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, ISBN 978-86-84531-36- 2.
 21. Maksimović, M., Petrović, G., & Karabašević, D. (2018). Indikatori održivog razvoja. Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon 2018, Inovacije kao pokretač razvoja – „Inovativna delatnost – napredak i budućnost“. 6. decembar, Beograd, zbornik radova, 330-339. ISBN 978-86-84531-37-9
 22. Popović, G., Stanujkić, D., & Karabašević, D. (2018). Application of SWOT-SWARA approach in the identification of key factors for Tara mountain tourism development. 7th international congress Hotelplan 2018, book of proceedings, 02 – 03. Novembar 2018, 541-553.
 23. Maksimović, M., Sava, C., & Karabašević, D. (2018). Resources and problems of development of rural tourism of Stara planina mountain. Međunarodna naučna konferencija „Regionalni razvoj i prekogranična saradnja“, zbornik radova, Pirot jul 2018, 141-150. ISBN: 978-86-900497-0-7
 24. Maksimović Moićević, S., Maričić, S., & Brzaković, M. (2018). Metropoliten mreža kao infrastruktura za implementaciju inovativnih informatičkih rešenja. Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon 2018, Inovacije kao pokretač razvoja – „Inovativna delatnost – napredak i budućnost“. 6. decembar, Beograd, zbornik radova, 26-32. ISBN 978-86-84531-37-9
 25. Maričić, S., Maksimović Moićević, S., & Brzaković, M. (2018). Uporedni pregled aktuelnih superračunara u 2018. godini. Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon 2018, Inovacije kao pokretač razvoja – „Inovativna delatnost – napredak i budućnost“. 6. decembar, Beograd, zbornik radova, 52-60. ISBN 978-86-84531-37-9
 26. Maksimović Moićević, S., Maričić, S., & Brzaković, M. (2018). Videokonferencijski sistemi u funkciji preduzetničke ekonomije. Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo ITOP Čačak, 24. i 25. mart 2018, 83-89. ISBN 978-86-7776-224-7
 27. Maričić, S., Maksimović Moićević, S., & Brzaković, M. (2018). Primena web sajtova u cilju edukacije studenata. Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo ITOP Čačak, 24. i 25. mart 2018, 381-388. ISBN 978-86-7776-224-7 .
 28. Ђуровић, Ђ., & Раданов, П. (2018). Утицај интернационалног бизниса на националну економију. Иновације као покретач развоја, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, pp. 212 - 217, isbn: 978-86-84531-37-9, 2018.
 29. Ђуровић, Ђ., & Раданов, П. (2018). Методолошка компарација студентских стручних и научних радова. Иновације као покретач развоја, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, pp. 304 - 309, isbn: 978-86-84531-37-9.
 30. Dragičević Radičević, T., Ljiljana Stanojević, Lj., & Nestorović M. (2018). UTICAJ SAVREMENIH TEHNOLOGIJA NA NASTAJANJE NOVIH OBLIKA EKONOMIJE. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2018, INNOVATION AS AN INITIATOR OF THE DEVELOPMENT, Beograd, 6.12.2018. p.250-255, ISBN 978-86-84531-37-9.
 31. Dragičević Radičević, T., Nestorović, M. (2018). Machine Economy. Economic and Social Development (Book of Proceedings), 30th International Scientific Conference on Economic and Social Development Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland University North, Koprivnica, Croatia Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco , ISSN 1849-7535 Belgrade.
 32. Јаношик М., Ђукић Т., & Степанов С. (2018). Утицај менаџера на пословање савремених организација. Међународна научно-стручна конференција: Иновације као покретач развоја, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, 08. децембар, Зборник радова – електронско издање, ISBN 978-86-84531-37-9, стр. 135-143.
 33. Милошевић, O., Марковић, С., & Ковачевић, M. (2018). Правне последице неважности уговора са посебним оствртом на ништаве уговоре. Међународна научно-стручна конференција „Иновације као покретач развоја – МЕФкон 2018“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 06. децембар 2018, зборник радова, стр. 346-351.
 34. Новаковић, С., Лазаревић, Д., Јаношик, М. (2018). Улога структурних дијаграма у управљању пројектима. Зборник са међународног скупа, Међународна научно-стручна конференција Иновацијe кao покретач развоја. ISBN 978-86-84531-37-9, COBISS.SR-ID 271045132, 153-160.
 35. Милошевић, O., Ковачевић, M., & Марковић, С. (2018) Заједничко улагање (Јoint Venture) као фактор унапређења ефикасности пословања, Conference „Innovation, ICT and Education for the Next Generation- INOVAEDUCATION 2018“, 12. септембар 2018. године, Нови Сад, зборник радова, стр. 304-313. ISBN 978-86-87619-89-0, COBISS.SR-ID 325275655 http://www.fimek.edu.rs/images/inovaeducation-2017/Inovaeducation-2018.pdf
 36. Милошевић, O., & Ковачевић, M. (2018). Утицај реформи високог образовања на положај наставног особља, XXIV Међународни скуп Трендови развоја: „Дигитализација високог образовања – ТРЕНД“, 21.-23. фебруар 2018. године, Копаоник, Т1.4-4, стр. 1-4. ISBN 978‐86‐7892‐998‐4, COBISS.SR‐ID 321783047 http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/trend_2018/radovi/T1-4/T1.4-4.pdf
 37. Petković V., Janošik M., & Matić P. (2018). Poreski sistem pred izazovima evropske sistemske integracije. 5th International Scientific Conference Agrobusiness MAK-2018 „EUROPEAN ROAD TO SUCCESS, Kopaonik, 25-26 januar, Zbornik radova, ISBN 978-86-80510-03-3, COBISS.SR-ID 255781388, str 419-430
 38. Brzaković M., Tomić G., Radlovački K., & Janošik M. (2018). The influence of leaders on team efficiency in business systems“ 11th International Student Conference “Teams and Leaders: The Way to Success”, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 19-20 April, Moscow, Russia pp. 1-8
 39. Jeremić, M., Janošik, M., & Matić, P. (2018). The role of public relations in the marketing tourism destination. 7th Međunarodna naučna konferencija o turizmu BIST 2018, Vrnjačka Banja, 29 jun- 01 jul., Zbornik radova, str 213-228.
 40. Сретић, М., Николић, Н., & Ђорђевић, С. (2018). Значај повратне информације у фазама менаџмента. Међународна научно-стручна конференција Иновацијe кao покретач развоја. ISBN 978-86-84531-37-9, COBISS.SR-ID 271045132, 161-167.
 41. Сретић, М., Томић Г., & Малешевић А. (2018). Дигитални облици комуникације у едукацији запослених као функционална примена економије дељења. Међународна научно-стручна конференција Иновацијe кao покретач развоја. ISBN 978-86-84531-37-9, COBISS.SR-ID 271045132, 399-405.
 42. Дољаница, С., Давидовац, З., & Обућански, Д. (2018). Критеријуми запошљавања и селекције кандидата у хотелијерству Србије. Међународна научно-стручна конференција „Иновације као покретач развоја“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 6. децембар 2018,, стр. 175-183., ISBN 978-86-84531-36-2
 43. Дољаница, С., & Мићовић, Т. (2018). Анализа финансирања пројеката у области рударства у Србији. 3. Међународни симпозијум са међународним учешћем, Инвестиције и новетехнологије у енергетици и рудатсрву, 17-19 септембар 2018., Врњачка бања, стр. 121-126, ISBN 978-86-80464-13-8.
 44. Бајчетић, Ј, Трикош, М, Тот, И. (2018). Аn example of a data processing procedure for detection and visualization of a sudden d-layer ionosphere disturbance. Међународнa конференцијa 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Бугарскa, јула 2018., 27-34. https://doi.org/10.5593/sgem2018/2.2, ISSN: 1314-2704, ISBN: 978-619-7408-40-9.
 45. Milunović, M., Jovićević P., & Zekić, M. (2018). Interna kontrola kao instrument za sprečavanje krađa i prevara u hotelskom poslovanju, Zbornik sa VI međunarodne naučne konferencije “Ekonomski održivi razvoj”, Aranđelovac, maj 2018., str. 39-52, ISBN 978-86-88535-10-6, COBISS.SR-ID 323322375
 46. Jovićević Simin, M., Živkucin, S., & Jovićević, P. (2018). Kriterijumi za zaštitu robne marke kao faktor uspeha na tržištu. Međunarodna naučno-stručna konferencija „Inovacije kao pokretač razvoja“, Универзитет Привредна академија Нови сад, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 06.12.2018. godine.
 47. Novaković S., Jovićević P. & Simin M. (2018). Interna revizija u funkciji poslovnog upravljanja, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Inovacije kao pokretač razvoja“. Универзитет Привредна академија Нови Сад, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 06.12.2018. године.
 48. Цвијановић, Д., Мирчетић, В., & Вукотић, С. (2018). Ситуационо лидерство: примена одговарајућег стила у зависности од развојног нивоа следбеника. Зборник радова 8. међународног симпозијума о управљању природним ресурсима ISNRM 2018, Зајечар, Мегатренд Универзитет Београд, мај, 2018. ISBN 978-86-7747-591-8. стр. 59-65.
 49. Mirčetić, V. (2018). Authentic Leadership: Conceptualizing and Development. Zbornik radova XVI međunarodnog simpozijuma SymOrg 2018, , Zlatibor, Srbija. 394-399. ISBN: 978-86-7680-361-3.
 50. Лешевић, И. (2018). Реторичка вештина у пословној комуникацији. Међународна научно-стручнa конференцијa „Иновације као покретач развоја“. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 6. децембар 2018, стр. 325-329.
 51. Stanojević S., Krstić S., & Čurčić M. (2018). UTICAJ EKONOMSKIH POLITIKA NA GLOBALNE EKONOMSKE KRIZE XX I XXI VEKA. VI Međunarodna naučna konferencija, Aranđelovac, Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, 10.-13.05.2018. godine, ISBN 978-86-88535-10-6.
 52. Stanojević S., Adžić R., & Đurković V. (2018). PRIMENA MATEMATIČKE ANALIZE U REVIZIJI. VIII Međunarodni naučni kongres „REVIZIJA, Palić, Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, 2018. godine, ISBN 978-86-88535-12-0,
 53. Стојадиновић T., & Радовановић Љ. (2018). Банка отворених података у функцији развоја е-здравства. Међународни симпозијум ИНФОТЕХ ЈАХОРИНА, Република Српска, БиХ, 21-23.03.2018
 54. Стојадиновић, T., & Антовић, И. (2018). DIGITAL TRANSFORMATION IN PHARMA INDUSTRY. Међународна конференција,Сyморг 2018, ФОН, ЗЛАТИБОР, Јун 2018.
 55. Шегрт, T., & Лешевић, И. (2018). Комуникација – корак ка бољем васпитању и образовању. Mеђународнa научно-струa конференцијa „Иновације као покретач развоја“. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд,. 367-371.
 56. Petrovic, S., Milosavljevic, P., & Lozanovic Sajic, J. (2018). OPTIMIZATION VIA SIUMULATION: A MAINTENANCE PROBLEM STUDY. 7th International Symposium of Industrial Engineering from 27-28 September 2018 – SIE 2018
 57. Lozanovic Sajic, J., &Djurovic-Petrovic, M., & Petrovic, S. (2018). AUTOMATIC DETECTION OF CARBON MONOXIDE (CO) IN THE GARAGES OF RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS. “International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies” CNN TECH 2018, 04-06 July 2018, Hotel Mona, Zlatibor, Serbia, ISBN: 978-86-7083-979-3, pp. 5
 1. Mihailović, B. (2018). International marketing of agro-products and economic sustainability of rural areas. Međunarodni naučni skup „Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona“ - održivost i multifunkcionalnost, 13-14. decembar 2018, Instititut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Privredna komora Srbije, Terazije 23, Beograd, Knjiga aptrakata.
 2. Mirčetić, V., Brzaković, P., Vukotić, S. (2018). „Leadership Effectiveness in Modern Age“ Četvrta međunarodna naučna konferencija – ERAZ 2018: Održivi ekonomski razvoj zasnovan na znanju, University of National and World Economy (with co-organizers), 7. juna 2018. godine, Sofija, Bugarska. p. 885. ISBN: 978-86-80194-12-7. DOI: 10.31410/eraz.2018.
 3. Stanojević Lj., & Dragičević Radičević T. (2018). Artificial Intelligence and Blockchain Technologies In Risk Management, 10th International Conference: Freedom and Security in real and Cyber Space, Higher Educational Institution for Applied Studies Belgrade, Book of Abstracts, p.65 Belgrade 2018.
 4. Dragičević Radičević T. (2018). Social Aspects of Globalization - Risk Management“,. , Nestorović M.,10th Internatioanl Scientific Conference „Freedom and Security in real and Cyber Space, Proceeding of Abstracts ISBN 978-86-86707-68-0Belgrade june 2018 HEIASE Belgrade
 1. Mihailović, B., & Brzaković, T. (2018). Knowledge and innovation transfer in agribusiness. Monograph, Institute of agricultural economics, Belgrade, Serbia, str. 358, ISBN 978-86-6269-063-0.
 2. Цвијановић, Д., Аничић, Ј., & Вукотић, С. (2018).  Предузетништво младих и жена у Србији – туризам као изазов, монографија, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Врњачка Бања.
 3. Ћурчић, Н. (2018). Пословни успех савремене организације-монографија. Институт за економику пољопривреде у Београду, str:249 ИСБН :978-86-6269-065-4.
 4. Urošević, S., Stanujkić, D., & Karabašević, D. (2018). Trendovi u menadžmentu ljudskih resursa – Savremeni pristup izboru kadrova. Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, p 278, ISBN 978-86-6305-083-9, COBISS.SR-ID 265960972.
 5. Stepanov, S. (2018). Model kvaliteta usluga poslovnih sistema u ugostiteljstvu. Ekonomika Niš, Medinvest KT. ISBN 978-86-902975-8-0.
 6. Jaganjac J., Pulić A., Virijević Jovanović S, Handţić M, & Radovanović, L. (2018). Strateško upravljanje intelektualnim kapitalom i znanjem. ISBN 978-9958-641-19-0, COBISS.BH-ID 26615046, Sveučilište,,Vitez, Bosna i Hercegovina.
 1. Stanojević, S., Milojević, I., Vukasović, D., & Vladisavljević, V. (2018). Teorija državne revizije. Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, Kragujevac, ISBN 978-86-88535-13-7.
 1. Vujić, D., Novaković, S., Maksimović, M., & Karabašević, D. (2018). Examination of leadership styles in organizations in serbia which in its operations apply the concept of preserving the natural resources. Mining and Metallurgy Engineering Bor, 3-4, 41-48. DOI:10.5937/mmeb1804041, PRINT ISSN: 2334-8836, ONLINE ISSN: 2406-1395.
 2. Radivojević, S., Maksimović, M., Karabašević, D. & Novaković, S. (2018). Selection of production lines in metallurgical industry by using compromise programming method. Mining and metallurgy engineering Bor,  3-4, 33-40. DOI: 10.5937/mmeb1804033. Print ISSN: 2334-8836, Online ISSN: 2406-1395
 3. Janovac, T., Karabasevic, D., Maksimovic, M., & Radanov, P. (2018). Selection of the motivation strategy for employees in the mining industry using the GRA method. Mining and metallurgy engineering Bor, 1-2, 157-164. Print ISSN: 2334-8836, Online ISSN: 2406-1395, doi: 10.5937/mmeb1802157J
 4. Симеуновић, И., Балабан, М., & Бодрожа, Д. (2018). Pricing automobile insurance using mixed Poisson distributions. Индустрија, Економски институт, Београд, 61-78, ISBN/ISSN 0350-0373.
 5. Karabašević, D., Maksimović, M., Stanujkić, D., Jocić, G., Rajčević, D. (2018). Selection of Software Testing Methoud by Using ARAS Method. Tehnika, 73(5), 724-729., ISSN: 0040-2176.
 6. Раданов, П. (2018). Стање и перспективе органске производње хране у Србији, Војно дело. 5 /2018. стр. 303-317, ISSN: 0042.8426, DOI: 10.5937/vojdelo1808303R
 7. Gašović, M., & Ćurčić, N. (2018). Efekti marketinga i dizajna primenom CAD sistema u kompanijama - proizvodjačima odeće. Vojno Delo, 6, 303-317. ISSN 0042-8426.
 8. Radivojević, N., Ćurčić, N., & Marčetić, M. (2018). Quantifying extreme market risk in the selected Western Balkan countries. Industrija46(2), 99-115.
 9. Muhović, A., Radivojević, N., & Brzaković, T. (2018). Empirijsko istraživanje determinanti NLP-a na tržištima u razvoju primenom metoda fiksnih efekata: studija slučaja Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Vojno delo, 7/2018, 335-344.
 10. Simonović Z. (2018). Kalendar poljoprivrednih radova u Vizantiji u X veku. Agroekonomika, 47/78, 109-120. ISSN O350-5928.
 11. Gašović, M., Ćurčić, N., Miletić, S. (2018). Marketing strategija za društvene medije. Ecologica, 92, 835-841. ISSN 0354-3285. 
 12. Gašović, M., Ćurčić, N., (2018) Upravljanje nabavkom i zalihama u preduzetničkim ekološki orijentisanim organizacijama, Ecologica, Br: 91, str: 700-705. ISSN 0354-3285 
 13. Maksimović, M., Brzaković, M., & Ristić, N. (2018). Paradigmatski aspekti obrazovanja za održivi razvoj. Ecologica, 25 (89), 86-89. ISSN: 0354-3285., UDC:504.75:37.018.4
 14. Marković Blagojević, M., Karabašević, D., & Brzaković, M. (2018). E-učenje i primena MOOC u funkciji održivog razvoja. Ecologica, 25(91), 619-624. ISSN: 0354-3285, COBISS.SR – ID 80263175.
 15. Brzaković, P., Karabašević, D., & Maksimović, M. (2018). The concept of lifelong education for sustainable development. Ecologica, 25(91), 636-640. ISSN: 0354-3285, COBISS.SR – ID 80263175
 16. Брзаковић, M., Раданов, П,. Јановац, T., Брзаковић, П. (2018). Истраживање заинтересованости домаћих купаца за органску храну произведену у Србији. Екологика, 25(89), 63-70, issn: 0354-3285, udc: 658.891/893:633/636, 2018.
 17. Јановац, T., Брзаковић, М., Раданов П., Брзаковић П. (2018). Еколошке иновације у служби одрживог развоја. Екологика, 25(89), 41-46, ISSN: 0354-3285, udc: 502.34.001.6.003.
 18. Марковић, C., Милошевић, O., & Вукајловић, Ђ. (2018). Кривичноправна одговорност правних лица за еколошка кривична дела. ECOLOGICA, 91, 670-675. ISSN 0354 – 3285.
 19. Дољаница, Д., Момчиловић, О., Пећић, М., & Анђелковић, М. (2018). Утицај постојећег и новостеченог знања менаџера из области екологије у функцији брзине увођења пословних промена у предузећима у Републици Србији.  Ecologicа, 91, 614-61.
 20. Mihailović, B., Miletić, V., & Mušikić, S. (2018). Ecological management consulting in terms of organic production development in Serbia. Ecologica, 89, 99-104. Beograd, Godina XXV, ISSN 0354-3285.
 21. Тот, И., Богићевић Д., Трикош М., & Лаловић К. (2018). Fiware: A Web of Things Development Platform. Војнотехнички гласник, 66(4). 880-899., ISSN: 0042-8469, DOI: 10.5937/vojtehg66-17063, UDC: 623 + 355/359
 1. Mihailović, B., Simonović, Z., & Brzaković, T. (2018). Potencijali i perspektiva poljoprivrede i prehrambene industrije grada Smedereva. Anali ekonomskog fakulteta u Subotici, 39, 59-74. ISSN 0350-2120.
 2. Brzaković, A., Brzaković, T., & Brzaković, P. (2018). Pozicioniranje brenda na tržištu. Ekonomija, teorija i praksa, 11(1), 51-63.
 3. Demirović, D., Cimbaljević, M., & Radosavac, A. (2018). Universities-industry partnership and the development of the third misson of universities. Megatrend review,15(2), 195-212., ISSN 1820-3159.
 4. Cvijanović, D., Simić, N., & Vukotić, S. (2018). Creating a State Brand: a Brand and Branding Serbia. Ekonomika, 64(1), 43-54. ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190.
 5. Mihailović, B., Simonović, Z., & Brzaković, T. (2018). Potencijali i perspektiva poljoprivredne i prehrambene industrije grada Smedereva, Anali ekonomskog fakulteta u Subotici, 54 (39), 59-74, ISSN 0350-2120.
 6. Miletić,V., Miletić,S., & Ćurčić, N. (2018). Profitabilno poslovanje organizacije kao ishod unapredjenja konkurentnosti primenom CRM-a. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 54(40), 33-48. ISSN:0350-2120.
 7. Ivanov, B., Jevtic, M., Stanujkic, D., & Karabasevic, D. (2018). Evaluation of websites of IT companies from the perspective of it beginners. Bizinfo, 9(2), 1-9. ISSN: 2217-2769, e-ISSN: 2406-2324, COBISS.SR-ID 176122636 
 8. Karabasevic, D., Stanujkic, D., Brzakovic, M., Maksimovic, M., & Jevtic, M. (2018). Importance of vulnerability scanners for improving security and protection of the web servers. Bizinfo, 9(1), 19-29. ISSN: 2217-2769, e-ISSN: 2406-2324, COBISS.SR-ID 176122636 
 9. Petrovic, G., Karabasevic, D., & Maksimovic, M. (2018). Impact of climate change on air temperature increase. Bizinfo, 9(1), 59-72. ISSN: 2217-2769, e-ISSN: 2406-2324, COBISS.SR-ID 176122636 
 10. Stanojević, Lj,. & Ranđelović M. (2018). The Effect of Web-based Classroom Response System on Students Learning Outcomes: Results from Programming Course. Megatrend revija, 15(2), 213-232. ISSN 1820-3159.
 11. Драгојловић, В., Михаиловић, Б., & Новаковић, С. (2018). Маркетинг активности у функцији развоја маркентишке културе у образовно-васпитним институцијама. Економика, Vol. 64(4), 135-146. ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1)
 12. Дољаница, Д., Момчиловић, О., & Пећић, М. (2018). Утицај претходног и будућег образовања менаџера на брзину увођења пословних промена у привредним субјектима. Економија-теорија и пракса, 11(2). 1-18.
 1. Petrović, G., Karabašević, D., & Maksimović, M. (2018). Uticaj energenata na emisiju ugljen-dioksida i klimatske promene. Bakar, 43(1), 17-30. ISSN: 0351-0212.
 2. Stanujkić, D., & Karabašević, D. (2018). An extension of the WASPAS method for decision-making problems with intuitionistic fuzzy numbers: A case of website evaluation. Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 1(1), 29-39. ISSN: 2620-1607.
 3. Dopsaj, M., Mijalkovski, Z., Vasilovski, N., Copic, N., Brzakovic, M., & Markovic, M. (2018). Morphological parameters and handgrip muscle force contractile characteristics in the first selection level in water polo: differences between u15 water polo players and the control group. Human sport medicine18(3), 5-15.
 4. Mijailović, Đ., Karabašević, D., & Stanujkić, D. (2018). Razvoj sistema za praćenje ambijentalnih faktora primenom ARDUINO platforme. Trendovi u poslovanju, 12(2), 37-45. ISSN: 2334-816X, Online ISSN: 2334-8356.
 5. Stanujkic, D., Karabasevic, D., & Sava, C. (2018). An application of the PIPRECIA and WS PLP methods for evaluating webiste quality in hotel industry. Quaestus - Multidisciplinary Research Journal, 12, 190-200. ISSN: 2285-424, ISSN online 2343-8134.
 6. Ondrik, Ž., Stojković N., Maksimović, M. (2018). Colours, music and packaging as psychological stimulants when making purchase decisions. Quaestus, Multidisciplinary Research Journal 13(7)., 115-124. ISSN: 2285-424X ISSN-L: 2285-424X; ISSN online 2343-8134
 7. Đukić, T., Janošik, M., & Karabasevic, D. (2018). Motivation of employees as a part of human resources management. Quaestus - Multidisciplinary Research Journal, 13, 125-136. ISSN: 2285-424, ISSN online 2343-8134.
 8. Jaganjac, J., Obhodžaš, I. & Virijević Jovanović, S. (2018). Improving SMEs Cross - Border Cooperation by Up scaled Program Management. International Journal of Sales, Retailing and Marketing, Access Press UK, 7(1), 50-62. ISSN 2045-810X.
 9. Maričić, S., & Milošević, N. (2018). Level Crossing Rate of Product of Two Nakagami-m Random Variables and Rayleigh Random Variable. Safety Engineering, accepted for publication. ISSN: 2217-7124.
 10. Novaković, S., Jovićević, P., Simin, M. (2018). Interna revizija u funkciji menadžmenta, Oditor 1/2018, Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, Beograd.
 11. Radlovački, K. & Mirčetić, V. (2018). Uloga menadžera ekspatrijata u poslovanju filijala multinacionalne kompanije. Macedonian International Journal of Marketing, 4 (8). 115-123. ISSN: 1857-9787.
 12. Mirčetić, V. (2018). Razvoj liderstva i determinisanje modernog pristupa liderstvu. FBIM Transactions, 6(2), 90-97. ISSN: 2334-704X, DOI:10.12709/fbim.06.06.02.10
 1. Стојдаиновић, T. (2018). Развој е-фармације Србије и интергација са е-управом у делу регулативе лекова и медицинских средстава. Конфернеција Дигитална трансформација у Пхарма индустрији, 28.03.2018.Београд, ICT HUB, позивно предавање
 1. Сталетовић, Н., Цвијановић, Д., Вукотић, С. (2018). Интегрисано спречавање загађења животне средине (IPPC) енергетика и енергетска ефикасност. XXIII Саветовање о биотехнологији, са међународним учешћем, Чачак, 9-10. март 2018. 246-251.
 2. Обреновић, A., Стојадиновић, T, Брзаковић, M. (2018). Планирање и имплементација е-пословања у туристичкој агенцији. Научно стручна конференција YU ИНФО Копаоник, 11-14.Мар.2018.
 3. Барбул, A., Стојадиновић, T., & Брзаковић, M. (2018). Унапређење рада апотеке применом B2C и G2C форми е-пословања. Научно стручна конференција YU Инфо Копаоник, 11-14.Мар.2018.
 4. Janovac, T., Kovač, V., Stanišić, D., & Šijan, A. (2018). Gejmifikacija –nov koncept motivacije zaposlenih. XXIV konferencija YU INFO 2018, Kopaonik.
 5. Ђурић, С., Лукић, П., & Тот, И. (2018). Информациони систем за вођење евиденције покретних ствари. Симпозијум YU INFO, Копаоник, март 2018:189-191. ISBN: 978-86-85525-21-6
 6. Тот, И., Богићевић, Д., & Лаловић, К. (2018). Употреба развијених middleware у архитектури IoT. Симпозијум YU INFO, Копаоник, март 2018:192-195. ISBN: 978-86-85525-21-6
 7. Јовановић, Б., Тот, И., & Гајин, С. (2018). Analysis and implementation of AES cryptographic algorithm on CUDA graphic processing units. Симпозијум YU INFO, Копаоник, март 2018:204-209. ISBN: 978-86-85525-21-6
 8. Ђорђевић, Л., Стевановић, Л., Бонџулић, Б., & Тот, И., Трикош М. (2018). Анализа могућности примене КРОС-корелације у верификацији корисника на основу отиска прста. Симпозијум YU INFO Копаоник, март 2018: 266-271. ISBN: 978-86-85525-21-6
 9. Новчић, М., Бонџулић, Б., Павловић, Б., Бајчетић, Ј., & Тот, И. (2018). Објективна процена квалитета видео секвенци са пакетским губицима. Симпозијум YU INFO , Копаоник, март 2018: 278-283. ISBN: 978-86-85525-21-6
M14 M18 M21a M21 M22 M23 M24 M29a M29b M29v M31 M33 M34 M36 M41 M42 M51 M52 M53 M54 M61 M63 M71 M81 M82
 1. Djokić, I., & Milicevic, N. (2019). Online Buyer Profiles in Rural Tourism. In Handbook of Research on Agricultural Policy, Rural Development, and Entrepreneurship in Contemporary Economies, 253-272. IGI Global. Release Date: November, 2019. ISBN: 9781522598374.
 2. Karabašević, D., & Smarandache, F. (2019). Selection of Optimal Software Development Methodology Based on Weighted Aggregated Sum Product Assessment Method. MEFkon 2019, Innovation as an initiator of the development – Innovations – development prospects, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, December 5th, Belgrade, 51-66. ISBN 978-86-84531-41-6.
 3. Brzaković, P., & Karabašević, D. (2019). Examination of the Influence of the Balanced Scorecard on the Success of Business Operations in Organizations. MEFkon 2019, Innovation as an initiator of the development – Innovations – development prospects, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, December 5th, Belgrade, 102-119. ISBN 978-86-84531-41-6.
 4. Brzaković, A. & Vukotić, S. (2019). Branding in Organizations: Promotional Activities in the Branding Process. MEFkon 2019, International Thematic Monograph - Thematic Proceedings: Innovation as an Initiator of the Development, “Innovations – Development Prospects”, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, December 5th, Belgrade, Serbia. 67-85. ISBN: 978-86-84531-41-6.
 5. Zakić, N. & Vukotić, S. (2019). Innovation in Contemporary Tourism – Challenges and Possibilities, 4th International Scientific Conference, Tourism in Function Development of the Republic of Serbia, Thematic Proceedings I, 30 May – 1 June, Vrnjačka Banja, Serbia. 432-449, ISBN: 978-86-89949-37-7.
 6. Vukotić, S. & Vojnović, B. (2019). Training and Work Skills Acquisition in Modern Business. MEFkon 2019, International Thematic Monograph - Thematic Proceedings: Innovation as an Initiator of the Development, “Innovations – Development Prospects”, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, December 5th, Belgrade, Serbia. 120-137. ISBN: 978-86-84531-41-6.
 7. Ćurčić, N., & Simonović, Z. (2019). Some Items on Marketing Agricultural Products in the Republic of Srebia. Thematic Proceedings, p.p. 640-654. International scientific meeting: „Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – Sustainability and multifunctiolality“ - Thematic proceedings, Belgrade 2019, ISBN 978-86-6269-067-8, COBISS.SR.ID 273546764, CIP 631.15(497)(082); 338.1:502.131.1(497)(082); 338.43 (497)(082).
 8. Simonović, Z., Mihailović, B., & Popović, V. (2019). Sustainable Agriculture and Rural Development of the Republic of Serbia, p.p. 89-104. European Political, Economic, and Security Issues, Serbia – Curent Issues and Challenges in the Areas of Natural Resources, Agriculture and Environment, editor Igor Janev, Nova Science Publishers, New York 2019, ISBN 978-1-53615-06-/4.
 9. Đurović Petrović, M., & Lozanović Šajić, J. (2019). The development of the innovation sector in Serbia. MEFkon 2019, Innovation as an initiator of the development “innovations – development prospects”, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, pp 243-258. ISBN: 978-86-84531-41-6.
 10. Stanojević, Lj., & Dragičević Radičević, T. (2019). Artificial Intelligence and Blockchain Technologies In Risk Management. 10th International Conference: Freedom and Security in real and Cyber Space, Tematic Proceedings, p.381-404 ISBN 978-86-86707-69-7. Published by: Higher Educational Institution for Applied Studies Belgrade, Belgrade April 2019.
 11. Jovićević, P., & Mihajlović, M. (2019). Possibilities for application of economic analysis model. The Fourth International Scientific Conference „Tourism in function of development of the Republic of Serbia - Tourism as a Generator of Employment” Thematic Proceedings,University of Kragujevac Faculty of hotel management and tourism in Vrnjačka Banja, 30 May - 1 June, 2019, 638-653, ISBN 978-86-89949-39-1.
 12. Novaković, S., & Perić, G. (2019). The identification of the main factors of the development of rural tourism on Stara planina mountain. 3. rd international, thematic monograph, Modern managment tools and economy of tourism sector in present era, 775-786. ISBN: 978-86-80194-14-1. DOI: https://doi.org/10.31410/tmt.2018.775.
 13. Maksimović, M., & Novaković, S. (2019). Significance and importance of innovation in the tourism industry of eastern Serbia. 3. rd international, thematic monograph, Modern managment tools and economy of tourism sector in present era, 787-800. ISBN: 978-86-80194-14-1. DOI: https://doi.org/10.31410/tmt.2018.787.
 14. Jovićević Simin, M., & Novaković, S. (2019) Appellations of geographical origin in function of national economy positioning. MEFkon 2019, International Thematic Monograph - Thematic Proceedings: Innovation as an Initiator of the Development, “Innovations – Development Prospects”, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, December 5th, Belgrade, Serbia, 328-345. ISBN: 978-86-84531-41-6.
 15. Dragičević Radičević, T., & Nestorović, M. (2019). Social Aspects of Globalization - Risk Management. 10th International Scientific Conference „Freedom and Security in real and Cyber Space, Thematic proceedings Belgrade june 2018 HEIASE Belgrade, (printed at april 2019), 491-508. ISBN 978-86-86707-69-7.
 16. Dragičević Radičević, T., & Stojanović Trivanović, M. (2019). Growing Conumption and Earth’s Carrying Capacity. 11th Internatioanl Scientific Conference „Returning the planet to people and returning man to the planet“, Higher Educational Institution for applied studies of Entrepreneurship,Belgarde, Thematic Proceedings, 245-260. ISBN 978-86-86707-70-3.
 17. Dragičević Radičević, T., & Nestorović, M. (2019). Circular economy as the sustainable development model. 11th Internatioanl Scientific Conference „Returning the planet to people and returning man to the planet“, Higher Educational Institution for applied studies of Entrepreneurship,Belgarde, Thematic Proceedings, 261-277. ISBN 978-86-86707-70-3.
 18. Popović, V., & Mihailović, B. (2019). Business Models for Urban Farming in and around Urban Protected Areas - EkoPark Belgrade Case Study. Handbook of Research on Agricultural Policy, Rural Development, and Entrepreneurship in Contemporary Economies, IGI Global, Editors: Andrei Jean Vasile (Petroleum-Gas University of Ploiesti, Romania), Jonel Subic (Institute of Agricultural Economics, Serbia), Aleksander Grubor (University of Novi Sad, Serbia) and Donatella Privitera (University of Catania, Italy November, 2019, ISBN13: 9781522598374, EISBN13: 9781522598398, DOI: 10.4018/978-1-5225-9837-4.ch005, 89-107. https://www.igi-global.com/chapter/business-models-for-urban-farming-in-and-around-urban-protected-areas/243935
 19. Mihailović, B. (2019). The influences of the marketing methods on the international trade with agro-products. International Scientific Conference: „Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region - sustainability and multifunctionality, Thematic Proceedins, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, 2019, ISBN 978-86-6269-067-8, COBISS.SR-ID 273546764, 106-123. http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/IAE%20Belgrade%20-%20Thematic%20Proceedings%20-%202019.pdf
 20. Dikovic, Lj. (2019). Internet of Things Applications for Healthcare, Chapter 11, pp 132-142, International Thematic Monograph „ Advanced Methodologies and Technologies in Medicine and Healthcare" , Publisher by IGI GLOBAL, USA, Copyright: © 2019, ISBN13: 9781522574897 , DOI: 10.4018/978-1-5225-7489-7, https://www.igi-global.com/chapter/internet-of-things-applications-for-healthcare/213592
 1. Karabašević, D., & Vukotić, S. (2019). International Scientific & Professional Conference MEFkon 2019, Innovation as an initiator of the development – Innovations – development prospects, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, December 5th, Belgrade. ISBN 978-86-84531-41-6. Uređivanje tematskog zbornika.
 1. Fedajev, A., Stanujkić, D., Karabašević, D., Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2019). Assessment of Progress towards “Europe 2020” strategy targets by Using the MULTIMOORA Method and the Shannon Entropy Index. Journal of Cleaner Production, 118895. ISSN: 0959-6526.
 2. Stanujkić, D., Zavadskas, E. K., Karabašević, D., Milanović, D., & Maksimović, M. (2019). An Approach to Solving Complex Decision-Making Problems Based on IVIFNs: A Case of Comminution Circuit Design Selection. Minerals Engineering, 138, 70-78. ISSN: 0892-6875.
 1. Popović, G., Stanujkić, D., Brzaković, M., & Karabašević, D. (2019). A Multiple-Criteria Decision-Making Model for the Selection of a Hotel Location. Land Use Policy, 84, 49-58. ISSN: 0264-8377.
 2. Stanujkić, D., Karabašević, D., Zavadskas, E. K., Smarandache, F., & Brauers, W. K. M. (2019). A Bipolar Fuzzy Extension of the MULTIMOORA Method. Informatica, 30(1), 135-152. ISSN: 0868-4952
 3. Brajević, I. & Ignjatović, J. (2019). An upgraded firefly algorithm with feasibility-based rules for constrained engineering optimization problems. Journal of Intelligent Manufacturing, 30(6), 2545–2574, https://doi.org/10.1007/s10845-018-1419-6.
 4. Ivanov, B., Stanimirović, P. S., Milovanović, G. V., Djordjević, S. & Brajević, I. (2019). Accelerated multiple step-size methods for solving unconstrained optimization problems, Optimization Methods and Software, https://doi.org/10.1080/10556788.2019.1653868.
 1. Karabašević, D., Stanujkić, D.,  Maksimović, M., Popović, G., & Momčilović, O. (2019). An Approach to Evaluating the Quality of Websites Based on the Weighted Sum Preferred Levels of Performances Method. Acta Polytechnica Hungarica, 16(5), 195-215. ISSN: 1785-8860.
 2. Stanujkić, D., Karabašević, D., Smarandache, F., Zavadskas, E. K., & Maksimović, M. (2019). An Innovative Approach to Evaluation of the Quality of Websites in the Tourism Industry: a Novel MCDM Approach Based on Bipolar Neutrosophic Numbers and the Hamming Distance. Transformations in Business and Economics, 18(1), 149-162. ISSN: 1648 – 4460.
 3. Popović, G., Stanujkić, D., & Karabašević, D. (2019). A framework for the evaluation of hotel property development projects. International Journal of Strategic Property Management, 23(2), 96-107. Print ISSN: 1648-715X, Online ISSN: 1648-9179.
 4. Berber, N., Slavić, A., Miletić, S., Simonović, Z., & Aleksić, M., (2019). A Survey on Relationship between Leadership Styles and Leadership Outcomes in the Banking Sector in Serbia, Acta Polytechnica Hungarica 16(7), 167-184, ISSN 1785-8860, DOI: 10.12700/APH.16.7.2019.7.10
 5. Lalović K., Tot, I., Arsić, A., & Škarić, M. (2019). Security Information System, Based on Fingerprint Biometrics. Acta Polytechnica Hungarica, 16(5), 87-100. ISSN 1785-8860.
 6. Maksimović Moićević, S., Lukač, Ž., & Temerinac, M., (2019). Objective estimation of subjective image quality assessment using multi-parameter prediction, IET IMAGE PROCESSING, (2019), 13 (13), 2428-2435, DOI: 10.1049/iet-ipr.2018.6143 IET Digital.
 1. Ćurčić, N., Grubor, A., Radivojević, N., & Simonović, Z. (2019). Examining Casuality between Market Share and Competitiveness: Case study Textile industry. Revista Industria Textila, 71(4), in press. ISSN 1222–5347.
 2. Stepanov, S., Šunjka, Z., & Čabilovski, Đ. (2019). Intelligent Parking Space Control in a System with Reservations. Promet-Traffic&Transportation, 31(5), 527-538.
 1. Simonović, Z., Miletic, S., & Popović, V. (2019). Some Features of Development in the Agriultural Policy Western Balkan Candidates for Market Access in the EU, Ekonomika poljoprivrede, 66(2), 541-557. ISSN 0352-3462, UDC 338.439.01/.02(497.15:4-672EU), DOI:   https://doi.org/10.5937/ekoPolj1902541S
 2. Subić, S., & Simonović, Z. (2019). Public-Private Partnership in the Function of Increasing the Quality of School Sports Facilities, Facta Universitatis Series: Physical Education and Sport, 17(2), 205-220. ISSN 1451-740X, UDC 37.013.3(497.11) DOI: https://doi.org/10.22190/FUPES190523021S
 3. Dašić, G., Radosavac, A., Knežević, D. & Đervida, R. (2019). Preferences of customers and improvement of production and sales of organic products in Serbia. Economics of Agriculture, 66(1), 127-142. http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2019/EP%201%202019%20lq.pdf
 4. Janjic, J., Ciric, J., Grbic, S., Boskovic, M., Glisic, M., Mitrovic, R., Baltic, M., & Radosavac, A. (2019). Reduction of microbiota in marinated vacuum-packaged poultry breast fillets. Scientific Journal "Meat Technology“, 60(1), 1-7. https://doi.org/10.18485/meattech.2019.60.1.1
 5. Mlađenović, D., & Virijević Jovanović, S. (2019). The research of skier motivations and factors influencing the choice of a ski destination. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 17(1), 43–56, ISSN 1451 740X, https://doi.org/10.22190/FUPES180913007М.
 6. Piljan, T., Brzaković, T., & Šmigić-Miladinović, J. (2019). Analysis of the attitudes of the population on the need for animal insurance. Economics of Agriculture, 66(1), 309-323.
 7. Mirčetić, V., Vukotić, S. & Cvijanović, D. (2019). The Concept of Business Clusters and its Impact on Tourism Business Improvement, Ekonomika poljoprivrede, (Economics of Agriculture), 66(3). 851-868, ISSN: 0352-3462.
 8. Rakic, M., Rakic, B., & Stanojevic, Lj. (2019).  Encouraging consumer ethnocentrism in the function of domestic foodstuffs consumption. Economics of Agriculture, 66(2), 341-356. ISSN 0352-3462.
 9. Sagić, Z., Diković, L., Trumbulović, L., & Vujović, S. (2019). Intellectual capital and leading information technology trends as components of a modern company development. Ekonomika preduzeća, 67(3-4), 288-296.
 10. Njegic, K., Djokić, I., & Milanovic, V. (2019). Testing MKTOR Scale Properties in Serbian Exporters’ Context. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, forthcoming. DOI: 10.7595/management.fon.2019.0011.
 11. Muhović, A., Radivojević, N., & Ćurčić, N. (2019). Resarch of factors of non performing agricultural loans by primary data panels. Economics of Agriculture, 66(2), 569-578. ISSN: 0352-3462.
 12. Mihailović, B., & Jean, I. R. (2019). Resources and potential of agri-food products with added value in Braničevo-Podunavlje region. Economics of Agriculture, 66(3), 669-680. ISSN: 0352-3462.
 13. Knežević, D., Paunović, A., Kondić, D., Radosavac, A., Laze, A., Kovačević, V., & Mićanović, D. (2019). Variability in seed germination of barley cultivars (Hordeum vulgare L.) grown under different nitrogen application rates. Acta Agriculturae Serbica, 24(47), 61-69.
 14. Grčak, M., Grčak, D., Župunski, V., Jevtić, R., Lalošević, M., Radosavac, A., Kondić, D., Živić, J., Paunović, A., Zećević, V., Mićanović, D., & Knežević, D. (2019). Effect of cereals+ pea intercropping on spike index of spring wheat, triticale, oat and pods index of pea. Acta Agriculturae Serbica, 24(48), 167-1801.
 1. Karabašević, D. (2019). Neutrosophic sets and systems. [SCOPUS, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scimago] ISSN (print): 2331-6055, ISSN (online): 2331-608X.
 2. Brzaković, M. (2019). Quaestus. [RePEc, EconPapers, DOAJ, Copernicus, Proquest] ISSN: 2285-424x, ISSN online 2343-8134.
 1. Simonović, Z. (2019). Časopis: Ekonomika. ISSN 0350-137X, eISSN 2334-9190.
 1. Karabašević, D. (2019). Časopis: BizInfo (Blace). ISSN 2217-2769, eISSN 2406-2324.
 2. Brzaković, T. (2019). Časopis: Ekonomika. ISSN 0350-137X, eISSN 2334-9190.
 3. Brzaković, M. (2019). Časopis: Ekonomija teorija i praksa. ISSN 2217-5458, eISSN 2620-0228.
 4. Ćurčić, N. (2019). Časopis: Ekonomika. ISSN 0350-137X, eISSN 2334-9190.
 1. Subić, J., Roljević, S., Simonović, Z. (2019). Evaluation of Economic Sustainability Ecological Production Vegetables on Family Farms in Serbia, The 10th International Symposium "Agrarian Economy and Rural Development - Realities and Perspectives for Romania," November 14, 2019, Bucharest, Romania - AERD'19, ICAEDR.
 2. Milošević, O., & Marković, S. (2019). Ustavnosudska zaštita socijalno-ekonomskih prava. Međunarodni naučni skup „Privrednopravni okvir i ekonomski razvoj država Jugoistočne Evrope“, 14. novembar, Novi Sad, Srbija, 755-767. ISBN 978-86-6019-099-6.
 3. Маrković, S., & Milošević, O. (2019). Digitalizacija i zaštita podataka o ličnosti, XVI Međunarodni naučni skup „Pravnički dani – Prof. dr Slavko Carić“, 26-28. septembar, Novi Sad, 347-358. ISBN 978-86-6019-103-0.
 4. Mirčetić, V. (2019). Determination of the Adapted Leadership Grid. In Proceedings of the 1st Virtual International Conference Patch to Knowlegde Society – Managing Risk and Innovation, PaKSom 2019.
 5. Jovićević, P., Milanović, N., & Obradović, B. (2019). Korporativni izvori finansiranja. Zbornik radova, IX međunarodni naučni kongres "Revizija", Kragujevac, 16-19.5. 2019.., Centar za ekonomska i finansijska istraživanja Beograd, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, 2019. str. 156-177, ISBN 978-86-88535-19-9.
 6. Petković, T., Stepanov, S., & Petković, M. (2019). Effect of capital and foreign direct investments on economic development of countries in development and transition. 8th Business International Summit-BIST 2019 "Tourism - the road of development and success", Book of Proceedings, Vrnjačka Banja, Serbia, 21. - 23. June 2019, 25-36. ISBN 978-86-80510-06-4.
 7. Bataveljić, D., Stepanov, S., & Stepanov, N. (2019). Various tourism and its significance for economic recovery of Serbia. 8th Business International Summit-BIST 2019 "Tourism - the road of development and success", Book of Proceedings, Vrnjačka Banja, Serbia, 21. - 23. June 2019, 37-43. ISBN 978-86-80510-06-4.
 1. Petrović, G., Maksimović, M., & Karabašević, D. (2019). Konkuretnost srpske privrede na globalnom tržištu. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019. ISBN 978-86-84531-45-4.
 2. Stanujkić, D., Meidute-Kavaliauskiene, I., & Karabašević, D. (2019). Ranking methods of Single Valued Neutrosophic Numbers and its applications to multiple criteria decision making. Eighth International Scientific Conference „Employment, Education and Entrepreneurship“. 17-19 October, Belgrade, Serbia, 149-154. ISBN: 978-1-993029-3-1.
 3. Maksimović, M., Karabašević, D. & Vukotić, S. (2019). Strategijsko pozicioniranje kao sredstvo za postizanje održive konkurentske prednosti turističkih destinacija. Četvrta međunarodna naučno-stručna konferencija SKEI 2019 (str. 316-328).Travnik, Bosna i Hercegovina, 9. maj 2019: Univerzitet "VITEZ". ISSN: 1986-5945.
 4. Maksimović Moićević, S., Maričić, S. & Brzaković, M. (2019). Pametni gradovi i IoT. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019, 83-89. ISBN 978-86-84531-45-4.
 5. Cvijanović, D., Mirčetić, V. & Vukotić, S. (2019). Razvoj i definisanje brenda turističke destinacije, 9th International Symposium on Natural Resources Management, Faculty of Management Zajecar, Megatrend University, Belgrade. Zaječar, 31.05.2019, 303-309. ISBN 978-86-7747-606-9.
 6. Cvijanović, D., Vukotić, S. & Maksimović, G. (2019). Promocija ruralnog turizma u Srbiji: regionalni aspekti i kretanja na tržištu, KSV International Majska konferencija o strategijskom menadžmentu - IMCSM19 maj 24 - 26, 2019, Bor, Srbija, Zbornik radova, Volume KSV, Issue (2), 80-90. ISSN: 2620-0597
 7. Momčilović O., Dolјanica, S., & Dolјanica, D. (2019). Influence of ict and education on entrepreneur and his career. Međunarodna naučno-stručna konferencija „Inovacije kao pokretač razvoja“, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, 5. decembar 2019., str. 261-269., ISBN 978-86-84531-45-4.
 8. Virijević Jovanović, S., & Doljanica, D. (2019). Sustainable Marketing In Fashion Industry - Green Is The New Black. ERAZ Conference, May 23, 2019, Budapest (zbornik u pripremi).
 9. Virijević Jovanović, S., & Janovac, T. (2019). Implementation of two – dimensional model of corporate social responsibility in Serbian companies. in Econometric Modeling In Economics And Finance, 29th and 30th October 2019, Belgrade, Serbia, Institute of Economic Sciences, ISBN 978-86-89465-51-8 - part of projects No. 179015 (Challenges and prospects of structural changes in Serbia: Strategic directions for economic development and harmonization with EU requirements) and No. 47009 (European integrations and social and economic changes in Serbian economy on the way to the EU), financed by the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia.
 10. Mirčetić, V., Janošik, M., & Malešević, A. (2019). Determinisanje liderstva i komparacija teorijskih pristupa. Zbornik radova sa međunarodno naučno-stručne konferencije MEFkon, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, Srbija. 146-155. ISBN: 978-86-84531-37-9.
 11. Sekeruš, J., Vasić, S., & Mirčetić, V. (2019). Uticaj liderstva na učinak organizacije. Zbornik radova IV naučno-stručne konferencije SKEI 2019. Travnik, Bosna i Hercegovina, 9. maj 2019: Univerzitet „Vitez“ Travnik.
 12. Cosovic, N., Berjan, S., Demirovic, D. & Radosavac, A. (2019). Households food waste in south eastern Bosnia and Herzegovina. Proceedings of the conferernce „Agrotechnologies of the XXI century“, Perm (Russia), pp. 24-30.
 13. Ivanovic, J., Berjan, S., Demirovic, D., Galeev, M., Fotina, O. & Radosavac, A. (2019). Diversification of rural economy in Pale municipality (Entity of Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina). Proceedings of the conferernce „Agrotechnologies of the XXI century“, Perm (Russia), 26-28 February 2019. pp. 18-24. ISBN 978-5-94279-437-8.
 14. Drakul, M., Berjan, S., Zheliaskov, A., Demirovic, D. & Radosavac, A. (2019). Opportunities for rural tourism development in Semberija region (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina). Proceedings of the conferernce „Agrotechnologies of the XXI century“, Perm (Russia), 26-28 February 2019. pp. 5-12. ISBN 978-5-94279-437-8.
 15. Radosavac, A., Stojković, N., & Ondrik, Ž. (2019). Ekološki (zeleni) marketing kao faktor zaštite životne sredine. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019, 125-130. ISBN 978-86-84531-45-4.
 16. Rajčević, D., Šijan, A., & Brajević, I. (2019). Modified accelerated particle swarm optimization algorithm for constrained optimization. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019., 61-67. ISBN 978-86-84531-45-4.
 17. Rajčević, D., Jocić, G., & Soleša, D. (2019). Tajnost komunikacije. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019., 75-82. ISBN 978-86-84531-45-4.
 18. Jauković Jocić, K., Jocić, G., & Brajević, I. (2019). Boundary constraint handling schemes in firefly algorithm. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019., 68-74. ISBN 978-86-84531-45-4.
 19. Rajčević, D., Mosić, M., & Soleša, D. (2019). Analiza rasprostranjenih paradigmi u programiranju. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019., 90-96. ISBN 978-86-84531-45-4.
 20. Trikoš, M., Tot, I., Bajčetić, J., Lalović, K., Jovanović, B., & Bogićević, D. (2019). Biometric Security Standardization. „Zooming Innovation in Consumer Technologies Conference (ZINC)“, May, Novi Sad, 17-20. ISBN: 978-1-7281-2901-3
 21. Joksimovic, S., Baker, R. S., Ocumpaugh, J., Andres, J. M. L., Tot, I., Wang, E. Y., & Dawson, S. (2019, August). Automated Identification of Verbally Abusive Behaviors in Online Discussions. In Proceedings of the Third Workshop on Abusive Language Online (pp. 36-45). URL: https://www.aclweb.org/anthology/W19-3505
 22. Đurović Petrović, M., & Lozanović Šajić, J. (2019). Challenges of Development of Innovative Sector of Republic of Serbia. 1st Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation PaKSom 2019 December 09-10, 2019, https://paksom.cosrec.org/accepted-papers/.
 23. Popovic, G., Smarandache, F., & Maksimović, M.. (2019). Determination of the relative importance of factors influencing the e-learning content quality. Eighth International Scientific Conference „Employment, Education and Entrepreneurship“. 17-19 October, Belgrade, Serbia, 207-214. ISBN: 978-1-993029-3-1.
 24. Ditrih, S., Milošević, O., & Marković, S. (2019) Društveno odgovorno ponašanje kao dug put ka održivom razvoju. Međunarodna naučno-stručna konferencija „Inovacije kao pokretač razvoja – MEFkon 2019“, 5. decembar, Beograd, Srbija, 131-136. ISBN 978-86-84531-45-4
 25. Jovićević Simin, M., Živkucin, S., & Jovićević, P. (2019). Primena inovacija kao faktor povećanja međunarodne konkurentnosti kompanija. Zbornik radova (elektronsko izdanje), Međunarodna naučno-stručna konferencija „Inovacije kao pokretač razvoja“, Univerzitet Privredna akademija Novi sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, 05.12.2019. godine, ISBN 978-86-84531-45-4.
 26. Filijović, M., Radanov, P., & Jovanović, V. (2019). Razvoj pametnih gradova – bezbednosni aspekt, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Inovacije kao prokretač razvoja“, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd, 5. decembar, Beograd, Srbija, 97 – 103. ISBN: 978-86-84531-45-4.
 27. Nestorović, M., & Dragičević Radičević, T. (2019). Transition to circular economy. Economic and Social Development 41th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia / Megatrend University, Belgrade, Serbia / University North, Koprivnica, Croatia / Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland / Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, Belgrade, 23-24 May 2019, Book of proceedings, ISSN 1849-7535, p.203-209. https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdBelgrade2019_Online.pdf
 28. Dragičević Radičević, T., Nestorović M., Stojanović Trivanović, M. (2019). Koncept cirkularne ekonomije. Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon „Inovacije kao pokretač razvoja“ Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd, decembar 2019, 21-27. ISBN 978-86-84531-45-4.
 29. Stojanović Trivanović, M., Dragičević Radičević T., Nestorović M. (2019). Bankoosiguranje kao inovacija ili šansa za povećanje profita. Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon „Inovacije kao pokretač razvoja“ Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd, decembar 2019, 203-208. ISBN 978-86-84531-45-4.
 30. Mihailović, B. (2019). The role of ecological consulting in contemporary business. The 11th International scientific conference "Returning the planet to people and returning a man to the planet", Thematic Proceedings, Belgrade, Jun 3. 2019., 143-176. ISBN 978-86-86707-70-3, COBISS.SR-ID 276819212.
 31. Ćurčić, M., Miletić, A., & Stanojević, S. (2019). Ekonomski aspekti upravljanja socijalnim osiguranjem. IX Međunarodni kongres „Revizija“, Kragujevac, 16-19.05.2019, 42-56.
 32. určić, M., Jovanović, B., & Stanojević, S. (2019). Evidencija potraživanja u realnom i javnom sektoru i postupak balansiranja. IX Međunarodni kongres „Revizija“, Kragujevac, 16-19.05.2019, 105-118.
 33. Dikovic, Lj. (2019). MATLAB examples for interpolation,  11th International Scientific Conference: Science and Higher Education in Function of Sustainable Develepment, Section Informatics, p. 2.62-2.68, Mokra Gora, Uzice, ISBN 978-86-83573-90-5, COBISS-SR-ID 249380364.
 34. Dikovic, Lj., Sagic, Z., Trumbulovic, Lj. & Vujovic, S. (2019). The intelligent information technologies and modern business, 11th International Scientific Conference: Science and Higher Education in Function of Sustainable Develepment, Section Informatics, p. 2.62-2.68, Mokra Gora, Uzice, ISBN 978-86-83573-90-5, COBISS-SR-ID 249380364.
 35. Djokić, I., Djokić, N., & Ćurčić, N. (2019). Ponašanje potrošača u vezi sa brendovima suhomesnatih proizvoda na tržištu Novog Sada. SEMA, Zlatibor 2019, 180-192.
 36. Planić, B., Bujković, T., Janošik, M. (2019). Upravlјanje inovacijama za preduzetnike. 6th Jeep Međunarodna naučna agrobiznis konferencija „Evropski put- put uspeha“ Kopaonik 25-27 Januar, Zbornik radova, 581-597, ISBN 978-86-80510-05-7.
 37. Janjic, J., Popovic, M., Radosavac, A., Sarcevic, D., Grbic, S., Starcevic, M., & Baltic, M. Z. (2019). Household food waste in Belgrade - sin and unconcern. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, Kopaonik, September 22–25, 2019.
 38. Knežević, D., Mićanović, D., Zečević, V., Branković, G., Kondić, D., Radosavac, A., Matković, Stojšin, M., Srdić, S., Atanasijević, S., & Urošević, D. (2019). Variability of length of spike and number of spikelets per spike in wheat (Triticum aestivum L.). Book of proceedings of the X International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2019”, Jahorina, October 03-06, 2019, 295-299, Faculty of Agriculture East Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, ISBN 978-99976-787-2-0.
 1. Knezevic, D., Kondic, D., Radosavac, A., Zecevic, V., Urosevic, D., Micanovic, D., & Kovacevic, V. (2019). Variation of biological and economic yield in wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Abstract Book, 1th-6th April 2019, 96-97, Cattolica, Italy. Alimentation and Agri-environment. Hungarian Academy of Sciences Soil Science, Water Management and Crop Production Committee Plant Protection Committee, 18th Alps-Adria Scientific Workshop, ISBN 978-963-269-818-2, Editor: Zoltán Kende, Co-Editors: Csaba Bálint, Viola Kunos, Publisher: Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft, Hungary http://www.alpsadria.hu/.
 2. Mihailović, B., & Radić-Jean, I. (2019). The role of clusters in afirmation of local ecological knowledge and experience. International scientific conference: Plant Diversity: sociocultural dimensions and interdisciplinary projections, Project DN10/1 funded by National Research Fund, 21–22. November 2019, Sofia, Bulgaria, Abstract Book, p. 11.
 3. Mihailović, B., & Popović, V. (2019). The importance of interest linking in agrar on Slow Food association principles. International scientific conference ” Sustainable agriculture and Rural Development in terms of the Republic of Serbia Strategic Goals Realization within the Danube region- Science and practice in the service of agriculture”, 12-13th December 2019, Institut za ekonomiku polјoprivrede, Beograd, Proceedings of Abstracts, ISBN 978-86-6269-077-7, p. 57.
 4. Mirčetić, V. (2019). Determination of Serbian Quality Award. V International Scientific Conference – ERAZ 2019 – Knowledge Based Sustainable Development, proceedings of abstracts. Budapest, Hungary, May 23, 2019: Association of Economists and Managers of the Balkans with co-organizers.
 5. Stanujkić, D., Meidute-Kavaliauskiene, I., & Karabašević, D. (2019). Ranking methods of Single Valued Neutrosophic Numbers and its applications to multiple criteria decision making. Eighth International Scientific Conference „Employment, Education and Entrepreneurship“. 17-19 October, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 35. ISBN: 978-86-6069-174-5.
 6. Popovic, G., Smarandache, F., & Maksimović, M. (2019). Determination of the relative importance of factors influencing the e-learning content quality. Eighth International Scientific Conference „Employment, Education and Entrepreneurship“. 17-19 October, Belgrade, Serbia, 35. Book of Abstracts, 35. ISBN: 978-86-6069-174-5.
 7. Jauković Jocić, K., Jocić, G., & Karabašević, D. (2019). Improvement of educational process in higher education by use of e-learning. V International Scientific Conference – ERAZ 2019 – Knowledge Based Sustainable Development, proceedings of abstracts. Budapest, Hungary, May 23, 2019: Association of Economists and Managers of the Balkans with co-organizers.
 1. Karabašević, D., & Vukotić, S. (2019). Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2019, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovativna delatnost – savremeni izazovi i rešenјa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 05. decembar 2019. ISBN 978-86-84531-45-4. Uređivanje zbornika sa međunarodnog skupa.
 1. Radosavac, A, & Berjan, S. (2019). Preduzetništvo i agroprivreda Republike Srpske. Monografija, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu. ISBN 978-86-84531-44-7, COBISS.SR-ID 27786343, CIP 005.961:005.914.3]:361(497.6).
 1. Stojadinović, T. (2019). Internet tehnologije i sistemi. Kokoro Beograd, 207 str. ISBN 978-86-89057-59-1.
 2. Stojadinović, T. (2019). Savremene informacione tehnologije u elektronskom poslovanju. Kokoro, Beograd. ISBN 978-86-89057-58-4.
 3. Cvijanović, D., Brzaković, A. & Vukotić, S. (2019). Brendiranje i internet promocija turističkih organizacija, monografija, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Vrnjačka Banja, 338.486.2:659.1; ISBN 978-86-89949-42-1; COBISS.SRD-ID 281028876.
 4. Brajević, I. (2019). Algoritmi inspirisani rojevima svitaca i pčela. Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, str. 153. ISBN 978-86-84531-42-3, COBISS.SR-ID 280795916.
 5. Simonović, Z., & Kostić, A. (2019). Geoponika, enciklopedija poljoprivrede. Institut зa ekonomiku poljopriovrede Beograd, ISBN 978-86-6269-064-7, CIP 338.43(495.02), COBISS.SR-277312780.
 6. Jovićević, P. (2019). Interna revizija i korporativno upravlјanje – Monografija. Centar za ekonomska i finansijska istraživanja - Beograd; Visoka škola za menadžment i ekonomiju - Kragujevac; Univerzitet za poslovne studije - Banja Luka, Šprint Beograd, 2019, 137 str., ISBN 978-86-88535-18-2.
 7. Mihailović, B. (2019). Marketing polјoprivredno-prehrambenih proizvoda, monografija. Institut za ekonomiku polјopriovrede Beograd, ISBN 978-86-6269-069-2, CIP 658.8:631 (497.11), 339.13:63 (497.11), COBISS.SR-275596556; 237 str. http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Monografije/MARKETING%20POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH%20PROIZVODA.pdf
 8. Kovačević, M., & Pavlović, M. (2019). Razvoj i reforme penzionog sistema. Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, ISBN 978-86-6019-090-3.
 1. Vujić, D., Karabašević, D., Maksimović, M., & Novaković, S. (2019). The role of leaders in creating an organizational culture that fosters the concept of preservation the natural resources. Mining and Metallurgy Engineering, 1-2, 61-72. ISSN: 2334-8836, Online ISSN:  2406-1395. DOI: doi:10.5937/mmeb1902061V.
 2. Vukajlović, V., Simeunović, I., Beraha, I., & Brzaković, M. (2019). Importance of information in crisis management: Statistical analysis. Industrija, 47(3), 37-53. ISSN: 0350-0373.
 3. Kaličanin, T., Kamenkovic, S., & Simeunović, I. (2019). Comparative Analysis of Insurance Pemiums in Serbia and Bosnia and Herzegovina-Multiple Linear Regression Analysis Model. Economic Analysis, 52(1), 23-35.
 4. Ćurčić, N., Piljan, I., & Simonović, Z. (2019). Marketing concept in insurance companies. Ekonomika, 65(3), 21-33. ISSN 0350-137X, DOI:doi:10.5937/ekonomika1903021C.
 5. Simonović, Z., Petrović, D., & Ćurčić, N. (2019). Production of Grapes and Wine in Serbia, Ekonomika, 65(4), 11-20. ISSN 0350-137X, DOI: doi:10.5937/ekonomika1904011S
 6. Živković, M., Ivančajić, L., Milošević, O., & Tambur, Z. (2019). Right to life and quality of waters and soil in Belgrade from 2012 to 2018. Ecologica, 94, 199-204. ISSN 0354 – 3285.
 7. Ditrih, S., Marković, S., & Milošević, O. (2019). Change of circumstances and force majeure lauses in serbian legal system and sources of international uniform law. Economic Themes, 57(1), 67-86. ISSN: 0353-8648, ISSN: 2217-3668, DOI 10.2478/ethemes-2019-0005.
 8. Nestorović, M., & Dragičević Radičević, T. (2019). Compatibility of monetary and fiscal policy measures as an economic growth instrument: the case of the USA and Japan. The Review of International Affairs, 70(1174 – april-june 2019), 52-68. ISSN: 0486-6096.
 9. Drobnjak, D. S., Šerović, R. M., Madžgalj, J. S., & Jelić, I. V. (2019). Sustainable waste management in local communities and protected areas in the Republic of Serbia. Tehnika, 74(1), 128-134.
 10. Vukotić, S., Karabašević, D., Mirčetić, V., & Maksimović, M. (2019). New Dimensions of the Importance of a Creative Work Environment and Its Impact on the Management of Contemporary Organizations. Škola biznisa, in press. ISSN: 1451-6551.
 11. Kovačević, М., & Radulović, Z. (2019). Uticaj običaja na pregovaranje u međunarodnoj trgovini. Kultura polisa, 39, 317-326. ISSN: 1820-4589.
 1. Matijašević Obradović, J., & Kovačević, M. (2019). Oblici privrednog kriminaliteta u stečajnom postupku sa osvrtom na aktuelnu krivičnopravnu regulativu u domenu prouzrokovanja stečaja. Vojno delo, 71(4), 172-182. ISSN: 0042-8426.
 2. Grujić, B., Roljević Nikolić, S., & Simonović, Z. (2019). The Scope and Structure of the Incentives in Agriculture and Rural Development in the Republic of Serbia, Facta Universitatis Series: Economics and Organization, 16(3), 327-335. ISSN 0354-4699, UDC 338.43:336.14(497.11) DOI:https://doi.org/10.22190/FUEO1903327G
 3. Ćurčić, N., Miletić, S., Grubor, A., & Simonović, Z. (2019). Evolucija faktora značajnih za nivo učešća na tržištu organizacija koje posluju u Republici Srbiji, Vojno Delo, 71(7), 357-371. ISSN 0042-8426, DOI:10.5937/vojnodelo1907357C.
 4. Vujić, D., Novaković, S., Maksimović, M., & Karabašević, D. (2019). The role of the leader in empowering and supporting employees towards sustainable development. Vojno delo, 71(5), 117-125. ISSN: 0042-8426. DOI: 0.5937/vojdelo1905117V.
 5. Sretić, M., Mirčetić, V., Maksimović, M., & Karabašević, D. (2019). Uticaj etičke interne komunikacije na mišljenje javnog mnjenja. Bizinfo, 10(1), 43-51. ISSN: 2217-2769, e-ISSN: 2406-2324.
 6. Marković Blagojević, M., Brzaković, M., & Karabašević, D. (2019). Anketno istraživanje mišljenja studenata o primeni multimedijalnog sadržaja na efekte u savremenoj nastavi informatike. Megatrend revija, 16(3), 133-148. ISSN: 1820-3159.
 7. Đekić, M., Brzaković, T., & Janošik, M. (2019). Possibilities and limitations of alternative financing of small business in Serbia. Vojno delo, 71(4), 314-328.
 8. Vukotić, S., Brzaković, M., & Mirčetić, V. (2019). Korporativna pripadnost zaposlenih: formula uspeha organizacije. Vojno delo, 71(7), 404-418. DOI: DOI: 10.5937/vojdelo1907404V. ISSN: 0042-8426.
 9. Dabić, C. Lj., & Jovićević, P. (2019). Glavna kontrola u pravu Srbije u periodu do završetka drugog svetskog rata. Vojno delo br. 3/2019, Beograd, 2019, 303-325.
 10. Jovićević, P., Andžić, S., & Koprivica, A. (2019). Forme i formalnosti kod hartija od vrednosti.Vojno delo br. 7/2019, 383-393.
 11. Dabić, C. LJ., & Jovićević, P. (2019). Od kontrolno-računske komisije do državne revizorske institucije u pravu Republike Srbije. Vojno delo br. 4/2019, 233-260.
 12. Andžić, S., Jovićević, P., & Petković, B. V. (2019). Ekonomska analiza razvoja proizvoda pod privatnom robnom markom. Vojno delo br. 4/2019, 261-270.
 13. Jovićević, P., Šarenac, Đ. Z., & Krstić, Lj. S. (2019). Monetarna analiza karakteristika Evropske centralne banke i Narodne banke Srbije. Vojno delo br. 6/2019, 284-297.
 14. Đurković, V., Milojević M. I., & Jovićević, P. (2019). Primena matričnog računa u ekonomskim funkcijama. Vojno delo br. 6/2019, 356-370.
 15. Dašić, G., Petrušić, I. & Radosavac, A. (2019). Karakteristike programa lojalnosti u segmentu maloprodaje nafte i naftnih derivata na teritoriji Republike Srbije. Vojno Delo, Interdisciplinarni naučni časopis, Univerzitet Odbrane u Beogradu, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, (3), 256-269.
 16. Mihajlović, M. B., Stepanov, S., & Šunjka, Z. (2019). The impact of the capital structure on the decision-making of the company's management. Vojno delo, 71(4), 289-304.
 17. Maričić, S., & Milošević, N. (2018). Level crossing rate of product of two Nakagami-m random variables and Rayleigh random variable. Safety Engineering, 8(2), 99-102. ISSN: 2217-7124.
 18. Miletić, V., Ćurčić, N., & Miletić, S. (2019). Ocene ključnih faktora unapređenja poslovanja i marketinškog koncepta u domaćim organizacijama. Vojno Delo, 71(2), 289-304.
 19. Sretic, M. M., & Nikolic, N. Z. (2019). Uticaj društveno-političke realnosti u prozi Dragoslava Mihailovića. Reči, 11(12), 198-206.
 1. Dragičević Radičević, T., Crnjanski, V., Nestorović, M., & Stojanović Trivanović, M. (2019). Korporativna društvena odgovornost u zdravstvenom sisitemu. SVAROG, Naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke, NUBL, 18, maj 2019, 161-182, ISSN1986-8588.
 2. Stanujkić, D., Karabašević, D., Maksimović, M., Popović, G., & Brzaković, M. (2019). Evaluation of the e-commerce deveopment strategies. Quaestus - Multidisciplinary Research Journal, 14, 144-152. ISSN: 2285-424, ISSN online 2343-8134.
 3. Popović, G., Stanujkić, D., Karabašević, D., Maksimović, M., & Sava, C. (2019). Multiple criteria approach in the ranking of the sustainable indicators for cultural heritage sites. Quaestus - Multidisciplinary Research Journal, 14, 165-175. ISSN: 2285-424, ISSN online 2343-8134.
 4. Mirčetić, V., Sretić, M., Maksimović, M., Karabašević, D. (2019). Leaders’ effective communication tools and their impact on followers’ development level. Quaestus - Multidisciplinary Research Journal, 14, 133-143. ISSN: 2285-424, ISSN online 2343-8134.
 5. Sava, C., Karabašević, D., & Cleşiu, S. R. (2019). Culinary tourism – a reality of our days. Quaestus - Multidisciplinary Research Journal, 14, 269-278. ISSN: 2285-424, ISSN online 2343-8134.
 6. Stanujkić, D., Karabašević, D., Zavadskas, E. K., Smarandache, F., & Cavallaro, F. (2019). An approach to determining customer satisfaction in traditional Serbian restaurants. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(3), 1127-1138. Scimago Journal & Country Rank: Q1, ISSN: 2345-0282, DOI: http://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.3(5)
 7. Šijan, A., Karabašević, D., & Rajčević, D. (2019). Značaj opšte teorije sistema za savremeni svet. Trendovi u poslovanju, 2(14), 87-94. ISSN: 2334-816X, Online ISSN: 2334-8356.
 8. Brzaković, A., Brzaković, T., & Brzaković, P. (2019). Creating brand market value. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, (42), 17-32.
 9. Radosavac, A., Sretić, M., Mirčetić, V., & Vukčević, M. (2019). Business ethics in marketing communication. Quaestus, 15, 188-196. ISSN: 2285-424X.
 10. Radosavac, A., Đervida, R. & Ćerić, Ž. (2019). Sustainable Development of Tourism Banja Laktaši. Quaestus 8(14), 153-164.
 11. Lalović, K., Tot I., & Trikoš, M. (2019). A novel method for determining a newborn baby’s identity based on fingerprints. Vojnotehnički glasnik, 67(1), 53-67. ISSN: 0042-8469, DOI: 10.5937/vojtehg67-18709
 12. Sava, C., Petroman, C., & Maksimović, M. (2019). Rudăriei gorges–steps towards the development of sustainable tourism. Quaestus, (14), 279-288. ISSN: 2285-424, ISSN online 2343-8134.
 1. Karabašević, D., Popović, G., Stanujkić, D., Maksimović, M., & Sava, C. (2019). An approach for hotel type selection based on the single-valued intuitionistic fuzzy numbers. International Review, (1-2), 7-14.
 1. Brzaković, M., Brajević, I., & Marković Blagojević, M. (2019). Četvrta tehnološka revolucija kao pokretač savremenih trendova poslovanja. Treća nacionalna naučno – stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2019“ organizatora Visoke poslovne škole strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, Zbornik radova, ISBN 978-86-7566-051-4, Kruševac, 16. maj 2019. god., str.15-20.
 1. Trikoš, M., Pejanović, S., Tot, I., Bajčetić, J., Jovanović, B. (2019). Biosenzori i akvizicija biometrijskih podataka. YU INFO, mart, Kopaonik 349-352. ISBN: 978-86-85525-23-0.
 2. Tot, I., Đorđević, L., Trikoš, M., Bogićević, D., & Lalović, K. (2019). Primena biometrijskih podataka za kontrolu pristupa informacionim sistemima. YU INFO, mart, Kopaonik, 332-337. ISBN: 978-86-85525-23-0.
 3. Gajić, T., & Tot, I. (2019). Društvene mreže u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. YU INFO, mart, Kopaonik, 376-381. ISBN: 978-86-85525-23-0.
 4. Bajčetić, J., Trikoš, M., & Tot, I. (2019). Informacioni sistem za obradu podataka jonosferskog sondiranja (ISOPJS). YU INFO, mart, Kopaonik, 104-107. ISBN: 978-86-85525-23-0.
 5. Gajić, T., & Tot, I. (2019). CRM u elektronskom obrazovanju. YU INFO, mart, Kopaonik, 192-195. ISBN: 978-86-85525-23-0.
 6. Lalović, K., & Tot, I. (2019). Digitalni marketing – Kompletna SEO analiza parametara za Search Engine. YU INFO, mart, Kopaonik. ISBN: 978-86-85525-23-0
 7. Novaković, J., Veljović, V., Stanojević, Lj, Tešanović, D. (2019). Performanse algoritma kružnog dodeljivanja procesa u operativnim sistemima. ITOP19, Četvrta nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, str. 43-51. ISBN 978-86-7776-233-9.
 8. Ivanova, B., & Jovićević, P. (2019). Rizici poslovanja naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene. Zbornik radova, IX međunarodni naučni kongres "Revizija", Kragujevac, 16-19.5. 2019.., Centar za ekonomska i finansijska istraživanja Beograd, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, 2019., 239-248, ISBN 978-86-88535-19-9.
 9. Ilić, Đ., Jovićević, P., & Mihajlović, M. (2019). Strategija diverzifikacije kao nužnost opstanka, rasta i razvoja proizvodnih preduzeća, Zbornik radova, IX međunarodni naučni kongres "Revizija", Kragujevac, 16-19.5.2019.., Centar za ekonomska i finansijska istraživanja Beograd, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, 2019., 249-260, ISBN 978-86-88535-19-9.
 10. Trandafilović, S., Trandafilović, J., & Jovićević, P. (2019). Bizmarkov model penzijskog sistema u Republici Srbiji. Zbornik radova, IX međunarodni naučni kongres "Revizija", Kragujevac, 16-19.5. 2019.., Centar za ekonomska i finansijska istraživanja Beograd, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, 2019. str. 56-68, ISBN 978-86-88535-19-9 2019, 137., ISBN 978-86-88535-18-2.
 1. Mijalkovski Zoran (2019). Standardizacija upravlјanja kvalitetom selekcije vaterpolo igrača do 15 godina. Doktorska disertacija, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.
 2. Ilić Đorđe (2019). Finansijska analiza kao savremeni model upravlјanja rezultatima poslovanja. Doktorska disertacija, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.
 3. Đekić Marija (2019). Uloga, značaj i perspektive alternativnih izvora finansiranja u razvoju malog biznisa. Doktorska disertacija, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.
 1. David Rihtaršič, Jasmina Lozanović Šajić, Slavko Kocijančič, „Robduino“ – hardverski i softverski interfejs edukativnog robota za primenu od osnovnog obrazovanja, tehničko rešenje, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, oktobar 2019.
 1. Jasmina Lozanović Šajić, Goran Vorotovic, Dragan Kreculj, „Adapter za komunikaciju između personalnog računara – laptopa i elektronske kontrolne jedinice (ECU) u vozilima bazirane na ISO standardu 9141 – 2”, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, novembar 2019.
M13 M14 M18 M21a M21 M22 M23 M24 M29a M29b M29v M31 M33 M34 M36 M42 M51 M52 M53 M54 M63 M71 M81 M82
 1. Stanujkic, D., Karabašević, D., Popović, G., Zavadskas, E. K., & Stanujkic, M. (2020). Cloud Computing Technology Selection Using a Novel Neutrosophic Extension of the MULTIMOORA Method Based on the Use of Interval-Valued and Triangular-Valued Neutrosophic Numbers. In Smarandache, F., & Abdel-Basset, M. (Eds.), Neutrosophic Operational Research: Methods and Applications. Springer Nature Switzerland AG, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57197-9_19. ISBN: 978-3-030-57197-9.
 1. Brzaković, P., & Karabašević, D. (2020). Examination of the influence of the characteristics of an organization on its activities and the successfulness of their implementation by strategic management. MEFkon 2020, Innovation as an initiator of the development - Innovations in the function of development, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, December 3rd, Belgrade, 19-37. ISBN 978-86-84531-50-8.
 2. Mirčetić, V., & Vukotić, S. (2020). Development and analysis of situational leadership models. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020, Innovation as an initiator of the development – Innovations in the function of development, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, December 3rd, Belgrade, 93-113. ISBN: 978-86-84531-50-8.
 3. Vukotić, S., & Mirčetić, V. (2020). Clustering in agriculture and tourism as a potential for development of rural tourism. Thematic Proceedings of The 5th International Scientific Conference II “Тourism in Function of Development of the Republic Serbia–Тourism and Rural Development” TISC 2020. Vrnjačka Banja, Serbia, 470-487. ISBN: 978-86-89449-48-3.
 4. Virijević Jovanović, S., & Doljanica, S. (2020). Social media in fashion industry: Empirical study of customer buying behaviour. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020, Innovation as an initiator of the development – Innovations in the function of development, 3rd Decembre, Belgrade, Serbia, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, 182 – 198. ISBN: 978-86-84531-50-8.
 5. Janovac, T., & Tadić, J. (2020). Millennials’ attitude towards gamification in working conditions. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020, Innovation as an initiator of the development – Innovations in the function of development, December 3rd, Belgrade, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, 114-129. ISBN 978-86-84531-50-8.
 6. Stanojević, Lj., & Radanov, P. (2020). Digital transformation of work – will Covid-19 pandemic influence intelligent automation of work. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020, Innovation as an initiator of the development – Innovations in the function of development, December 3rd, Belgrade, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, 55 – 70. ISBN 978-86-84531-50-8.
 7. Tomić, G., & Radanov, P. (2020). Strategic Importance of Agriculture in the Republic of Serbia During the Pandemic Caused by the Corona Virus. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020, Innovation as an initiator of the development – Innovations in the function of development, December 3rd, Belgrade, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, 216 – 237. ISBN: 978-86-84531-50-8.
 8. Popović, V., & Mihailović, B. (2020). Business Models for Urban Farming in and Around Urban Protected Areas: EkoPark Belgrade Case Study. In A. Jean Vasile, J. Subić, A. Grubor, D. Privitera (Eds.), Handbook of Research on Agricultural Policy, Rural Development, and Entrepreneurship in Contemporary Economies (pp. 89-107). Hershey, PA (USA): IGI Global, ISBN13: 9781522598374| ISBN10: 1522598375| EISBN13: 9781522598398| DOI: 10.4018/978-1-5225-9837-4, DOI: 10.4018/978-1-5225-9837-4.ch005. https://www.igi-global.com/chapter/business-models-for-urban-farming-in-and-around-urban-protected-areas/243935
 9. Mihailović, B., & Popović, V. (2020). Rural tourism in the function of rural areas development in the Republic of Serbia. In V. Bevanda, S. Štetić (Eds.), 4th International Thematic Monograph Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era (pp. 251-266). Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, Ohrid: Faculty of Tourism and Hospitality, ISBN 978-86-80194-29-5, COBISS.SR-ID 283969804, DOI: 10.31410/tmt.2019, DOI: 10.31410/tmt.2019.251, https://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/4th_itm--2019_web__1_.pdf
 10. Mihailović, B., Popović, V. (2020). Promotion of rural areas of Braničevo-Danube region through branding of agri-food products. In Thematic proceedings of the Fifth International Scientific Conference Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia - Tourism and Rural Development – TISC 2020, 5(2), 282-298. Vrnjačka Banja: University of Kragujevac Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja‚ ISBN 978-86-89949-46-9, ISBN 978-86-89949-48-3, COBISS.SR-ID 17960457
 11. Simonovic, Z., & Ćurčić, N. V. (2020). Problems of Marketing Rural Tourism in Serbia. In Handbook of Research on Agricultural Policy, Rural Development, and Entrepreneurship in Contemporary Economies (pp. 296-313). IGI Global. ISBN: 9781522598374 https://www.igi-global.com/gateway/chapter/243945#pnlRecommendationForm
 12. Lozanović Šajić, Ј., & Đurović Petrović, М. (2020). Public Investment in Innovative Potential in Conditions of SARS-CoV-2. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020, Innovation as an initiator of the development – Innovations in the function of development, December 3rd, Belgrade, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, 238 – 253. ISBN 978-86-84531-50-8.
 13. Radenković, S. D., Saranovic, J. (2020). Development of Electronic Document Management System in Public Sector. Book of Case Studies. International College Mitrovica. ISBN: (u stampi)
 14. Ivanović, T., & Mirčetić, V. (2020). Exploring students’ attitudes towards green behaviour. International Thematic Monograph - Thematic Proceedings of MEFkon 2020. Innovation as an Initiator of the Development - Innovation in the Function of Development. Faculty of Applied Management, Economics and Finance, December 3rd, Belgrade, Serbia, 1-18. ISBN: 978-86-84531-41-6.
 15. Radenković, S. D., Saranovic, J. (2020). Development of Office Automation Information System to Improve the Business Results in Wood Processing Companies. Book of Case Studies. International College Mitrovica. ISBN: (u stampi)
 16. Radenković, S. D., Milic, S. (2020). Conquering of New Markets by Using the E-Commerce of Organic Food Industry. Book of Case Studies. International College Mitrovica. ISBN: (u stampi)
 17. Radenković, S. D., Milic, S. (2020). Digital Transformation as a Prerequisite to Achieve the Competitiveness of Wood-Processing Companies. Book of Case Studies. International College Mitrovica. ISBN: (u stampi)
 18. Radenković, S. D., Saranovic, J. (2020). Application of Artificial Intelligence in the Product Diversification of the Catering Companies. Book of Case Studies. International College Mitrovica. ISBN: (u stampi)
 1. Karabašević, D., Vukotić, S., & Popović, G. (2020). International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020, Innovation as an initiator of the development – Innovations in the function of development, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings, December 3rd, Belgrade. ISBN 978-86-84531-50-8. Uređivanje tematskog zbornika.
 1. Ulutaş, A., Karabašević, D., Popović, G., Stanujkić, D., Thanh Nguyen, P., & Karaköy, Ç. (2020). Developing of a Novel Integrated CCSD-ITARA-MARCOS Decision Making Approach for the Stackers Selection in Logistics System. Mathematics, 8(10), 1672. DOI: https://doi.org/10.3390/math8101672.
 2. Ulutaş, A., Popović, G., Stanujkić, D., Karabašević, D., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2020). A New Hybrid MCDM Model for Personnel Selection Based on a Novel Grey PIPRECIA and Grey OCRA Methods. Mathematics, 8(10), 1698. DOI: https://doi.org/10.3390/math8101698.
 3. Pribićević, I., Doljanica, S., Momčilović, O., Kumar Das, D., Pamučar, D., & Stević, Ž., (2020). Novel Extension of DEMATEL Method by Trapezoidal Fuzzy Numbers and D Numbers for Management of Decision-Making Processes. Mathematics, 8(5), 812. DOI: https://doi.org/10.3390/math8050812
 1. Khan, A.H., Cao, X., Katsikis, V.N., Stanimirović, P.S., Brajević, I., Li, S., Kadry, S., & Nam Y. (2020). Optimal Portfolio Management for Engineering Problems Using Nonconvex Cardinality Constraint: A Computing Perspective. IEEE Access, 8, 57437-57450. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2982195.
 1. Brajević, I., Stanimirović, P. S., Li, S., & Cao, X. (2020). A Hybrid Firefly and Multi-Strategy Artificial Bee Colony Algorithm. International Journal of Computational Intelligence Systems, 13(1), 810 – 821. DOI: https://doi.org/10.2991/ijcis.d.200612.001.
 2. Karabašević, D., Stanujkić, D., Zavadskas, E. K., Stanimirović, P., Popović, G., Predić, B., & Ulutaş, A. (2020). A Novel Extension of the TOPSIS Method Adapted for the Use of Single-Valued Neutrosophic Sets and Hamming Distance for E-Commerce Development Strategies Selection. Symmetry, 12(8), 1263.
 3. Stanujkic, D., Popović, G., Zavadskas, E.K., Karabašević, D., & Binkyte-Veliene, A. (2020). Assessment of Progress towards Achieving Sustainable Development Goals of the “Agenda 2030” by Using the CoCoSo and the Shannon Entropy Methods: The Case of the EU Countries. Sustainability, 12(14), 5717.
 4. Tomašević, M., Lapuh, L., Stević, Ž., Stanujkić, D., & Karabašević, D. (2020). Evaluation of Criteria for the Implementation of High-Performance Computing (HPC) in Danube Region Countries Using Fuzzy PIPRECIA Method. Sustainability, 12(7), 3017. DOI: doi:10.3390/su12073017.
 5. Jauković Jocić, K., Jocić, G., Karabašević, D., Popović, G., Stanujkic, D., Zavadskas, E. K, & Nguyen, P. T. (2020). A Novel Integrated PIPRECIA–Interval-Valued Triangular Fuzzy ARAS Model: E-Learning Course Selection. Symmetry, 12(6), 928. https://doi.org/10.3390/sym12060928.
 6. Vesković, S., Stević, Ž., Karabašević, D., Rajilić, S., Milinković, S., & Stojić, G. (2020). A new integrated fuzzy approach to selecting the best solution for business balance of passenger rail operator: Fuzzy PIPRECIA - fuzzy EDAS model. Symmetry, 12(5), 743. doi:10.3390/sym12050743.
 7. Pamučar, D., Žižović, M., Marinković, D., Doljanica, D., Virijević Jovanović, S., & Brzaković, P., (2020). Development of a Multi-Criteria Model for Sustainable Reorganization of a Healthcare System in an Emergency Situation Caused by the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 12(18), 7504. DOI: https://doi.org/10.3390/su12187504
 8. Mijajlović, M., Puška, A., Stević, Ž., Marinković, D., Doljanica, D., Virijević Jovanović, S., Stojanović, I., & Beširović, J. (2020). Determining the Competitiveness of Spa-Centers in Order to Achieve Sustainability Using a Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Model. Sustainability, 12, 8584. DOI: https://doi.org/10.3390/su12208584
 9. Škrbić, S., Ašonja, A., Prodanović, R., Ristić, V., Stevanović, G., Vulić, M., Janković, Z., Radosavac, A. & Igić, S. (2020). Analysis of Plant-Production-Obtained Biomass in Function of Sustainable Energy. Sustainability, 12, 5486. DOI:10.3390/su12135486,
 10. Demirović, Bajrami, D., Radosavac, A., Cimbaljević, M., Tretiakova, N.T. & Syromiatnikova, Y.A. (2020). Determinants of Residents’ Support for Sustainable Tourism Development: Implications for Rural Communities. Sustainability, 2020, 12 (22), 9438; https://doi.org/10.3390/su12229438
 11. Vapa-Tankosić, J., Miler-Janković, V., Jeremić, D., Stanojević, S., & Radović, G. (2020). Investment in Research and Development and New Technological Adoption for the Sustainable Beekeeping Sector. Sustainability 2020, 12(14), 5825. DOI: https://doi.org/10.3390/su12145825
 12. Mihailović, B, Radić Jean, I., Popović, V., Radosavljević, K., Chroneos Krasavac, B., Bradić-Martinović, A. (2020). Farm Differentiation Strategies and Sustainable Regional Development. Sustainability, 12(17), 7223. DOI: https://doi.org/10.3390/ su12177223.
 13. Kovačević, A., Radenković, S.D. (2020). SAWIT—Security Awareness Improvement Tool in the Workplace. Applied Science 2020, 10, 3065. DOI: https://doi.org/10.3390/app10093065
 1. Bakir, M., Akan, Ş., Kiracı, K., Karabašević, D., Stanujkić, D., & Popović, G. (2020). Multiple-Criteria Approach of the Operational Performance Evaluation in the Airline Industry: Evidence from Emerging Markets. Romanian Journal of Economic Forecasting, 23(2), 149-172.
 2. Radivojević, N., Filipović, L., & Brzaković, Т. (2020). A New Semiparametric Mirrored Historical Simulation Value-At-Risk Model. Romanian Journal for Economic Forecasting, (1), 5-21.
 3. Ćurčić, N. V., Radivojević, N., Grubor, A., & Simonović, Z. (2020). Examining causality between market share and competitiveness: case study textile industry. Industria Textila, 71(4), 364-370. DOI: http://doi.org/10.35530/IT.071.04.1727
 4. Hemer, А. М., Aranđelović, M., Milović, Lj., Kljajin, M., & Lozanović Šajić, J. (2020). Analytical vs Numerical Calculation of Fatigue Life for Different Welded Joint Regions. Tehnički vjesnik / Technical Gazettе, 27(6), 1931-1937.
 1. Piljan, I., Simonović, Z., & Ćurčić, N. (2020). The influence of teamwork as an internal marketing factor on the quality of the service of insurance companies in Serbia's agriculturalsector. Ekonomika poljoprivrede, 67(1), 189-206. DOI: doi:10.5937/ekoPolj2001189P
 2. Лешевић, И. (2020). Утицај Петраркине и петраркистичке поезије на лирско стваралаштво Јована Пачића. Наслеђе, 46, 327-339.
 3. Radovanović B., & Simeunović I. (2020). Who Volunteers in Serbia? Motives and Value Orientations of Serbian Volunteers. Sociologija, 62(2), 269-292.
 4. Dragičević Radičević, T., Stanojević, Lj., Milanović, V., Katanić, Z., & Todosijević, S. (2020). Corporate Social Responsibility And New Technologies in Food Industry, the Public Perception - Case Study of Vojvodina. Economics of Agriculture, 67(2), 329-343.
 5. Radanov, P., Lešević, I., Brzaković, P., & Pajić, D. (2020), Quality of Life of of the Elderly Population During the Virus COVID 19 Pandemic with Special Reference to Agriculturists. Economics of Agriculture, 67(4), 1155-1167. DOI: https://doi.org/10.5937/ekoPolj2004155R
 6. Janovac, T., Virijević Jovanović, S. (2020). Research on employer satisfaction concerning higher education quality. Teaching Innovations, 4/2020, 120-135. DOI: doi: 10.5937/inovacije2004120J
 7. Petrović, G., Karabašević, D., Vukotić, S., Mirčetić, V., & Radosavac, A. (2020). The impact of climate change on the corn yield in Serbia. Acta agriculturae Serbica, 25(50), 133-140.
 8. Milinković, O., Brzaković, P., Milošević, O., & Brzaković, M. (2020). Property Insurance and innovative building techniques-reducing the consequences of climate change. Economics of Agriculture, 67(1), 269-283.
 9. Lavrnić, I., Bašić, A., & Viduka, D. (2020). Risk Assessment of a solar attack according to ISO 31000 standard. Engineering Review (In press.). ISSN: 1330-9587
 10. Viduka, D., Viduka, B., & Vrandečić, D. (2020). The Influence of Open Source Software on Creativity, Communication and Students’ Social Life. International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems (IJECES) (In press.). ISSN: 1847-6996
 1. Brzaković, M. (2020). Quaestus. [RePEc, EconPapers, DOAJ, Copernicus, Proquest] ISSN: 2285-424x, ISSN online 2343-8134.
 2. Karabašević, D. (2020). Neutrosophic sets and systems. [SCOPUS, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scimago] ISSN (print): 2331-6055, ISSN (online): 2331-608X.
 3. Karabašević, D. (2020). Quaestus. [RePEc, EconPapers, DOAJ, Copernicus, Proquest] ISSN: 2285-424x, ISSN online 2343-8134.
 4. Karabašević, D. (2020). Businesses. [Publisher: MDPI] ISSN: 2673-7116.
 5. Karabašević, D. (2020). International Journal of Neutrosophic Science. [Publisher: ASPG, Indexed by: GoogleScholar; Index Copernicus (ICI World of Journals); BASE; Microsoft Academic; Advanced Science Index (ASI); EuroPub; WorldCat; Cengage Learning] ISSN: 2692-6148, ISSN online 2690-6805.
 6. Karabašević, D. (2020). Journal of Fuzzy Extension and Applications:JFEA . [Publisher: Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran].
 7. Popović, G. (2020). Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials (SEPRM), ISSN (print): 2738-7100, ISSN (online): 2738-7151.
 8. Simonović, Z. (2020). International journal of sustainable economics management (IJSEM). [Publisher: IGI GLOBAL] ISSN: 2160-9659, EISSN: 2160-9667.
 9. Simonović, Z. (2020). Revista de turism (RDT). [Indexed: EBSCO, DOAJ, Repec, ERIH plus] ISSN: 1844-2994.
 10. Simonović, Z. (2020). Ecoforum journal. [Indexed: Repec, ERIH plus] ISSN: 2344 – 2174.
 1. Simonović, Z. (2020). Časopis: Ekonomika. ISSN 0350-137X, eISSN 2334-9190.
 1. Karabašević, D. (2020). Časopis: BizInfo (Blace). ISSN 2217-2769, eISSN 2406-2324.
 2. Karabašević, D. (2020). International Review. ISSN 2217-9739.
 3. Popović, G. (2020). Časopis: International Review. ISSN (print) 2217-9739, ISSN (online) 2560-3353.
 4. Brzaković, M. (2020). Časopis: Ekonomija teorija i praksa. ISSN 2217-5458, eISSN 2620-0228.
 5. Brzaković, T. (2020). Časopis: Ekonomika. ISSN 0350-137X, eISSN 2334-9190.
 6. Simonović, Z. (2020). Časopis: Strategic Management. ISSN 1821-3448.
 7. Madžgalj, J. (2020). Časopis: Ecologica. ISSN 0354 – 3285.
 1. Mirčetić, V., Radosavac, A. & Đervida, R. (2020). Business Communication in Entrepreneurship, PaKSom 2020, in press.
 2. Stanojević, S., & Kostić, R. (2020). Comparative Analysis of Crude Oil Indicators in Serbia and Neighboring Countries. International Scientific Meeting „Sustainability of Economic Develoopment 2020“, 15-18 July, Palić, Serbia, 8-21. ISBN 978-86-88535-21-2.
 3. Milošević, O., Marković, S. (2020). Militantna demokratija – ima li slobode za neprijatelje slobode. XVII Međunarodni naučni skup „Pravnički dani – Prof. dr Slavko Carić“, Uloga države i prava u XXI veku, Zbornik referata, Novi Sad, 115-129.
 4. Lozanović Šajić, J., Samardžić, I., & Lovrić, I. (2020). Experimental Determination Flow Characteristics of the Control Valve. Contemporary Issues in Economy & Technology – CIET 2020, 29 - 30 May, Split, Croatia, Book of Proceedings, 560 – 565.
 5. Lozanović Šajić, J., & Đurović Petrović, M. (2020). The Future of the Maker Movement. 2nd Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation PaKSoM 2020, 16-17 November, Book of Proceedings, https://paksom.cosrec.org/accepted-papers/
 1. Cvijanović, D., Mirčetić, V., & Vukotić, S. (2020). Uticaj kulture na upravljanje ljudskim resursima u internacionalnim uslovima. Zbornik radova X međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima ISNRM 2020, Megatrend Univerzitet Beograd, Fakultet za menadžment Zaječar, 26. septembar, Zaječar, Srbija, 82-88. ISBN 978-86-7747-624-3.
 2. Karabašević, D., Stanujkić, D., & Popović, G. (2020). Security Aspects of Cloud Computing. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Proceedings, 29-34. ISBN 978-86-84531-49-2.
 3. Petrović, G., Karabašević, D., & Vukotić, S. (2020) Efekti pandemije COVID 19 na trgovinski bilans u zemljama Evropske unije. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2020, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovacijama do poslovnog uspeha, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 3. decembar 2020, 86-91. ISBN 978-86-84531-49-2.
 4. Vujić, D., Karabašević, D., & Popović, G. (2020). Odlike procesa očuvanja prirodnih resursa u funkciji održivog razvoja. Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2020, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovacijama do poslovnog uspeha, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 3. decembar 2020, 131-136. ISBN 978-86-84531-49-2.
 5. Mirčetić, V., Karabašević, D., & Vukotić, S. (2020). Correlation between leadership styles and development level of followers in situational leadership model II. Conference Proceedings of the 9th PAR internetional scientific-professional leadership conference “High leadership conference” PILC 2020 (pp. 233-246). Rijeka, Croatia, May 2020: PAR University College. ISBN: 978-953-59508-6-8.
 6. Mirčetić, V., Vukotić, S., & Karabašević, D. (2020). Savremeni pristup portfoliju karijere u upravljanju projektima: Elektronski portfolio karijere. Zbornik radova XXIV međunarodni kongres iz upravljanja projektima Hibridni projektni menadžment – imperativ budućnosti - IPMA 2020, 07-09. maj, Beograd, Srbija, 224-229, ISBN: 978-86-86385-18-5.
 7. Петровић, Г,. Новаковић, С., & Николић, Г. (2020). Економски показатељи развоја Европске уније у периоду од 2010-2020. године. Међународна научно-стручна конференција МЕФкон 2020 - Иновације као покретач развоја, „Иновацијама до пословног успеха“, 3. децембар, Београд, Србија, Зборник радова, 113-122, ISBN 978-86-84531-49-2.
 8. Радовановић, Т., Раданов, П., & Филијовић, М. (2020). Образовање као креатор људског живота. Међународна научно-стручна конференција МЕФкон 2020 – Иновације као покретач развоја, 3. децембар, Београд, Србија, Зборник радова, 275 – 284. ИСБН: 978-86-84531-49-2.
 9. Лешевић, И., Раданов, П., & Радосавац, А. (2020). Професионализација јавне управе. Иновације као покретач развоја, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 247 – 252. ИСБН: 978-86-84531-49-2.
 10. Радовановић, Т., Раданов, П., & Марковић, С. (2020). Усклађеност упутстава за израду научних радова са методологијом научног истраживања. Међународна научно-стручна конференција МЕФкон 2020 – Иновације као покретач развоја, 3. децембар, Београд, Србија, Зборник радова, 296 – 303. ИСБН: 978-86-84531-49-2.
 11. Радовановић, Т., Раданов, П., & Паић, М. (2020). Прилог верификацији интегралног планирања локалног развоја. IV Међународна научно-стручна конференција, Регионални развој и прекогранична сарадња, 4-5 децембар, Пирот, Србија, Зборник радова,1 4 – 31. ИСБН: 978-86-84763-05-3
 12. Лешевић, И., Раданов, П., & Станојевић, Љ. (2020). Рад од куће – будућност бизниса након пандемије ковида 19? IV Међународна научно-стручна конференција, Регионални развој и прекогранична сарадња, 4-5 децембар, Пирот, Србија, Зборник радова, 32 – 41. ИСБН: 978-86-84763-05-3.
 13. Todorov, P., Radosavac, A., & Mirčetić, V. (2020). Uticaj liderstva na obrazovni process. Zbornik sa 6. međunarodne konferencije Inovacije kao pokretač razvoja – Inovacijama do poslovnog uspeha, MEFkon 2020. Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, 03. decembar, Beograd, Srbija, 232-240. ISBN 978-86-84531-49-2.
 14. Mirčetić V. (2020). Understanding shifts in marketing evolution as a prerequisite for implementation of marketing 4.0. In D. Starčević, & S. Marinković (Eds.), XVII International Symposium SymOrg 2020 – Business and Artificial Intelligence (pp. 623-634). 07-09 September 2020: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences.
 15. Vujović, S. M., Vukadinović, P., Vujić, N., Mihailović, B., Miletić, Lj. (2019/2020). Research of the influence of socio-economic conditions of work on results of business operations of hotel enterprises. International Scientific Conferences: ConferencII, Science and innovation, Collection of scientific articles, Shioda GmbH Steyr, Austria, 104-122. Submitted for review in Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH). ISBN 978-3-953794-29-6.
 16. Grujić, B., Simonović, Z., & Ćurčić, N. (2020). Importance of Аgriculture and Food Industry in the Economy of the Republic of Serbia. Harnessing Tangible and Intangible Assets in the context of European Integration and Globalization: Challenges ahead, Espera 2020, Peter Lang, Book of Proceedings,. ISBN 978-3-631-83826-6.
 17. Karabatić, T., Tomić, Z., Cvjetkovic, S. J., & Lozanović Šajić, J. (2020). Inspection of Wind Turbine Blades for Lightning Protection. Contemporary Issues in Economy & Technology – CIET 2020, 29 - 30 May, Split, Croatia, Book of Proceedings, 582- 591.
 18. Bogićević, D., Stoimenov, L., Тот, I., Prodanović, R., & Vulić, I. (2020). A new IoT solution for control of the entry and routing the vehiclе. 10th International Conference on Information Society and Technology ICIST 2020, Kopaonik, Serbia, Book of Proceedings, in press.
 19. Vulić, I., Prodanović, R., Tot, I., & Bogićević, D. (2020). Model for authenticating the Internet of Military Things and Internet of Battlefield. 10th International Conference on Information Society and Technology ICIST 2020, Kopaonik, Serbia, Book of Proceedings, in press.
 20. Radenković, S.D., Kovacevic, A. (2020). Improving Technology Enhanced Learning as a Prerequisite for Sustainable Education. Proceedings of The International Scientific Conference YUINFO 2020, Kopaonik 2020, ISBN: 978-86-85525-23-0.
 21. Radenković, S. D., Milic, S., Jokic, B., Djokic, J. (2020). Applying Artificial Intelligence Techniques to Improve Company’s Internet Presence Strategy. Proceedings of the International Scientific Conference Organized by 17 partners under the ERASMUS+ Capacity Building Program "Theory to practice as a cognitive, educational and social challenge", September 2020, Mitrovica. ISSN: 2671-3586
 22. Radenković, S. D., Saranovic, J., Milic, S., Jokic, B. (2020). Digital Transformation of Food Processing Industry - a Way to Improve Competitiveness in the Global Market. Proceedings of the International Scientific Conference Organized by 17 partners under the ERASMUS+ Capacity Building Program "Theory to practice as a cognitive, educational and social challenge", September 2020, Mitrovica. ISSN: 2671-3586
 23. Radenković, S. D., Djokic, J.., Gasi, D., Milic, S. (2020). Application of Machine Learning Techniques in the Air Pollution Assessment and Forecasting. Proceedings of the International Scientific Conference Organized by 17 partners under the ERASMUS+ Capacity Building Program "Theory to practice as a cognitive, educational and social challenge", September 2020, Mitrovica. ISSN: 2671-3587
 24. Stanojević, Lj., & Jocić, G. (2020). How Industry 4.0 technologies can be used in COVID-19 pandemics. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Proceedings, 43-48. ISBN 978-86-84531-49-2.
 25. Brajević, I., Brzaković, M., & Jocić, G. (2020). Sine cosine algorithm with feasibility-based rules for engineering optimization. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Proceedings, 57-64. ISBN 978-86-84531-49-2.
 26. Janovac, T., Tadić, J, Vukčević, M. (2020). Motivacija i zadovoljstvo poslom u funkciji efektivnog upravljanja ljudskim resursima. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Proceedings, 241-246. ISBN 978-86-84531-49-2
 27. Tadić, J., Janovac, T., & Jaganjac, J. (2020). Elastivity of consumer demand for tourism services and ability to recover during a Coronavirus pandemic. The International Scientific Conference „Economic Aspects of the Cocid-19 Pandemic: How to Survive Today and Cope with Tomorrow“, 18th November, Novi Sad, Sremska Kamenica, Serbia, 27. ISBN: 978-86-6229-022-9. PROVERI
 28. Petrović, N. (2020). Zeleni marketing i održivi razvoj iz perspective mladih studenata. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Proceedings, 312-318. ISBN 978-86-84531-49-2.
 29. Nenadović D., Brzaković P., & Petrović, N. (2020). Uloga i značaj menadžmenta u okviru neprofitnih organizacija. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Proceedings, 263-268. ISBN 978-86-84531-49-2.
 30. Brajević, I., Brzaković, M., & Rajčević, D. (2020). Modified artificial bee colony algorithm applied to multilevel image thresholding. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Proceedings, 35-42. ISBN 978-86-84531-49-2.
 31. Vukčević, M. (2020). Social networks in the worldof business communication. ,,International May Conference on Strategic Management – IMCSM20“, September 25 - 27, Bor, Serbia, Book of Proceedings, 64-72.
 32. Vukčević, M. (2020). The influence of culture on media in the 21. century. International May Conference on Strategic Management – IMCSM20, September 25 - 27, Bor, Serbia, Book of Proceedings, 72-85.
 33. Milošević, O., Marković, S. (2020). Porez na dohodak građana kao vrsta poreza i oporezivanje dohotka u Srbiji. Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon 2020 – Inovacije kao pokretač razvoja, 3. decembar, Beograd, Srbija, Zbornik radova, 346-351. ISBN: 978-86-84531-49-2.
 34. Јаношик, М., Ђукић, Т., & Малешевић, А. (2020). Утицај културе на склоност ка предузетништву. Међународна научно-стручна конференција МЕФкон 2020 – Иновације као покретач развоја, 3. децембар, Београд, Србија, Зборник радова, 218-224. ISBN: 978-86-84531-49-2.
 1. Brzaković, M., Ilić, L., & Veljić, A. (2020). Security of information and information systems in emergency situations. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 4. ISBN 978-86-84531-51-5.
 2. Brzaković, M., Rajčević, D., & Pucar, Đ. (2020). Design of information systems in the function of business support in the conditions of covid-19. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 15. ISBN 978-86-84531-51-5.
 3. Brzaković, P., & Brzaković, A. (2020). Innovation, digitalization, urbanization. International Youth Scientific Forum "LOMONOSOV-2020". ISBN 978-5-317-06417-4.
 4. Brajević, I. (2020). Performance of object-oriented sowtware application for whale optimization algorithm. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 3. ISBN 978-86-84531-51-5.
 5. Brajević, I. (2020). A short review of mobile application development methods. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 10. ISBN 978-86-84531-51-5.
 6. Marković, S.А., Milošević, B., Petrović, J. (2020). The impact of organizational culture in the service sector. Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon 2020 – Inovacije kao pokretač razvoja, 3. decembar, Beograd, Srbija, Zbornik apstrakata, 6. ISBN 978-86-84531-51-5.
 7. Jauković Jocić, K., Jocić, G., Šijan, A. (2020) Development of multimedia systems in modern education: Implementation of virtual reality in the challenges of e-learning. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 7. ISBN 978-86-84531-51-5.
 8. Jauković Jocić, K., Jocić, G., Pucar, Đ. (2020) Improvement and development of marketing strategy through the application of multimedia systems tools. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 16. ISBN 978-86-84531-51-5.
 9. Karabašević, D., Stanujkić, D., & Popović, G. (2020). Using recurrent neural network to improve online learning. XII International Scientific Conference - Emerging trends in business economics: Towards competitiveness, digitalization and financial innovation. Institute of Economic Sciences, Book of abstracts, 147-149. ISBN: 978-86-89465-56-3.
 10. Mirčetić, V., Karabašević, D., & Vukotić, S. (2020). Determination of adapted Kaizen management model and its implementation in Serbian macroenvironmental conditions. XII International Scientific Conference - Emerging trends in business economics: Towards competitiveness, digitalization and financial innovation. Institute of Economic Sciences, Book of abstracts, 46-48. ISBN: 978-86-89465-56-3.
 11. Popović, G., Karabašević, D., & Stanujkić, D. (2020). Application of the artificial neural network using particle swarm optimization algorithm in the detection of the intrusion in cloud computing. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 1. ISBN 978-86-84531-51-5.
 12. Karabašević, D., Popović, G., & Stanujkić, D. (2020). Utilization of artificial intelligence techniques and machine learning in software engineering. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 11. ISBN 978-86-84531-51-5.
 13. Vukotić, S., Petrović, G., & Mirčetić, V. (2020). Application of Information Technologies in Human Resource Management. MEFkon 2020, Book of Abstracts: Innovation as an Initiator of the Development, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, December, Belgrade, Serbia, p. 24. ISBN: 978-86-84531-51-5.
 14. Mirčetić, V., Petrović, G., & Vukotić, S. (2020). Innovations as a Sustainable Competitive Advantage of Small and Medium-Sized Enterprises during Covid-19 pandemics. MEFkon 2020, Book of Abstracts: Innovation as an Initiator of the Development, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, December, Belgrade, Serbia, p. 31. ISBN: 978-86-84531-51-5.
 15. Cvijanović, D., Mirčetić, V., & Vukotić, S. (2020). Impact of cross-clusters and cross-industry collaboration on economic development. In Proceedings of 19th International Conference "Life Sciences for Sustainable Development." University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, 24-25 September, Cluj-Napoca, Romania, 257.
 16. Radosavac, A., & Brzaković, T. (2020). Climate changes and its impact on yields in agriculture on the territory of Republic of Serbia. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 25. ISBN 978-86-84531-51-5.
 17. Лешевић, И., Раданов, П., Брзаковић, П., Томић, Г., & Пајић, Д. (2020). The Role of the Media in the Dissemination of Information of General Importance. Ecologica, Научно стручно друштво за заштиту животне средине Србије, Book of Abstracts, 202.
 18. Брзаковић, П., Лешевић, И., & Раданов, П. (2020). Serbian Tourism in the Conditions of the Epidemic: Nature Parks and National Parks as Potential Destinations. Међународна научна конференција „Четврта индустријска револуција – значај за развој зелене економије и заштиту животне средине“, 16-18. септембар, Београд, Ecologica, Научно стручно друштво за заштиту животне средине Србије, Book of Abstracts, 105.
 19. Lešević, I., Radanov, P. (2020). The Concept of Foreign Language and Professional Language in the IT Sector. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 5. ISBN 978-86-84531-51-5.
 20. Станојевић, Љ., & Раданов, П. (2020). Using Artificial intelligence for retail in COVID-19 pandemic. Међународна научно-стручна конференција МЕФкон 2020 – Иновације као покретач развоја, 3. децембар, Београд, Србија, Зборник апстраката, 14. ИСБН 978-86-84531-51-5.
 21. Stanojević, Lj. (2020). How technology digitally transform education during COVID-19 pandemics. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd december, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 8. ISBN 978-86-84531-51-5.
 22. Radosavac, A., Todorov, P. & Petrović, N. (2020). The impact of employees motivation on the company business activities. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “Innovations as the Key to Business Success”, 3rd december, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 32. ISBN 978-86-84531-51-5.
 23. Radonjić, S. (2020). Quality of service activities. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “Innovations as the Key to Business Success”, 3rd december, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 18. ISBN 978-86-84531-51-5.
 24. Dragičević Radičević, T., & Petrović, N. (2020). Economic Crisis as a Consequence of a Pandemic. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “Innovations as the Key to Business Success”, 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 33. ISBN 978-86-84531-51-5.
 25. Nenadović, D., & Lazarević, D. (2020). Concept of leadership in contemporary business and the development of business ethics with a view to sustainable development. International Youth Scientific Forum "LOMONOSOV-2020”. ISBN: 978-5-317-06417-4.
 26. Petrović N., Veljić, A., Janošik, M., Jauković, J. K. (2020). Young people’s motivation to start entrepreneurial ventures – personal characteristics vs demographic characteristics (case study). Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2020». ISBN 978-5-317-06417-4
 27. Viduka, D. (2020). Management of an information system based on open source software in e-education. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd december, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 28. ISBN 978-86-84531-51-5.
 28. Viduka, D., Ličina, B., & Maričić, S. (2020). Application of GNU / Linux Ubuntu operating system on old hardware in business, International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “ Innovations as the Key to Business Success”, 3rd december, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 29. ISBN 978-86-84531-51-5.
 29. Hanic, H., Radenković, S., D., Bugarcic, M. (2020). Intelligent Data Analysis of Commercial Bank Customers. Proceedings of the 12th International Scientific Conference „Emerging trends in business economics: towards competitiveness, digitalization and financial innovation“, October 2020, Belgrade. ISBN: ISBN 978-86-89465-56-3
 30. Radenković, S.D. (2020). Digital Transformation of Organic Food Processing Industry Improves Competitiveness in the Global Market. Proceedings of the International Scientific Conference Global Economic Trends - Chellenges and Perspectives. November 2020.
 31. Vukčević, M. (2020). The influence of culture on media in the 21.century. ,,International May Conference on Strategic Management – IMCSM20“, September 25 – 27, Bor, Serbia, Book of Abstracts, 67-68.
 32. Vukčević, M. (2020). Social networks in the world of business communication. International May Conference on Strategic Management – IMCSM20, September 25 - 27, Bor, Serbia, Book of Proceedings, 66-67.
 33. Лешевић, И., Раданов, П., Брзаковић, П., Томић, Г., Пајић, Д. (2020). Улога средстава јавног информисања у ширењу информација од општег значаја. Међународна научна конференција „Четврта индустријска револуција – значај за развој зелене економије и заштиту животне средине“, 16-18. септембар, Београд, Зборник апстраката, 201-202
 34. Marković, S. (2020). Criminal protection of copyright. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “Innovations as the Key to Business Success”, 3rd december, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 12. ISBN 978-86-84531-51-5.
 35. Vukčević, M. (2020). The scientific-educational program dominance in the program schemes of television with a national frequency. International Scientific & Professional Conference MEFkon 2020 - Innovation as the initiator of development “Innovations as the Key to Business Success” 3rd December, Belgrade, Serbia, Book of abstracts, 22-23. ISBN 978-86-84531-51-5.
 1. Karabašević, D., Vukotić, S., & Popović, G. (2020). Međunarodno - stručna konferencija, Inovacije kao pokretač razvoja, MEFkon 2020, Zbornik radova sa međunarodnog skupa, Inovacijama do poslovnog uspeha, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (sa su-organizatorima), Beograd, 3. decembra 2020. ISBN 978-86-84531-49-2. Uređivanje zbornika sa međunarodnog skupa.
 1. Mihailović, B., Radosavljević, K. (2020). Poslovni konsalting. Monografija nacionalnog značaja, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd (broj strana: 222). ISBN-978-86-6269-094-4; CIP 005.942; COBISS.SR-ID 28728585
 1. Petrović, G., Karabašević, D., Vukotić, S., & Mirčetić, V. (2020). An Overview of the Tourism Economic Effect in the European Union Member States. Turizam, 24(4-2), 165-177. DOI: 10.5937/turizam24-26469
 2. Popović, G., Stanujkić, D., Karabašević, D., & Štirbanović, Z. (2020). Model for ore deposits selection by using the fuzzy TOPSIS method. Journal of Mining and Metallurgy Section A: Mining, 56(1), 59-71.
 3. Jauković Jocić, K., Karabašević, D., & Popović, G. (2020). An approach for e-learning courses evaluation based on the EDAS method. Ekonomika, 66(4), 47-59.
 4. Jauković Jocić, K., Karabašević, D., & Jocić, G. (2020). The use of the PIPRECIA method for assessing the quality of e-learning materials. Ekonomika, 66(3), 37-45.
 5. Томашевић, К., Виријевић Јовановић, С., Здравковић, Ј. (2020). Утицај дигиталних технологија на унапређење рада полиције. Безбедност, 1/2020, 48 – 64. DOI:10.5937/bezbednost2001048T
 6. Virijević Jovanović, S., Janovac, T., Nešović, D. (2020). The Implementation of Two – Dimensional Model of Corporate Social Responsibility in Serbian Companies. Economic Analysis: Applied Research in Emerging Markets, 53(1), 105-117.
 7. Virijević Jovanović, S., Doljanica, S., & Janovac, T. (2020). Green economy in Iceland: an engine for tourism development. Ecologica, in press 100/2020.
 8. Раданов, П. (2020). Информисаност становника града Панчева о корона вирусу – изазивачу тешког акутног респираторног синдрома и мерама здравствене заштите. Ecologica, 25(98), 288 – 292. ISSN: 0354-3285.
 9. Лешевић, И., Раданов, П., Брзаковић, П., Томић, Г., & Пајић, Д. (2020). Улога средстава јавног информисања у ширењу информација од општег значаја. Ecologica, 25(99), 525 – 529. ISSN: 0354-3285.
 10. Jelenković, S., Brzaković, A., & Mihailović, B. (2020). Značaj dilera za tržište automobila u Srbiji. Oditor, 3/2020. Potvrda br. 12-4 od 8-06-2020, ISSN 2217-401X; ISSN 2683-3476 (Online)
 11. Дашић., Г., Попов-Лоцке, Ј., Ђервида, Р., & Радосавац, А. (2020). Заштита животне средине у Индустрији 4.0 – потенцијал корпоративне друштвене одговорности. Ecologica, XXVII, (98) 319-325.
 12. Milanović V., & Dragičević Radičević T. (2020). Odnosi između zadovoljstva komunikacijom, zadovoljstva poslom i postignuća na poslu – pregled važnijih empirijskih istraživanja od 1970. godine. CM: Communication and Media, 46(14), 89-120. DOI: 10.5937/cm14-19774.
 13. Milačić, S., Simonović, Z., & Kostić, A. (2020). European monetary union as a stabilizing factor in the circumstances of economic crisis. Ekonomika, 66(4), 21-33. DOI:doi:10.5937/ekonomika1903021C.
 14. Miletić, V. Ćurčić, N., & Simonović, Z. (2020). Quality standardization - a factor of sustainable competitiveness of enterprises in Serbia. Anali ekonomskog fakulteta u Subotici, 56(44), 99-114. DOI: 10.5937/AnEkSub2044099M .
 15. Marković, S., Milošević, O., & Ditrih, S. (2020). Institucionalni odgovor na vanredne situacije u Republici Srbiji. Ecologica, 27(98), 325-331.
 1. Bojić, M. R., Stanojević, S. Lj., & Zekić, M. Č. (2020). Establishing and Maintaining Knowledge Management in the Enterprises of the Defense. Vojno delo, 2/2020, 98-111.
 1. Mirčetić, V. (2020). The impact of leader’s gender to business system performance. Quaestus - Multidisciplinary Research Journal, 17, 159-178.
 2. Stanujkić, D., Karabašević, D., Smarandache, F., & Popović, G. (2020). A Novel Approach for Assessing the Reliability of Data Contained in a Single Valued Neutrosophic Number and its Application in Multiple Criteria Decision Making. International Journal of Neutrosophic Science, 11(1), 22-29.
 3. Stanujkić, M., Stanujkić, D., Karabašević, D., Sava, C., & Popović, G. (2020). Comparison of Tourism Potentials Using Preference Selection Index Method. Quaestus, 16, 177-187.
 4. Popović, G., Stanujkic, D., Karabašević, D., Brzaković, M., & Milosevic,O. (2020). An Assessment of the Negotin Wine Route Potentials - A Case of the Rajačke Pimnice. Quaestus, 16, 156-163.
 5. Petrović, G., Karabašević, D., Brzaković, T., Novaković, S., & Radosavac, A. (2020). Economic Effects of Tourism on International and Domestic Market. Quaestus, 16, 164-176.
 6. Kirin, S. D., Miljanovic, I., Brzaković, M., & Trisovic, N. (2020). Research of Risk Taking and Deviations from Rules at an Open Pit Mine in Serbia. Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 2 (50), 43-58.
 7. Radosavac, A, Đervida, R., Dašić, G. & Cipriana, S. (2020). Publi relations - the current practice in BiH, Quaestus, Multidisciplinary Research Journal, p. 226-232.
 8. Radosavac, A, Đervida, R., Ondrik, Ž. & Stojkovic, N. (2020). Integrated marketing communications in Small and Medium Enterprises in the RS. Quaestus, Multidisciplinary Research Journal, 233-239.
 9. Viduka, D., Kraguljac, V., & Lavrnić, I. (2020). Security challenges behind the development and increased use of Open Source Web Content Management Systems. Journal of Information and Organizational Sciences (JIOS), 44(1). ISSN: 1846-3312.
 10. Đurašković, J., Viduka, D., & Gajić-Glamočlija, M. (2020). Submission Title: The use of e-government from the perspective of biggest business entities in Serbia. Journal of Information and Organizational Sciences (JIOS), (In press.).
 11. Vukčević, M. (2020).The influence of media on culture in the 21.century. Quaestus, 17, 102-111.
 12. Kirin, S., Li, W., Brzaković, M., Miljanović, I., & Sedmak, A. (2020). Rules of Risk Management-Case Study of Open Pit Mine. Procedia Structural Integrity, 28, 764-769.
 1. Majstorović, А., Tasić, S., & Jovićević, P. (2020). Usmerenja za modeliranje sistema interne budžetske revizije. Akcionarstvo, 26(1), 49-62.
 1. Gardašević, Ј., Brkanlić, S., Brkić, I., Kovačević, M., Prodanović, R., Marković, S. (2020). Značaj poznavanja dimenzija nacionalne kulture u digitalnom marketing okruženju. XXVI Skup Trendovi razvoja: “Inovacije u modernom obrazovanju”, Kopaonik, 16 - 19. 02. 2020, T.2.1-9, pp. 1-4.
 2. Tot, I., Trikoš, M., Bajčetić, J., Jovanović, B., Bogićević, D., & Lalović, K. (2020). Akvizicija i bizuelizacija moždanih talasa kao biometrijskih podataka za autentifikaciju korisnika. YU INFO 2020, Kopaonik, Serbia, Book of Proceedings, 96-98. ISBN 978-86-85525-23-0.
 3. Pejanović, S., Stojković, M., & Tot, I. (2020). Java klijent-server aplikacija sa primenom algoritma šifrovanja. YU INFO 2020, Kopaonik, Serbia, Book of Proceedings, 191-196. ISBN 978-86-85525-23-0.
 1. Jauković Jocić, K. (2020). Еvaluacija informaciono-komunikacionih resursa zasnovana na primeni metoda višekriterijumskog odlučivanja. Doktorska disertacija, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.
 1. Rihtaršič, D., Lozanović Šajić, J., & Kocijančič, S. (2020). „Robduino“ – hardverski i softverski interfejs edukativnog robota za primenu od osnovnog obrazovanja, tehničko rešenje.
 1. Lozanović Šajić, J., Vorotovic, G., & Kreculj, D. (2020). Adapter za komunikaciju između personalnog računara – laptopa i elektronske kontrolne jedinice (ECU) u vozilima bazirane na ISO standardu 9141 – 2.
 2. Stajić, Z. P., Lazić, V., Trojić, B., Ilić, U., Stanković, S., Brkić, D., & Lozanović Šajić, J. (2020). Softver za analizu zamena niskonaponskih i visokonaponskih osigurača i katodnih odvodnika prenapona u elektroenergetskim objektima EPS-a.
 3. Ивановић, И., Лозановић Шајић, Ј., Кирин, С., & Златановић, Д. (2020). Tехнолошки поступак топлог цинковања за производњу контејнера специјалне намене.
Резултати научно-истраживачког рада за 2020. годину

Резултати научно-истраживачког рада за 2019. годину

Резултати научно-истраживачког рада за 2018. годину

Кориговани резултати научно-истраживачког рада за 2018. годину