Новости Студентски профил Moodle

Практикант - спољнотрговинског пословања


22. Октобар 2018 / 16:07    1695 Views  

МЕФ факултет обавештава студенте о расписаном конкурсу у компанији Beosport.

Beosport praksa


КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИЈАВУ:

 • Стручна спрема, најмање IV степен
 • Добре организационе способности
 • Знање енглеског језика, писано и говорно
 • Искуство у раду на рачунару, MS Office, посебно Excel, Outlook
 • Способност рада у тиму
 • Комуникативност
 • Рад под притиском и у задатим кратким роковима
 • Способност обављања више послова истовремено
 • Тачност и прецизност у раду и презентовању информација

ОПИС И САДРЖАЈ ПОСЛОВА:

 • Прибављање, контрола и комплетирање увозно - извозне документације (фактуре, остала пратећа документа испоруке, царинске декларације, контролници и др.)
 • Вођење и комплетирање контролника увоза и извоза (reexporta), евиденција царинске књиге
 • Комплетна организација и континуирано праћење увоза и извоза – уговарање свих видова транспорта, осигурања робе у превозу, царињење, сарадња са шпедицијама како у земљи тако и шире, и остали пратећи послови.
 • Праћење привремених увозно - извозних послова (искуство у раду са царинским магацинима)
 • Вођење евиденције и достављање извештаја о амбалажном и електричном и електронском отпаду.
 • Биографије слати искључиво на српском језику, обавезно приложити фотографију скоријег датума, евентуалне препоруке и сертификате

Рок за конкурисање 24.10.2018.

Пријаве слати на адресу: praksa.spoljnotrgovinsko.poslovanje@beosport.com.


Повезане странице