Новости Студентски профил Moodle

MD International / Конкурс


18. Септембар 2019 / 16:47    1675 Views  

MD International је домаћа компанија која послује већ дуже од 20 година. Дистрибуција светских брендова у 4 центра, уз 300 запослених и преко 10 принципала чији су заступници за целокупан асортиман, сврставају MD International међу 100 најуспешнијих домаћих предузећа.

МЕФ факултет - MD International

Центар за каријерно вођење МЕФ факултета обавештава студенте завршних година о актуелним конкурсима за посао у овој компанији и то на две радне позиције.

BM (Brand Manager) – Менаџер за продајне програме

 • Спроводи стратегије брeнда у складу са пословном политиком и смерницама принципала на локалном тржишту, где се производи принципала и дистрибуирају.
 • Води рачуна о адекватном излагању производа принципала на локалном тржишту.
 • Заједно са руководиоцем дивизије продаје стара се о изради прогнозирања волумена продаје, изради ценовних анализа, анализа сопствених категорија производа као и конкурентских.
 • Даје предлоге непосредном руководиоцу за адекватно коришћење планираног буџета и прати његово коришћење.
 • Организује и учествује у ТВ, штампаним и осталим маркетиншким активностима.
 • Учествује у поручивању робе, у сарадњи са регионалним менаџерима формира forecast-е, учествује у праћењу залиха робе, прати однос поручених предвиђених активности и буџетираних активности од стране принципала, прати пут робе од уласка у земљу, преко царињења до њеног приспећа у централно складиште дистрибутера.
 • Даје благовремено потребне информације продајној сили (регионалним менаџерима и по потреби директно комерцијалистима) ради имплементације стратегије бренда у складу са пословном политиком принципала на локалном тржишту.
 • Прави потребне извештаје недељно, месечно, квартално, годишње.
 • Анализира и тумачи пословне извештаје, стручну документацију.
 • Прати прописе из домена свог описа посла.
 • Саставља пословна писма. Одговара на питања клијената, а уколико има потребе и у сарадњи са сервисом купаца.
 • По потреби све извештаје и пословну преписку чита и/или саставља и на енглеском језику.
 • Редовно прати активности конкуренције на тржишту и доставља извештаје непосредном руководиоцу (price radar-и).
 • Уз сагласност непосредног руководиоца и/или принципала даје налоге за отварање активности на појединачним артиклима или групи артикала.
 • Прављење презентација за потребе интерних састанака и састанака са принципалима и купцима.
 • Организује праћење feature share-ова (учешће у лифлетима).
 • Прављење извештаја о залихама (сигнализирање у ситуацијама код артикала са прекомерним залихама, као и код потенцијалних недовољних залиха).
 • Праћење и контрола sell in вредности на нивоу месеца, квартала, године...
 • Предлагање и слање предлога за учешће у лифлетима и осталима активностима купаца.
 • Попуњавање свих образаца потребних за улиставање или ротацију артикала у системима кључних купаца, као и интерна комуникација о промени асортимана дефинисаних кроз CEG.
 • Комуникација и координација продаје ка алтернативним тржиштима.
 • Контрола и координација у расподели POSM-a.
 • Прати промене ценовника и рабата.
 • Израда поруџбина (збирних и појединачних),
 • Контрола испорука по поруџбинама.
 • Извештавање о структури залиха - Анализа залиха по продајним програмима. По потреби, други припадајући извештаји из домена Brand Management-a.
 • Ангажовање на свим додатним активностима по захтеву непосредног руководиоца а у складу са законским ограничењима и процењеним могућностима.
 • Придржава се процедура рада у компанији и норматива рада.

KAM (Key Account Manager) – Менаџер за кључне купце

 • Одговоран је за организацију и спровођење рада са кључним купцима (KA).
 • Спроводи стратешке активности код KA и одговоран је за спровођење истих.
 • Стара се о постизању планиране реализације и планираних продајно промотивних активности код КА, у оквиру продајне стратегије и одобреног буџета.
 • Спровођење свих КАМ оруђа (listing, features, masterplan).
 • Припрема комерцијалних услова сарадње са кључним купцима .
 • Припреме промотивних активности, њихово спровођење код КА и контрола спровођења у малопродајним објектима КА.
 • Развој специфичних продајно промотивних концепата и идеја, у сарадњи са принципалом и КА.
 • Сарадња код спровођења и спровођење нових продајних пројеката (Trade marketing, Category management, Space management...)..
 • Израда планова продаје по производима за додељене трговачке организације.
 • Подношење извештаја ка Националном КАМ-у, директору продаје.
 • Креирање merchandising стандарда за објекте кључних купаца.
 • Контрола одобрених бонитета.
 • Стара се око: договора и водјења уговора са КА, рокова плаћања, спровођења и примене договора са принципалима, благовременим наплатама потраживања.
 • Контролише рад KA Sales Representatives.
 • Врши расподелу планова по купцима.
 • Стара се о планирању акција и промоција.
 • Материјално и финансијски је одговоран у делокругу свога рада.
 • Ангажовање на свим додатним активностима по захтеву непосредног руководиоца а у складу са законским ограничењима и процењеним могућностима.
 • Придржава се процедура рада у компанији и норматива рада. 

Пријаве: marinav@mdi.rs Рок: 5. октобар 2019. године.


Повезане странице