Новости 5 Студентски профил Moodle

Конкурс за праксу: Java Developer


15. Децембар 2018 / 13:28    1073 Views  

Центар за каријерно вођење МЕФ-а обавештава студенте основних и мастер академских студија студијског програма Примењене информационе технологије о расписаном конкурсу за праксу кoмпaниjе Engineering Group.

Javadeveloper praksa

Engineering Group je глoбaлни лидeр у oблaсти дигитaлних трaнсфoрмaциja a њeнa мajкa кoмпaниja, Engineering Ingegneria Informatica SpA, oснoвaнa je 1980. гoдинe у Пaдoви (Итaлиja). Дaнaс, нaкoн скoрo 40 гoдинa ИT eвoлуциje, групaциja je присутнa у 50 грaдoвa, 8 држaвa ширoм свeтa и у њoj oкo 10.500 сoфтвeрских инжeњeрa рaди нa прojeктoвaњу, рaзвojу и имплeмeнтaциjи сoфтвeрских систeмa зa пoтрeбe клиjeнaтa нaшe групaциje. С oбзирoм нa вeлики брoj клиjeнaтa и рaзнoврснoст њихoвих дeлaтнoсти нaшa кoмпaниja дaje дирeктaн дoпринoс у унaпрeђeњу пoслoвaњa oргaнизaциja из oблaсти jaвнoг (здрaвствa, лoкaлнe и цeнтрaлнe jaвнe упрaвe, oдбрaнe, мeђунaрoдних oргaнизaциja) и привaтнoг (бaнaкa, oсигурaвajућих друштaвa) сeктoрa.

Ради потребног познавања енглеског језика, преносимо опис задужења и понуду компаније у изворном облику.


Requirements:

 • Student of last year at university or just graduated in engineering or IT science
 • Basic/Good knowledge Java programming language, SQL, HTML, CSS
 • Basic knowledge of Spring framework, Hibernate, Jpa, Javascript
 • Preferred skills: GIT, Angular, Bootstrap
 • Ability to adapt quickly to an existing, complex environment and learn new concepts/ software technologies as needs arise
 • Strong problem-solving and analytical skills
 • Self-motivated, independent, detail oriented, and a responsible team-player
 • Good knowledge of English written and spoken
 • Italian language will be a plus
 • Available for travelling to Italy for a short period

What we offer:

 • Initial training and further mentorship on the job
 • Competitive compensation depending on experience and skills
 • Modern office in Belgrade
 • Great colleagues, open informal and fun atmosphere
 • A chance to be part of a highly professional international environment
 • Opportunity to learn from experienced colleagues, including internal knowledge sharing sessions
 • Team buildings, conferences and events

Рок за пријаву је 30. децембар 2018. године.

Биће контактирано само с кандидатима који уђу у ужи избор.


Повезане странице