Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ФакултетУниверзитет


Цвећарска бр.2
21000 Нови Сад, Србија
Е-пошта - business-academy@neobee.net

Универзитет Привредна академија основан 2000. године захваљујући визионарским идејама проф. др Славка Царића.

Циљ је био да универзитетска институција у условима убрзане реконструкције наше привреде, државе и правосуђа образује врхунске кадрове из области индустријског и развојног менаџмента, економије, финансија, маркетинга, права, информационих технологија... Високообразован стручни професорски кадар уз доступност најквалитетније литературе има за циљ да буде лидер у истраживању и образовању као и да доприноси личном развоју свих учесника у процесу и друштва у целини.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду је први приватни акредитовани универзитет у Војводини.

Универзитет чине пет акредитованих факултетских институција: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије - МЕФ (Београд), Факултет за економију и инжењерски менаџмент (Нови Сад), Правни факултет за привреду и правосуђе (Нови Сад), Стоматолошки факултет (Панчево), Фармацеутски факултет (Нови Сад).

Циљ сваког појединачног факултета је да оспособи актуелне студенте за самостално решавање сложених проблема као и да их припреми за обављање циљева и задатака у привреди и друштву. Студијски програми на Универзитету сачињени су на принципима Болоњске декларације.

Универзитет Привредна академија, са седамнаест година традиције и искуства, употпуњених акредитованим студијским програмом на сва три нивоа академских студија (основне, мастер и докторске) обезбеђује диплому признату у целом свету.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду своје циљеве, мисију и визију остварује кроз примену различитих механизама укључујући и кључне вредности:

 • Оријентисаност на корисника
 • Учење и професионални развој
 • Квалитет и изврсност
 • Интегритет
 • Лидерство и тимски рад
 • Ефективна комуникација
 • Етичко понашање
 • Проактивно реаговање на промене

Циљеви Универзитета:

 • повећање квалитета,
 • усаглашеност студијских програма са потребама тржишта,
 • повећање ефикасности студија
 • осавремењавање организације студија

Универзитет је потписник уговора о сарадњи у области образовања и науке на међународном нивоу са укупно 33 земље. Резултат сарадње са иностраним високошколским институцијама су заједнички образовни програми интернационалног карактера, међународни пројекти у склопу нових програма Европске уније (ИПА пројекти, Темпус пројекти и други) и мобилност студената у европском образовном простору. Сарадња са привредом и међународна сарадња веома су важан фактор развоја Универзитета и Факултета који су у његовом саставу. Због тога је на нивоу Универзитета Привредна академија у Новом Саду формиран Центар за међународну сарадњу..