Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

НаукаПодмладак

Развој научноистраживачког подмлатка


MEF Fakultet - podmladak

Стратешко опредељење развоја научно-истраживачке делатности Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије је на квалитетној и усмереној кадровској политици, пре свега на пријему и увођењу у научноистраживачки рад младих научних истраживача и сарадника. Потребе за усавршавањем научног подмлатка утврђује се на основу захтева и потреба катедри.

Основу стварања научноистраживачког подмлатка чине акредитовани студијски програми основних академских студија, мастер академских студија и докторских академских студија.

У складу са тенденцијама савремене европске универзитетске праксе, на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, посебна пажња се посвећује и развоју научноистраживачког подмлатка. Поред подршке младим сарадницима факултета за учешће у научноистраживачким пројектима, један од основних задатака је и оспособљавање студената основних академских, а посебно последипломских студија, за бављење научноистраживачким радом. Тиме се остварује и негује партнерски однос између наставника и студената, повећава се квалитет њихових професионалних компетенција и осигурава мобилност студената у оквиру заједничког европског образовног и научног простора. Сваки наставник има обавезу да селектује научноистраживачки подмладак, да ствара научноистраживачке програме за младе истраживаче, да их укључује у рад иновационог центра, да им омогући активно учешће у реализацији пројеката којим руководи, да води и усмерава стручни и научни развој младих истраживача, да код њих развија стил и начин понашања у примени метода и организацији научноистраживачког рада, развија системски и мултидисциплинарни приступ у решавању научноистраживачких задатака у духу савремених трендова у свету.

Развој научноистраживачког подмлатка, један је од приоритетних задатака у области научноистраживачког рада факултета. Увођење научноистраживачког подмлатка Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије у научноистраживачки рад обухвата следеће активности:

 1. Организација наставе (рад у малим групама, радионице, семинарски радови и др.) током завршних година основних академских и мастер студија и свих година докторских студија, са циљем да подстакне усмеравање студената ка научноистраживачком раду и допринесе што бољим припремама за њихово активно укључивање у научноистраживачки рад након завршетка студија;
 2. Праћење развоја најбољих студената на свим нивоима студија и индивидуални менторски рад са њима са циљем подстицаја у напредовању и да се још током студија упознају са организацијом и садржајем научноистраживачког рада на факултету;
 3. Интензиван и перманентан менторски рад са студентима на докторским студијама;
 4. Организација посебних курсева посвећених техникама писања чланака за часописе, стицању вештина за усмене презентације, начинима претраживања база часописа и друго;
 5. Усмеравање младих истраживача ка самосталном научноистраживачком раду и иновационој делатности;
 6. Усмеравање ка истраживањима у приоритетним областима из Програма основних истраживања, Програма истраживања у области технолошког развоја и Програма интегралних и интердисциплинарних истраживања;
 7. Увођење младих истраживача у експериментални истраживачки рад кроз учешће у научноистраживачким пројектима;
 8. Активно укључивање младих истраживача у тимски истраживачки рад;
 9. Укључивање студената докторских студија Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије и других акредитованих факултета из поља друштвених наука и техничко-технолошких наука у постојеће и будуће научноистраживачке пројекте Факултета;
 10. Мотивисање младих научних радника за публиковање резултата истраживања у међународним и националним часописима и симпозијумима;
 11. Афирмисање и награђивање младих истраживача за запажене научноистраживачке резултате или објављене радове;
 12. Стимулисање младих сарадника за избор у наставна и истраживачка звања;
 13. Активно укључивање младих у организацију и реализацију научних скупова из области које покрива научноистраживачка делатност на Факултету;
 14. Укључивање младих истраживача у активностима на издавачкој делатности факултета (припрема и издавање часописа Факултета и суиздаваштво часописа Економика) и
 15. Активна размена информација о развоју научноистраживачког подмлатка са другим високошколским установама у земљи и иностранству и организација заједничких акција са циљем размене искуства и промоције резултата рада научноистраживачког подмлатка.
Сазнај више +

Најзначајнији резултати научноистраживачког рада подмлатка

 1. Milošević О. (2017) Critical Review of SME Regulation Optimization in Serbia: A Reflections on Harmonization with the EU Acquis. in monograph Milan Vemić: Optimal Management Strategies in Small and Medium Enterprises, IGI Global, Business Science Reference, USA, pp. 79-101. (456 strana) ISBN13: 9781522519492, ISBN10: 1522519491, EISBN13: 9781522519508, (M 14)
  DOI:10.4018/978-1-5225-1949-2, http://www.igi-global.com/book/optimal-management-strategies-small-medium/169286  
 2. Брзаковић А., Виријевић Јовановић С., Новаковић С. (2016) Branding in Sport with Special Emphasis on Sports Facilites“, International Monograph Sports Facilities - Modernization and Construction - SPOFA 16, Publisher University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education, str.122-136. ISBN 978-86-89773-16-3, COBISS.SR-ID 223694348. (М14)

  www.spofa.rs/data/SPOFA_2016_monography.pdf

 3. Брзаковић Т., Брзаковић П., Вукајловић, Ђ. “Financing the sports facilities in the function of innovation“, International Monograph Sports Facilities- Modernization and Construction - SPOFA 16, Publisher University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education (2016), ISBN 978-86-89773-16-3, COBISS.SR-ID 223694348 (М 14).

  www.spofa.rs/data/SPOFA_2016_monography.pdf

 1. Брзаковић А., Брзаковић Т., Петровић, Ј. (2016) “Application of Scenario Analysis in the Investment Projects Evaluation”, Economic of Agriculture , UDC 338.43:63, ISBN 0352-3462, Vol. LXIII, No 2/2016, Belgrade, str. 501-513. (M 24)
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621602501B
 2. Vignjević-Đorđević N., Jovićević P., Kocić S. (2015) „Specifics of Corporate Management in Agribusiness in Transitional Conditions“, Economics of Agriculture 3/2015. (М 24).
  http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2015/Broj%203/19%20EP%203%202015-19.pdf
 1. Брзаковић П., Лазаревић Д., Купрешанин А., (2017) „Значај употребе папирне амбалаже у услужној делатности“ International Scientific Conference of Economics and Management, EMAN 2017, 30.03.2017. Љубљана, зборник радова, стр. 990-996. ISBN 978-86-80194-07-3 (M 33).
 2. Милошевић О., Јакић Б., Јауковић - Јоцић К. (2017) Однос еколошког и међународног јавног права, 5. Међународни научни скуп „Наука и пракса пословних студија“, Бања Лука, 15. септембар 2017, зборник радова, стр. 468-479. ISBN 978-99955-95-09-8, ISSN 2566-3186, UDK 349.6:341.1/.8, COBISS.RS-ID 6726168, (М33). DOI:10.7251/NPPS1705468M http://univerzitetps.com/images/stories/aktuelnosti/peti_medjunarodni_skup/zbornik.radova.naucni.skup.pdf,
 3. Брзаковић П., Лазаревић Д., Купрешанин А., (2017) „Савремени приступи стратегијском менаџменту“, International Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Economic Development ERAZ 2017,07.2017. Београд, зборник радова, стр. 359-365. ISBN 978-86-80194-07-3, (М 33)
 4. Станислав Радоњић, Олгица Милошевић (2017) Менаџмент квалитета услуга, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама до одрживог развоја“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 7. децембар 2017, Београд, стр. 392-400. ISBN 978-86-84531-30-0, COBISS.RS-ID 251701516 (М 33)
 5. Олгица Милошевић, Маја Ковачевић (2017) Разматрање утицаја неких битних начела Закона о привредним друштвима на раст и развој МСП, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама до одрживог развоја“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 7. децембар 2017, Београд, стр. 206-214. ISBN 978-86-84531-30-0, COBISS.RS-ID 251701516 (М 33)
 6. Doljanica D., Brzaković R. (2017) Digital (Crypto) Currency - Technology Of Future, Utopy Or Something Else, „Economics and Law" (ELaSA-2017) (1-3 July 2017; Tivat, Montenegro). Ivanovo (Russia): Институтхимии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук (ИХР-РАН) / G.A. KrestovInstitute of Solution Chemistry of Russian Academy of Sciences (ISC-RAS), Str. 357-367. ISBN978-5-905364-09-9 (M33)
 7. Брзаковић А., Брзаковић Т., Петровић Ј. (2016) „Моћ питања, одговора и стварања“, Конференција "Како до квалитетнијег живота?, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 12.05.2016,str. 13-18. ISBN 978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 223256076 (М 33)
 8. Брзаковић, А., Петровић, Ј., Брзаковић, Т, “Application of Sensitive Analysis in the Investment Projects evaluation” International Scientific Conference, June, 22-26, 2016, Dubrovnik, Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2016), str. ISBN 978-80-8154-167-4 (М 33)
 9. Брзаковић П, Брзаковић А, Скендеровић И. (2016) „Иницијатива и положај младих као кључни фактор квалитета живота младих људи“, међународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота?“, 12. мај 2016, стр. 353-357. ISBN 978-86-84531-25-61 (М 33).
 10. Брзаковић М. Брзаковић П, Граховац М, Скендеровић И. (2016) „Како до квалитетнијег живота? - разлози, питања и одговори као покретачи ове идеје“, међународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота?“, 12. мај 2016, стр. 52-57, ISBN 978-86-84531-25-61  (М  33).
 11. Јоцић Г., Јауковић Јоцић, К., Ивановић С. (2016). Примена иновативних алата информационих технологија у савременом систему образовања, Међународно научно-стручна конференција «Иновацијама у будућност», Београд 08.12.2016. године, зборник радова,  ISBN 978-86-84531-27-0, COBISS.SR-ID 227682060 (М 33).
 12. Milošević O., Jakić, B., Jauković-Јоcić (2016). “Environmental protection using the public international law instruments”, 4rd International Conference "New Functional Materials and High Technology" NFMaNT-2016, 4-6. jul, Tivat, ISBN 978-5-9616-0518-1, COBISS.SR-ID512426909 (М 33).
 13. Милошевић О. (2016) Вештачка оплодња – људско право или Божја воља, Међународна научно стручна конференција „Иновацијама у будућности“, Београд, 8. децембар 2016, стр. 99-107. ISBN 978-86-84531-27-0, COBISS.SR-ID 227682060 (M 33)
 14. Милошевић О. (2016) Достигнути ниво хармонизације са правом Европске уније у области МСП, Међународна научно стручна конференција „Иновацијама у будућности“, Београд, 8. децембар 2016, стр. 262-270. ISBN 978-86-84531-27-0, COBISS.SR-ID 227682060 (M 33)
 15. Милошевић О., Минић С., Јакић Б., (2016) Корпоративнa безбедност организације и ризици и претње по пословање компанија, Међународна научно стручна конференција „Иновацијама у будућности“, Београд, 8. децембар 2016, стр. 307-316. ISBN 978-86-84531-27-0, COBISS.SR-ID 227682060 (M 33)
 16. Јауковић - Јоцић К., Јоцић Г., Ђукић Т. (2016). Менаџерско управљање временом системом учења на даљину, Међународна научно стручна конференција „Како до квалитетнијег живота?“ Београд 12.05.2016. године, зборник радова, стр. 302-308. ISBN 978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 223256076. стр 302-308 (М 33).
 17. Милошевић О., Јакић В., Богојевић З. (2016) „Утицај биоетике на квалитет живота у светлу православног хришћанства“, Међународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота?“, Београд, 12. мај 2016., стр. 244-251. ISBN 978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 223256076 (M 33)
 18. Милошевић О. (2016) „Колективно преговарање са посебним осрвтом на колективне уговоре“, Међународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота?“, Београд, 12. мај 2016, стр. 412-420. ISBN 978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 223256076 (M 33)
 19. Милошевић О., Маџгаљ Ј., (2016) „"Примaрнo зaкoнoдaвствo Eврoпскe Униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe и oдрживoг рaзвoja", Meђунaрoдни нaучни скуп "Eкoлoшкa кризa: Teхнoгeнeзa и климaтскe прoмeнe", Београд, 21-23. април 2016. године, Зборник апстраката, стр. 176. ISBN 978-86-89061-09-3, COBISS.SR-ID 222768652 (M 34)
 20. Вукajлoвић Ђ., Mилoшeвић О., Вукajлoвић В., (2016)„Aнaлизa прojeкaтa зaштитe живoтнe срeдинe у oквиру ИПA прojeкaтa прeкoгрaничнe сaрaдњe“, Meђунaрoдни нaучни скуп "Eкoлoшкa кризa: Teхнoгeнeзa и климaтскe прoмeнe", Београд, 21-23. април 2016. године, Зборник апстраката, стр. 165. ISBN 978-86-89061-09-3, COBISS.SR-ID 222768652 (M 34)
 21. Gašović M., Muhović A., Ćurčić N., (2016) O nline prodaja kao podfunkcija internet marketinga,” Sinteza 2016 - International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research, Beograd, Singidunum Univerzitet, Srbija, str. 501-506. (M 33) doi: https://doi.org/10.15308/Sinteza-2016-501-506http://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/paper/469
 22. Брзаковић А., Брзаковић Т. (2015) „Неопходност нових економских и друштвених парадигми“, Међународна научно-стручна конференција: „Иновације у функцији привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 10.12.2015, 10-21. ISBN 978-86-84531-22-5 (M 33).
 23. Брзаковић Т, Брзаковић М., Вукајловић Ђ., Брзаковић П. (2015) „Значај иновација у саобраћају“, Међународна научно-стручна конференција: „Иновације у функцији развоја привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 10.12.2015, стр. 134-140. ИСБН 978-86-84531-22-5 (M 33).
 24. Брзаковић А., Ристић Н., Брзаковић П. (2015) „Утицај менаџмента људских ресурса на учинак организације“, Међународна научно-стручна конференција „Квалитет и изврсност у образовању, Београд, 15.04.2015, str. 240-247.  ISBN 978-86-84531-20-1, COBISS.SR-ID 214375180 (M 33).
 25. Скендеровић И. (2015) „Квалитет и значај наставе страних језика”, Зборник радова са конференције „Квалитет и изврсност у образовању“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 58-65, ISBN 978-86-84531-20-1. (М 33).
 26. Коцић С., Крстић С., Станојевић М. (2015) „Liberalism аnd тhe Vulgarisation оf тhe Classical Political Economy иn Serbia“, DQM International Conference Life Cycle Engineering аnd Management ICDQM-2015, Prijevor, Serbia 2015, (М 33).
  http://www.dqmcenter.com/uploads/images/dokumenta/ICDQM-2015_%20PROGRAM_DQM_KONFERENCIJA.pdf
 27. Брзаковић А., Брзаковић М., Брзаковић Т., Брзаковић П. (2015) „Значај улоге младих у друштвено-економском развоју Србије“, Међународна научно-стручна конференција - примењени менаџмент у функцији напретка неразвијених подручја Војводине, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 25.06.2015, str. 34-35. ISBN ISBN 978-86-84531-21-8 (M 33).
 28. Јакић Б., Јауковић К. (2015) „Лидерство у образовању“, Међународна научно-стручна конференција: „Квалитет и изврсност у образовању“. Београд: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије; фондација за културу квалитета и изврсност - FQCE; 2015, ISBN 978-86-84531-20-1, стр. 283-288, (М 33).
 29. Милошевић О., Радуловић Ј., (2015) „Одрживи развој и еколошко право са посебним освртом на примарно законодавство Европске уније“, Међународна научно стручна конференција „Примењени менаџмент у функцији напретка неразвијених подручја Војводине“, Београд, 25. јун 2015. године, стр. 93-101. ISBN 978-86-84531-21-8, COBISS.SR-ID 215976924 (M 33)
 30. Михајловић Б., Кирин С., Милошевић О., (2015) ”Developement Organic Food Production Is Paramount Factor vs Genetical Modification Food (GMO)”, XXIII International Conference "Ecological Truth" Eco-Ist 15,Копаоник, 17 - 20 Јун 2015. године, стр. 492-500. ISBN 978-86-6305-032-7, COBISS.SR-ID 215721740, http://www.eco-ist.rs/EcoIst15_PROCEEDINGS.pdf (M 33)
 31. Милошевић О., Маџгаљ Ј., Новаковић С., (2015) „Значај „меког права“ за развој заштите животне средине“, Међународна научна конференција „Одржива привреда и животна средина“, Београд 23.-25. април 2015. године, Зборник апстраката, стр. 49. ISBN 978-86-89061-07-9, COBISS.SR-ID 214412556. (M 34)
 32. Милошевић О., Маџгаљ Ј., (2015) „Међународна правна заштита животне средине“, Међународна научна конференција „Одржива привреда и животна средина“, Београд 23.-25. април 2015. године, Зборник апстраката, стр. 47. ISBN 978-86-89061-07-9, COBISS.SR-ID 214412556. (M 34)
 33. Михајловић Б., Милошевић О., (2015) „Геополитика водених токова у свету и код нас“, VII Међународна научна конференција „Наука и високо образовање у функцији одрживог развоја – СЕД 2014“, Ужице, 03. и 04. октобар 2014. године, ISBN 978-86-83573-43-1, COBISS.SR.-ID 211263244, (M 33)
  http://vpts.edu.rs/sed14/fajlovi/Final%20PROGRAMME%20sed%202014.pdf  
 34. Вукајловић Ђ., Јауковић К., Ван Вагхел Х. (2015) „Значај сарадње образовних институција и привреде у правцу унапређења иновативних активности", Међународна научно-стручна конференција: "Иновације у функцији развоја привреде“ Београд, Факултет за примењени менаџмент,економију и финансије, 2015, стр. 221-226. ISBN 978-86-84531-22-5. (М 33)
 35. Матић И., Петровић Н., Бувац Д., Коцић С. (2015), Managemеnt and motivation on human resources in hotels in Serbia“, International Scientific Conference ''Leadership and organizational behavior'', Kuten, Bulgaria. (М 33).
  http://www.ien.bg.ac.rs/en/2016/1825-conference-leadership
 36. Momcilovic, O., Doljanica, S., Doljanica, D., (2015) Economics problem solving through equlibrium, 5th International Conference „Economics and Managment - Based on New Technologies“ EMONT, Proceedings, A.33, , pp. 363-368, ISBN : 978-86-6075-055-8 (M33)
 37. Rajaković J., Bejatović G, Doljanica D., (2015) „Overview Of International Financial Institutions“, 3rd International Conference, New Functional Materials and High Technology, NFMaHT 2015, Tivat, Montenegro, 29-30 june, , str 403-412. ISBN 978-5-905364-10-5 (M33)
 38. Momčilović, O., Doljanica, S., Doljanica, D., (2014) Business communication as a factor of improvement of the work of" Sagita" ltd, Herceg Novi, Montenegro, Zbornik 41. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, br. 11, str. 36/1-36/14, ISBN: 978-86-6335-005–2, (M33)
  http://www.cqm.rs/2014/cd2/focus_1.html
 39. Cvejić R., Ristić D., Manić M., Doljanica D., (2014) „Potreba i metode za istraživanje inostranog tržišta“,EUROBRAND, Veliko Gradište, 16 – 19. Maj 2014. ISBN 978-86-88065-30-6, COBISS.SR-ID 2874977479, (M33)
 40. Брзаковић А., Брзаковић П. (2014) Иновативност младих и брендирање иновационе делатности у функцији развоја предузетништва“, међународна конференција „Иновације у функцији привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 10.12.2014, str. 266.  ISBN 978-86-84531-17-1 (M 33).
 41. Вукајловић Ђ., Поповић М., Брзаковић П. “Утицај величине и делатности предузећа на иновативне активности“ Међународна научно-стручна конференција „Иновације у функцији привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 10.12.2014, стр. 91-100. ISBN 978-86-84531-17-1 (M 33).
 42. Маџгаљ Ј., Ивановић В., Милошевић О., (2014) „Системи као моћна средства подршке у одлучивању“, I Међународна научно-стручна конференција „Примењени менаџмент, економија и финансије у функцији одрживог развоја“, Београд, 26. јун 2014. године, стр. 87-97. ISBN 978-86-84531-16-4, COBISS.SR-ID 208175372 (M 33)
 43. Петровић Ј., Коцић С., Милић В. (2014) Organic Food Production as a Development Opportunity for Serbia“,5th International Conference on Environmental and Rural Development 18-19 January 2014, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand, p. 93. ISSN 2443-3700 (Online), ISSN 2185-159X (print) (М 33).
  http://www.iserd.net/icerd/5th_2014/5thicerd-Pamphlet.pdf
 44. Berjan, S., El Bilali, H., Milutinovic, H., Abouabdillah, A., Paspalj, D., Kocic, S., Petrovic, J. (2014) “Coordination of agricultural and rural development in Serbia“. Abstracts of the 5th ICERD-International Conference on Environment and Rural Development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, ISSN 2443-3700 (Online), ISSN 2185-159X (print), (2014), Thailand. p. 7. (М 34).
  http://www.iserd.net/icerd/5th_2014/5thicerd-Pamphlet.pdf
 45. Berjan, S., Petrovic, J., Le, T.M.C., El Bilali, H., Abouabdillah, A., Driouech, N., Kocic, S., Petrovic, D. (2014): „Saving strategies of rural households in eastern Bosnia“. Book of Abstracts. III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, 26-29 March 2014, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, p. 288. ISBN 978-99938-93-27-1 (М 34).
  https://www.researchgate.net/profile/...
 46. Берјан С., Коцић С., Паспаљ Д., (2014) „Governance of Agricultural and Rural Development in Serbia“, 5th International Conference on Environmental and Rural Development 18-19 January 2014, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand, ISSN 2443-3700 (Online), ISSN 2185-159X (print) (М 33).
  http://www.iserd.net/icerd/5th_2014/5thicerd-Pamphlet.pdf
 47. Driouech, N., Le, T.M.C., El Biali, H., Abouabdillah, A., Berjan, S., Kocic, S., Milic, V., Govedarica, B. (2014) „Urban agriculture in central and eastern Bosnia and Herzegovina“. Book of Abstracts. III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, 26-29 March 2014, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, p. 273. ISBN 978-99938-93-27-1, (М 34). 
  https://www.researchgate.net/profile/...
 48. Скендеровић И. (2012) „I sonetti antitetici di F. Petrarca nella loro versione serba”. Zbornik rezimea, Međunarodna konferencija Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell’italiano (25-26. maj 2012), Beograd, ISBN 978-86-6153-082-1, str. 62. (M 34)
 49. Momcilovic, O., Rajakovic, J., Doljanica, D., (2010) “Satisfaction In Human Relationship”, ”10TH International Conference “Research And Development In Mechanical Industry”, RADMI 2010, Donji Milanovac, Serbia, 16 - 19. September 2010., ISBN 978-86-6075-016-9, (M33)
 50. Doljanica, S., Doljanica, D., (2010) „Life insurance functioning as a social programme for resolving financial security of the elderly people“, 1th International Multidisciplinary Scientific Conference EUROBRAND, Veliko Gradiste – Srebrno jezero, 28 – 30 maj 2010. ISBN 978-86-88065-05-4 COBISS.SR-ID 176448012, (M33)
 51. Momčilović, O., Doljanica, S., Doljanica, D., (2010) „Managers role as a catalist in the resolution conflict of business attitudes in manufacture business“, 10th Anniversary Internacional Scentific Conference, UNITECH 10", at the Tecnical University Of Grabrovo, Bulgaria, Proceedings Vol. III, ISSN 1313 – 230 x, (M33)
 52. Radosavljević, V., Milošević, N., Doljanica, S., Doljanica, D., (2009) „Creative centre for development of culture and education Krcko – Kragujevac – example of successful management of non profil organisation in Serbia“, 25 Випуск Збирник наукових праць, Надийнисть инструменту та оптимизация технологичнихсистем, Министерство освити инауки Украини, Краматорськ 2009. (M33)
 1. Ђурђица Вукајловић, Олгица Милошевић, Никола Ћурчић (2017) „Релације конкурентности и одрживости развоја“, ECOLOGICA, бр. 86, стр. 254-258. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175, (М 51)

  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/SADRZAJ-BROJ-86.pdf

 2. Јасмина Маџгаљ, Олгица Милошевић, Владимир Драгојловић (2017) „Унапређење еколошког туризма кроз модел производње органске хране“, ECOLOGICA, бр. 86, стр. 300-304. ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175, (М 51)

  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/SADRZAJ-BROJ-86.pdf

 3. Скендеровић И. (2017) „Исповедни дискурс у делу Secretum Франческа Петарке“, Наслеђе, Филум Крагујевац, 36, стр 147-158 (821.131.1.09 Petrarca F.) ISSN 1820-1768 (М 51)
 4. Виријевић Јовановић С., Дољаница Д., Млађеновић Д., (2017) „Зелени маркетинг као део интернационалних конкурентских стратегија“, Ecologica, br.86/2017, ISSN 0354-3285 стр. 292-296 (М51)

  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/06/SADRZAJ-BROJ-86.pdf

 5. Здравковић Ј., Виријевић Јовановић С., Дољаница Д., (2017) „Значај зелених брендова у аутоиндустрији за одрживи развој“, Ecologica, br.87/2017, ISSN 0354-3285 стр. 679-683 (М51)

  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-87-2017.pdf

 6. Ристић Н., Вукајловић В., Брзаковић П. (2016) „Иновације као покретачки фактор развоја привреде“, Економија- теорија и пракса, Vol 8', No' 1, јануар 2016), стр. 19-34. ISSN 2217-5458.  (М 53).
 7. Radivojević N., Dević Ž., Muhović A. (2016) „Bootstrap model istorijske simulacije vrednosti pri riziku“, Bankarstvo, Beograd, vol. 45, br. 3, str. 36-49, 2016, ISSN 005.334:336.71 (М 51).

  http://www.ubs-asb.com/Portals/0/Casopis/2016/3/UBS-Bankarstvo-3-2016-Radivojevic-Devic-Muhovic.pdf

 8. Пeћић M., Joцић-Jaукoвић К., Стojaнoвић К. (2016). Утицaj oбрaзoвaњa и дужинe рaднoг стaжa нa зaдoвoљствo зaпoслeних у прeдшкoлским устaнoвaмa, Eкoнoмиja: тeoриja и прaксa, Vol. 9, br. 2, стр. 33-49. ISSN 2217-5458. doi:10.5937/etp1602033P. (M 53).
 9. Милошевић О., Маџгаљ Ј., (2016) "Примaрнo зaкoнoдaвствoEврoпскe Униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe и oдрживoг рaзвoja", ECOLOGICA, бр. 83, стр. 626-630.ISSN 0354-3285, COBISS.SR-ID 80263175, (M 51)

  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-83.pdf  

 10. Вукajлoвић Ђ., Mилoшeвић О., Вукajлoвић В., (2016) „Aнaлизa прojeкaтa зaштитe живoтнe срeдинe у oквиру IPA прojeкaтa прeкoгрaничнe сaрaдњe“, ECOLOGICA, бр. 83, стр. 622-625.ISSN 0354-3285, COBISS.SR-ID 80263175, (M 51)

  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-83.pdf

 11. Милинковић О., Јакић В., Милошевић О. (2016): Знaчaj примeнe „Life Cycle Costing – LCC“ aнaлизe у jaвнoj нaбaвци грaђeвинских oбjeкaтa, Економија-теорија и пракса, Год. 9, бр. 1, стр. 79-92. ISSN 2217-5458, COBISS.SR-ID 262822663 (M 53)

  http://www.academius.edu.rs/fimek.edu.rs/images/pdf-fajlovi/naucni-rad/casopis/arhiva/2016-ekonomija-br-1.pdf  

 12. Милошевић О., Маџгаљ Ј., (2015): „Међународна правна заштита животне средине“,,ECOLOGICA, бр. 80, стр. 633-638. ISSN 0354-3285, COBISS.SR-ID 80263175 (M 51)

    http://ecologica.org.rs//wp-content/uploads/2015/12/ECOLOGICA%20BROJ%20%2080%20-%202015-sadrzaj.pdf 

 13. Милошевић О., Маџгаљ М., Новаковић С., (2015): „Значај „меког права“ за развој заштите животне средине“, ECOLOGICA, бр. 78, стр. 285-288. ISSN 0354-3285, COBISS.SR-ID 80263175, (M 51)

  http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2015/09/ECOLOGICA-78-2015-SADRZAJ.pdf

 14. Крстић Љ. С., Коцић В., С., Смајовић В. Н., (2015), Карактеристике фискалног система Републике Француске“, Часопис Војно дело, Децембар 2015. (М 51).

  http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_2016-1/68-2016-1-00-VD_ceo_broj.pdf

 15. Милошевић О., Аничић Т., (2014) „Абортус - етичке и правне дилеме“, Здравствена заштита, - Год. 43, бр. 6, стр. 45-54.YU ISSN 0350-3208, COBISS.SR-ID3033858, (M 53)

  http://www.komorazus.org.rs/downloads/casopis/2014/Casopis%20ZZ-2014-6.pdf 

 16. Скендеровић И. (2013) „Jedno viđenje Vukovih Srpskih narodnih pjesama – Nuovo giornale de’ letterati: „Canti popolari dei serbi“. Filološki pregled XL, str. 103-115. ISSN 0015-1807 (M 51).
 17. Скендеровић И. (2013) „Фактографија и фикција у Петраркиној епистоли Потомцима“. Свеске Панчево, бр. 109, 2013, стр. 24 – 34. ISSN 1451-9976 (М 53).
 18. Ćurčiċ N., Jovanović Z., Muhović A. (2013). Korišćenje analize odlučivanja u rešavanju problema upravljanja, Ekonomika, Niš, Godina 2013, Vol. 59, br. 1, str. 197-204, ISSN 0350-137x, (M 52).

  http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2013/1-2013.pdf

 19. Ćurčiċ N., Muhović A., Jovanović Z. (2013). Konkurentnost firme kao ishodište efiksnog sistema motivisanja zaposlenih, Ekonomika, Niš, Godina 2013, Vol. 59, br. 4, str. 203 -212, ISSN 0350-137x,  (M 52).

  http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2013/4-2013.pdf

 20. Muhoviċ A., Ćurčiċ N. (2011). Informaciona tehnologija u savremenoj organizaciji,  Ekonomika, Niš, Godina 2011, Vol. 57, br.  4,  173-182, ISSN 0350-137x, (M 52).

  http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2011/4-2011.pdf

 1. Јакић Б., Брзаковић М., Маџгаљ Ј., Милошевић О., Јановац Т., (2014): „Димензија образовања за одрживи развој као димензија одрживости човечанства“, VIII Конгеренција „Развој астрономије код Срба“, Београд, 22.-26. април 2014. године, стр. 197-200. ISBN 978-86-80019-22-2, COBISS. SR-ID 147390476, (M 63)

  http://servo.aob.rs/eeditions/CDS/Razvoj%20astronomije%20kod%20Srba/8/pdfs-s/10.pdf

M30
 1. Ilić M., Ćurić N., Djukić T. (2017) „Obuka i motivacija zaposlenih kao deo upravlјanja lјudskim resursima“ INTERNATIONAL Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Economic Development ERAZ 2017, 08.07.2017. Beograd, zbornik radova, , 381-390. ISBN 978-86-80194-07-3 (M33)
 2. Брзаковић П., Лазаревић Д., Купрешанин А., (2017) „Значај употребе папирне амбалаже у услужној делатности“ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMICS AND MANAGEMENT EMAN 2017, 30.03.2017. Љубљана, зборник радова, стр 990-996.    ISBN 978-86-80194-06-6 (M33)
 3. Брзаковић П., Лазаревић Д., Купрешанин А. (2017) „Савремени приступи стратегијском менаџменту“ INTERNATIONAL Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Economic Development ERAZ 2017, 08.07.2017. Београд, зборник радова, , стр. 359-365. ISBN 978-86-80194-07-3 (M33)
 4. Лазаревић Д., Купрешанин А., Илић М. (2017) „Примена информационо-комуникационих технологија за особе са оштећењем слуха“ International Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Economic Development ERAZ 2017, 08.07.2017. Београд, зборник радова, , стр. 568-574. ISBN 978-86-80194-07-3 (M33)
 5. Маријана Вукчевић, Неда Николић, Милена Сретић (2017) The Importance of English in Global Business, Наука и пракса пословних студија, 5. Међународни научни скуп, 15 thСепт. Бања Лука, Универзитет за пословне студије, ISBN 978-99955-95-08-1, RS-ID 6745112, стр. 1116-1121. (М33)
 6. Неда Николић, Милена Сретић, Маријана Вукчевић (2017) Познавање страних језика студената пословних студија као конкурентска предност на тржишту рада, Наука и пракса пословних студија, 5. Међународни научни скуп, 15 thСепт. Бања Лука, Универзитет за пословне студије, ISBN 978-99955-95-08-1, RS-ID 6745624, стр. 1130-1135. (М33)
 7. Милена Сретић (2016) Примена технологије у образовању, Међународна научно-стручна конференција Иновацијама у будућност, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, 2016 – ISBN 978-86-84531-27-0, RS-ID227682060, стр.130 -136. (М33)
 8. Лазаревић Д., Купрешанин А., Јаношик М. (2016) „Утицај модерних болести на квалитет живота“, Међународна, научно-стручна конференција, Како до квалитетнијег живота Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 12.05.2016. Београд, зборник радова, стр.170-176. ISBN 978-86-84531-25-6 (M33)
 9. Јауковић Јоцић К., Јоцић Г:, Ђукић Т.(2016) „Менаџерско управљање временом система учења на даљину“ Међународна, научно-стручна конференција, Како до квалитетнијег живота Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 12.05.2016. Београд, зборник радова, стр. 302-308. ISBN 978-86-84531-25-6 (M33)