Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаБлог

МЕФ
07. Јун 2016 / 00:12    1451 Views  

БРУЦОШИ У ФРЦИ - речник појмова

БРУЦОШИ У ФРЦИ – речник појмова

Прелазак са средњег на висок степен образовања, улазак у факултетску институцију и систем студентског начина функционисања подразумева и нову терминологију. Како бисте лакше савладали нове термине, саветујемо да се упознате са објашњењем наведених појмова:

АКРЕДИТАЦИЈА

Верификација признатости факултета од стране других образовних установа. Испуњавање стандарда високог образовања обезбеђује признатост дипломе у свету као и мобилност студената међу универзитетима.

СТЕПЕН СТУДИЈА

Организација студијског система извршена је на основу поделе на три степена: основне студије, мастер студије и докторске студије.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

На сваком факултету постоји неколико студијских програма за које се студент одлучује и тиме спецификује за једну стручну област. МЕФ нуди програме као што су: Менаџмент, Економија и финансије, Информационе технологије.

Након завршеног првог степена студија (основне студије) добија се звање дипломирани менаџер, дипломирани економиста, дипломирани инжењер информационих технологија, односно звање мастер или доктор наука након завршеног другог и трећег степена студија.

ЕСПБ

Европски Систем Преноса Бодова – Сваки предмет носи одређен број бодова. Полагањем испита остварују се бодови који максимално могу износити 60 ЕСПБ по години.

СЕМЕСТАР

Семестар је део студијске године. Година је подељена на два семестра – летњи и зимски.

ОВЕРА СЕМЕСТРА

Подразумева печат и потпис студентске службе факултета на крају завршеног семестра и представља услов за упис наредног.

ИНДЕКС

Индекс – или студентска лична карта. Документ где се евидентирају остварени резултати на предиспитним активностима, остварени ЕСПБ и крајња оцена из сваког предмета. Користи се један индекс за све године основних студија.

ПРЕДАВАЊЕ

Наставни програм из предмета који одржава професор.

ВЕЖБЕ

Практични део наставног предмета који најчешће одржава асистент.

ПРАКСА

Организоване посете и вршење активности у институцијама и фирмама у зависности од природе факултета а све у циљу стицања додатних знања и вештина из одређене области. Студијске праксе су обавезна активност током основних студија. Доказ о похађању практичног дела наставе се остварује у виду посебног документа који се додељује уз диплому.

КОЛОКВИЈУМ

Тест форма полагања једног или неколико делова испита. У зависности од професора, колоквијум може да ослободи дела градива на усменом испиту или да буде само предуслов у виду стицања одређеног броја бодова за излазак на завршни испит.

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ

Активности које су неопходне да се изврше током семестра пре полагања испита. Предиспитне обавезе доносе одређен број ЕСПБ и тиме утичу на формирање крајње оцене. Најчешће су то: колоквијум, тест, семинарски рад.

КОЛОКВИЈУМСКА НЕДЕЉА

Током семестра најчешће је једна недеља након одслушаних предавања резервисана за полагање колоквијума.

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Сваки студијски програм подразумева обавезне предмете које студент мора да положи.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Изборни предмети су такође обавезни али је слобода у избору међу понуђеним предметима. И обавезни и изборни предмети носе одређен број ЕСПБ који се подједнако вреднује при крајњем збиру остварених бодова за ту годину.

СКРИПТА

Ауторизоване скрипте осмишљају професори. Неауторизоване скрипте су скраћене верзије градива које праве студенти и није препоручљиво учити из њих.

КОНЦЕПТ

Након добијених питања на испиту, саставља се концепт форма излагања. Уколико је усмени испит, концепт представља врсту подсетника. Писмени испит подразумева састављање концепта у виду потпуних одговора на питања које се предају професору на прегледање.

ИСПИТ

Представља проверу нивоа знања из одређеног предмета и може бити усмени/писмени/практични испит.Професор уз евентуалну консултацију са асистентом на предмету даје крајњу процену знања у виду оцене.

ПРИЈАВА ИСПИТА

Сваки испит мора да се пријави према правилнику факултета. Пријава може да се врсши лично или електронским путем. Прва пријава се на МЕФ факултету не плаћа.

ПРЕДРОК

Период пред регуларан испитни рок, кад се може полагати испит, уколико предметни професор то одобри.

ИСПИТНИ РОК

Распоред термина предвиђених за полагање испита.

УСЛОВ

Представља одређен број ЕСПБ који мора да се оствари на одређеној студијској години како би студент могао да се упише у наредну.

УСЛОВНИ ИСПИТ

Испит који је предуслов за упис наредне године или полагање неког испита у наредној години студија. (Нпр. не може да се полаже предмет Пројектни менаџмент ако није положен предмет Основи менаџмента)

ДИПЛОМА

Документ којим се озваничава завршетак одређеног студијског степена (основне, мастер, докторске студије)

ДОДАТАК ДИПЛОМИ

Документ у којем су наведени детаљи студијског програма, постигнуте оцене и активности током година студирања, похвале и признања, евиденција додатно полозених предмета који нису предвиђени студијским програмом (уколико је студент полагао).

НОСТРИФИКАЦИЈА

Додељивање одговарајућег звања у домаћем систему на основу иностраних квалификација.

DLS – Distance Learning Sistem

Систем учења на даљину представља могућност слушања предавања преко интернета а потом полагање испита електронским путем или стандардно путем усменог или писменог испита.

СТУДЕНТСКИ ПРОФИЛ

Форма електронског налога где се студент региструје уз шифру и прати податке о сопственим резултатима (положени, неположени испити, број остварених бодова, распоред колоквијума, термини испита). Преко профила, студент је у могућности да прати интернет предавања, да се консултује са професорима и асистентима и да буде у току са свим студентским активностима.

МОДУЛ

Трећа година основних студија на МЕФ-у конципирана је тако да се студент опредељује за једну од две или три понуђене уско-стручне области. Концепт модула у оквиру године јасније дефинише образовни профил студента.

ПРОФЕСОР

Као највише академско звање се бави предавањем, подучавањем и оцењивањем студената, научно-истраживачким радом, објављевањем научних чланака из стручне области у којој је стекао докторско звање.

АСИСТЕНТ

Звање на факултету које се стиче избором од стране професорког кадра. Асистент је по звању мастер или је у току мастер студија. Као помоћник професора на предмету, асистент одржава вежбе, консултације и по потреби учествује у прегледању писмених испита и оцењивању.

ДОЦЕНТ

Звање на факултету које се добија након одобреног доктората. Доцент је предавач, по важности степен испод вандредног професора и за степен изнад асистента.

МЕНТОР

Стручни саветник у припреми семинарског рада, мастер рада или доктората. Звање ментора може имати асистент или професор у зависности који стручни рад је задат студенту.
(Нпр. за семинарски рад додељује се асистент за ментора, за мастер рад студенту је ментор искључиво професор).

ДЕКАН

Изабран је од стране професорског колектива и представља управника факултетске институције. ПРОДЕКАН је управник уже – специјализоване стручне области, најчешће је то управник појединачног студијског програма. (Нпр. Продекан за студијски програм Информационе технологије). Избор декана и продекана представља део факултетске институције – деканат.

КОНСУЛТАЦИЈЕ

Пружање савета студентима од стране стручног факултетског кадра. Консултације могу одржавати асистенти или професори у одређеним терминима у договору са студентом.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Служба факултета у којој се врши технички део процедуре студија. Издавање индекса и докумената, подношење захтева, овера семестра, упис студената.

СТИПЕНДИЈЕ

Новчана подршка која се додељује најуспешнијим студентима. Студент који је остварио право на стипендију назива се стипендиста и том позицијом је загарнтовао могућност олакшаног отплаћивања школарине или је обезбедио могућност бесплатне школарине.
На МЕФ-у друго дете из исте породице има могућност стипендирања у износу 50% школарине, док треће дете из исте породице има право на бесплатно школовање.

Сања Ђурђевић