Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

АктивностиВидео предавања

ВИДЕО
ПРЕДАВАЊА

MEF FAKULTET

ПРОФ. ДР ТОМИСЛАВ БРЗАКОВИЋ


ВИДЕО ПРЕДАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ


8315 Views  
  Subscribe

МЕФ СЕРИЈАЛ ЕДУКАТИВНИХ ВИДЕА

МЕФ едукативна видеа, осмишљена су са циљем додатне едукације студената МЕФ факултета. Овај серијал представља на­до­гра­дњу са­вре­ме­не еду­ка­ти­вне по­ли­ти­ке МЕФ фа­ку­лте­та. Циљ је да се мо­де­рни­зо­ва­ним при­сту­пом пруже до­да­тна зна­ња, кроз ко­мби­но­вање ја­сних и ра­зу­мљи­вих по­ру­ка, ви­зуала и гра­фи­ко­на. Поред на­ста­вног гра­ди­ва, МЕФ еду­ка­ти­вна ви­деа инфо­рми­шу и о на­ја­кту­елни­јим те­ма­ма из обла­сти, еко­но­мије, фи­на­нси­ја, ме­на­џме­нта, ма­рке­ти­нга, људских ре­сурса, инфо­рма­цио­них те­хно­ло­гија. Амбици­ја је да се пла­сма­ном ових видеа подста­кне додатна заинте­ре­со­ва­ност студе­на­та за сти­цање нових знања и вештина, креа­тивно и ино­ва­тивно ра­зми­шља­ње и деловање јер то је најбољи пут личног и пословног развоја.


Tomislav Brzakovic

Проф. др Томислав Брзаковић

Проф. др Томислав Брзаковић, редовни је професор, један од оснивача и Декан МЕФ факултета, на коме је ангажован на студиј­ским предметима из области економије и финансија. Своје дугогодишње профе­сиона­лно искуство стекао је у области привре­дних делатности, где је обављао низ зна­ча­јних функција. Данас, драгоцено су­бли­ми­рано знање са задово­љством и сва­кодне­вно преноси студе­нтима. До сада је објавио више десетина научних радова у земљи и иностранству, као и три књиге из области финансија: Финансијска тржишта и берзе, Управљање инвестицијама и Савремене по­сло­вне фи­на­нсије.

Сазнај више

Микроекономија
УВОД
ПРЕДАВАЊЕ 1 - ДЕСЕТ ПРИНЦИПА ЕКОНОМИЈЕ
ПРЕДАВАЊЕ 2 - РАЗМИШЉАТИ КАО ЕКОНОМИСТА
ПРЕДАВАЊЕ 3 - МЕЂУЗАВИСНОСТ И ДОБИЦИ ОД ТРГОВИНЕ
ПРЕДАВАЊЕ 4 - ТРЖИШНЕ СИЛЕ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ 5 - ЕЛАСТИЧНОСТ И ЊЕНА ПРИМЕНА
ПРЕДАВАЊЕ 6 - ПОНУДА, ТРАЖЊА И ПОЛИТИКА ВЛАДЕ
ПРЕДАВАЊЕ 7 - ПРОИЗВОЂАЧИ, ПОТРОШАЧИ И ЕФИКАСНОСТ ТРЖИШТА
ПРЕДАВАЊЕ 8 - ПРИМЕНА: ТРОШКОВИ ОПОРЕЗИВАЊА
ПРЕДАВАЊЕ 9 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ 10 - ПРЕДУЗЕЋА НА КОНКУРЕНТСКИМ ТРЖИШТИМА
ПРЕДАВАЊЕ 11 - МОНОПОЛ И МОНОПСОН
ПРЕДАВАЊЕ 12 - ОЛИГОПОЛ / МОНОПИСТИЧКА КОНКУРЕНЦИЈА
ПРЕДАВАЊЕ 13 - ТРЖИШТА ФАКТОРА ПРОИЗВОДЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ 14 - ТЕОРИЈА ИЗБОРА ПОТРОШАЧА
ПРЕДАВАЊЕ 15 - ПРОИЗВОДЊА И РАСТ
УВОД ПРЕДАВАЊЕ 8 - ПРИМЕНА: ТРОШКОВИ ОПОРЕЗИВАЊА
ПРЕДАВАЊЕ 1 - ДЕСЕТ ПРИНЦИПА ЕКОНОМИЈЕ ПРЕДАВАЊЕ 9 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ 2 - РАЗМИШЉАТИ КАО ЕКОНОМИСТА ПРЕДАВАЊЕ 10 - ПРЕДУЗЕЋА НА КОНКУРЕНТСКИМ ТРЖИШТИМА
ПРЕДАВАЊЕ 3 - МЕЂУЗАВИСНОСТ И ДОБИЦИ ОД ТРГОВИНЕ ПРЕДАВАЊЕ 11 - МОНОПОЛ И МОНОПСОН
ПРЕДАВАЊЕ 4 - ТРЖИШНЕ СИЛЕ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ ПРЕДАВАЊЕ 12 - ОЛИГОПОЛ / МОНОПИСТИЧКА КОНКУРЕНЦИЈА
ПРЕДАВАЊЕ 5 - ЕЛАСТИЧНОСТ И ЊЕНА ПРИМЕНА ПРЕДАВАЊЕ 13 - ТРЖИШТА ФАКТОРА ПРОИЗВОДЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ 6 - ПОНУДА, ТРАЖЊА И ПОЛИТИКА ВЛАДЕ ПРЕДАВАЊЕ 14 - ТЕОРИЈА ИЗБОРА ПОТРОШАЧА
ПРЕДАВАЊЕ 7 - ПРОИЗВОЂАЧИ, ПОТРОШАЧИ И ЕФИКАСНОСТ ТРЖИШТА ПРЕДАВАЊЕ 15 - ПРОИЗВОДЊА И РАСТ
ПРЕДАВАЊЕ 4
ТРЖИШНЕ СИЛЕ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ

ПРЕДАВАЊЕ 4

ТРАЖЊА
 • 1. Део - Тражња
 • 2. Део - Закон тражње
 • 3. Део - Тржишња тражња насупрот индивидуалној тражњи
 • 4. Део - Промена криве тражње насупрот промени у траженој количини
 • 5. Део - Шта изазива померање криве тражње
 • 6. Део - Зашто је важан и како се примењује закон тражње у пракси
Питања за вежбу
 1. Шта се подразумева под појмом тражња? Шта је шема тражње? Шта је крива тражње? Нацртајте криву тражње. Какав нагиб има крива тражње и зашто?
 2. Шта представља потрошачев вишак? Објасните га на промеру. Нацртајте на графикону.
 3. Како гласи закон тражње и шта он објашњава? Објасните ефекат прихода и ефекат супституције.
 4. Шта изазива померање криве тражње? Објасните разлику између промена дуж криве тражње насупрот промени у траженој количини. Нацртајте графикон и објасните.
 5. Шта је нормално, а шта инфериорно добро? Шта су супститути, а шта комплементи? Наведите примере тих добара.

ПОНУДА
 • 1. Део - Понуда 2.
 • 2. Део - Закон понуде
 • 3. Део - Фактори који мењају понуду на тржишту
 • 4. Део - Зашто је важан и како се примењује закон понуде у пракси
Питања за вежбу
 1. Шта се подразумева под појмом понуда? Шта је шема понуде? Шта је крива понуде? Какав нагиб има крива понуде и зашто?
 2. Шта представља произвођачев вишак? Објасните га на примеру. Нацртајте на графикону.
 3. Како гласи закон понуде? Објасните разлику између промена дуж криве понуде насупрот промени у понуђеној количини. Нацртајте графикон и објасните.
 4. Од којих фактора зависи понуда на тржишту?

ТРЖИШНА РАВНОТЕЖА
 • 1. Део - Тржишна равнотежа - Разматрање деловања закона понуде и тражње
 • 2. Део - У чему се огледа значај закона понуде и тражње у пракси?
 • 3. Део - Како тржишта уклањају вишкове и несташице?
 • 4. Део - Анализа промена понуде и тражње и тржишне равнотеже
Питања за вежбу
 1. Шта се подразумева под тржишном равнотежом? Представите је графички. Шта је тржишна цена? Објасните функцију рационализације цена и алокативну функцију.
 2. Када настају вишкови и несташице на тржишту? Зашто тржишна цена опада ако је изнад равнотежне цене? Зашто тржишна цена расте ако је испод равнотежне цене? Прикажите те ситуације на графикону.
 3. Како гласи закон понуде и тражње? На који начин се тржишна равнотежа мења када се крива понуде или крива тражње мењају? Шта се подразумева под невидљивом руком тржишта?