Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

Мастер студијеПримењена економија и финансије

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Примењена економија и финансије - МЕФ

Официјелни контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Ana Vidakovic - MEF Fakultet
Ana Vidakovic - MEF Fakultet


СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

На смеру Примењена економија и финансије, у оквиру мастер академских студија, студент ће имати прилику да надогради своје знање из области економије и финансија као и да стекне додатне вештине и лидерске способности неопходне за успешно управљање пословањем. Креирање успешне каријере и унапређење oсновних знања из области примењене економије и финансија остварује се кроз изучавање: предузетничке економије, финасијских тржишта, банкарских система, контролних система, аналитике, електронског пословања и међународног финансијског пословања.


 • Мастер академске студије - Примењена економија и финансије - МЕФ
 • Мастер академске студије - Примењена економија и финансије - Planning and investment- МЕФ
 • Мастер академске студије - Примењена економија и финансије - Sales supervisor - МЕФ

ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

По завршетку студијског програма Примењена економија и финансије на мастер академским студијама, високо образовани кадар ће бити оспособљен да буде лидер у свом пословању и примени стечена теоријска знања и практична знања на радном месту. Студент ће по завршеним студијама стећи вештине планирања, организације, спровођења и контроле из области економије и финансија. Теоријска знања из области економије и финансија подразумевају савремене светске и домаће токове и трендове чије је разумевање неопходно за успешно вођење бизниса. Практична знања омогућују студенту да ефикасно реши реалне пословне проблеме.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Студенти који заврше мастер академске студије у трајању од две школске године акредитованог студијског програма оспособљени су за обављање најсложенијих аналитичких, пројектних и управљачких послова. Стечена теоријска знања и практичне вештине омогућавају обављање послова у малим, средњим и великим привредним друштвима, у домаћим и међународним финансијским институцијама, у банкарском сектору, у сектору за управљање инвестицијама и ризицима, у сектору спољнотрговинских послова.

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

Стечено звање након завршених основних академских студија и две године мастер академских студија (најмање 300 ЕСПБ): Мастер економиста

На другој години мастер академских студија у оквиру студијског програма Економија и финансије, студент се опредељује за један од два изборна модула:Примењена економија и финансије

 • Број ЕСПБ након завршене 2 године: најмање 300
 • Звање: Мастер Економиста

I година

 • Фискална економија
 • Кадровско управљање и вођење
 • Финансијски систем и финансијске институције
 • Анализа пословних перфоманси
 • Предузетничка економија

II година

 • Метод и организација научно-истраживачког рада

Банкарство и осигурање

 • Финансијска тржишта
 • Електронско банкарство и платни промет
 • Тарифе у осигурању

Рачуноводство и ревизија

 • Интерна контрола и ревизија
 • Управљачко рачуноводство
 • Рачуноводствени ИС
 • Студијски истраживачки рад
 • Завршни мастер радМастер академске студије, студијског програма Примењена економија и финансије трају две школске године, четири семестра – уз могућност освајања максимално 120 ЕСПБ.

ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) - представља нумеричку вредност којом се евалуира ангажовање студента неопходно за савладавање: предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године и целокупног студирања.

Садржаји предмета су утврђени сагласно захтевима и потребама тржишта и привреде, чиме се гарантује квалитетно стручно образовање и практична оспособљеност будућег менаџера. У оквиру предмета Виртуелно предузеће, студенти се оспособљавају да обављају конкретне пословне задатке и решавају проблеме на начин на који се то ради у реалном предузећу. У току последњег семестра на завршној години студијског програма, будући менаџери обављају стручну праксу у реалним предузећима.