Новости 1 Студентски профил Moodle

ВИДЕО
ПРЕДАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ


ВИДЕО
ПРЕДАВАЊА

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА 21. ВЕК

MEF FAKULTET

ПРОФ. ДР ТОМИСЛАВ БРЗАКОВИЋ


ONLINE КУРС

 13431 Views  
  Subscribe

ЦИЉ / МИСИЈА ВИЗИЈА

МЕФ серијал едукативних видеа, има за циљ еду­ка­ци­ју свих за­и­нте­ре­со­ва­них кроз мо­де­рни­зо­ван при­ступ ко­мби­но­ва­ња ја­сних и ра­зу­мљи­вих по­ру­ка, ви­зу­ала и гра­фи­ко­на.

По­ред то­га што су ова ви­део пре­да­ва­ња на­до­гра­дња са­вре­ме­не еду­ка­ти­вне по­ли­ти­ке МЕФ фа­ку­лте­та, ми­си­ја овог креа­ти­вног се­ри­ја­ла је да инфо­рми­ше о наја­ктуелни­јим те­ма­ма из обла­сти еко­но­ми­је, фи­на­нси­ја, ме­на­џме­нта, ма­рке­ти­нга, љу­дских ре­су­рса и инфо­рма­цио­них те­хно­ло­ги­ја.

Ви­зи­ја је да се пла­сма­ном ових ви­деа по­дста­кне до­да­тна заи­нте­ре­со­ва­ност за сти­ца­ње но­вих зна­ња и ве­шти­на, креа­ти­вно и ино­ва­ти­вно ра­зми­шља­ње и де­ло­ва­ње.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ


14 предавања + тест питања

1 завршни испит

9 сати видео предавања (FULL HD)

Титл на ћирилици

6 месеци приступа


40 година искуства предавача


1 Сертификат


Цена курса 200 €

50% попуста за студенте МЕФ-а


КОМЕ ЈЕ КУРС НАМЕЊЕН?

ONLINE предавања су на­ме­ње­на свим заи­нте­ре­со­ва­ним ко­ји као на­јбо­љи пут ли­чног и по­сло­вног ра­зво­ја ви­де ко­нста­нтно уса­врша­ва­ње.

Ова еду­ка­ти­вна ви­деа су на­ме­ње­на: акту­елним сту­де­нти­ма, ди­пло­ми­ра­ним сту­де­нти­ма, ма­стер сту­де­нти­ма, за­по­сле­ни­ма, пре­ду­зе­тни­ци­ма и они­ма ко­ји тек че­ка­ју сво­ју при­ли­ку. Та­ко­ђе, до­бро­до­шли су сви ко­ји овај ку­рс по­сма­тра­ју као инве­сти­ци­ју а не као до­да­тни тро­шак.

МЕФ еду­ка­ти­вна ви­део пре­да­ва­ња слу­же са­вла­да­ва­њу на­ста­вног гра­ди­ва из обла­сти еко­но­ми­је и има­ју ши­ро­ку при­ме­ну у пра­кси.

Ова­кав мо­де­рни­зо­ван на­ста­вни стил је је­ди­нствен и пре­дста­вља прва ви­део пре­да­ва­ња из обла­сти еко­но­ми­је на те­ри­то­ри­је Срби­је.


ПОВЕЋАНА
ЕФИКАСНОСТ
УЧЕЊА
ЗНАЧАЈНА
УШТЕДА
ВРЕМЕНА
ПОВЕЋАНА
ЕФИКАСНОСТ
ПОЛАГАЊА
ИСПИТА
Tomislav Brzakovic

Биографија предавача

Проф. др Томислав Брзаковић, редовни је професор, један од оснивача и Декан МЕФ факултета, на коме је ангажован на студиј­ским предметима из области економије и финансија. Своје дугогодишње профе­сиона­лно искуство стекао је у области привре­дних делатности, где је обављао низ зна­ча­јних функција. Данас, драгоцено су­бли­ми­рано знање са задово­љством и сва­кодне­вно преноси студе­нтима. До сада је објавио више десетина научних радова у земљи и иностранству, као и три књиге из области финансија: Финансијска тржишта и берзе, Управљање инвестицијама и Савремене по­сло­вне фи­на­нсије.

Сазнај више

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА

Ако желите да се пријавите као правно лице и курс платите профактуром, оставите у поруци податке фирме

Или пошаљите упит на: videopredavanja@mef.edu.rs

МИКРОЕКОНОМИЈА - Садржај курса
УВОД
ПРЕДАВАЊЕ 1 - ДЕСЕТ ПРИНЦИПА ЕКОНОМИЈЕ
ПРЕДАВАЊЕ 2 - РАЗМИШЉАТИ КАО ЕКОНОМИСТА
ПРЕДАВАЊЕ 3 - МЕЂУЗАВИСНОСТ И ДОБИЦИ ОД ТРГОВИНЕ
ПРЕДАВАЊЕ 4 - ТРЖИШНЕ СИЛЕ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ 5 - ЕЛАСТИЧНОСТ И ЊЕНА ПРИМЕНА
ПРЕДАВАЊЕ 6 - ПОНУДА, ТРАЖЊА И ПОЛИТИКА ВЛАДЕ
ПРЕДАВАЊЕ 7 - ПРОИЗВОЂАЧИ, ПОТРОШАЧИ И ЕФИКАСНОСТ ТРЖИШТА
ПРЕДАВАЊЕ 8 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ 9 - ПРЕДУЗЕЋА НА КОНКУРЕНТСКИМ ТРЖИШТИМА
ПРЕДАВАЊЕ 10 - МОНОПОЛ И МОНОПСОН
ПРЕДАВАЊЕ 11 - ОЛИГОПОЛ / МОНОПИСТИЧКА КОНКУРЕНЦИЈА
ПРЕДАВАЊЕ 12 - ТРЖИШТА ФАКТОРА ПРОИЗВОДЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ 13 - ТЕОРИЈА ИЗБОРА ПОТРОШАЧА
ПРЕДАВАЊЕ 14 - ПРОИЗВОДЊА И РАСТ
ЗАВРШНИ ИСПИТ
УВОД ПРЕДАВАЊЕ 8 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ 1 - ДЕСЕТ ПРИНЦИПА ЕКОНОМИЈЕ ПРЕДАВАЊЕ 9 - ПРЕДУЗЕЋА НА КОНКУРЕНТСКИМ ТРЖИШТИМА
ПРЕДАВАЊЕ 2 - РАЗМИШЉАТИ КАО ЕКОНОМИСТА ПРЕДАВАЊЕ 10 - МОНОПОЛ И МОНОПСОН
ПРЕДАВАЊЕ 3 - МЕЂУЗАВИСНОСТ И ДОБИЦИ ОД ТРГОВИНЕ ПРЕДАВАЊЕ 11 - ОЛИГОПОЛ / МОНОПИСТИЧКА КОНКУРЕНЦИЈА
ПРЕДАВАЊЕ 4 - ТРЖИШНЕ СИЛЕ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ ПРЕДАВАЊЕ 12 - ТРЖИШТА ФАКТОРА ПРОИЗВОДЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ 5 - ЕЛАСТИЧНОСТ И ЊЕНА ПРИМЕНА ПРЕДАВАЊЕ 13 - ТЕОРИЈА ИЗБОРА ПОТРОШАЧА
ПРЕДАВАЊЕ 6 - ПОНУДА, ТРАЖЊА И ПОЛИТИКА ВЛАДЕ ПРЕДАВАЊЕ 14 - ПРОИЗВОДЊА И РАСТ
ПРЕДАВАЊЕ 7 - ПРОИЗВОЂАЧИ, ПОТРОШАЧИ И ЕФИКАСНОСТ ТРЖИШТА ЗАВРШНИ ИСПИТ
ПРОМОТИВНО ПРЕДАВАЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ 4

ТРЖИШНЕ СИЛЕ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ

ТРАЖЊА
 • 1. Део - Тражња
 • 2. Део - Закон тражње
 • 3. Део - Тржишња тражња насупрот индивидуалној тражњи
 • 4. Део - Промена криве тражње насупрот промени у траженој количини
 • 5. Део - Шта изазива померање криве тражње
 • 6. Део - Зашто је важан и како се примењује закон тражње у пракси
Питања за вежбу
 1. Шта се подразумева под појмом тражња? Шта је шема тражње? Шта је крива тражње? Нацртајте криву тражње. Какав нагиб има крива тражње и зашто?
 2. Шта представља потрошачев вишак? Објасните га на промеру. Нацртајте на графикону.
 3. Како гласи закон тражње и шта он објашњава? Објасните ефекат прихода и ефекат супституције.
 4. Шта изазива померање криве тражње? Објасните разлику између промена дуж криве тражње насупрот промени у траженој количини. Нацртајте графикон и објасните.
 5. Шта је нормално, а шта инфериорно добро? Шта су супститути, а шта комплементи? Наведите примере тих добара.

ПОНУДА
 • 1. Део - Понуда 2.
 • 2. Део - Закон понуде
 • 3. Део - Фактори који мењају понуду на тржишту
 • 4. Део - Зашто је важан и како се примењује закон понуде у пракси
Питања за вежбу
 1. Шта се подразумева под појмом понуда? Шта је шема понуде? Шта је крива понуде? Какав нагиб има крива понуде и зашто?
 2. Шта представља произвођачев вишак? Објасните га на примеру. Нацртајте на графикону.
 3. Како гласи закон понуде? Објасните разлику између промена дуж криве понуде насупрот промени у понуђеној количини. Нацртајте графикон и објасните.
 4. Од којих фактора зависи понуда на тржишту?

ТРЖИШНА РАВНОТЕЖА
 • 1. Део - Тржишна равнотежа - Разматрање деловања закона понуде и тражње
 • 2. Део - У чему се огледа значај закона понуде и тражње у пракси?
 • 3. Део - Како тржишта уклањају вишкове и несташице?
 • 4. Део - Анализа промена понуде и тражње и тржишне равнотеже
Питања за вежбу
 1. Шта се подразумева под тржишном равнотежом? Представите је графички. Шта је тржишна цена? Објасните функцију рационализације цена и алокативну функцију.
 2. Када настају вишкови и несташице на тржишту? Зашто тржишна цена опада ако је изнад равнотежне цене? Зашто тржишна цена расте ако је испод равнотежне цене? Прикажите те ситуације на графикону.
 3. Како гласи закон понуде и тражње? На који начин се тржишна равнотежа мења када се крива понуде или крива тражње мењају? Шта се подразумева под невидљивом руком тржишта?