Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

2018

УПИС

Основне студијеПримењена економија и финансије

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Примењена економија и финансије МЕФ

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Економија је научна дисциплина која проучава економске законитости у привредним активностима. Рационално коришћење ограничених ресурса је циљ сваке економије.
„Економија се бави проучавањем човечанства у свакодневном животу”
„Економија је проучавање о томе како се људи опредељују да користе ретка, или ограничена, средства производње да би произвели разна добра.“
„Економија је наука која проучава људско понашање као однос између циљева и оскудних средстава.“
Дефинисање економије и њен задатак се у суштини своди на постизање максималне ефективности или на минимализацију трошкова.
Економија представља вештину привређивања и доводи се у везу са њеном конкретном применљивошћу. Са гледишта примене, основна подела економије је на: теоријску и примењену. Теоријска економија заступљена је у научним истраживањима која се баве појединачним и општим привредним појавама. Проучава и објашњава привредну стварност, уопштава своје закључке и научном анализом долази до правилности  чиме се откривају економске законитости. Примењена   економија је  ближа  конкретној  стварности.  Користећи опште економске  законитости и посматрајући друштво у датом периоду и времену она непосредно утиче на друштвени и привредни живот. Она даје најбоља практична решења за конкретне проблеме. Теоријска економија објашњава и поставља циљеве, док их примењена економија спроводи и реализује у конкретној стварности.
Неодвојиво повезана са економијом јесте област финансија, која је уједно и најстарија дисциплина економске науке. Глване области финансијског изучавања су: монетарне финансије, јавне финансије, финансијска тржишта и институције, међународне финансије, банкарство.

Студенти се у складу са модерним концептом образовања, усавршавају за широк спектар занимања из области:

 • Пословне економија Финансије
 • Банкарско пословање
 • Пословање на берзи
 • Осигурање
 • Менаџмент
 • Маркетинг
 • Предузетништво
 • Међународно пословање и спољња трговина
 • Рачуноводство
 • Ревизија и финансијско управљање (порези, царине)
 • Електронско пословање
 • Информационе технологије

На завршној години основних академских студија, студент се опредељује за један од два понуђена модула. Поред стандардних предмета, изабрани модул садржи четири додатна предмета.ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Самосталан стручни рад будућег економисте, и могућност запошљавања у приватном и јавном сектору, јесте основни циљ овако конципираног студијског програма. На пољу примењене економије и финансија, циљ је да се студент адекватно оспособи у процесу приступа на макроекономском и микроеконмском плану.
Изучавање савремених економских проблема и односа на локалном, регионалном и међународном нивоу, формирање предлога и креирање пројекта са планом програма решења као и реализације свега наведеног сачињава основе пословног ангажовања.

ИСХОД СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

 • Планирање, организација, реализација и контрола материјалних и информационих ресурса су основни привредни сектори којима руководи будући економиста.
 • Оспособљеност за тимски рад, као развијен модел квантитативног и квалитативног прогреса у процесу пословања, заснован на комуникацијским вештинама.
 • Способност ефикасног усвајања новина, презентовање сопствених идеја, као и пренос стечених знања из теорије и праксе.
 • Стицање основа и могућност за наставка студија на другом нивоу високог образовања.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Студенти који заврше основне академске студије у трајању од три године акредитованог студијског програма, оспособљени су за рад у државној управи и локалној самоуправи, да обављају послове у финансијским организацијама – осигуравајућим компанијама, банкама, пензијским и здравственим фондовима, финансијским и робним берзама на националном и међународном нивоу, брокерским друштвима, инвестиционим фондовима, пореској управи, финансирање развојних пројеката, послови рачуноводства и управљачког рачуноводства у привредним и непривредним организацијама, интерне, екстерне и државне ревизије, процене вредности предузећа, доношење финансијских и инвестиционих одлука, позиција инвестиционог саветника, финансијског аналитичара.

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

Економиста
Примењена економија и финансије

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Економиста

I година

 • Макроекономија
 • Основе статистике
 • Енглески језик 1
 • Микроекономија
 • Рачуноводство
 • Економика предузећа
 • Пословно право
 • Италијански језик 1

II година

 • Организација предузећа
 • Квантитативне методе
 • Организационо понашање и корпоративна безбедност
 • Национална економија
 • Пословне финансије
 • Енглески језик 2
 • Информациони системи
 • Италијански језик 2

III година

 • Економија агробизниса
 • Пословна етика
 • Међународна економија

Модул 1: Банкарство и осигурање

 • Финансијска и актуарска математика
 • Банкарство
 • Осигурање
 • Електронско пословање

Модул 2: Рачуноводство и ревизија

 • Финансијско рачуноводство
 • Ревизија
 • Рачуноводствена регулатива и МРСИ
 • Виртуелно предузеће

 • Стручна пракса
 • Завршни рад

Основне академске студије студијског програма Примењена економија и финансије, трају три школске године, шест семестара – уз могућност освајања максимално 180 ЕСПБ.

ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) – представља нумеричку вредност којом се евалуира ангажовање студента неопходно за савладавање: предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године и целокупног студирања.

Садржаји предмета су утврђени сагласно захтевима и потребама тржишта и привреде, чиме се гарантује квалитетно стручно образовање и практична оспособљеност будућег економисте. У оквиру предмета Виртуелно предузеће, студенти се оспособљавају да обављају конкретне пословне задатке и решавају проблеме на начин на који се то ради у реалном предузећу. У току последњег семестра, на завршној години студијског програма, будући економисти обављају стручну праксу у реалним предузећима.


Официјални контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Ana Vidakovic - MEF Fakultet
Ana Vidakovic - MEF Fakultet