Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

Основне студијеОперативни примењени менаџмент

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ

Оперативни примењени менаџмент МЕФ

Официјелни контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Dina Lazarevic - MEF Fakultet
Dina Lazarevic - MEF Fakultet


МЕНАЏМЕНТ НАУКА И ВЕШТИНА

Менаџмент (порекло речи: лат. manus – рука, значење: управљање) је социјална вештина којом се идеје, визије и циљеви преводе у процес стварања мерљивих резултата. Менаџмент је умеће управљања. Менаџмент подразумева процес доношења и спровођења одлука уз прихватање одговорности. Менаџмент и организација су нераскидиво повезани.

Четири фазе процеса менаџмента су: планирање, организација, руковођење и контрола. Како би се све фазе успешно оствариле, неопходно је и теоријско знање и практична активност. Менаџмент је и наука и вештина.

Квалитетан менаџер мора да савлада вештине: умеће управљања, доношење одлука, спровођење активности, прихватања одговорности.

Да би менаџер био успешан потребно је да буде и лидер. Савремено тржиште захтева квалитетне менаџере у свакој привредној грани. Сваки систем може успешно да функционише само уз квалитетан менаџмент (управљање). Данас, стручност се мери у складу са умећем спровођења иновација. Менаџерски лидери морају бити иноватори који ефикасно управљају ресурсима.ЦИЉ, МИСИЈА, ВИЗИЈА

Циљеви основних академских студија програма Менаџмент обухватају стицање знања у области основних економских предмета, информационих технологија и управљање пројектним активностима.

Студијски програм обезбеђује знања из специјалистичких дисциплина за које се студент опредељује на завршној трећој години основних академских студија. Студент се опредељује за један од три понуђена модула. Поред стандардних предмета на трећој години, изабрани модул садржи три додатна предмета.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Meнаџери могу бити запослени у најразличитијим производним и друштвеним делатностима. Могу учествовати у процесима анализе, планирања, формулисања стратегија развоја, припреме и доношења одлука, управљању и руковођењу. Навршени студенти су оспособљени за рад на организационим, менаџерским и управљачким функцијама у различитим привредним областима: у малим, средњим и великим привредним друштвима, банкама, финансијским организацијама, медијима, финансијским и робним берзама, у брокерским друштвима, инвестиционим фондовима, у државној, локалној и пореској управи.

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

Стечено звање након завршене три године основних академских студија (180 ЕСПБ): Менаџер


Стечено звање након завршене три године основних академских студија и две године мастер академских студија (300 ЕСПБ): Мастер менаџер.


На завршној трећој години основних академских студија, студент се опредељује за један од четири понуђена модула. Поред стандардних предмета на трећој години, изабрани модул садржи три додатна предмета.

 • Модул 1. МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
 • Модул 2. МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ, ЗДРАВСТВУ И ТУРИЗМУ
 • Модул 3. МЕНАЏМЕНТ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ
 • Модул 4. МЕНАЏМЕНТ МЕДИЈА И КОМУНИКАЦИЈА


Оперативни-примењени менаџмент

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Менаџер

I година

 • Основе менаџмента
 • Макроекономија
 • Микроекономија
 • Енглески језик 1
 • Економика предузећа
 • Комуникационе вештине за менаџере
 • Квантитативне методе
 • Информациони системи
 • Италијански језик 1

II година

 • Рачуноводство
 • Менаџмент у агробизнису
 • Пословно право
 • Енглески језик 2
 • Електронско пословање
 • Маркетинг
 • Пословне финансије
 • Организационо понашање
 • Италијански језик 2

III година

 • Менаџмент производње
 • Менаџмент квалитета
 • Теорија одлучивања
 • Управљање пројектима
 • Бренд менаџмент
 • Виртуелно предузеће

Модул 1: Менаџмент МСП и одрживог развоја

 • Менаџмент МСП
 • Менаџмент енергетике
 • Менаџмент екологије

Модул 2: Менаџмент у спорту, здравству и туризму

 • Менаџмент у здравству
 • Менаџмент у туризму
 • Менаџмент у спорту

Модул 3: Менаџмент у ваздухопловству

 • Менаџмент људских ресурса
 • Логистика
 • Менаџмент у ваздухопловству

Модул 4: Менаџмент медија и комуникологија

 • Менаџмент медија
 • Медијска етика
 • Комуникологија

Основне академске студије, студијског програма Оперативно примењени менаџмент трају три школске године, шест семестара – уз могућност освајања максимално 180 ЕСПБ.

ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) – представља нумеричку вредност којом се евалуира ангажовање студента неопходно за савладавање: предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године и целокупног студирања.

Садржаји предмета су утврђени сагласно захтевима и потребама тржишта и привреде, чиме се гарантује квалитетно стручно образовање и практична оспособљеност будућег менаџера. У оквиру предмета Виртуелно предузеће, студенти се оспособљавају да обављају конкретне пословне задатке и решавају проблеме на начин на који се то ради у реалном предузећу. У току последњег семестра на завршној години студијског програма, будући менаџери обављају стручну праксу у реалним предузећима.